Aim & Scope

Türkoloji alanında yapılacak yeni, özgün çalışmaları bilim dünyasına kazandırmak.


Aim

To bring new and original studies in the field of Turcology to the scientific world.

Türkoloji Dergisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından, Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin bu periyodik sayılarına ek olarak özel sayıları da yayımlanabilir. Dergide, Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilimsel yöntem ve tekniklere göre hazırlanmış özgün araştırma ve inceleme yazılarına yer verilir.

Dergiye gönderilecek yazılar, daha önce yayımlanmamış/ yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Sempozyumlarda ya da kongrelerde sunulan bildiriler ve konferans metinleri de daha önce yayımlanmamış/ yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş ve derginin yayın ilkelerine uygun hâle getirilmiş olmak koşuluyla dergide yayımlanabilir.


Scope


Türkoloji Dergisiis a peer-reviewed journal published twice a year, in July and December, by the Department of Turkish Language and Literature of the Faculty of Language, History and Geography of Ankara University. In addition to these periodic issues of the journal, special issues may also be published. The journal includes original research and review articles prepared according to scientific methods and techniques in the field of Turkish Language and Literature.

Manuscripts to be sent to the journal should not have been previously published / sent elsewhere for publication. Papers and conference texts presented in symposiums or congresses can also be published in the journal, provided that they have not been published / sent elsewhere for publication and are made in accordance with the publication principles of the journal.

Period Months
June December