Ethical Principles and Publication Policy

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Türkoloji Dergisi, bilimsel çalışmaların ilerletilebilmesi için bilgiye kolay ulaşılabilir olması gerektiğinin bilincinde bir dergi olarak, Budapeşte Açık Erişim Bildirgesinde yer alan, hakemli dergi literatürünün açık erişimli olması girişimini destekler ve yayınlanan tüm yazıları herkesin okuyabileceği ve indirebileceği bir ortamda ücretsiz olarak sunar. Bu bildirgede açık erişim, “bilimsel literatürün İnternet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” anlamında kullanılmıştır. Bilimin ilerlemesinde bilgi paylaşımının rolü düşünüldüğünde, açık erişim, araştırmacılar ve okuyucular için büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple bu dergide yer alan makaleler, yazarına ve orijinal kaynağa atıfta bulunulduğu sürece, kullanılabilir. Yazarlardan veya yayıncılardan izin alınması gerekmez. Bu dergideki makalelere arama motorları, web siteleri, bloglar ve diğer dijital platformlar arasında ulaşılabilir.
12 Eylül 2012 tarihinde kabul edilen, yayın kurulumuzun da benimsediği bu açık erişim politikalarına http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation adresinden ulaşılabilir.
Derginin yayıncısı olan Ankara Üniversitesi; elektronik kaynaklara erişim için herhangi bir abonelik bedeli, yayın ücreti ya da benzeri bir ödeme talep etmemektedir.
Creative Commons
Creative Commons lisansı, telif hakkı bulunan bir eserin veya çalışmanın ücretsiz olarak dağıtılmasını sağlayan bir çeşit kamu telif hakkı lisansıdır. Bir yazar oluşturduğu eserin kullanılması için paylaşmak veya üzerinde değişiklikler yapma hakkını vermek istediğinde CC lisansını kullanır.
Dergimiz, yayımlanan tüm yazılar için "Creative Commons Attribution License (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International CC BY-NC-ND)" lisansını uygun bulmaktadır.
Bu lisans, diğer yazarların, ticari olmayan amaçla ve eserinize atıfta bulunmak şartıyla, eserinizi kendi eserlerinde kullanmasına izin verir.
Açık erişim, disiplinler arası gelişimi pekiştiren ve farklı disiplinler arasında işbirliğini teşvik eden bir yaklaşımdır. Bu nedenle dergimiz, makalelerine daha fazla erişim ve daha şeffaf bir inceleme süreci sunarak kendi alanına katkıda bulunmaktadır.

ETİK POLİTİKASI

Bilimsel bir çalışma ortaya koyan tüm paydaşların (yazar, editör, hakem, yayıncı ve okuyucu), bilimin doğru bir şekilde ilerlemesine katkı sağlaması hedeflenir. Bu hedef gereğince hazırlanan bilimsel çalışmalarda bilimsel etik ilkelere uygunluk önemlidir.
Bu etik ilkeler, COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından hazırlanan yönerge esas alınarak tarafımızca kabul edilmiştir ve paydaşlar tarafından da benimsenmesi önerilerek, bir kısmı ile aşağıda sunulmuştur.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Çalışmayla ilişkili verilerin doğruluğundan emin olmak, araştırmasına ilişkin kayıtlarını düzenli tutmak ve olası bir talep üzerine bu verilere erişim verebilmek.
Gönderdiği makalenin başka bir yerde yayınlanmadığından veya kabul edilmediğinden emin olmak.
Sunduğu içerik yayınlanmış veya sunulan içerikle eşleşirse, bu çakışmayı kabul etmek ve alıntı yapmak, gerektiğinde editöre, çalışmasıyla ilgili benzer içeriğe sahip olabilecek herhangi bir çalışma varsa bunun bir kopyasını sunmak, başka kaynaklardan herhangi bir içeriği çoğaltmak ya da kullanmak için izin almak, atıf göstermek.
İnsan veya hayvan denek içeren tüm çalışmalar için ulusal ve uluslararası yasalara ve yönergelere uygun olmasını sağlamak, (örneğin, WMA Helsinki Bildirgesi, NIH Laboratuar Hayvanlarının Kullanımına İlişkin Politika, Hayvanların Kullanımına İlişkin AB Direktifi) gerekli onayların alındığını onaylamak, denek mahremiyete saygı göstermek. Çalışmasına dair ilgili etik kurul onaylarını ve araştırma detaylarını çalışmanın “Gereç ve Yöntem” kısmında belirtmek.
Herhangi bir çıkar çatışması durumunda, makalesiyle ilgili etik bir ihlal tespit ettiğinde bunu editör ve yayıncı ile paylaşmak, hata beyanı, zeyilname, tazminat bildirimi yayınlamak veya gerekli görüldüğü durumlarda çalışmayı geri çekmek.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

Cinsiyet, dinî veya politik inançlar, yazarların etnik veya coğrafi kökenleri üzerine ayrım yapılmaksızın görevlerini yerine getirirken dengeli, objektif ve adil bir şekilde hareket etmek.
Dergiye gönderilen çalışmaları içeriğine göre değerlendirmek, hiçbir yazara ayrıcalık göstermemek.
Olası çıkar çatışmalarını önlemek adına gerekli önlemleri almak ve varsa mevcut beyanları değerlendirmek.
Sponsorlu çalışmaları veya özel konulardaki çalışmaları diğer çalışmalarla aynı şekilde ele almak,
Etik ihlali niteliğinde bir şikâyet olması durumunda, derginin politika ve prosedürlerine bağlı kalarak gerekli prosedürleri uygulamak. Yazarlara, gelen şikâyete cevap vermek için bir fırsat vermek, çalışma kime ait olursa olsun gerekli yaptırımları uygulamaktan kaçmamak.
Derginin amaç ve kapsamına uygun olmaması durumunda gelen çalışmayı reddetmek.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Editörün karar verme sürecine katkıda bulunmak için makaleyi objektif olarak zamanında incelemek ve sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmek.
Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmak. Dini, siyasi ve ekonomik çıkarlar gözetmeden çalışmayı değerlendirmek.
Yayımlanacak makalenin kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak yönlendirmelerde bulunmak ve çalışmayı titizlikle incelemek. Yorumlarını yapıcı ve nazik bir dille yazara iletmek.
Editör ve yazar tarafından sağlanan bilgilerin gizliliğini korumak, gizlilik ilkesi gereği incelediği çalışmayı değerlendirme sürecinden sonra yok etmek, kör hakemliğe aykırı bir durum varsa editöre bildirmek ve çalışmayı değerlendirmemek.
Potansiyel çıkar çatışmalarının (mali, kurumsal, işbirlikçi ya da yazar ve yazar arasındaki diğer ilişkiler) farkında olmak ve gerekirse bu yazı için yardımlarını geri çekmek konusunda editörü uyarmak.

Yayıncının Etik Sorumlukları

Bilimsel bir çalışmada görev alan paydaşlardan yayıncının da bütün bu etik ilkeler kapsamında hareket etmesi gerekir.
Yayıncı, elinde bulundurduğu iletişim gücünü hiçbir bireysel çıkar gözetmeden kullanmak ve hedef kitlesini doğru yönlendirmekle yükümlüdür.
Bünyesinde yayınlanan her çalışmanın mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her ürünün arşivlenmesi görevini üstlenir.
Kişiler etik olmayan bir durumla karşılaştıklarında yayıncıyla iletişime geçmekten çekinmemelidir.

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı olduğu düşünülen eylemlerden bazıları:

• İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
• Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak
• Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
• Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
• Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
• Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
• Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
• Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
• İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek, gerekli izinleri almamak,
• Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
• Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak,

İNTİHAL POLİTİKASI

İntihal (aşırma) kasti olup olmaması önemsenmeksizin, bir etik ihlalidir. Çalışmaların başka kaynaklarla, referans gösterilmeden benzeşmesi ve bu haliyle yayına alınması etik olmamasının yanında suçtur ve kabul edilemez.
Yayın Kurulu, dergiye gönderilen çalışmalarla ilgili aşırma, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket edebilmektedir.

TELİF HAKKI DEVRİ

Yayımlanmak üzere dergimize gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş, özgün çalışma niteliği taşımalıdır. Kişiler çalışmalarını gönderirken, çalışmanın kısmen veya tamamen, herhangi başka bir platformda daha önce yayınlanmadığı, yayın için değerlendirmede bulunmadığını beyan etmekle yükümlüdür. Aksi bir durumla karşılaşıldığında ilgili yaptırımlar uyarınca yazar durumdan sorumlu tutulacaktır.
Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle birlikte çalışmalarının telif hakkını KURUM’a devretmek zorundadır. Bu devir, yazının yayına kabulü ile bağlayıcı hâle gelir. Basılan materyalin hiçbir kısmı yayınevinin yazılı izni olmadıkça bir başka yerde kullanılamaz.
Derginin yayın süreçleri, Uluslararası Tıbbi Dergileri Editörler Kurulu (ICMJE), Dünya Tıbbi Editörler Derneği (WAME), Bilim Editörleri Konseyi (CSE), Yayın Etiği Kurulu (COPE), Avrupa Bilim Editörleri Derneği (EASE) ve Ulusal Bilgi Standartları örgütü (NISO) kılavuzları uyarınca yürütülür.
Yazarların; patent, telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş hakları, çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı, yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı, çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sitelerinde veya üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı gibi hakları saklıdır.
Yazarlar, basılı ya da elektronik formatta yardımcı resimler, tablolar ya da diğer her türlü içerik dâhil daha önce yayımlanmış içeriği kullanırken telif hakkı sahibinden izin almalılardır. Bu konudaki yasal, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir.
Dergimize çalışma gönderecek yazarlar, "Telif Hakkı Devir ve Çıkar Çatışması Beyan Formu" belgesini doldurmalıdır. Yazar(lar) doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form dergiye önce taranarak yüklenmelidir.

ÇIKAR ÇATIŞMASI

Ekonomik veya kişisel fayda sağlanan durumlar çıkar çatışmasını meydana getirir. Bilimsel sürecin ve yayınlanan makalelerin güvenilirliği; bilimsel çalışmanın planlanması, uygulanması, yazılması, değerlendirilmesi, düzenlenmesi ve yayınlanması sırasında çıkar çatışmalarının objektif bir şekilde ele alınmasıyla doğrudan ilişkilidir.
Finansal ilişkiler en kolay belirlenebilen çıkar çatışmalarıdır ve derginin, yazarların ve bilimin güvenilirliğini zedelemesi kaçınılmazdır. Bu çatışmalara bireysel ilişkiler, akademik rekabet veya entelektüel yaklaşımlar sebep olabilir. Yazarlar, çalışmanın tüm verilerine erişimi kısıtlayan veya verileri analiz etme, yorumlama, makaleleri hazırlama, yayınlama vb. yeteneklerine müdahale eden, hem kar amaçlı hem de kar amacı gütmeyen sponsorlarla anlaşmalara girmekten mümkün olduğunca kaçınmalıdır.
Çıkar çatışmalarının önlenmesi adına editörler de, çalışmaların değerlendirilmesi sırasında aralarında herhangi bir ilişki bulunabilecek kişileri bir araya getirmekten kaçınmalıdır. Makaleler hakkında son kararı veren editörlerin de karar verecekleri konulardan hiçbiri ile kişisel, profesyonel veya finansal bağlarının olmaması gerekir. Kişiler makalelerin etik ilkeler çerçevesinde değerlendirilebilmesi ve bağımsız bir süreç yürütülebilmesi için olası çıkar çatışmaları ile ilgili olarak yayın kurulunu bilgilendirmelidir.
Yayın Kurulumuz bütün bu durumları göz önünde bulundurarak değerlendirme sürecinin tarafsız bir şekilde yürütülebilmesi için özverili bir şekilde çalışmaktadır.

Politikaların hazırlanması ve benimsenmesi sürecinde yararlanılan kaynaklar:

Budapeşte Açık Erişim Bildirgesi

ICMJE (International Committee Of Medical Journal Editors)

Creative Commons

COPE (Committee on Publication Ethics)

Eğitim ve Bilim Dergisi Yayın Politikaları

DOAJ Principles Of Transparency And Best Practice In Scholarly Publishing, Version 3

YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi


Ethical Principles and Publication Policy

OPEN ACCESS POLICY

Türkoloji Dergisi, as a journal that is aware of the need for easy access to information in order to advance scientific studies, supports the initiative of open access to the peer-reviewed journal literature included in the Budapest Open Access Declaration and offers all published articles free of charge in an environment that everyone can read and download. In this declaration, open access means that "scientific literature can be accessed, read, recorded, copied, printed, scanned, linked to full text, indexed, transferred to the software as data and used for any legal purpose, without financial, legal and technical barriers via the Internet" It was used to mean. Given the role of knowledge sharing in the advancement of science, open access is of paramount importance to researchers and readers. Therefore, the articles in this journal can be used as long as the author and original source are cited. No permission is required from the authors or publishers. Articles in this journal are available across search engines, websites, blogs, and other digital platforms.

These open access policies, adopted on September 12, 2012 and adopted by our editorial board, can be accessed at http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation.

Ankara University, the publisher of the journal; does not require any subscription fee, broadcast fee or similar payment for access to electronic resources.

Creative Commons

A Creative Commons license is a form of public copyright license that allows a copyrighted work or work to be distributed free of charge. When an author wishes to give the right to share or modify the work they have created for use, they use the CC license.

Our journal deems the "Creative Commons Attribution License (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International CC BY-NC-ND)" license for all published articles.

This license permits other authors to use your work in their works for non-commercial purposes, provided that it refers to your work.

Open access is an approach that reinforces interdisciplinary development and encourages collaboration between different disciplines. Therefore, our journal contributes to its field by offering more access to its articles and a more transparent review process.

ETHICS POLICY

It is aimed that all stakeholders (author, editor, referee, publisher and reader) who produce a scientific study contribute to the progress of science correctly. Compliance with scientific ethical principles is important in scientific studies prepared in accordance with this goal.

These ethical principles have been accepted by us on the basis of the directive prepared by the COPE (Committee on Publication Ethics) and are presented below, with some of them recommending them to be adopted by the stakeholders.

Ethical Responsibilities of Authors

To be sure of the accuracy of the data related to the study, to keep the records of the research in order and to be able to give access to these data upon possible request

Make sure that the article you submit has not been published or accepted elsewhere.

Accept this conflict and cite if the content it presents matches with the published or presented content, if necessary, provide the editor with a copy of any work that may contain similar content, obtain permission to reproduce or use any content from other sources, citation.

Ensure that all work involving human or animal subjects comply with national and international laws and guidelines (for example, WMA Declaration of Helsinki, NIH Policy on the Use of Laboratory Animals, EU Directive on the Use of Animals), confirming the necessary approvals, respect subject privacy. To indicate the ethical committee approvals and research details regarding the study in the "Materials and Methods" section of the study.

In the event of any conflict of interest, to share this with the editor and publisher when it detects an ethical violation related to the article, to publish an error statement, addendum, indemnity notice, or withdraw the work when deemed necessary

Editors' Ethical Duties and Responsibilities

To act in a balanced, objective and fair manner in the performance of their duties without discrimination on gender, religious or political beliefs, authors' ethnic or geographical origin.

To evaluate the articles submitted to the journal according to their content, not to show any privileges to any author.

To take necessary measures to prevent potential conflicts of interest and to evaluate existing statements, if any.

To treat sponsored studies or studies on special topics in the same way as other studies,

In case of a complaint of ethical violation, to follow the necessary procedures by adhering to the journal's policies and procedures. To give the authors an opportunity to respond to the complaint and not to avoid applying the necessary sanctions regardless of who the work belongs to
.
To reject the incoming work if it is not suitable for the journal's purpose and scope.

Ethical Responsibilities of Referees

To review the article objectively in a timely manner in order to contribute to the editor's decision-making process and to agree to evaluate only the studies related to the area of expertise.

To make the evaluation objectively only in relation to the content of the study. To evaluate working without considering religious, political and economic interests.

To provide guidance that will help to increase the quality of the article to be published and to examine the work meticulously To convey your comments to the author in a constructive and courteous language.

To protect the confidentiality of the information provided by the editor and the author, to destroy the study after the evaluation process due to the principle of confidentiality, to notify the editor if there is a situation against blind refereeing and not to evaluate the work.

To be aware of potential conflicts of interest (financial, institutional, collaborative, or other relationships between author and author) and, if necessary, to alert the editor to withdraw their assistance for this article.

Publisher's Ethical Responsibilities

Among the stakeholders involved in a scientific study, the publisher must act within the scope of all these ethical principles.

The publisher is obliged to use its communication power without any individual benefit and to direct its target audience correctly.

It protects the property and copyright of every published work and undertakes the duty of archiving every published product.

People should not hesitate to contact the publisher when faced with an unethical situation.

Some of the actions considered to be against scientific research and publication ethics:

Plagiarism: Showing others' original ideas, methods, data or works as their own work, partially or completely, without reference to scientific rules,

Fraud: Using data that does not actually exist or has been falsified in scientific research

Distortion: Falsifying the research records or the data obtained, showing the devices or materials not used in the research as being used, distorting or shaping the research results in line with the interests of the people and organizations from which the support was obtained

Republishing: To present repetitive publications as separate publications in academic appointments and promotions,

Slicing: Dividing the results of a research into pieces in a way that disrupts the integrity of the research and inappropriately and publishing in more than one issue and presenting these publications as separate publications in academic appointments and promotions,

Unfair authorship: Including non-active contributors among the authors or not including those who are, changing the author's order in an unjustified and inappropriate manner, removing the names of those with active contributors from the work in subsequent editions, using their influence to include their names among the authors, even though they have no active contribution,

Not specifying the persons, institutions or organizations and their contributions in the publications made as a result of researches conducted with the support,

Using theses or studies that have not yet been submitted or accepted as a source without the permission of the owner,

Failing to comply with ethical rules in research conducted on humans and animals, not respecting patient rights in their publications, harming animal health and ecological balance, not obtaining necessary permissions,

Misusing resources, spaces, facilities and devices provided or allocated for scientific research,

To make false or misleading statements regarding scientific research and publications in academic appointments and promotions.

PLACEMENT POLICY

Plagiarism (plagiarism) is an ethical violation, regardless of whether it is intent or not. It is unethical and unacceptable if the studies are similar to other sources, without reference, and that they are published as such.

The Editorial Board can act in accordance with COPE rules against allegations and suspicions of plagiarism, citation manipulation and data fraud related to the articles submitted to the journal.

COPYRIGHT TRANSFER

Studies submitted to our Journal for publication must have the quality of original work that has not been published in any way before or sent to be published elsewhere. When submitting their work, individuals are obliged to declare that the work has not been published on any other platform before, in whole or in part, and that they have not evaluated for publication. In case of a contrary situation, the author will be held responsible in accordance with the relevant sanctions.

Authors agree to waive the copyright of their work, and must transfer the copyright of their work to the INSTITUTION together with the submission for evaluation. This transfer becomes binding upon the acceptance of the article for publication. No part of the printed material can be used elsewhere without the written permission of the publisher.

The publication processes of the journal are the International Medical Journals Editorial Board (ICMJE), the World Medical Editors Association (WAME), the Scientific Editors Council (CSE), the Publication Ethics Board (COPE), the European Science Editors Association (EASE) and the National Information Standards organization (NISO). It is executed in accordance with the guidelines.

The authors; All unregistered rights other than patents, copyrights, the right to reproduce the work for their own purposes provided that they do not sell the work, the right to use all or part of the work in the author's own books and other academic works, provided that the source is indicated, on personal websites provided that the work name is specified or the university reserves its rights, such as the right to keep it in its open archive.

Authors must obtain permission from the copyright holder when using previously published content, including ancillary images, tables or any other content in print or electronic format. The legal, financial and criminal responsibility in this matter belongs to the authors.

Authors who will submit a study to our journal must fill in the "Copyright Transfer and Conflict of Interest Declaration Form" document. The author (s) must sign the filled form with a wet signature. The signed form must first be scanned and sent to the Journal by e-mail at the first application and then by mail.

CONFLICT OF INTEREST

Situations that provide economic or personal benefits create a conflict of interest. Reliability of scientific process and published articles; It is directly related to objectively handling conflicts of interest during the planning, implementation, writing, evaluation, editing and publication of the scientific study.

Financial relationships are the most easily identifiable conflicts of interest, and it is inevitable to damage the credibility of the journal, authors and science. These conflicts can be caused by individual relationships, academic competition, or intellectual approaches. Authors are responsible for restricting access to all data of the study or analyzing, interpreting, preparing articles, publishing, etc. As far as possible, it should avoid entering into agreements with sponsors, both for-profit and non-profit, that interfere with their abilities.

In order to avoid conflicts of interest, editors should also avoid bringing together people who may have any relationship during the evaluation of the work. The editors who make the final decision about the articles should also have no personal, professional or financial ties with any of the topics they will decide on. Individuals should inform the editorial board of possible conflicts of interest so that articles can be evaluated within the framework of ethical principles and an independent process can be carried out.

Our editorial board works devotedly to ensure that the evaluation process is carried out in an impartial manner, considering all these situations.


Resources utilized in the process of preparing and adopting policies:

Budapest Open Access Statement

ICMJE (International Committee Of Medical Journal Editors)

Creative Commons

COPE (Committee on Publication Ethics)

Education and Science Journal Publication Policies

DOAJ Principles Of Transparency And Best Practice In Scholarly Publishing, Version 3

YÖK Scientific Research and Publication Ethics Directive