Writing Rules

Türkoloji Dergisi'ne gönderilecek yazılarda, Türk Dil Kurumunca yayımlanan Yazım Kılavuzu’nun en son baskısının esas alınması önerilir.

1. Başlık: Yazının içeriğiyle uyumlu bir başlık olmalı ve koyu harflerle yazılmalıdır. Ayrıca İngilizce özetten önce başlığın İngilizce çevirisi de verilmelidir.

2. Yazar adı ve adresi: Değerlendirme sürecinde yazar ve hakemler birbirlerinden gizli tutulur. Bu nedenle, sisteme yüklenen yazılarda yazar adı ile iletişim bilgileri yer almamalıdır. Bu bilgiler zaten sistem üzerinde bulunduğundan, yayımlanma aşamasında editör tarafından yazıya eklenir.

3. Öz: Yazının başında, konuyu kısa ve özlü biçimde anlatan, en fazla 150-200 sözcükten oluşan bir Türkçe öz ve yazının başlığı da dahil olmak üzere bu özün İngilizce çevirisi (absract) verilmelidir. Öz içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Özün altında bir satır boşluk bırakılarak, hem Türkçe hem de İngilizce olarak en az 4, en çok 8 anahtar sözcük verilmelidir.

4. Ana Metin: Metinler A4 boyutunda kâğıtlara, MS Word kelime işlemcisi kullanılarak Times New Roman yazı karakteri ile, 12 punto, (tek) satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 3'er cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır. Yazılar 25 sayfayı geçmemelidir. Alıntılar eğik harflerle ve tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.

5. Bölüm Başlıkları: Yazıda, konuyu daha düzenli işlemek için ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir ve gerektiğinde başlıklar numaralandırılabilir. Ana başlıklar (ana bölümler, kaynaklar ve ekler) büyük harflerle; ara ve alt başlıklar, yalnız ilk harfleri büyük, koyu harflerle yazılmalıdır. Alt başlıkların sonunda iki nokta üst üste konularak aynı satırdan devam edilmelidir.

6. Kaynak Verme: Dipnotlar, sadece açıklama için kullanılmalı ve açıklamalar da metnin sonunda verilmelidir. Metin içindeki göndermeler, aşağıda gösterildiği şekilde parantez içinde yazılmalıdır:

(Eren 1999); (Caferoğlu 1984: 15)

Birden çok yazarlı yayınlarda, metin içinde sadece ilk yazarın adı vd. yazılmalıdır:

(Ercilasun vd. 2007). Kaynaklar kısmında diğer yazarlar da belirtilmelidir.

Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın sadece yayın tarihi yazılmalıdır:

"Çetin (1997:131), bu konuda …."

Yayın tarihi olmayan eserlerde ve yazmalarda sadece yazarları n adı; yazarı belirtilmeyen ansiklopedi vb. eserlerde ise eser adı yazılmalıdır.

İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilmelidir: "Hacıeminoğlu (1991) ....." (Akalın1988'den).

7. Kaynakça: Yazının sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak aşağıdaki şekilde yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olduğunda, yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı yılda basılmış birden fazla yayın varsa, bu yayınlar (2000a, 2000b) şeklinde gösterilmelidir.

BANARLI, Nihad Sâmi (1987). Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I-II. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

CAFEROĞLU, Ahmet (1984). Türk Dili Tarihi I-II. İstanbul: Enderun Kitabevi.

DİLÇİN, Cem (2000). “Fuzulî’nin Kasidelerinin Du’a Bölümleri Üzerine”. Türkoloji Dergisi, XIII(1): 193-202.

LANDAU, Jacob M. (1994). Modern Arap Edebiyatı Tarihi (20. Yüzyıl). (çev. Dr. Bedrettin Aytaç), Ankara: Gündoğan Yayınları.

LEVEND, Agâh Sırrı (1988). Türk Edebiyatı Tarihi Giriş. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.


Author GuidelinesFor the articles to be sent to the Türkoloji Dergisi, it is recommended to take the latest edition of the Spelling Guide published by the Turkish Language Institution as a basis.

1. Title: The title should be compatible with the content of the article and should be written in bold letters. In addition, the English translation of the title should be given before the English abstract.

2. Author name and address: During the evaluation process, the authors and referees are kept confidential from each other. Therefore, the articles uploaded to the system should not contain the author name and contact information. Since this information is already on the system, it is added to the article by the editor at the time of publication.

3. Abstract: At the beginning of the article, a Turkish abstract of 150-200 words at most and an English translation (absract) of this abstract, including the title of the article, should be given. In summary, reference should not be made to the sources, figure and table numbers. A minimum of 4 and a maximum of 8 keywords should be given in both Turkish and English, leaving one blank line under the abstract.

4. Main Text: The texts should be written on A4 size papers, using MS Word word processor, with Times New Roman font, 12 pt, 1 (single) line spacing. There should be 3 cm margins on the margins and pages should not be numbered. Articles should not exceed 25 pages. Quotations should be given in italics and in quotation marks; Quotations less than five lines should be written between the lines, quotations longer than five lines should be written 1.5 cm from the right and left of the line, in blocks and with 1 line spacing.

5. Section Titles: Main, intermediate and sub-titles can be used in the article to cover the topic more regularly and the titles can be numbered when necessary. Main titles (main chapters, sources and appendices) in capital letters; intermediate and sub-titles should be written in bold letters with only the first letters capital. At the end of the subtitles, colon should be put on top of each other and continue on the same line.

6. Citing: Footnotes should be used only for explanation and explanations should be given at the end of the text. References in the text should be written in parentheses as shown below:

(Eren 1999); (Caferoğlu 1984: 15)

In publications with more than one author, only the name of the first author in the text. should be written:

(Ercilasun et al. 2007). Other authors should be mentioned in the references section.

If the name of the cited author is given in the text, only the publication date of the source should be written:

"Çetin (1997: 131), on this subject…."

In works and manuscripts without a publication date, only the names of the authors; encyclopedia with unspecified author, etc. In the works, the title of the work should be written.

In quotations from the second source, the original source should also be indicated: "Hacıeminoğlu (1991) ....." (from Akalın 1988).

7. Bibliography: At the end of the article, it should be written alphabetically according to the surname of the authors as follows. References should be listed according to the publication date when an author has more than one publication; If there is more than one publication by an author published in the same year, these publications should be shown as (2000a, 2000b).

BANARLI, Nihad Sâmi (1987). Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I-II. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.


CAFEROĞLU, Ahmet (1984). Türk Dili Tarihi I-II. İstanbul: Enderun Kitabevi.


DİLÇİN, Cem (2000). “Fuzulî’nin Kasidelerinin Du’a Bölümleri Üzerine”. Türkoloji Dergisi, XIII(1): 193-202.


LANDAU, Jacob M. (1994). Modern Arap Edebiyatı Tarihi (20. Yüzyıl). (çev. Dr. Bedrettin Aytaç), Ankara: Gündoğan Yayınları.


LEVEND, Agâh Sırrı (1988). Türk Edebiyatı Tarihi Giriş. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.