Last Issue

Volume: 52

Year: 2021

Disiplinler ve yaklaşımlar arası bir anlayışla çalışan dergi, yayın ve danışma kurullarının gözetiminde hakem raporlarına dayanarak seçtiği akademik makalelerin yanı sıra, sayfalarında çeşitli konularla ilgili uzman görüşlerine, bibliografya ve kitap tanıtımlarına ve incelemelerine da yer vermektedir.

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 1960’tan beri  ISSN 0544-1943 (e-ISSN: 2667-5382) numarası ile yayınlanmakta olan Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı / The Turkish Yearbook of International Relations, Türk Siyasal Hayatı, Türkiye Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler alanlarında Türkçe ve yabancı dilde makaleler yayınlayan hakemli bir dergidir.

YAZARLAR İÇİN BİLGİ NOTU:

1) Gönderilen yazılar, dipnotlar dahil 10.000 kelimeyi geçmemelidir. Kitap incelemeleri 1500–2000 kelime arasında olmalıdır.

2) The Turkish Yearbook of International Relations/Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı'na gönderilen makaleler özgün çalışmalar olmalı ve aynı anda başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Bir makale başka bir yayın tarafından değerlendiriliyorsa, yazarlar bunu teslim sırasında açıkça belirtmelidir. Özgün araştırma makaleler yanında, derleme makaleler ve kitap incelemeleri de yukarıda belirtilen koşullara göre gönderilebilir.

3) Yazarın makalesini MS Word formatında (.doc / .docx) doğrudan editöre (turkishyearbook@ankara.edu.tr) e-posta ile göndermesi gerekir.

4) Makalenin başlığı, yaklaşık 100'er kelimelik Türkçe ve İngilizce özetler, 3 ila 10 anahtar kelime, yazarın ad(lar)ı, varsa bağlı kuruluşu ve iletişim bilgilerini içeren bir başlık sayfası eklenmelidir.

5) Yazı, çift satır aralığında, ana bölümlerinde 12 punto; dipnot, özet, kaynakça, tablo gibi bölümlerinde ise 10 punto harf büyüklüğünde ve Garamond 12 punto karakterinde yazılmalıdır.

6) Alıntılar çift tırnak işareti içine alınmalıdır. Dört satırdan uzun olan alıntılar, sol kenarda tırnak işaretleri olmadan ve tek aralıklı olarak girintili olmalıdır.

7) Dipnot kullanılmalıdır. Dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır. Dipnotlardaki referansların stili aşağıdaki örneklere uymalıdır:

Tek Yazarlı Kitap:
Graham E. Fuller, The New Turkish Republic, Washington D.C., United States Institute of Peace Press, 2008, s. 25-27.

İki Yazarlı Kitap:
Gerard Delanty ve Patrick O’Mahony, Nationalism and Social Theory, London, Sage, 2002.

İkiden Fazla Yazarlı Kitap:
Atilla Eralp et al., Devlet, Sistem ve Kimlik, İstanbul, İletişim, 2011.

Tek Yazarlı Makale:
F. Stephen Larrabee, “Turkey Rediscovers the Middle East”, Foreign Affairs, Vol. 86, No. 4 (July-August 2007), s. 64.

İki Yazarlı Makale:
Ian Shapiro ve Alexander Wendt, "The Difference that Realism Makes: Social Science and the Politics of Consent", Politics Society, Vol. 20, No. 2, 1992, s. 197-223.

Kitapta Makale:
İlhan Uzgel, “Balkans: Turkey’s Stabilizing Role”, Turkey in World Politics, der. Barry Rubin and Kemal Kirişçi, Boulder/Colorado, Reinner, 2000, s. 116.

Gazete Yazısı:
“US and Israel are Enemies of Iran-Turkey Ties”, Tehran Times, 12 March 2009.

Internet:
“Obama Extends Hand to Muslims”, BBC News, 06 April 2009, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7985945.stm>, (erişim tarihi: 22 April 2009).

Kısaltmalar:
Aynı esere atıflar için sadece ibid. ve idem. kullanılmalı. op. cit., passim., loc. cit., vb. kısaltmalardan kaçınmalı; bunlar yerine yazarın soyadı ve kısaltılmış eserin başlığı kullanılmalı (örneğin: Larrabee, “Turkey Rediscovers…”, s. 66-67; Fuller, The New Turkish Republic, s. 34.).

The Turkish Yearbook of International Relations, bilimsel bilginin gelişimi açısından yayın etiğine büyük önem atfetmektedir. Bu açıdan, Yayın Etiği Komitesi (COPE) ve Açık Erişim Dergiler Dizini (DOAJ) gibi kuruluşlar tarafından belirlenmiş Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve Örnek Uygulama İlkeleri’ne bağlı kalarak, burada belirlenmiş akademik ve etik standartlarla uyumlu bir şekilde yayıncılıkta yanlış uygulamaların önüne geçmeyi taahhüt eder.
Bu dergi açık ve ücretsiz akademik yayıncılık ilkesine bağlı olduğundan, yazarlardan makale işleme ve gönderme ücretleri talep edilmez.
Tüm içeriğe internet sayfası üzerinden herhangi bir kısıtlama ve gecikme olmaksızın yayın tarihinden itibaren tam metin olarak erişilebilir.
Lütfen makalenizi göndermeden önce aşağıdaki ilkeleri ve derginin Yazı Koşullarını dikkatli bir şekilde okuyun. Bu ilke ve kurallara uymayan makaleler yazara iade edilebilir.

The Turkish Yearbook of International Relations, Yazı Koşullarına ek olarak aşağıda belirtilen ilkelere bağlı olarak yayın yapmaktadır:

1. Yayın Kurulunun Sorumlulukları
1.1. Yayın Kararları
The Turkish Yearbook of International Relations'un Yayın Kurulu, dergiye gönderilen makalelerden hangilerinin yayınlanacağına karar vermekten kolektif olarak sorumludur.
Yayın Kurulu, COPE tarafından tanımlanmış İyi Yayın Uygulaması Kılavuzu’nun izinden giderek akademik dürüstlüğü teşvik eder.
Yayın Kurulu, etik kuralları ihlal ettiğini değerlendirdiği ve iThenticate intihal önleme yazılımı taramasında benzerlik oranı yüksek çıkan makaleleri geri çekme hakkını kendinde saklı tutar.
Makalenin yayın kurulunca hakem sürecine alınması bir yayın taahhüdü anlamına gelmez. Yayın için hakem süreci olumlu sonuçlansa bile mutlaka yayın kurulunun kararı gerekir.
1.2. Nesnellik
Yayın Kurulu, makaleleri yazarının ırkına, cinsel yönelimine, dinsel inancına, etnik kökenine, uyruğuna ve siyasal felsefesine bakmadan, akademik ve bilimsel içeriğine göre değerlendirir.
1.3. İntihal
İntihal düşük kalitede bir derginin veya kalite kontrol sistemi olmayan bir derginin göstergesi olduğundan, Yayın Kurulu intihal konusunu çok ciddiye alıp, bu konuda katı bir politika izlemektedir.
Yayın Kurulu, yazılı eserlerin orijinalliğini bu eserleri yayın öncesinde iThenticate intihal önleme programına yükleyerek teminat altına alır.
Ayrıca Yayın Kurulu, yayınlanmış makalelere ilişkin intihal ve suiistimal iddialarını her zaman incelemeye alır. Eğer bir makale örneğin başka çalışmalardan intihal yapmış veya izinsiz veya eksik bildirimle üçüncü şahısların telif materyalini kullanmışsa, Yayın Kurulu makaleyi geri çekmek, meseleyi yazarın çalıştığı kurumdaki bölüm başkanına, dekanına ve/veya ilgili akademik kurumlara bildirmek dâhil çeşitli işlemler yapma hakkını kendinde saklı tutar.
Yayın Kurulu, dergimize gönderilen bir makalenin aynı zamanda bir başka derginin hakem sürecine de sokulmamış olmasını zorunlu bir başvuru koşulu olarak değerlendirir.
1.4. Gizlilik
Yayın Kurulu, ilgili yazar ve hakemlerle başka türlü anlaşılmadığı müddetçe, dergiye gönderilen tüm materyalin ve hakemlerle yapılan tüm yazışmaların gizliliğini korumayı teminat altına alır.

2. Yazarın Sorumlulukları
2.1. Yayın Öncesinde
Yazarlar hazırladıkları özgün çalışmalarla dergimize başvurmalıdırlar. Yazarlar, aynı çalışmayı aynı zamanda birden çok derginin hakem sürecine göndermemelidirler. Aynı makaleyi aynı zamanda birden çok dergiye göndermek etik dışı bir davranış oluşturur ve kabul edilemez.
Yazarlar kaynakların orijinalliğinden ve teyidinden sorumludurlar.
Yayın Kurulunun gözden geçirmesi amacıyla ve/veya derginin açık veri gerekliliklerine uymak için yazarlardan çalışmalarını destekleyen araştırma verisini sağlamaları istenebilir.
Yazarın makalesini, yayın kararı alınıncaya kadar, dergi yayın kuruluna bildirmek koşuluyla geri çekme hakkı saklıdır.
2.2. Çıkar Çatışması
Bütün yazarlar, çalışmalarını uygunsuz bir şekilde etkileyebileceği düşünülebilecek başka insan ve kurumlarla aralarındaki herhangi bir mali ve kişisel ilişkiyi makalede açığa kavuşturmalıdırlar.
2.3. İntihal
İntihal, başkasının çalışmasını kendi çalışmasıymış gibi göstermek, başkasının çalışmasını atıf vermeden olduğu gibi veya şeklen değiştirerek kopyalamak, başkaları tarafından yapılan araştırma sonuçlarını sahiplenmek gibi farklı şekillerde yapılabilir. İntihal hangi şekilde yapılırsa yapılsın etik dış bir davranış oluşturur ve kabul edilemez.

3. Hakemlerin Sorumlulukları
Bu dergi kör hakemlik sürecine riayet eder.
3.1 Gizlilik
Hakemler kendilerine ulaşan makaleleri gizli tutmak ve hakemlik sürecinden elde ettikleri bilgileri kişisel menfaatleri için kullanmamakla yükümlüdürler.
Hakemler raporlarını veya makale hakkındaki bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdırlar ve editörün izni olmadan yazarlarla doğrudan iletişim kurmamalıdırlar.
3.2. Etik Meseleler
Hakem makaledeki potansiyel etik meseleler konusunda özenli olmalı ve bunları editörün dikkatine sunmalıdır. Buna, değerlendirmedeki makale ile hakemin kişisel bilgi sahibi olduğu herhangi başka bir yayınlanmış çalışma arasındaki özlü benzerlik ve örtüşme dâhildir.
3.3 Nesnellik
Hakemlik nesnel bir şekilde yapılacaktır. Yazar(lar)a dair kişisel eleştiriler uygunsuz olarak kabul edilir.
Hakemler yazarlarından herhangi biriyle rekabetçi, işbirlikçi veya başka türlü bir ilişki veya bağlantıdan kaynaklanabilecek potansiyel bir çıkar çatışmasına sahip olduğu bir makaleyi değerlendirmeyi kabul etmeden önce editöre danışmalıdır.