Research Article
BibTex RIS Cite

BİLGİSAYAR ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK ALGILARININ WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİ KULLANMA DURUMLARINA GÖRE İNCELENMESİ

Year 2018, Volume: 2 Issue: 1, 54 - 65, 20.04.2018

AbstractBu araştırma, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü
öğrencilerinin bilgi okuryazarlığı özyeterlik algılarının cinsiyet, sınıf
düzeyi, internet kullanma sıklıkları ve Web 2.0 teknolojileri kullanma sıklıkları
açısından incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır.
Çalışma grubu, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğrenim gören basit seçkisiz örnekleme
yöntemi ile seçilen 196 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın veri toplama
aracı olarak kullanılan anketin birinci bölümünde üniversite öğrencilerinin
kişisel bilgilerine ilişkin maddeler; ikinci bölümünde Web 2.0 teknolojileri
kullanım durumlarına ilişkin maddelerden oluşmaktadır ve üçüncü bölümde ise
Akkoyunlu ve Kurbanoğlu (2004) tarafından geliştirilen bilgi okuryazarlığı
özyeterlik algı ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde,
t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın
sonucunda, BÖTE öğrencilerinin bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının
cinsiyete, sınıf düzeyine ve Web 2.0 teknolojilerinden Viki, Podcast ve Anlık
Mesajlaşma Siteleri kullanma sıklıklarına göre anlamlı düzeyde farklılık
gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin bilgi okuryazarlığı
özyeterlik algılarının yüksek olduğu sonucuna da ulaşılmıştır.

References

 • ALA (American Library Association). (1989). Presidential Committee on Information Literacy: Final Report. Washington. http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential sayfasından erişilmiştir.
 • Akkoyunlu, B., & Kurbanoglu, S. (2002). Öğretmen Adaylarına Uygulanan Bilgi Okuryazarlığı Programının Etkiliği Ve Bilgi Okuryazarlığı Becerileri İle Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Arasındaki İlişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 98-105.
 • Akkoyunlu, B. & Korkut, E., (2008). Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Bilgi Ve Bilgisayar Okuryazarlık Öz-Yeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 178-188.
 • Akkoyunlu, B., & Kurbanoglu, S. (2004). Öğretmenlerin Bilgi Okuryazarlığı Öz Yeterlik İnancı Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 11-20.
 • Akkoyunlu, B., & Yilmaz, M. (2005). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri ile İnternet Kullanım Sıklıkları ve İnternet Kullanım Amaçları. Eğitim Araştırmaları Dergisi , 19, 1-14.
 • Ata, F. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Web 2.0 Teknolojilerini Kullanım Durumları ile Bilgi Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Badke, W. (2010). Foundations of information literacy: Learning from Paul Zurkowski. Online, 34(1), 48-50. http://www.acsu.buffalo.edu/~mu1/MLIS%20Spring%202011/LIS%20505/Assignment%20%233%20Information%20Literacy/Research/Foundations%20of%20%20Information%20Literacy.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Baran, B., & Ata, F. (2013). Üniversite öğrencilerinin web 2.0 teknolojileri kullanma durumları, beceri düzeyleri ve eğitsel olarak faydalanma durumları. Eğitim ve Bilim, 38(169).
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri . Ankara: Pegem Akademi.
 • Carr, J. A. (1998). Information Literacy and Teacher Education. ERIC Digest. New York: ERIC Clearinghouse on Information Resources.Demiralay, R. (2008). Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımları Açısından Bilgi Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demiralay, R., & Karadeniz, Ş. (2008). İlköğretimde Yaşam Boyu Öğrenme İçin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesi. Cypriot Journal of Educational Sciences, 3(2), 89-119.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Kaya, S. & Durmuş, A. (2008). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ve Araştırma Yaparken İnterneti Kullanma Düzeyleri. Uluslararası II. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Kurbanoğlu, S. S. (2010). Bilgi Okuryazarlığı: Kavramsal Bir Analiz. Türk Kütüphaneciliği, 24(4), 723-747.
 • Kurbanoğlu, S., & Akkoyunlu, B. (2001). Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(21).
 • O’Reilly, T. (2005) What is Web 2.0?: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. http://www.oreilly.com/pub/a//web2/archive/what-is-web-20.html adresinden erişilmiştir.
 • Usluel, Y. K. (2007). Can ICT usage make a difference on student teachers’ information literacyself-efficacy. Library and Information Science Research, 29, 92-102.
 • Polat, C. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerindeki Zorlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciler Derneği, 408-431.
Year 2018, Volume: 2 Issue: 1, 54 - 65, 20.04.2018

Abstract

References

 • ALA (American Library Association). (1989). Presidential Committee on Information Literacy: Final Report. Washington. http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential sayfasından erişilmiştir.
 • Akkoyunlu, B., & Kurbanoglu, S. (2002). Öğretmen Adaylarına Uygulanan Bilgi Okuryazarlığı Programının Etkiliği Ve Bilgi Okuryazarlığı Becerileri İle Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Arasındaki İlişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 98-105.
 • Akkoyunlu, B. & Korkut, E., (2008). Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Bilgi Ve Bilgisayar Okuryazarlık Öz-Yeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 178-188.
 • Akkoyunlu, B., & Kurbanoglu, S. (2004). Öğretmenlerin Bilgi Okuryazarlığı Öz Yeterlik İnancı Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 11-20.
 • Akkoyunlu, B., & Yilmaz, M. (2005). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri ile İnternet Kullanım Sıklıkları ve İnternet Kullanım Amaçları. Eğitim Araştırmaları Dergisi , 19, 1-14.
 • Ata, F. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Web 2.0 Teknolojilerini Kullanım Durumları ile Bilgi Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Badke, W. (2010). Foundations of information literacy: Learning from Paul Zurkowski. Online, 34(1), 48-50. http://www.acsu.buffalo.edu/~mu1/MLIS%20Spring%202011/LIS%20505/Assignment%20%233%20Information%20Literacy/Research/Foundations%20of%20%20Information%20Literacy.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Baran, B., & Ata, F. (2013). Üniversite öğrencilerinin web 2.0 teknolojileri kullanma durumları, beceri düzeyleri ve eğitsel olarak faydalanma durumları. Eğitim ve Bilim, 38(169).
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri . Ankara: Pegem Akademi.
 • Carr, J. A. (1998). Information Literacy and Teacher Education. ERIC Digest. New York: ERIC Clearinghouse on Information Resources.Demiralay, R. (2008). Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımları Açısından Bilgi Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demiralay, R., & Karadeniz, Ş. (2008). İlköğretimde Yaşam Boyu Öğrenme İçin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesi. Cypriot Journal of Educational Sciences, 3(2), 89-119.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Kaya, S. & Durmuş, A. (2008). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ve Araştırma Yaparken İnterneti Kullanma Düzeyleri. Uluslararası II. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Kurbanoğlu, S. S. (2010). Bilgi Okuryazarlığı: Kavramsal Bir Analiz. Türk Kütüphaneciliği, 24(4), 723-747.
 • Kurbanoğlu, S., & Akkoyunlu, B. (2001). Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(21).
 • O’Reilly, T. (2005) What is Web 2.0?: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. http://www.oreilly.com/pub/a//web2/archive/what-is-web-20.html adresinden erişilmiştir.
 • Usluel, Y. K. (2007). Can ICT usage make a difference on student teachers’ information literacyself-efficacy. Library and Information Science Research, 29, 92-102.
 • Polat, C. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerindeki Zorlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciler Derneği, 408-431.
There are 18 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Makaleler
Authors

Sami Acar

Meltem Gülnar

Publication Date April 20, 2018
Acceptance Date April 20, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA Acar, S., & Gülnar, M. (2018). BİLGİSAYAR ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK ALGILARININ WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİ KULLANMA DURUMLARINA GÖRE İNCELENMESİ. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 2(1), 54-65.