Research Article
PDF BibTex RIS Cite

EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİSYENLERİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPARKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Year 2017, Volume: 3 Issue: 3, 103 - 111, 31.12.2017

Abstract

Bu araştırmanın amacı eğitim fakültesindeki akademisyenlerin bilimsel araştırma yaparken karşılaştıkları sorunların belirlenmesi ve çözüm

önerilerinin sunulmasıdır. Araştırma 2017 yılı nisan ayında, Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan 8 akademisyen ile

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji (olgubilim) kullanılmıştır. Katılımcılarla konu ile ilgili olarak

derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorular

katılımcılara yöneltilmiştir. Katılımcılarla görüşmeler, araştırmacıların odalarında gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmeler ses kayıt cihazına

kaydedilmiştir. Ses kayıt cihazına kaydedilen görüşmeler bilgisayarda yazılı hale getirilmiştir. Verilerin analizinde tematik analiz yöntemi

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda eğitim fakültesinde görev yapan akademisyenlerin bilimsel araştırma yaparken karşılaştıkları sorunlar

belirtilmiştir. Bu sorunlar; okul yönetiminin ve öğretmenlerin olumsuz tutumları, katılımcıların ciddiyetsizliği, bürokrasi ve aşırı ders

yüküdür. Konu ile ilgili olarak önerilerde bulunulmuştur.

References

  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun (1981). 6/11/1981 tarih ve 17506 sayılı Resmi Gazete. Aytaç, M., Aytaç, S., Fırat Z., Bayram N. & Keser A. (2001). Akademisyenlerin Çalışma Yaşamı ve Kariyer Sorunları, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu İşletme Müdürlüğü Proje no: 99/29. Baran, D. & Paliç, G. (2011). Akademisyenlerin akademik kariyere yönelik tutumların incelenmesi. 2nd International Conference On New Trends in Education And Their Implications. 1485-1490. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (12. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Christensen, L., B., Johnson, R., B. & Turner, L., A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Çev. Edt: Ahmet Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık. Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). United States of America: Sage Publications, Inc. Erdem, A. R. (2008).Öğretim üyesi akademisyen midir? Bilim adamı mıdır? Akademik Dizayn Dergisi, 2 (2). 83- 85. Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education (8th Edition). New York: McGraw-Hill. Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. (Çev.: A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık. Gliner, J. A., Morgan, G. A. & Leech, N. L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Göksel, A. & Tomruk, Z. (2016). Akademisyenlerde stres kaynakları ile stresle başa çıkmada ve stres durumunda gösterilen davranışların ilişkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2, 315-343. Hackett, G. & Lent, R.W. (1992). Theoretical advances and current inquiry in career psychology. In S.D. Brown & R. W. Lent (Eds.). Handbook of Counseling Psychology (2nd Ed.) (pp. 419-452). New York: Wiley. Hall, D. T. (1994). Career Development, The International Library of Management, Dortmounth Publishing Comp. Karaman, F. & Altunoğlu, A.E. (2007). Kamu üniversiteleri öğretim elemanlarının iş tatmini düzeyini etkileyen faktörler. Yönetim ve Ekonomi, 14(1), 109- 120. Lambert, C. & Lambert, V.A. (1993). Relationships among faculty practice involvement, perception of role stress and psychological hardiness of nurse academicians. Journal of Nursing Education, 32(4), 171- 179. Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1996). Career development from a social cognitive perspective. In D. Brown, L. Brooks, & Associates (Eds.) Career choice and development (3rd Ed.). San Francisco: Jossey-Bass. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Miles, M. B., Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi. (Çev. Ed Sadegül Akbaba Altun ve Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi. Sönmez, V. & Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yılmaz, E. & Özdemir, G. (2012). Türkiye’de Kadın Akademisyen ve Araştırmacıların Karşılaştıkları Sorunlar ve Tarıma Bakış Açıları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 9 (2). 50-56.

PROBLEMS AND SOLUTIONS OF ACADEMICIANS IN THE FACULTY OF EDUCATION WHEN THEY DO SCIENTIFIC RESEARCH

Year 2017, Volume: 3 Issue: 3, 103 - 111, 31.12.2017

Abstract

The aim of this research is to identify the problems faced by the academicians in the educational faculty while they are engaged in scientific

research and to propose solutions. The research was conducted in April, 2017 with 8 academicians working at the Faculty of Education at

Bozok University. Phenomenology was used in qualitative research methods in the research. In-depth interviews were held with the

participants. The questions in the semi-structured interview form prepared by the researchers were directed to the participants. Meetings with

participants were held in the rooms of the researchers. The calls made were recorded on the voice recorder. The calls recorded on the voice

recorder are written on the computer. In the analysis of the data, the thematic analysis method was used. As a result of the research, the

problems faced by academicians working in the faculty of education during scientific research are mentioned. The results are as follows:

negative attitudes of school administrators and teachers, insincerity of participants, bureaucracy, and excess course load. Suggestions have

been made regarding the subject.

References

  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun (1981). 6/11/1981 tarih ve 17506 sayılı Resmi Gazete. Aytaç, M., Aytaç, S., Fırat Z., Bayram N. & Keser A. (2001). Akademisyenlerin Çalışma Yaşamı ve Kariyer Sorunları, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu İşletme Müdürlüğü Proje no: 99/29. Baran, D. & Paliç, G. (2011). Akademisyenlerin akademik kariyere yönelik tutumların incelenmesi. 2nd International Conference On New Trends in Education And Their Implications. 1485-1490. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (12. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Christensen, L., B., Johnson, R., B. & Turner, L., A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Çev. Edt: Ahmet Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık. Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). United States of America: Sage Publications, Inc. Erdem, A. R. (2008).Öğretim üyesi akademisyen midir? Bilim adamı mıdır? Akademik Dizayn Dergisi, 2 (2). 83- 85. Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education (8th Edition). New York: McGraw-Hill. Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. (Çev.: A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık. Gliner, J. A., Morgan, G. A. & Leech, N. L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Göksel, A. & Tomruk, Z. (2016). Akademisyenlerde stres kaynakları ile stresle başa çıkmada ve stres durumunda gösterilen davranışların ilişkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2, 315-343. Hackett, G. & Lent, R.W. (1992). Theoretical advances and current inquiry in career psychology. In S.D. Brown & R. W. Lent (Eds.). Handbook of Counseling Psychology (2nd Ed.) (pp. 419-452). New York: Wiley. Hall, D. T. (1994). Career Development, The International Library of Management, Dortmounth Publishing Comp. Karaman, F. & Altunoğlu, A.E. (2007). Kamu üniversiteleri öğretim elemanlarının iş tatmini düzeyini etkileyen faktörler. Yönetim ve Ekonomi, 14(1), 109- 120. Lambert, C. & Lambert, V.A. (1993). Relationships among faculty practice involvement, perception of role stress and psychological hardiness of nurse academicians. Journal of Nursing Education, 32(4), 171- 179. Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1996). Career development from a social cognitive perspective. In D. Brown, L. Brooks, & Associates (Eds.) Career choice and development (3rd Ed.). San Francisco: Jossey-Bass. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Miles, M. B., Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi. (Çev. Ed Sadegül Akbaba Altun ve Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi. Sönmez, V. & Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yılmaz, E. & Özdemir, G. (2012). Türkiye’de Kadın Akademisyen ve Araştırmacıların Karşılaştıkları Sorunlar ve Tarıma Bakış Açıları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 9 (2). 50-56.

Details

Journal Section MAKALELER
Authors

Özgür BABAYİĞİT


Mustafa BAŞARAN

Publication Date December 31, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 3 Issue: 3

Cite

APA
BABAYİĞİT, Ö., & BAŞARAN, M. (2017). PROBLEMS AND SOLUTIONS OF ACADEMICIANS IN THE FACULTY OF EDUCATION WHEN THEY DO SCIENTIFIC RESEARCH. Uluslararası Eğitim Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 3(3), 103-111.
e-ISSN: 2458-8628