Review
BibTex RIS Cite

MUŞ İLİNDE UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞINA YÖNELİK BİR FARKINDALIK ÇALIŞMASI OLARAK “GENÇLİĞİNE İYİ BAK PROJESİ"

Year 2022, Volume: 6 Issue: 3, 826 - 849, 31.08.2022
https://doi.org/10.47525/ulasbid.1115303

Abstract

Son zamanlarda dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de uyuşturucu madde kullanımında bir artış yaşanmakta ve bu maddelere yönelik ilgi ve eğilim de giderek artmaktadır. Uyuşturucu maddeye başlama yaşının 15’in altına düştüğünden söz edilmekte ve özellikle 15-25 yaş arası gençlerin büyük bir risk altında olduğu bilinmektedir. Aslında tüm insanlık uyuşturucu maddenin tehlikeleriyle karşı karşıyadır. Çünkü uyuşturucu madde kullanımı başta sağlık olmak üzere birçok problemi beraberinde getirmekte, çeşitli sorunlar yaratmakta, büyük tehlikeler oluşturmakta ve bunlar sadece uyuşturucu madde kullanan kişiyi ilgilendirmemektedir. Uyuşturucu maddenin zararları önce onu kullanan bireyi ve akabinde onun yakın çevresinden başlayarak dalga dalga yayılıp tüm insanları etkisi altına almaktadır. Diğer bir deyişle herkes bu tehditlere açıktır ve bu nedenle uyuşturucu madde kullanımı ile mücadelede toplumun her kesimi sorumludur. Esasında mühim olan çocukları ve gençleri uyuşturucu maddenin tuzağına düşmeden önce koruyabilmektir. Bunun için uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığına yönelik önleyici faaliyetlerle çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Muş ilinde faaliyetlerini sürdüren bir sivil toplum kuruluşu olan Muş Gençliği Uyuşturucu İle Mücadele Derneği meşakkatli bir işin sorumluluğunu üstlenmiştir. Dernek, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Gençliğine İyi Bak projesi ile Muş ilinde toplumun en önemli sorunlarının başında gelen uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı ile alakalı gündem oluşturmayı amaçlamıştır. Proje boyunca aile ziyaretleri yapılmış, ilin işlek yerinde stand açılmış, sivil toplum kuruluşları ile çalıştay düzenlenmiş, din görevlileri ve mahalle muhtarlarıyla toplantı yapılmış ve satranç eğitimleri verilmiştir. Proje kapsamında veri toplamak için 650 görüşme yapılmış ve bunlar betimsel analize tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre merak, problemlerle baş edememe, rahatlama isteği ve ailevi problemler gibi sebeplerle uyuşturucu madde kullanımına başlandığı belirtilmiştir. Aile içi ilişkilerin uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılık üzerinde çok etkili olduğu ve uyuşturucu maddenin zararlarından en çok yıprananın yine aile olduğu tespit edilmiştir. Uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığının sebep olduğu olumsuzluklardan toplumun her kesiminin etkilendiği ve herkesin konuya karşı duyarlı olması gerekli görülmüştür. Sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığına karşı önleyici ve koruyucu olabileceğine dikkat çekilmiştir. Bu makalede de uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele kapsamında yapılan Gençliğine İyi Bak projesinin detayları incelenecektir.

Supporting Institution

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

Project Number

3583497

References

 • Bahar, A. (2018). Uyuşturucu Madde Kullanımının Nedenleri ve Bağımlılık Oluşum Sürecinde İletişimsel Yaklaşımların Rolü ve Önemi: Polis Kayıtları Üzerinden Olgusal Bir İnceleme, Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, sayı: 55, s. 1-36.
 • Başkurt, İ. (2003). Gençlik, Madde Bağımlılığı ve Korunma Yolları, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:8, s. 73-114.
 • Dağlı, Z. (2019). Bağımlılıkla Mücadele Politikasında Din Görevlilerinin Rolü Üzerine Bir Değerlendirme: Düzce Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt: 24, sayı: 2, s. 285-297.
 • Dağlı, Z. (2020). Bağımlılıkla Mücadele Politikasına İlişkin Muhtarların Algıları ve Rolleri Üzerine Bir Değerlendirme: Düzce Örneği, Güvenlik Bilimleri Dergisi, cilt: 9, sayı: 1, s. 65-82.
 • Duman, M. Z. (2021). Van’da Madde Kullanımı ve Bağımlılığı Etkileyen Ailesel Faktörler, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 45, s. 313-336.
 • Kızmaz, Z. & Çevik, M. (2016). Madde Bağımlılığıyla Mücadelede İnanç Odaklı Yaklaşım: Kardelen Rehabilitasyon Merkezi Örneği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 26, sayı:2, s. 313-335.
 • Koçanlı, M. (2020). Uyuşturucu Madde Bağımlılığında Ailenin Etkisi ve Bağımlı Sayısının Azaltılmasında Jandarmanın Etkinliği: İstanbul’da Bir Uygulama, USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, sayı: 4, s. 576-619.
 • Türnüklü, A (2000). Eğitim Bilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Araştırma Tekniği: Görüşme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, sayı: 24, s. 543-559.
 • Yaman, Ö. M. (2014). Uyuşturucu Madde Bağımlısı Gençlerin Aile İçi İlişkilere Yönelik Görüşleri: Esenler-Bağcılar Örneği, Addicta: The Turkish Journal on Addictions, cilt: 1, sayı: 1, s. 99-132.
 • http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/sosyalhizmetlt_ao/maddebagvesoshiz.pdf. Erişim Tarihi: 13.03.2022.
 • https://cip.tuik.gov.tr/?il=49#. Erişim Tarihi: 18. 03. 2022.
 • www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/musta-ticari-taksinin-tepe-lambasina-gizlenmis-uyusturucu-bulundu-1909693. Erişim Tarihi: 26.02.2022.
 • https://www.daka.org.tr/panel/files/files/yayinlar/Mu%C5%9F%20Sosyal%20Yap%C4%B1%20Analizi_Raporu.pdf. Erişim Tarihi: 26.02.2022.
 • https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13838/2021.2256_TR_02.pdf. Erişim Tarihi: 26.02.2022.
 • http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bi%C3%A7imine%20G%C3%B6re%20Sorular.pdf. Erişim Tarihi: 22.03.2022.
 • www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.4541.pdf. Erişim Tarihi: 10.03.2022.
 • www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5393.pdf. Erişim Tarihi: 10.03.2022.
 • www.mus.gov.tr/uyusturucuya-gecit-yok1. Erişim Tarihi: 26.02.2022.
 • www.mus.gov.tr/uyusturucu-operasyonu. Erişim Tarihi: 26.02.2022.
 • www.narkotik.pol.tr/kurumlar/narkotik.pol.tr/TUB%C4%B0M/2021-Turkiye-Uyusturucu-Raporu.pdf. Erişim Tarihi: 26.02.2022.
 • http://www.ogelk.net/dosyadepo/etyoloji.pdf. Erişim Tarihi: 09.03.2022.
 • www.sanayi.gov.tr/merkez-birimi/b94224510b7b/sege/il-sege-raporlari. Erişim Tarihi: 26. 02.2022.

THE PROJECT OF TAKE CARE OF YOUR YOUTH AS AN AWARENESS WORK ON DRUG USE AND ADDICTION IN THE PROVINCE OF MUŞ

Year 2022, Volume: 6 Issue: 3, 826 - 849, 31.08.2022
https://doi.org/10.47525/ulasbid.1115303

Abstract

While there has been an increase in the use of drugs in Turkey, as in the rest of the world, the interest and tendency towards these substances is also increasing. It is mentioned that the age to start using drugs falls below 15 and it is known that especially young people between the ages of 15-25 are at a great risk. In fact, all humanity is faced with the dangers of drugs. Because the use of drugs brings with it many problems, firstly health, creates various problems, creates great dangers, and these do not only concern the person who uses drugs. The harms of the drug firstly affect the individual who uses it and then spreads in waves, starting from him/her immediate surroundings and affecting all people. In other words, everyone is open to these threats and therefore every segment of the society is responsible for the fight against drug use. Actually, the important thing is to protect children and young people before they fall into the trap of drugs. For this reason, it is necessary to raise awareness of children and youth through preventive activities for drug use and addiction. In this context, the Muş Youth Fight Against Drugs Association, a non-governmental organization operating in the province of Muş, has undertaken a difficult task. The Association aimed to set an agenda regarding drug use and addiction, which is one of the most important problems of the society in the province of Muş, with the project of Take Care of Your Youth supported by the General Directorate of Civil Society Relations of the Ministry of Interior of the Republic of Turkey. Throughout the project, family visits were made, a stand was opened in the busy place of the province, workshops were held with non-governmental organizations, meetings were held with religious officials and neighborhood headmen, and chess training was given. Within the scope of the project, 650 interviews were conducted to collect data and these were subjected to descriptive analysis. According to the results obtained, it was stated that drug use started due to reasons such as curiosity, inability to cope with problems, the desire to relax and family problems. It has been determined that family relations are very effective on drug use and addiction, and the family is the one who suffers the most from the harms of drugs. It has been seen that every segment of the society is affected by the negativities caused by the use and addiction of drugs and it is necessary for everyone to be sensitive to the issue. It has been pointed out that social, sports, artistic and cultural activities can be preventive and protective against drug use and addiction. In this article, the details of the project Take Care of Your Youth will be examined in the context of combating drug use and addiction.

Project Number

3583497

References

 • Bahar, A. (2018). Uyuşturucu Madde Kullanımının Nedenleri ve Bağımlılık Oluşum Sürecinde İletişimsel Yaklaşımların Rolü ve Önemi: Polis Kayıtları Üzerinden Olgusal Bir İnceleme, Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, sayı: 55, s. 1-36.
 • Başkurt, İ. (2003). Gençlik, Madde Bağımlılığı ve Korunma Yolları, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:8, s. 73-114.
 • Dağlı, Z. (2019). Bağımlılıkla Mücadele Politikasında Din Görevlilerinin Rolü Üzerine Bir Değerlendirme: Düzce Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt: 24, sayı: 2, s. 285-297.
 • Dağlı, Z. (2020). Bağımlılıkla Mücadele Politikasına İlişkin Muhtarların Algıları ve Rolleri Üzerine Bir Değerlendirme: Düzce Örneği, Güvenlik Bilimleri Dergisi, cilt: 9, sayı: 1, s. 65-82.
 • Duman, M. Z. (2021). Van’da Madde Kullanımı ve Bağımlılığı Etkileyen Ailesel Faktörler, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 45, s. 313-336.
 • Kızmaz, Z. & Çevik, M. (2016). Madde Bağımlılığıyla Mücadelede İnanç Odaklı Yaklaşım: Kardelen Rehabilitasyon Merkezi Örneği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 26, sayı:2, s. 313-335.
 • Koçanlı, M. (2020). Uyuşturucu Madde Bağımlılığında Ailenin Etkisi ve Bağımlı Sayısının Azaltılmasında Jandarmanın Etkinliği: İstanbul’da Bir Uygulama, USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, sayı: 4, s. 576-619.
 • Türnüklü, A (2000). Eğitim Bilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Araştırma Tekniği: Görüşme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, sayı: 24, s. 543-559.
 • Yaman, Ö. M. (2014). Uyuşturucu Madde Bağımlısı Gençlerin Aile İçi İlişkilere Yönelik Görüşleri: Esenler-Bağcılar Örneği, Addicta: The Turkish Journal on Addictions, cilt: 1, sayı: 1, s. 99-132.
 • http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/sosyalhizmetlt_ao/maddebagvesoshiz.pdf. Erişim Tarihi: 13.03.2022.
 • https://cip.tuik.gov.tr/?il=49#. Erişim Tarihi: 18. 03. 2022.
 • www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/musta-ticari-taksinin-tepe-lambasina-gizlenmis-uyusturucu-bulundu-1909693. Erişim Tarihi: 26.02.2022.
 • https://www.daka.org.tr/panel/files/files/yayinlar/Mu%C5%9F%20Sosyal%20Yap%C4%B1%20Analizi_Raporu.pdf. Erişim Tarihi: 26.02.2022.
 • https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13838/2021.2256_TR_02.pdf. Erişim Tarihi: 26.02.2022.
 • http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bi%C3%A7imine%20G%C3%B6re%20Sorular.pdf. Erişim Tarihi: 22.03.2022.
 • www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.4541.pdf. Erişim Tarihi: 10.03.2022.
 • www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5393.pdf. Erişim Tarihi: 10.03.2022.
 • www.mus.gov.tr/uyusturucuya-gecit-yok1. Erişim Tarihi: 26.02.2022.
 • www.mus.gov.tr/uyusturucu-operasyonu. Erişim Tarihi: 26.02.2022.
 • www.narkotik.pol.tr/kurumlar/narkotik.pol.tr/TUB%C4%B0M/2021-Turkiye-Uyusturucu-Raporu.pdf. Erişim Tarihi: 26.02.2022.
 • http://www.ogelk.net/dosyadepo/etyoloji.pdf. Erişim Tarihi: 09.03.2022.
 • www.sanayi.gov.tr/merkez-birimi/b94224510b7b/sege/il-sege-raporlari. Erişim Tarihi: 26. 02.2022.
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Zeynep Kantarcı Bingöl 0000-0003-3778-1659

Project Number 3583497
Publication Date August 31, 2022
Submission Date May 11, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 6 Issue: 3

Cite

APA Kantarcı Bingöl, Z. (2022). MUŞ İLİNDE UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞINA YÖNELİK BİR FARKINDALIK ÇALIŞMASI OLARAK “GENÇLİĞİNE İYİ BAK PROJESİ". Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 826-849. https://doi.org/10.47525/ulasbid.1115303

19792  21391 18309     

Our journal licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License