Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Okul Öncesi Dönemde Kalem Tutma Etkinliklerinin İlk Okuma Yazma Sürecine Etkisi

Year 2020, Volume: 6 Issue: 2, 44 - 62, 31.08.2020

Abstract

Okul öncesi dönemde kalem tutma etkinliklerinin ilk okuma yazma sürecine etkisinin incelendiği bu çalışmada nitel eylem araştırma desenlerinden teknik işbirlikçi eylem araştırması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında Uşak merkeze bağlı birisi anaokulu, ikisi ilkokulda öğrenim gören 76 çocuk oluşturmuştur. Çalışma grubunda bu çocukların eğitim gördüğü sınıflarda görevli 3 okul öncesi ve 16 sınıf öğretmeni de yer almıştır. Çalışma kapsamında çeşitli kalem tutma etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip ilkokulda öğrenim gören iki çocuk hariç, çalışmaya katılan bütün çocukların kalem tutma becerisinin kazandıkları, birinci sınıfa başlangıç sürecinde etkinliğe katılan öğrencilerin anasınıfından kaynaklı kalem tutma hatalarının olmadığı tespit edilmiştir. Etkinliğe katılan öğrencilerin seslerin yazımlarını doğru yaptığı, yazma isteğinin oluştuğu, oran orantı, eğim, satırı takip etme, biçim açısından kalem tutma becerisini kazandığı belirlenmiştir.

References

 • Kaynakça 1- Akbaba Altun, S., Şimşek Çetin, Ö. ve Bay, D. N. (2014)Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 244-263.
 • 2- Akyol, H. (2012). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • 3- Black, S. (2013). Learning What Print Means: Print Awareness in School, Home, and Community. B. Culatta, K. Hall-Kenyon ve S. Black (Ed.), Systematic and Engaging Early Literacy.San Diego: Plural Publishing, Inc.
 • 4- Başar, M. (2013). Okuma yazma öğrenerek ilkokula başlayan öğrencilerin karşılaştıkları sorunların incelenmesi, Ekev Akademi Dergisi 17 (56) 275-294
 • 5- Bay, D. N. (2017). Okul öncesi dönemde çocukların yazıyı tanıma ve ayırt etme becerisinin incelenmesi, Uluslararası Aile ve Çocuk Eğitimi Dergisi, 13 Sonbahar Kış Sayısı 28-44.
 • 6- Bayraktar, V. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarının yazı farkındalığı becerilerinin çocuk ve ebeveyn değişkenleri açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 43(196) 49-65.
 • 7- Duran, E. (2009). Bitişik Eğik Yazı Öğretimi Çalışmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 8- Machado, J. M. (2003). Early Childhood Experience in Language Arts Emerging Literacy, Canada: Delmar Learning.
 • 9- MEB (2013). Anasınıfı öğretim programı, www.temelegitim.gov.tr (10.11.2018).
 • 10- Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. California: Sage Publication Inc., Second Edition.
 • 11- Pierce, B. L. (2003). The Great Debate Continued: Does Daily Writing İn Kindergarten Lead To Invented Spelling And Reading?. Doctoral dissertation, The University of North Texas, ProQuest Digital Dissertations, 3425261
 • 12- Riley, J. & Reedy, D. (2003). Communacation, Language And Literacy: Learning Through Speaking And Listening And Writing. Jeni Riley (Eds.) Learning İn The Years A Guide For Teachers Of Children, Great Britain: Cromwell Press.
 • 13- Saracho, O. N. (2017). Literacy and language: New developments in research, theory, and practice. Early Child Development and Care, 187(3-4), 299-304. doi:10.1080/03004430.2017.1282235.
 • 14-Şimşek Çetin, Ö., Bay, D N. ve Akbaba Altun, S., (2014). Okul öncesi dönemdeki çocukların yazma becerilerinin gelişimsel özelliklerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 13(2) 564-571
 • 15- Taşkın, N., Sak, R. ve Şahin Sak, İ.T. (2015). Okul öncesi dönemde okuma yazma öğretimi: Öğretmen görüşleri. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 1(2) 329-338
 • 16- Temur, T., Aksoy, C. C. ve Tabak, H. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin kalem tutma biçimleri ve kavrama-sıkıştırma kuvvetlerinin yazma hızı ve hatalarına etkisi, Eğitim ve Bilim, 37 (165) 307-319.
 • 17- Temur, T. ve Çakıroğlu, A. (2011). Etkinliklerle Yazılı ve Sözlü Anlatım Ankara: Pegem Akademi.
 • 18- Yakimishyn, J. E. & Magill-Evans, J. (2002).Comparisons among tools, surface orientation, and pencil grasp for children 23 months of age. http://ajot.aota.org on 12/23/2018 tarihinde alınmıştır.
 • 19- Yıldırım, A., Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin
 • 20- Yıldız, M. (2013). Yazma güçlüğü (disgrafi) olan ilkokul 2. sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklığının geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16,281-310.
 • 21- Yıldız, M. ve Ateş, S. (2010). İlkokuma yazmayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin yazılarının okunaklılık ve yazım hataları bakımından karşılaştırılması, TSA 14 (1) 11-30.
 • 22- Yıldız, M., Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2) 75-88.
 • 23- Yılmaz, A. & McMullan, M. B. (2010). Headstart sınıflarında erken okuma-yazma müfredatını geliştirmeye yönelik bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 35 (158) 169-183

Year 2020, Volume: 6 Issue: 2, 44 - 62, 31.08.2020

Abstract

References

 • Kaynakça 1- Akbaba Altun, S., Şimşek Çetin, Ö. ve Bay, D. N. (2014)Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 244-263.
 • 2- Akyol, H. (2012). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • 3- Black, S. (2013). Learning What Print Means: Print Awareness in School, Home, and Community. B. Culatta, K. Hall-Kenyon ve S. Black (Ed.), Systematic and Engaging Early Literacy.San Diego: Plural Publishing, Inc.
 • 4- Başar, M. (2013). Okuma yazma öğrenerek ilkokula başlayan öğrencilerin karşılaştıkları sorunların incelenmesi, Ekev Akademi Dergisi 17 (56) 275-294
 • 5- Bay, D. N. (2017). Okul öncesi dönemde çocukların yazıyı tanıma ve ayırt etme becerisinin incelenmesi, Uluslararası Aile ve Çocuk Eğitimi Dergisi, 13 Sonbahar Kış Sayısı 28-44.
 • 6- Bayraktar, V. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarının yazı farkındalığı becerilerinin çocuk ve ebeveyn değişkenleri açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 43(196) 49-65.
 • 7- Duran, E. (2009). Bitişik Eğik Yazı Öğretimi Çalışmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 8- Machado, J. M. (2003). Early Childhood Experience in Language Arts Emerging Literacy, Canada: Delmar Learning.
 • 9- MEB (2013). Anasınıfı öğretim programı, www.temelegitim.gov.tr (10.11.2018).
 • 10- Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. California: Sage Publication Inc., Second Edition.
 • 11- Pierce, B. L. (2003). The Great Debate Continued: Does Daily Writing İn Kindergarten Lead To Invented Spelling And Reading?. Doctoral dissertation, The University of North Texas, ProQuest Digital Dissertations, 3425261
 • 12- Riley, J. & Reedy, D. (2003). Communacation, Language And Literacy: Learning Through Speaking And Listening And Writing. Jeni Riley (Eds.) Learning İn The Years A Guide For Teachers Of Children, Great Britain: Cromwell Press.
 • 13- Saracho, O. N. (2017). Literacy and language: New developments in research, theory, and practice. Early Child Development and Care, 187(3-4), 299-304. doi:10.1080/03004430.2017.1282235.
 • 14-Şimşek Çetin, Ö., Bay, D N. ve Akbaba Altun, S., (2014). Okul öncesi dönemdeki çocukların yazma becerilerinin gelişimsel özelliklerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 13(2) 564-571
 • 15- Taşkın, N., Sak, R. ve Şahin Sak, İ.T. (2015). Okul öncesi dönemde okuma yazma öğretimi: Öğretmen görüşleri. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 1(2) 329-338
 • 16- Temur, T., Aksoy, C. C. ve Tabak, H. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin kalem tutma biçimleri ve kavrama-sıkıştırma kuvvetlerinin yazma hızı ve hatalarına etkisi, Eğitim ve Bilim, 37 (165) 307-319.
 • 17- Temur, T. ve Çakıroğlu, A. (2011). Etkinliklerle Yazılı ve Sözlü Anlatım Ankara: Pegem Akademi.
 • 18- Yakimishyn, J. E. & Magill-Evans, J. (2002).Comparisons among tools, surface orientation, and pencil grasp for children 23 months of age. http://ajot.aota.org on 12/23/2018 tarihinde alınmıştır.
 • 19- Yıldırım, A., Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin
 • 20- Yıldız, M. (2013). Yazma güçlüğü (disgrafi) olan ilkokul 2. sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklığının geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16,281-310.
 • 21- Yıldız, M. ve Ateş, S. (2010). İlkokuma yazmayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin yazılarının okunaklılık ve yazım hataları bakımından karşılaştırılması, TSA 14 (1) 11-30.
 • 22- Yıldız, M., Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2) 75-88.
 • 23- Yılmaz, A. & McMullan, M. B. (2010). Headstart sınıflarında erken okuma-yazma müfredatını geliştirmeye yönelik bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 35 (158) 169-183

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Makaleler
Authors

Murat BAŞAR
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6635-4563
Türkiye


Midarbi Cihangir DOĞAN
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1473-7866
Türkiye


Nurcan ÜSTÜNDAĞ ŞENER
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1987-1717
Türkiye

Publication Date August 31, 2020
Submission Date May 14, 2020
Acceptance Date August 17, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Başar, M. , Doğan, M. C. & Üstündağ Şener, N. (2020). Okul Öncesi Dönemde Kalem Tutma Etkinliklerinin İlk Okuma Yazma Sürecine Etkisi . Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 44-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/usakead/issue/56536/737481