Usul İslam Araştırmaları
Submission Date
Start: February 28, 2021
End: September 15, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1305-2632 | e-ISSN 2147-8279 | Period Biannually | Founded: 2004 | Publisher İlim Yayma Vakfı | http://www.usuldergisi.com


USUL is there to join the rivers flowing down to the ocean, make them flow abundantly, and eventually ease their way to the target. USUL’s origin is based on the idea that there is a need to a fresh look from the current point to the principals and centuries. Here, USUL is attributed two meanings: Principles of religious knowledge and methods for reaching true information. So, the aim of USUL is to indicate through the published articles the principles of Islamic knowledge and also the methods and ways to achieve these principles.

Usul İslam Araştırmaları

ISSN 1305-2632 | e-ISSN 2147-8279 | Period Biannually | Founded: 2004 | Publisher İlim Yayma Vakfı | http://www.usuldergisi.com
Cover Image


USUL is there to join the rivers flowing down to the ocean, make them flow abundantly, and eventually ease their way to the target. USUL’s origin is based on the idea that there is a need to a fresh look from the current point to the principals and centuries. Here, USUL is attributed two meanings: Principles of religious knowledge and methods for reaching true information. So, the aim of USUL is to indicate through the published articles the principles of Islamic knowledge and also the methods and ways to achieve these principles.

Usul 34. Sayı Last Issue
Volume 34 - Issue 34 - Oct 31, 2020
 1. Reflections on The Life and Legacy of Fuat Sezgin: Reviving The Heritage of Islamic Knowledge
  Pages 1 - 26
  Selim ARGUN
 2. Tûfî’nin el-İşârâtü’l-İlâhiyye Adlı Eserinin Dirâyet Tefsiri Olarak Kabulü Meselesi
  Pages 27 - 54
  Sümeyye SEVİNÇ
 3. İmam Ebû Hanîfe’nin İbadetler Konusunda Yalnız Kaldığı Bazı Görüşleri ve Bunların Tahlili
  Pages 55 - 86
  Mehmet Ali AYTEKİN
 4. Mudârabede Tarafların Kâr Üzerindeki Haklarının Hukukî Niteliği
  Pages 87 - 102
  Cemal KALKAN
 5. İslâm ve Türk Ceza Hukuku’nda Suçlu Yakınlarının Mağduriyetini Giderici Bazı Hükümler
  Pages 103 - 135
  Meryem MANAV, M. Salih KUMAŞ
 6. For The Sake of An Infallible Authority: An Analysis of Sectarian Approaches to The Belief In ‘ismah
  Pages 136 - 158
  Reyhan ERDOĞDU BAŞARAN
 7. 17. Yüzyıl Osmanlı Şeyhülislamlarından Çatalcalı Ali Efendi’nin Hayatı ve Fetvaları Üzerine Bazı Mülâhazalar
  Pages 159 - 190
  Esra KILAVUZ ESER
 8. Kur’ânî Üslup Açısından Ashâb-ı Kehf Kıssası
  Pages 191 - 227
  Sevim GELGEÇ
 9. İbn Kuteybe’nin Kırâat İlminin Bazı Problemli Konularına Yaklaşımı
  Pages 228 - 254
  Ali TEMEL
 10. Didaktik Manzûmeler Vasıtasıyla Tecvîd Öğretimi
  Pages 255 - 285
  Yaşar AKASLAN
 11. Endülüs Emevi Devleti’nde Birinci Büyük Fitne Döneminin (el-Fitnetü’l-Kübra) Başlıca Sebepleri
  Pages 286 - 311
  Nurşen ALTUNDAĞ, Osman AYDINLI
 12. Hanefi İllet Teorisinde Asıla Özgü Vasıflar İle Ta‘lîlin İmkânı
  Pages 312 - 331
  Zuhal DAĞ
 13. Fıkıh Usûlü Kelâm İlişkisi “Hicri VII. Asra Kadar Hanefî Usûlü Bağlamında”
  Pages 332 - 338
  Muhammet VARELCİ
 14. Müslüman Kimlik Üzerine Seyyid Kutub ile Hikâyemiz
  Pages 339 - 348
  Tamer YILDIRIM
 15. Bugünkü Selefilik & Batı’da Mezhep Hareketleri
  Pages 349 - 353
  Begüm Büşra KÖKER
Submission Date
Start: February 28, 2021
End: September 15, 2021
Indexes and Platforms