Editör Sorumlulukları

1. EDİTÖRLERİN SORUMLULUKLARI

1.1. Editörlerin Genel Görev ve Sorumlulukları

1. Okurların ve yazarların ihtiyaçlarını karşılama çabası içinde olmalıdır.

2. Dergilerini sürekli geliştirmek için çaba göstermelidir.

3. Yayımladıkları derginin kalitesini güvence altına almak için süreci elverişli yürütmelidir.

4. İfade özgürlüğünü destekler mahiyette olmalıdır.

5. Akademik kaydın (indeksin) dürüstlüğünü korumalıdır.

6. İş gereksinimlerinin entelektüel ve etik standartlar çerçevesinde ödün vermemesi gerekir.

7. Gerektiğinde düzeltmeleri, açıklamaları, makalelerin geri çekilme yazısını ve özürleri yayımlamaya her zaman hazır olmalıdır.1.2. Okuyucularla İlişkiler

1. Okuyucular, araştırmaları veya diğer akademik çalışmaları kimin finanse ettiği ve fon verenlerin araştırmada ve yayında herhangi bir rolü olup olmadığı ve eğer öyleyse, bunun ne olduğu konusunda bilgilendirilmelidir.1.3.  Yazarlarla İlişkiler

1. Editörlerin yayımlanmak üzere bir makale kabul etme veya reddetme yönündeki kararları, makalenin önemine, özgünlüğüne ve açıkça anlaşılır olmasına ve çalışmanın geçerliliği ve derginin çalışma kapsamı ile olan ilişkisine dayanmalıdır.

2. Editörler başvuruyla ilgili ciddi problemler tespit edilmedikçe başvuruların kabul edilmesi ile ilgili verdikleri karardan dönmemelidir.

3. Yeni editörler, ciddi sorunlar tespit edilmedikçe, önceki editör tarafından yapılan gönderileri yayımlama kararlarını bozmamalıdır.

4. Hakem değerlendirme sürecinin bir açıklaması yayımlanmalı ve editörler bu açıklanmış süreçten her sapmayı doğrulamalıdır.

5. Dergiler, yazarların editöre ait kararlara itiraz edebilmeleri için belirlenmiş bir işleyiş sürecine sahip olmalıdır.

6. Editörler, yazarlar için onlardan beklenen her şeyi içeren bir rehber yayımlamalıdır. Bu rehber düzenli olarak güncellenmeli ve rehberdeki kurallarla bağlantılı olmalıdır.

7. Editörler, yazarlık kriterleri ve ilgili alandaki standartları takip ederek makale gönderen kişi olarak listelenmesi gereken kişi hakkında rehberlik sağlamalıdır.1.4 Editörlerle İlişkiler

1. Editörler, hakemler için onlardan tüm beklenenleri mahremiyet içerisinde ele almalı ve başvurusu yapılmış makalelerin nasıl inceleneceğine yönelik kapsayan bir rehber oluşturmalıdır.

2. Editörler, bir yazıyı gözden geçirmeyi kabul etmeden önce hakemlerin potansiyel rakip çıkarları olup olmadığını göz önünde bulundurmalıdır.

3. Editörler hakem ve yazarlara açık değerlendirme sistemi kullandıklarını beyan etmediği takdirde hakem kurulunun kimliklerinin gizliliğinin sağlandığını garanti eden bir sisteme sahip olmalıdır.1.5. Yayın Kurulu Üyeleriyle İlişkiler

1. Editörler, yeni yayın kurulu üyelerine, kendilerinden beklenen her şey hakkında kılavuz bilgiler sağlamalı ve mevcut üyeleri yeni politikalar ve gelişmeler hakkında sürekli bilgilendirmelidir.1.6.  Dergi Sahipleri ve Yayıncıları ile İlişkiler

1. Editörlerin yayıncılara ve eser sahiplerine olan ilişkileri genellikle karmaşıktır ancak, kararlı bir şekilde editoryal bağımsızlık ilkesine dayanmalıdır.

2. Editör, dergi sahibi ya da yayıncısının müdahalesi olmadan, makalenin kalitesi ve dergiye uygunluğuna göre hangi makaleyi yayımlaması gerektiğine karar vermelidir.

3. Editörler, derginin sahibi ve / veya yayıncısı ile ilişkilerini belirleyen yazılı bir sözleşmeye sahip olmalıdır.1.7. Editoryal ve Hakem Değerlendirme Süreci

1. Editörler dergisindeki hakem değerlendirmesinin adil, tarafsız ve zamanında olmasını sağlamak için çaba göstermelidir.

2. Editörler, dergilerine gönderilen materyallerin incelenirken gizli kalmasını sağlayacak sistemlere sahip olmalıdır.

3. Editörler derginin içindeki bölümlerin farklı amaç ve standartlara sahip olduklarının farkında olarak yayımladıkları materyallerin kalitesini sağlamak için mantıklı adımlar atmalıdır.1.8.  Bireysel Verileri Koruma

1. Editörler kendi yetki alanlarında gizlilik yasalarına uymak zorundadır. Bununla birlikte, yerel yasalara bakılmaksızın, araştırma sırasında veya mesleki etkileşimler sırasında (örneğin doktorlar ve hastalar arasında) elde edilen bireysel bilgilerin gizliliğini daima korumalıdırlar. Bu nedenle, kendilerini tanıyabilecek kişilerden veya başkaları tarafından tanınabilecek kişilerden (örneğin vaka raporlarından veya fotoğraflardan tanınabilir) yayımlanmak üzere yazılı olarak bilgilendirilmiş izin almak her zaman gereklidir.1.9. Etik Araştırmayı Teşvik Etmek (Örneğin İnsanları veya Hayvanları İçeren Araştırmalar)

1. Editörler, yayımladıkları araştırmanın uluslararası kabul görmüş ilgili kılavuzlara (örneğin, klinik araştırmalar için Helsinki8'in Beyanı, AERA ve BERA'nın eğitim araştırmaları için kılavuz ilkelerine) göre yapılmasını sağlamaya çalışmalıdırlar.

2. Editörler, tüm araştırmaların var olan uygun bir kuruluş (örneğin, araştırma etiği komitesi, kurumsal inceleme kurulu) tarafından onaylandığını garanti etmelidir. Ancak, editörler bu onayın araştırmanın etik olduğunu garanti etmediğini kabul etmelidir.1.10. Muhtemel Uygunsuz Davranışlarla Mücadele

1. Editörler eğer uygunsuz bir davranıştan şüphelenirlerse veya uygunsuz bir davranış olduğu hakkında onlara bir iddiada gelirse, editörlerin harekete geçme görevi vardır. Bu görev hem yayımlanmış hem de yayımlanmamış makaleler için geçerlidir.

2. Editörler olası uygunsuz davranışlar hakkında artan şüpheler yüzünden makaleleri tamamen reddetmemelidir. İddia edilen vakaları takip etmeleri etik olarak zorunludur.

3. Editörler önce şüphelenilen uygunsuz davranışlar hakkında cevap aramalıdırlar. Cevaptan tatmin olmazlarsa konu ile alakalı çalışanlara, enstütülere ya da uygun kuruluşlara başvurmalı; (belki bir düzenleyici kurum ya da ulusal araştırma bütünlüğü kuruluşundan) konunun araştırılmasını istemelidirler.

4. Editörler, iddia edilen uygunsuz davranış ilgili uygun bir soruşturmanın yürütülmesi için gerekli her türlü çabayı göstermelidir; bu olmazsa, editörler soruna çözüm bulmak için bütün gerekli girişimlerde bulunmalıdırlar. Bu zahmetli fakat önemli bir görevdir.1.11. Akademik Kaydın Dürüstlüğünün Sağlanması

1. Hatalar, yanlış veya yanıltıcı beyanlar önem sırasına göre derhal düzeltilmelidir.1.12. Fikri Mülkiyet

1. Editörler fikri mülkiyet sorunlarına karşı uyanık olmalı ve fikri mülkiyet yasalarının ve sözleşmelerinin olası ihlallerini ele almak için yayıncılarıyla birlikte çalışmalıdır.1.13. Tartışmayı Teşvik Etmek

1. Editörler akılcı eleştiri yazılarını dergilerinde yayımlamak konusunda cesaretli ve istekli olmalıdır.

2. Eleştirilen materyallerin yazarlarına cevap verme fırsatı verilmelidir

3. Olumsuz sonuç bildiren çalışmalar çıkarılmamalıdır.1.14. Ticari Hususlar

Dergilerin ticari kaygıların editoryal kararları etkilememesini sağlayacak politika ve sistemleri olmalıdır (örneğin, reklam departmanları editoryal departmanlardan bağımsız olarak çalışmalıdır).

Tekrar basımlar dergide göründüğü aynı şekilde basılmalıdır. Eğer bir düzeltme gerekirse bu durum açıkça belirtilmelidir.1.15. Çıkar Çatışmaları

1. Editörler, kendi çıkar çatışmalarını, ayrıca çalışanlarını, yazarlarını, hakemlerini ve editöryal ekiplerini yönetecek sistemlere sahip olmalıdır.

2. Dergilerin editörlerden, çalışanlardan ya da editör kurulu üyelerinden gelen gönderimlerin tarafsız incelemeler olarak ele alındığını garanti eden bir ilan süreci olmalıdır.