Ethical Principles and Publication Policy

ETİK SORUMLULUKLAR VE YAYIN POLİTİKASI
Yazarların Sorumlulukları
• Yazarlar eserleri ve yayınlarının içeriği için toplu sorumluluk almalıdırlar. Araştırmacılar, yöntem ve bulguların doğru bir şekilde rapor edildiğinden emin olmak için yayınlarını her aşamada dikkatlice kontrol etmelidir. Yazarlar, hesaplamaları, veri sunumlarını, yazım kurallarını/sunumlarını ve bulgularını dikkatlice kontrol etmelidir.
• Raporlanan araştırma, etik ve sorumlu bir şekilde yapılmalı ve tüm ilgili mevzuatı takip etmelidir.


Dürüstlük
• Araştırmacılar sonuçlarını dürüstçe ve imalat, sahtecilik veya uygunsuz veri manipülasyonu olmaksızın sunmalıdır. Araştırma görüntüleri yanıltıcı bir şekilde değiştirilmemelidir.
• Yazarlar, gönderilen, kabul edilmiş veya yayınlanmış herhangi bir çalışmada bir hata keşfederse derhal editörü uyarmalıdır. Yazarlar, gerektiğinde düzeltme veya geri çekme işlemleri yapmak için editörlerle işbirliği yapmalıdır.
• Araştırmacılar yöntemlerini tanımlamaya ve bulgularını açıkça ve açık bir şekilde sunmaya çalışmalıdır. Araştırmacılar uygulanabilir raporlama ilkelerine uymalıdır. Yayınlar, deneylerin diğer araştırmacılar tarafından tekrarlanmasına izin vermek için yeterli ayrıntı sağlamalıdır.
• Yazarlar başkalarının eserlerini atıflarda ve alıntılarda doğru bir şekilde temsil etmelidirler.
• Yazarlar, atıf yapılan çalışmayı okumamışlarsa, diğer yayınlardan referansları kopyalamamalıdırlar.


Özgünlük
• Yazarlar, gönderilen eserin orijinal olduğu ve herhangi bir dilde başka yerde yayınlanmamış yayın gereksinimlerine uymalıdır.
• Uygulanabilir telif hakkı yasaları ve sözleşmeleri takip edilmelidir. Telif hakkı malzemesi (ör. Tablolar, şekiller veya kapsamlı teklifler) yalnızca uygun izin ve onay ile çoğaltılmalıdır.
• Gerek önceki araştırmalarda gerekse yazarların kendi çalışmaları ve yayınları doğru bir şekilde kabul edilmeli ve referans alınmalıdır. Temel literatürden mümkün olduğunca faydalanılmalıdır.
• Yazarlar, bulguların daha önce yayınlanıp yayınlanmadığını ve başka bir yerde yayınlanması için gönderilip gönderilmediği konusunda editörlere bilgi vermelidir.


Şeffaflık
• Tüm yazarlar, yayının kabul edilmiş ve yayınlanmış versiyonlarını listelemeyi kabul etmeli ve onaylamalıdır. Yazar listesindeki herhangi bir değişiklik, listeden çıkarılanlar da dahil olmak üzere tüm yazarlar tarafından onaylanmalıdır. İlgili yazar, editör ile diğer yazarlar arasındaki bir irtibat noktası olarak hareket etmeli ve yazarları bilgilendirmeli ve onları yayın hakkında önemli kararlara dahil etmelidir.


Hesap Verebilirlik ve Sorumluluk
• Tüm yazarlar, bildirilen çalışmaları okumalı ve bunlarla aşina olmalı ve yayınların bu kılavuzdaki ilkeleri izlemesini sağlamalıdır. Çoğu durumda, yazarların araştırmanın bütünlüğünden ve raporlamasından ortak sorumluluk alması beklenir. Bununla birlikte, yazarlar yalnızca araştırmanın belirli yönleri ve raporlamaları için sorumluluk alırsa, bu yayında belirtilmelidir.
• Yazarlar yayınlandıktan sonra hatalar veya ihmaller tespit edilirse yazarlar editör veya yayıncı ile çalışmalarını derhal düzeltmek için çalışmalıdır.


Yayın Kurulunun Sorumlulukları
Editörlerin ve Yayın Kurulunun üyelerinin Yayın Kurulu uluslararası standartlarına uyması gerekmektedir. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi editörünün ve yayın kurulu üyelerinin uluslararası standartlara COPE’nin belirlediği etik ilkelere gönüllü olarak uyması beklenir.
Yayın Kurulu, gönderilen tüm yazılara ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır.
Yayın kurulu, gönderilen yazılar için yayın kararları almaktan sorumludur.
Yayın Kurulu, okuyucuların ve yazarların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf etmelidir.
Yayın Kurulu, Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi’nin kalitesini yükseltmek için çaba sarf etmelidir.
Yayın Kurulu bilimsel kaliteye ve orijinalliğe en üst düzeyde önem vermelidir.
Yayın Kurulu gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekilmeler ve özürler yayınlamaya her zaman hazır olmalıdır.
Hakemler için Uluslararası Standartlar
Hakemlerin hakemlik davetini kabul ettikten sonra Hakemlik uluslararası standartlarına uyması gerekmektedir. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi’nin hakemlerinin COPE’nin belirlediği etik ilkelere gönüllü olarak uyması beklenir.
Hakemler yazıya ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır.
Hakemler, makalenin yayınlanmasını reddetmek için sebep olabilecek tüm bilgileri Editör Kurulu'nun dikkatine sunmalıdır.
Hakemler, makaleleri bilimsellik açısından değerlendirmelidir.
Hakemler, yazıları yalnızca özgünlüklerine, önemlerine ve derginin alanlarına uygunluğuna göre objektif olarak değerlendirmelidirler.
Hakemler, herhangi bir çıkar çatışması hakkında Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi’ne bildirimde bulunmalıdır.

İntihal Politikası
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen tüm çalışmalar ilk taramadan geçmek zorundadır. Çalışmaların tamamı intihal tespit yazılımı turnitin (turnitin.com) tarafından kontrol edilir.


Telif Hakkı
Telif hakkı, makalenin bilimsel bir araştırmayı ayrıntılı olarak tanımlamak için yazılmış olduğu belirli yolları korumayı amaçlar. Yazarın haklarını korumak ve yayınlanan araştırmanın yeniden yazdırılması veya diğer amaçlarla kullanımına ilişkin izinleri düzenlemek için gerekli görülmektedir. Yayına kabul edilmiş çalışmaların telif hakları Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi’ne devredilmiş sayılır.


Açık Erişim Politikası
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi açık erişimli bir dergi olup, tüm içeriğin kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak serbestçe erişilebileceği anlamına gelir. Yayıncı veya yazarın önceden izni olmadan, kullanıcılar, makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, yazdırabilir, arama yapabilir, bağlantı kurabilir veya diğer yasal amaçlarla kullanabilir.