Author Guidelines

1. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Her yayının başında bir Türkçe “Özet” ve İngilizce "Abstract" verilmelidir.

2. Metinde sade ve anlaşılır bir yazım dili kullanılmalı, bilimsel yazım tarzı benimsenmeli, gereksiz tekrarlardan kaçınılmalı ve kısaltmalar ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalıdır.

3. Yayın kabul edildiği takdirde, her türlü yayın hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan "Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi" imzalanarak editöre iletilmelidir.

4. Yazışma adresinde belirtilen sorumlu yazar; tüm yazışmalardan sorumludur.

5. Makale gönderimi: Makaleler yalnızca (sagbil.dergi@yyu.edu.tr) adresinden, “Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi Formu” ile birlikte elektronik ortamda dergiye sunulmalıdır.

6. MAKALE TÜRLERİ

Orijinal Araştırma Makalesi: Genel format; başlık sayfası, özet ve anahtar kelimeler (Türkçe ve İngilizce), metin (Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma, Sonuç), kaynaklar, teşekkür, tablolar ve resim açıklamaları şeklinde yapılandırılır. Özet, 250 kelimeyi geçemez.

Derlemeler: Derlemeler güncel, bilimsel konularda hazırlanmalıdır. Derlemeler 3000 kelimeyi, derleme özetleri ise 250 kelimeyi aşmamalıdır. Resim, tablo ve kaynaklar için sınırlama yoktur. Genel format;  başlık sayfası, özet ve anahtar kelimeler (Türkçe ve İngilizce), metin, kaynaklar, teşekkür, tablolar ve resim açıklamaları şeklinde yapılandırılır. 

Olgu Sunumu: Olgu sunumları kısa ve öz olmakla birlikte 2000 kelimeyi, özet ise 250 kelimeyi aşmamalıdır. Bilgilendirilmiş onam formu metinde belirtilmelidir. Genel format, başlık sayfası, özet ve anahtar kelimeler (Türkçe ve İngilizce), metin (giriş, olgu, tartışma), kaynaklar, teşekkür, tablolar ve resim açıklamaları şeklinde yapılandırılır.

Editöre Mektup: Basılan makaleleri nesnel, yapıcı ve eğitici şekilde eleştiren mektupları desteklemekteyiz. Bu mektuplar önceki üç ay içinde yayınlanmış makaleler ile ilgiliyse değerlendirmeye alınır. Uygunsa, bir kopyası istemeleri durumunda yanıt verebilmeleri için mektupta söz edilen makalenin yazarına gönderilir. Mektuplarda beşten fazla kaynak kullanılmamalıdır. Bu mektuplar makalenin yayınlandığından bir ya da iki sonraki sayıda 2 yayınlanır. Genel format; başlık sayfası, özet ve anahtar kelimeler (Türkçe ve İngilizce, ancak makalelerde olduğu gibi alt başlıklara gerek yoktur), metin ("Sayın editör", diye başlamalıdır.), kaynaklar, teşekkür, en fazla bir tablo ya da resim şeklinde yapılandırılır.

7. Makalenin Hazırlanması - Yazılar “word for windows” programında iki satır aralıklı ve 12 punto Times New Roman fontu kullanılarak yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt ve her iki yanında 2,5 cm boşluk yer almalıdır. Tüm sayfalar sırası ile numaralanmalıdır Başlık, özet, tablo başlık, şekil açıklama ve cümle başlarında kısaltma kullanılmamalıdır. Metin kısmında kısaltma ilk geçen yerde parantez içerisinde belirtildikten sonra metin genelinde kullanılabilir. Makale 16 sayfayı aşmamalıdır.

- Yayınlar aşağıdaki sıraya göre (Başlık, Özet, Metin, Kaynaklar, Tablolar ve Şekiller) düzenlenmeli, Tablo ve Şekiller ayrı sayfalara basılmalıdır.

Başlık - Adres sayfası: Makale adı, makalenin İngilizce adı, yazar adları (soy isim, açık isim), adresler sorumlu yazar, sorumlu yazar iletişim bilgileri (E-posta, telefon, açık adres) sunulmalıdır.

Ana Metin: Türkçe ve İngilizce başlık, Türkçe ve İngilizce özet ve makalenin devamı şeklinde (Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma, Sonuç).

  • Başlık: Kısa, açık, tüm harfleri büyük ve yazı için uygun olmalıdır. Makalenin sadece Türkçe ve İngilizce başlığı olmalıdır. Yazar adları ve adresleri olmamalıdır.
  • Özet: Türkçe yazılarda Türkçe ve İngilizce özet olmalıdır. İngilizce yazılarda Türkçe özet de gereklidir. Özet, 250 kelimeden daha uzun olmamalıdır.
  • Özetlerin altına 3-5 adet anahtar kelime verilmelidir. Türkçe anahtar kelimeler, "Türkiye Bilim Terimleri (TBT)"’ne uygun olarak verilmelidir (Bkz. http://www.bilimterimleri.com). İngilizce anahtar kelimeler, "Medical Subject Headings (MESH)" e uygun olarak verilmelidir (Bkz. http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Metin: Giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç ile kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.
  • Giriş bölümü; çok uzun genel bilgiler ve tekrarlardan kaçınılmalıdır. Son kısmında amaç veya hipotez mutlaka belirtilmelidir.
  • Gereç ve yöntem; çalışma planı, uygulanan analiz yöntemleri ve istatistiksel analiz yer almalıdır. Rutin olarak uygulanan ve çok bilinen metodlar sadece literatür verilerek belirtilmelidir.
  • Bulgular; tablo ve şekillerde yer almayan bulgular metin olarak yer almalı, tablo ve şekillerde yer alan bulgular için ilgili tablo ve şekillere atıf yapılmalıdır.
  • Materyal ve Metot, bulgular ve tartışma kısımlarına yazının anlaşılmasını kolaylaştırmak için alt başlıklar konulabilir.
  • Tartışma ve sonuç; elde edilen sonuçlar, mevcut güncel literatür verileri ile tartışılmalı, bir-iki cümle ile yazının ana sonucu belirtilmelidir.Metinde yapılan kısaltmalarda ayıraçtan sonra kısaltmanın okunuşuna göre devam edilmelidir (örneğin, multipl skleroz için: MS'nin, MS'un değil). Türkçesi de bulunan ve yaygın olarak kullanılan terimlerde yabancı kelime kullanılmamalıdır (örneğin, BT yerine CT kullanılmamalı). Metinde geçen anatomik oluşum, hastalık ve sendrom adları da, özel isimler bulunmadıkça, Türkçe okunuşlarına göre yazılmalıdır (örneğin, corpus callosum yerine korpus kallozum). Yazılarda SI (Systeme International) birimleri kullanılmalıdır. Birimlerden sonra nokta (mg. /kg., ml. gibi) konulmamalıdır. Metin içinde yazıdaki bütün tablo, resim, çizim ve grafiklere atıfta bulunulmalıdır. Yazının sayfaları giriş sayfasından başlayarak numaralandırılmalıdır.

  • Teşekkür: Araştırmaya finansman sağlayan kuruluşa veya çeşitli katkıları için ilgili kişilere kurumları belirtilerek “Teşekkür” edilmeli ve bu bölüm Tartışma ile Kaynaklar arasında yer almalıdır.
  • Kaynaklar:

            - Kaynakça bölümü yeni bir sayfadan başlayacak şekilde oluşturulmalıdır.

            - Metin içindeki literatür açıklamaları soyadı ve tarih verilmek suretiyle (Collins, 2010), (Collins ve Surabi, 2011), (Kayaalp ve ark., 2000) şeklinde düzenlenmelidir.

            - Birden fazla kaynak belirtilmek istendiğinde bunlar noktalı virgül ile ayrılmalıdır. İkiden fazla yazar olması durumunda birinci yazardan sonra “ark.” kısaltılması yapılmalıdır.

            - Metin içinde anılan bütün literatürler, “kaynaklar” da; kaynaklarda verilmiş olan her literatür ise metnin içinde verilmiş olmalıdır.

            - Literatür listesi alfabetik sırada 12 yazı karakteri büyüklüğünde aşağıdaki gibi düzenlenmelidir. “Kaynaklar” ilk yazarın soyadına göre alfabetik olarak 12 punto büyüklüğünde bir aralık (satır aralığı 1,0) olarak düzenlenmelidir.

            - Yazarları olan kaynaklarda, soyadları aynı ise isimlerin baş harfleri dikkate alınır. Aynı yazar tarafından yazılmış kaynaklar da ise tarih olarak erken yayınlanmış olan önce verilir. Ancak, aynı yazarın aynı tarihli iki çalışması da var ise tarihin sonuna küçük harflerle sıralama yapılır. - Collins A. (2004a). …… - Collins A. (2004b). ….. 3 Metin Ġçi Kaynak Gösterme: Tek yazarlı çalışmalar: Tarih bir kez verildiği zaman aynı paragrafta ikinci kez yazılmaz.     

            - Besleme programlarında vitamin takviyesi............. (Yıldız, 2016), - Collins (2015) vitamin takviyesinin ............. Collins’in çalışmasında… Ġki yazarlı çalışmalar: İki yazarlı bir çalışmayı kaynak gösterirken her zaman her iki yazarın da ismi verilir.

            -Süreç hastanelerin resmi kaydı ile başlar ..... (Collins ve Surabi, 2017) - Collins ve Surabi (2015) yaptıkları bir çalışmada... Üç ya da daha fazla yazarlı çalışmalar; 3 ya da daha fazla yazarı olan bir çalışma kaynak olarak gösteriliyorsa sadece ilk yazarın soyadı verilir ve sonuna “ve arkadaşları” ya da parantez içinde kullanımda “ve ark.” eklenir. İngilizce yazılmış kısımlarda ise “ve arkadaşları” yerine “et. al.” yazılır.

            -Kaynaklar listesinde yararlanılan eser

            Kaynak 1-5 yazarlı bir makale ise; Yazar A (Soy isim İsmin baş harfi), Yazar B, Yazar C, Yazar Ç, Yazar D, Yazar E. Makale Adı. Dergi adı (varsa kısaltması; dergi isimlerinin kısaltması ya Medline, CAplus Core Journal Coverage list ya da Pubmed Journals Database’den bulunabilir). Yayın yılı;cilt (sayı):sayfa numaraları. Örneğin; Özkan C ve Karaca M. Van Kedilerinin kulak uyuzunun (Otodectes Cynotis) topikal selamectin ile tedavisi. Turkiye Parasitol Derg. 2013; 37: 269-72.

            -Kaynak 6 ve daha fazla yazarlı bir makale ise; Yazar A (Soy isim İsmin baş harfi), Yazar B, Yazar C, Yazar Ç, Yazar D, Yazar E ve ark. (ilk altı yazarın ismi yazılır, daha fazla isimli makalelerde altı yazardan sonra ve arkadaşları ifadesi kullanılır) Makale Adı. Dergi adı(varsa kısaltması; dergi isimlerinin kısaltması ya Medline, CAplus Core Journal Coverage list ya da Pubmed Journals Database’den bulunabilir). Yayın yılı;cilt (sayı):sayfa numaraları. Örneğin; Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002; 935 (1): 40-6. Kaynak dergilerde yayınlanmış ise: Sampath C, Holbik M, Krenn L, Butterweck V. Anxiolytic effects of fractions obtained from Passiflora incarnata L. in the elevated plus-maze in mice. Phytother Res 2011; 25: 789-95.

            -Kaynak kitaptan bir bölüm ise: Emmerson BT. Gout and renal disease. In: Massry SG, Glassock RJ (Editors). Textbook of Nephrology. 1st Edition, Baltimore: Williams and Wilkins, 1989: 756-760. Kaynak bir kitap ise: Kaynak bir kitap ise; Yazar A, Yazar B, Yazar C, Yazar Ç, Yazar D, Yazar E ve ark. Kitap adı. Baskı sayısı (1.’den sonrakiler için). Yayın yeri: Yayınevi; Yayın Yılı. Örnekler; - Sağlam M, Aştı RN, Özer A. Genel histoloji. Ankara: Yorum Matbaacılık; 2001. - Özcan R. Kalp Hastalıkları.1.Baskı, İstanbul: Sanal Matbaacılık, 2003: 185-194. Çeviri Kitaptan Alıntı için: White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Doymaz MZ (Çeviren). 1. Baskı, İstanbul: Nobel, 2000. Kaynak bir tez ise: Polat C. Genel Sağlık Anketi: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması. Uzmanlık Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1997. Kaynak bir Anonim ise : Anonim. Tarım İstatistikleri Özeti. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. Yayın No: 217, 1997, Ankara. Anonymous. Mutation Breeding Newsletter. IAEA, Nos, 1-41, 1994, Vienna. 4

                -Kaynak bir internet adresi ise: Wilson AT. "Environmental pollution and breast cancer". http://www.who.int/en/ 01.11.2018. Ticari olmayan ve hükümetler ile ulusal ve uluslararası bilimsel kurul ve kuruluşların resmi internet sayfaları erişim tarihi belirtilerek kaynak olarak gösterilebilir.

                -Kaynak Kongrede Bildiri ise: Sampath C, Holbik M, Krenn L, Butterweck V. Anxiolytic effects of fractions obtained from Passiflora incarnata L. in the elevated plus-maze in mice. ILCA 2015 9th Annual Conference, Paris, 4-6 September 2015, Paris, France. Nader E, Fort R, Cannas G, Connes P. Orak hücreli anemi hastalarında Frenk soğanı (Allium schoenoprasum L.) bitkisinin sulu ekstresi eritrosit deformabilitesini azaltır. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 07-10 Eylül 2017, Pamukkale, Denizli.

Tablo ve Şekiller:

             Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmelidir.

            Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır. Net baskı elde edilebilmesi için şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer jpeg dosyası olarak (piksel boyutu yaklaşık 500x400, 8 cm eninde ve 300 dpi çözünürlükte taranarak) dergiye ayrıca iletilmelidir.  Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir.

         Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.

          Tablo başlıkları tablo üstünde, şekil ve grafik başlıkları şekil ve grafiğin altında, ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır (Tablo 1. ve Şekil 1.).

8. Yayının baskı öncesi provası sorumlu yazara gönderilir ve üç gün içerisinde kontrol edilerek dergiye geri gönderilmesi istenir.

9. Her yayın için Van Sağlık Bilimleri Dergisinin ilgili sayısı, yazışmadan sorumlu yazara gönderilir. 

10. Kabul edilip yayınlanan makalelere (https://dergipark.org.tr/tr/pub/vansaglik) adresinden ulaşılabilir.