Year 2020, Volume , Issue 1, Pages 123 - 152 2020-02-18

THE RELATION BETWEEN CONSTITUTIONALISM AND DEMOCRACY: A CEASELESS CONFLICT OR A SYMBIOTIC COEXISTENCE?
ANAYASALCILIK VE DEMOKRASİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SÜREKLİ BİR ÇATIŞMA MI SİMBİYOTİK BİR BİRLİKTELİK Mİ?

Atıl Buğra KARADAŞ [1]


Democracy and constitutionalism are two concepts the origins of which are different. Democracy, which has its origins from Ancient World, rests on popular sovereignty. On the other hand, constitutionalist theory is interested in limiting and constraining that sovereignty regardless of its source. However it seems inevitable to have a conflict between the two, there is also a way to mutual existence. This way could be found with the help of the compass of pre-existence needs of democracy which are political equality and freedom. Human experience shows that the masses and their representatives are inclined to tyranny as much as absolute kings. Furthermore, constitutionalism could have democratic legitimacy through popular will. Thus, democratically enacted constitutions should be regarded no less legitimate than laws passed by legislative. Additionally, not to let constitutions be amended by the same majorities who could enact ordinary laws could not be regarded as illegitimate, which brings us back to the beginning, namely, to the protection of pre-existence needs of democracy. Nevertheless, in the era of illiberal democracy, the status of constitutionalism as a protector of democracy and rights could be questioned.

Anayasalcılık ve demokrasi, farklı kökenlere sahip olan iki kavramdır. Kaynağını Antik Dünya’dan alan demokrasi, halk egemenliğine dayanır. Öte yandan anayasalcılık teorisi siyasi iktidarı, kaynağı kim olursa olsun, sınırlandırmak ve kısıtlamakla ilgilenmektedir. Her ne kadar ikisinin arasındaki bir çatışma kaçınılmaz gözükse de, bir arada var oluşa giden bir yol da vardır. Bu yol, demokrasinin var oluşundan önce gelen gerekleri olan siyasi eşitlik ve özgürlük pusulasının yardımıyla bulunabilir. İnsan tecrübesi, yığınların ve onların temsilcilerinin de mutlak krallar kadar tiranlığa yatkın olduğunu göstermektedir. Dahası anayasalcılık, halk iradesi yoluyla demokratik meşruiyete sahip olabilir. Dolayısıyla demokratik yöntemlerle kabul edilmiş anayasalar, en az yasama organınca çıkarılan kanunlar kadar meşru görülmelidir. Üstüne üstlük, anayasaların olağan yasaları yapan çoğunluklarca değiştirilememesi gayrimeşru görülemez; bu da bizi başa, demokrasinin var oluşundan önceki gereklerine götürür. Bununla beraber, illiberal demokrasi çağında anayasalcılığın demokrasiyi ve hakları koruyucu konumu sorgulanmaya açık bir niteliktedir.
 • Ackerman, Bruce (1997) ‘The Rise of World Constitutionalism’, Virginia Law Review, Faculty Scholarship Series Paper No. 129, s. 771-797.
 • Alexander, Larry ‘Constitutionalism’, Christiano, Thomas/Christman, Jon (Editörler) (2009) Contemporary Debates in Political Philosophy, 1. Baskı, Malden, MA, Wiley-Blackwell, s. 283-299.
 • Alexander, Larry (2011) ‘What are Constitutions, and What Should (and Can) They Do?’, Social Philosophy and Policy, C. 28, S. 1, s. 1-24.Anayurt, Ömer (2018) Anayasa Hukuku: Genel Kısım (Temel İlkeler, Kavram ve Kurumlar), 2. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Aristoteles (2017) Politika (Çeviren: Akderin, Furkan) 3. Baskı, İstanbul, Say Yayınları.
 • Bellamy, Richard/Castiglione, Dario (1997) ’Constitutionalism and Democracy - Political Theory and the American Constitution’, British Journal of Political Science, C: 27, S: 4, s. 595-618
 • Crouch, Colin (2004) Post-Democracy, 1. Baskı, Oxford, Polity Press (Çeviren: Zeybekoğlu, A. Emre (2016) Post- Demokrasi, 1. Baskı, Ankara, Dost Kitabevi Yayınları.)
 • Dahl, Robert A. (2017) Demokrasi Üzerine (Çeviren: Betül Kadıoğlu), 4. Baskı, Ankara, Phoenix Yayınevi.
 • De Tocqueville, Alexis (1990) De la démocratie en Amérique (Editör: Nolla, Eduardo) 1. Baskı, Paris, J. Vrin (İngilizce’ye Çeviren: Schleifer, James T. (2012) Democracy in America, Liberty Fund, Indianapolis.)
 • Feldman, Jean-Philippe (2010) ‘La séperation des pouvoirs et le constitutionnalisme. Mythes et réalités d’une doctrine et de ses critiques’ Revue française de droit constitutionnel, C. 83, S.3, s. 483-496.
 • Friedrich, Carl (1974) Limited Government, 1. Baskı, London, Pearson Education Inc (Çeviren: Turhan, Mehmet (2014) Sınırlı Devlet, 2. Baskı, Ankara, Liberte Yayınları.)
 • Fukuyama, Francis (2001) ‘Natural Rights and Human History’, The National Interest, S. 64, s. 19-30.
 • Ginsburg, Tom/Huq Aziz Z./Versteeg Mila (2018) ‘The Coming Demise of Liberal Constitutionalism?’, The University of Chicago Law Review, C. 85, S. 2, s. 239-255.
 • Gosseries, Axel P. (2008) ’Constitutions and Future Generations’ The Good Society, C. 17, S.2, s. 32-37.
 • Gönenç, Levent ‘Ortaçağ Avrupası’nda Anayasacılığın Düşünsel ve Kurumsal Temelleri’ Yazıcı, Serap/Gözler, Kemal/Göztepe, Ece (Editörler) (2008) Ergun Özbudun’a Armağan Cilt II, 1. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınevi, s. 267-291.
 • Gözler, Kemal (2011) Anayasa Hukukunun Genel Teorisi Cilt II, 1. Baskı, Bursa Ekin Basım Yayın Bağıtım.
 • Gözler, Kemal (1999) Anayasa Hukukunun Metodolojisi 1. Baskı, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları.
 • Gözler, Kemal (2009) İdare Hukuku Cilt I, 2. Baskı, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları.
 • Gözler, Kemal (2018) Türk Anayasa Hukuku, 2. Baskı, Bursa, Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Huberman, Leo (2014), Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, (Çeviren: Belge, Murat), 15. Baskı İstanbul, İletişim Yayınları
 • Katyal, Neal K. (2001) ‘Legislative Constitutional Interpration’ Duke Law Journal, C. 50, S. 1, s. 1335-1394.
 • Kelsen, Hans (2019) Demokrasi: Doğası & Değeri (Çeviren: Uysal, Yasin), 1. Baskı, Ankara, Dost Kitabevi Yayınları.
 • Levy, Jacob T. (2009) ‘Not so Novus an Ordo Constitutions Without Social Contracts’, Political Theory, C. 37, S. 2, s. 191-217.
 • Levy, Jacob T. ‘Montesquieu’s Constitutional Legacies’, Kingston, Rebecca E. (Editör) Montesquieu and His Legacy (2009), 1. Baskı, State University of New York Press, New York, s. 115-138.
 • Lijphart, Arend (Tarihsiz Baskı) Çağdaş Demokrasiler, (Çeviren: Özbudun, Ergun/Onulduran, Ersin), Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Madison, James 'Federalist No. 48’, Carey, George W./McClellan (Editörler) (2001) The Federalist, 2. Baskı, Indiana, Liberty Fund, s. 256-260.
 • Madison, James ‘Federalist No. 51’ Carey, George W./McClellan (Editörler) (2001) The Federalist, 2. Baskı, Indiana, Liberty Fund, s. 267-272.
 • Mink, Georges (2016) ‘L’Europe centrale à l’épreuve de l’autoritarisme’, Politique étrangère, S. 2, s. 89-101.
 • Montesquieu (2017) Kanunların Ruhu Üzerine (Çeviren: Günen, Berna), 2. Baskı, İstanbul, İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Ober, Josiah (1993) ‘Public Speech and the Power of the People in Democratic Athens’, Political Science and Politics, C. 26, S. 3, s. 481-486.
 • Özbudun, Ergun (2017) Anayasalcılık ve Demokrasi, 2. Baskı, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Özbudun, Ergun (2018) Türk Anayasa Hukuku, 18. Basım, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Post, Robert (2005) ‘Democracy and Equality’, Law, Culture and the Humanities, C. 1, S. 2, s. 142-153.
 • Rancière, Jacques (2017) En quel temps vivons-nous? Conversation avec Eric Hazan, 1.Baskı, Paris, La fabrique éditions (Çeviren: Erşen, Murat (2018) Nasıl Bir Zamanda Yaşıyoruz?, 1. Baskı, İstanbul, Metis Yayınları.)
 • Robart, Jean-Charles (2006) ‘La Notion de Constitution chez Aristote’ Revue française de droit constitutionnel, C: 65, S: 1, s. 97-143.
 • Rousseau, Jean-Jacques (2013) Toplum Sözleşmesi (Çeviren: Vedat Günyol), 10. Baskı, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Sartori, Giovanni (1962) ‘Constitutionalism: A Preliminary Discussion’ The American Science Review, C: 56, S: 4, s. 853-864.
 • Sunstein, Cass Robert ‘Constitutionalism after the New Deal’, Harvard Law Review, C: 101, S: 2, s. 421-510.
 • Sweet, Alec Stone (2008) ‘Constitutionalism, Rights, and Judicial Power’ Faculty Scholarship Series, Paper: 77, s. 218-239.
 • Teziç, Erdoğan (2017) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), 21. Baskı, İstanbul, Beta.
 • Tremblay, Luc B. (2011) ‘Deux thèses sur la démocratie et le constitutionnalisme : la souveraineté du peuple et l’engagement préalable’ Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, C: 41, S: 3, s. 583-605.
 • Tushnet, Mark (2003) ’Forms of Judicial Review As Expressions of Constitutional Patriotism’, Law and Philosophy, S. 22, s. 353-379.
 • Türe, İlknur (2016) Yeni Anayasacılık Neoliberalizmin Hukuku, 1. Baskı, Pınar Yayınları, İstanbul.
 • Uygun, Oktay (2017) Demokrasi, 3. Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Waldron, Jeremy (2012) ‘Constitutionalism: A Skeptical View’, NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 10-87, s. 30.
 • Waldron, Jeremy (1999) Law and Disagreement, 1. Baskı, Oxford University Press, New York, s. 1-45.
 • Zakaria, Fareed (1997) ‘The Rise of Illiberal Democracy’ Foreign Affairs, C. 76, S.6, s. 22-43.
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section KAMU HUKUKU MAKALELERİ
Authors

Orcid: 0000-0002-3020-9222
Author: Atıl Buğra KARADAŞ
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 18, 2020

Bibtex @research article { ybuhukuk560331, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {123 - 152}, doi = {10.33432/ybuhukuk.560331}, title = {ANAYASALCILIK VE DEMOKRASİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SÜREKLİ BİR ÇATIŞMA MI SİMBİYOTİK BİR BİRLİKTELİK Mİ?}, key = {cite}, author = {Karadaş, Atıl Buğra} }
APA Karadaş, A . (2020). ANAYASALCILIK VE DEMOKRASİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SÜREKLİ BİR ÇATIŞMA MI SİMBİYOTİK BİR BİRLİKTELİK Mİ? . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (1) , 123-152 . DOI: 10.33432/ybuhukuk.560331
MLA Karadaş, A . "ANAYASALCILIK VE DEMOKRASİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SÜREKLİ BİR ÇATIŞMA MI SİMBİYOTİK BİR BİRLİKTELİK Mİ?" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2020 ): 123-152 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/52529/560331>
Chicago Karadaş, A . "ANAYASALCILIK VE DEMOKRASİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SÜREKLİ BİR ÇATIŞMA MI SİMBİYOTİK BİR BİRLİKTELİK Mİ?". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2020 ): 123-152
RIS TY - JOUR T1 - ANAYASALCILIK VE DEMOKRASİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SÜREKLİ BİR ÇATIŞMA MI SİMBİYOTİK BİR BİRLİKTELİK Mİ? AU - Atıl Buğra Karadaş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33432/ybuhukuk.560331 DO - 10.33432/ybuhukuk.560331 T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 152 VL - IS - 1 SN - 2149-5831- M3 - doi: 10.33432/ybuhukuk.560331 UR - https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.560331 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi ANAYASALCILIK VE DEMOKRASİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SÜREKLİ BİR ÇATIŞMA MI SİMBİYOTİK BİR BİRLİKTELİK Mİ? %A Atıl Buğra Karadaş %T ANAYASALCILIK VE DEMOKRASİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SÜREKLİ BİR ÇATIŞMA MI SİMBİYOTİK BİR BİRLİKTELİK Mİ? %D 2020 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 1 %R doi: 10.33432/ybuhukuk.560331 %U 10.33432/ybuhukuk.560331
ISNAD Karadaş, Atıl Buğra . "ANAYASALCILIK VE DEMOKRASİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SÜREKLİ BİR ÇATIŞMA MI SİMBİYOTİK BİR BİRLİKTELİK Mİ?". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 1 (February 2020): 123-152 . https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.560331
AMA Karadaş A . ANAYASALCILIK VE DEMOKRASİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SÜREKLİ BİR ÇATIŞMA MI SİMBİYOTİK BİR BİRLİKTELİK Mİ?. YBHD. 2020; (1): 123-152.
Vancouver Karadaş A . ANAYASALCILIK VE DEMOKRASİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SÜREKLİ BİR ÇATIŞMA MI SİMBİYOTİK BİR BİRLİKTELİK Mİ?. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2020; (1): 123-152.
IEEE A. Karadaş , "ANAYASALCILIK VE DEMOKRASİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SÜREKLİ BİR ÇATIŞMA MI SİMBİYOTİK BİR BİRLİKTELİK Mİ?", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no. 1, pp. 123-152, Feb. 2020, doi:10.33432/ybuhukuk.560331