Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Fen ve Matematik Branş Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutumları

Year 2017, Volume 14, Issue 1, 700 - 725, 15.06.2017

Abstract

Bu çalışmanın amacı, fen (biyoloji, fizik, kimya) ve matematik öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarını incelemektir. Bu amaçla veri toplamak için Eğitim Araştırmalarına Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeği (EAÖTÖ) kullanılmıştır. Ölçek Erzurum il merkezinde kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmiş liselerde görev yapan ve fen (biyoloji, fizik, kimya) ve matematik branş öğretmenlerinden oluşan toplam 71 kişilik bir gruba uygulanmıştır. Verilerin SPSS 18.0 istatistik programıyla yapılan analizleri sonucu elde edilen bulgular, öğretmenlerin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeği (EAÖTÖ)’nde yer alan ifadelere katılımının yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Bulgular, cinsiyet ve branş değişkenleri açısından incelendiğinde ise tüm değişkenler açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı (p>0.05) ortaya çıkmıştır.

References

 • Alber, S. R., & Nelson, J. S. (2002). Putting research in the collabarative hands of teachers and researchers: An alternative to traditional staff development. Rural Special Education Quarterly, 21(2), 25-32.
 • Aydın, R., Şahin, H. ve Topal, T. (2008). Türkiye’de ilköğretime sınıf öğretmeni yetiştirmede nitelik arayışları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(2), 120-142.
 • Babkie, A. M., & Provost, M. C. (2004). Teachers as researchers. Intervention in School & Clinic, 39(5), 260-268.
 • Biçer, N., Bozkırlı, K. Ç., & Er, O. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumların değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (50)3, 327-342.
 • Biesta, G. (2007). Bridging the gap between educational research and educational practice: The need for critical distance. Educational Research and Evaluation, 13(3), 295-301.
 • Broekkamp, H.,& van Hout-Wolters, B. (2007) The gap between educational research and practice: A literature review, symposium, and questionnaire. Educational Research and Evaluation, 13(3), 203 - 220.
 • Butt, I. H., & Shams, J. A. (2013). Master in education student attitudes towards research: A comparison between two public sector universities in Punjab. A Research Journal of South Asian Studies, 28(1), 97-105.
 • Costa, N., Marques, L., ve Kempa, R. (2000). Science teachers’ awareness of findings from education research. Research in Science and Technological Education, 18(1), 37-44.
 • Çakmak, Z., Taşkıran, C., & Bulut, B. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 287-308.
 • Çepni, S., Küçük, M. ve Gökdere, M. (2002). Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Programlarındaki Araştırmalara Yönelik Derslerin İncelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde Sunulan Sözlü Bildiri, 16-18 Eylül 2002, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
 • Çepni, S. ve Küçük, M. (2003). Eğitim araştırmalarının fen bilgisi öğretmenlerinin uygulamaları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi: Bir örnek olay çalışması. Eğitim Araştırmaları, 4(2), 75-84.
 • De Jong, O. (2004). Mind your step: Bridging the research-practice gap. Australian Journal of Education in Chemistry, 64, 5-9.
 • Ekiz, D. (2006). Sınıf öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına karşı tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 373-402.
 • Fraenkel, J., Wallen, N., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). Boston: McGraw Hill.
 • Everton, T., Galton, M., & Pell, T. (2000). Teachers’ perspectives on educational research: Knowledge and context. Journal of Education for Teaching, 26(2), 167-182.
 • Gore, J. M., ve Gitlin, A. D. (2004). [Re]Visioning the academic-teacher divide: Power and knowledge in the educational community. Teachers and Teaching: Theory and practice, 10(1), 35-58.
 • Güler, T., Akman, B. (2006). 6 yaş çocuklarının bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 55-56.
 • Hemsley-Brown, J., ve Sharp, C. (2003). The use of research to improve Professional practice: A systematic review of the literature. Oxford Review of Education, 29(4), 449-471.
 • İlhan, N., Şekerci, A. R., Sözbilir ve Yıldırım, A. (2013). Eğitim araştırmalarına yönelik öğretmen tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 31-56.
 • Kart, A., Gelbal, S. (2014). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma öz yeterlik algılarının ikili karşılaştırmalı yargılar yöntemiyle belirlenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(1), 12-23.
 • Korkmaz, Ö., Şahin, A., & Yeşil, R. (2011a). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumları. International Online Journal of Educational Sciences, 3(3), 1169-1194.
 • Korkmaz, Ö., Şahin, A., & Yeşil, R. (2011b). Öğretmenlerin bilimsel araştırmalara ve araştırmacılara ilişkin düşünceleri. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 109-127.
 • Kurt, A. A., İzmirli, Ö. Ş., Fırat, M., & İzmirli, S. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri dersineilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 19-28.
 • Kutu, H., & Sözbilir, M. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “Hayatımızda Kimya” ünitesinin öğretimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 29-62.
 • Küçük, M. (2002). Hizmetiçi aksiyon araştırması kurs programının fen bilgisi öğretmenlerine uygulanması: bir örnek olay çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Küçükoğlu, A., Taşgın, A., Çelik, N. (2014). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma sürecine ilişkin görüşleri üzerine bir inceleme. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(3), 11-24.
 • Llewellyn, D. (2002). Inquiry Within: Implementing Inquiry- Based Science Standarts. USA: Corwinn Pres, Inc. A Sage Publications Company. McBee, M. T. (2004) The classroom as a laboratory: An exploration of teacher research. Roeper Review, 27(1), 52-58.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry (7th Ed.). Newyork, Longman.
 • Ovens, P. (2000). Reflective teacher development in primary science. London & New York: Falmer Press.
 • Özdamar, K. (2003). Modern bilimsel araştırma yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitapevi.
 • Özden, M., & Ergin, B. (2013). Lisansüstü öğrencilerinin bilimsel araştırmalarda uygulanan etik kurallara yönelik düşüncelerinin belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(22), 155-169.
 • Polat, M. (2014). Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilimsel araştırmaya yönelik tutumları. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 77-90.
 • Sarı, M. (2006). Araştırmacı öğretmen: Öğretmenlerin bilimsel araştırmaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(3), 847-887.
 • Sözbilir, M. (2007). First steps in educational research: the views of Turkish chemistry and biology student teachers. European Journal of Teacher Education, 30(1), 41-61.
 • Vanderlinde, R., & van Braak, J. (2010). The gap between educational research and practice: Views of teachers, school leaders, intermediaries and researchers. British Educational Research Journal, 36(2), 299-316.
 • Yaşar, M. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması: Geçerlik ve güvenirlik. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(2), 109-129.
 • Yavuz-Konokman, G., Tanrıseven, I., & Karasolak, K. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarına ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 141-158.
 • Yıldırım, A., İlhan, N., Şekerci, A. R., & Sözbilir, M. (2014). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin eğitim Araştırmalarını takip etme, anlama ve uygulamalarda kullanma düzeyleri: Erzurum ve Erzincan örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 81-100.

The Attitudes of Science and Mathematics Teachers towards Educational Researches

Year 2017, Volume 14, Issue 1, 700 - 725, 15.06.2017

Abstract

The aim of this study is to examine the science (biology, physics, and chemistry) and mathematics teachers’ attitudes towards education researches. For this aim, the data were collected through “Teachers Attitude Scale towards Educational Research (TASTER)”. The sample of the study, which was selected through convenience sampling method, was consisted of 71 science (biology, physics, and chemistry) and mathematics teachers working in secondary schools in Erzurum. The data were analized by SPSS 18.0 program. The findings indicated that the teachers agreed in high score the statements of the Teachers Attitude Scale towards Educational Research (TASTER). The findings also indicated that there was no statistically an important difference (p>0.05) between all variables in terms of gender and field variables.     

References

 • Alber, S. R., & Nelson, J. S. (2002). Putting research in the collabarative hands of teachers and researchers: An alternative to traditional staff development. Rural Special Education Quarterly, 21(2), 25-32.
 • Aydın, R., Şahin, H. ve Topal, T. (2008). Türkiye’de ilköğretime sınıf öğretmeni yetiştirmede nitelik arayışları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(2), 120-142.
 • Babkie, A. M., & Provost, M. C. (2004). Teachers as researchers. Intervention in School & Clinic, 39(5), 260-268.
 • Biçer, N., Bozkırlı, K. Ç., & Er, O. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumların değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (50)3, 327-342.
 • Biesta, G. (2007). Bridging the gap between educational research and educational practice: The need for critical distance. Educational Research and Evaluation, 13(3), 295-301.
 • Broekkamp, H.,& van Hout-Wolters, B. (2007) The gap between educational research and practice: A literature review, symposium, and questionnaire. Educational Research and Evaluation, 13(3), 203 - 220.
 • Butt, I. H., & Shams, J. A. (2013). Master in education student attitudes towards research: A comparison between two public sector universities in Punjab. A Research Journal of South Asian Studies, 28(1), 97-105.
 • Costa, N., Marques, L., ve Kempa, R. (2000). Science teachers’ awareness of findings from education research. Research in Science and Technological Education, 18(1), 37-44.
 • Çakmak, Z., Taşkıran, C., & Bulut, B. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 287-308.
 • Çepni, S., Küçük, M. ve Gökdere, M. (2002). Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Programlarındaki Araştırmalara Yönelik Derslerin İncelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde Sunulan Sözlü Bildiri, 16-18 Eylül 2002, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
 • Çepni, S. ve Küçük, M. (2003). Eğitim araştırmalarının fen bilgisi öğretmenlerinin uygulamaları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi: Bir örnek olay çalışması. Eğitim Araştırmaları, 4(2), 75-84.
 • De Jong, O. (2004). Mind your step: Bridging the research-practice gap. Australian Journal of Education in Chemistry, 64, 5-9.
 • Ekiz, D. (2006). Sınıf öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına karşı tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 373-402.
 • Fraenkel, J., Wallen, N., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). Boston: McGraw Hill.
 • Everton, T., Galton, M., & Pell, T. (2000). Teachers’ perspectives on educational research: Knowledge and context. Journal of Education for Teaching, 26(2), 167-182.
 • Gore, J. M., ve Gitlin, A. D. (2004). [Re]Visioning the academic-teacher divide: Power and knowledge in the educational community. Teachers and Teaching: Theory and practice, 10(1), 35-58.
 • Güler, T., Akman, B. (2006). 6 yaş çocuklarının bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 55-56.
 • Hemsley-Brown, J., ve Sharp, C. (2003). The use of research to improve Professional practice: A systematic review of the literature. Oxford Review of Education, 29(4), 449-471.
 • İlhan, N., Şekerci, A. R., Sözbilir ve Yıldırım, A. (2013). Eğitim araştırmalarına yönelik öğretmen tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 31-56.
 • Kart, A., Gelbal, S. (2014). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma öz yeterlik algılarının ikili karşılaştırmalı yargılar yöntemiyle belirlenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(1), 12-23.
 • Korkmaz, Ö., Şahin, A., & Yeşil, R. (2011a). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumları. International Online Journal of Educational Sciences, 3(3), 1169-1194.
 • Korkmaz, Ö., Şahin, A., & Yeşil, R. (2011b). Öğretmenlerin bilimsel araştırmalara ve araştırmacılara ilişkin düşünceleri. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 109-127.
 • Kurt, A. A., İzmirli, Ö. Ş., Fırat, M., & İzmirli, S. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri dersineilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 19-28.
 • Kutu, H., & Sözbilir, M. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “Hayatımızda Kimya” ünitesinin öğretimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 29-62.
 • Küçük, M. (2002). Hizmetiçi aksiyon araştırması kurs programının fen bilgisi öğretmenlerine uygulanması: bir örnek olay çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Küçükoğlu, A., Taşgın, A., Çelik, N. (2014). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma sürecine ilişkin görüşleri üzerine bir inceleme. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(3), 11-24.
 • Llewellyn, D. (2002). Inquiry Within: Implementing Inquiry- Based Science Standarts. USA: Corwinn Pres, Inc. A Sage Publications Company. McBee, M. T. (2004) The classroom as a laboratory: An exploration of teacher research. Roeper Review, 27(1), 52-58.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry (7th Ed.). Newyork, Longman.
 • Ovens, P. (2000). Reflective teacher development in primary science. London & New York: Falmer Press.
 • Özdamar, K. (2003). Modern bilimsel araştırma yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitapevi.
 • Özden, M., & Ergin, B. (2013). Lisansüstü öğrencilerinin bilimsel araştırmalarda uygulanan etik kurallara yönelik düşüncelerinin belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(22), 155-169.
 • Polat, M. (2014). Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilimsel araştırmaya yönelik tutumları. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 77-90.
 • Sarı, M. (2006). Araştırmacı öğretmen: Öğretmenlerin bilimsel araştırmaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(3), 847-887.
 • Sözbilir, M. (2007). First steps in educational research: the views of Turkish chemistry and biology student teachers. European Journal of Teacher Education, 30(1), 41-61.
 • Vanderlinde, R., & van Braak, J. (2010). The gap between educational research and practice: Views of teachers, school leaders, intermediaries and researchers. British Educational Research Journal, 36(2), 299-316.
 • Yaşar, M. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması: Geçerlik ve güvenirlik. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(2), 109-129.
 • Yavuz-Konokman, G., Tanrıseven, I., & Karasolak, K. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarına ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 141-158.
 • Yıldırım, A., İlhan, N., Şekerci, A. R., & Sözbilir, M. (2014). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin eğitim Araştırmalarını takip etme, anlama ve uygulamalarda kullanma düzeyleri: Erzurum ve Erzincan örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 81-100.

Details

Journal Section Articles
Authors

Şeyda GÜL
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ


Esra ÖZAY KÖSE
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Publication Date June 15, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 14, Issue 1

Cite

APA Gül, Ş. & Özay Köse, E. (2017). Fen ve Matematik Branş Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutumları . Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 700-725 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yyuefd/issue/28496/340313