Year 2018, Volume 5, Issue 1, Pages 50 - 67 2018-06-28

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN (2014) EISNER MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF SECONDARY EDUCATION ENGLISH COURSE CURRICULUM (2014) IN TERMS OF ON EISNER’S MODEL

Kevser ÇELİK [1] , Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ [2]

215 580


Bu araştırmanın amacı, Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programı’nın (OİDÖP) (2014) Eisner’ın Eğitsel Eleştiri Modeli’ne göre değerlendirilmesidir. Uzman görüşleri temel alınarak Eisner’in Eğitsel Eleştiri Modeliyle yürütülen bu araştırma tarama modelinde ve uzmanların dokümanları taraması ile yürütülmüş bir araştırmadır. Araştırmada 11 uzmanın program hakkındaki incelemeleri temel alınıp derlenmiştir. Bu uzmanlar lisans eğitimi İngilizce öğretmenliği olan ya da İngilizce dersi öğretim programı geliştirme süreçlerinde daha önce bulunmuş olan ve eğitim programları ve öğretim alanında yüksek lisans derecesine sahip, hâlen doktora eğitimini sürdüren veya üniversitede öğretim üyesi olan kişilerdir. Veriler uzmanlardan “uzman değerlendirme formu” ile alınmıştır. Toplanan değerlendirmeler içerik analizine tabî tutulmuştur. Araştırma sonuçları göstermiştir ki OİDÖP (2014) altı tema altında değerlendirilebilir. Bu temalar programın yapılandırılması, programın dayanakları, programda ele alınan beceriler, programın destek unsurları, programın yetersizlikleri ve programın kullanışlı oluşudur. Uzman dönütleri programın birçok güçlü boyutu olduğu gibi, eleştiriye açık yönlerinin olduğunu da göstermiştir. Programın eleştirilen yönleri program geliştirme döngüsünde dönüt olarak kullanılmalı, karar alıcılar tarafından program güçlendirilmelidir.

 

The purpose of this study is to evaluate the Secondary Education English Course Curriculum (SEECC) (2014) in accordance with Eisner’s Educational Criticism Model. This study, which used Eisner’s Educational Criticism Model and which was based on expert opinions, is a descriptive survey model study and was conducted through the experts’ surveying documents. The study was based upon and compiled from the surveys of 11 experts regarding the curriculum. These experts are people whose undergraduate education is English Language Teaching or who have taken part in developing the curriculum for  English. They have MA degrees in Curriculum and Instruction and either continue their doctorate studies or work as faculty members in universities. Data were collected from the experts through “expert assessment form”. The collected data were evaluated through content analysis. The results of the study suggest that English Course Curriculum can be evaluated under six themes. These themes are curriculum construction, bases of the curriculum, skills covered in the curriculum, curriculum support elements, curriculum inadequacies, and practicality of the curriculum. Expert feedbacks showed that the curriculum has aspects open to criticism as well as having a great number of strong dimensions. The criticized aspects of the curriculum should be used as feedback in the curriculum development cycle, and the curriculum should be strengthened by decision makers.

 • Cihan, T. & Gürlen, E. (2009). İlköğretim 5. sınıf İngilizce dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri.Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 131-146.
 • Creswell, J.W. (2014). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (S.B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Eğiten.
 • Demirel, Ö. (2010). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem.
 • Doğan, H. (1997). Eğitimde program ve öğretim tasarımı. Ankara: Gazi.
 • Gülbahar, Y. & Alper, A. (2009). Öğretim teknolojileri alanında yapılan araştırmalar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,42(2), 93-111.
 • Haznedar, B. (2010). Türkiye’de yabancı dil eğitimi: reformlar, yönelimler ve öğretmenlerimiz. ICONTE International Conference on New Trends in Education and Their Implicationsiçinde,11-13 November, 2010 Antalya-Turkey. I şık, A. (2008). Yabancı dil eğitimimizdeki yanlışlar nereden kaynaklanıyor? Journal of Language and Linguistic Studies, 4(2), 15-26.
 • İnal, B. & Aksoy, E. (2014). Çankaya Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce öğretim programının değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 85-98.
 • İnam-Çelik, G. (2009). İlköğretim okulları 4. sınıf İngilizce dersi öğretim programının değerlendirilmesine ilişkin öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi,. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Kandemir, A. (2016). İlkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programının katılımcı odaklı program değerlendirme yaklaşımıyla değerlendirilmesi. http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11499/713/An%C4%B1l%20Kandemir.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Karcı, C. (2012). Ortaöğretim dokuzuncu sınıf ingilizce dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi,. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Krashen, S. (2000). Foreign language education the easyway. Burlingame: Language Education.
 • Kristoffersen, D. (2003). Denmark in educational evaluation around the world: An international anthology. (The Danish Evaluation Institute). http://english.eva.dk/publications/educational-evaluation-around-the-world-an-international-anthology/download adresinden alınmıştır.
 • Kumral, O. & Saracoğlu, A.S. (2001). Eğitim programlarının değerlendirilmesi ve eğitsel eleştiri modeli. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi,1(2), 27-35.
 • Küçüktepe, C., Küçüktepe, S. & Baykın, Y. (2014). İkinci sınıf İngilizce dersi ve programına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. 11(22), 55-78.
 • Merter, F., Kartal, Ş. & Çağlar, İ. (2012). Ortaöğretim İngilizce dersi yeni öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,23(1), 43-58.
 • Oribabor, O. (2014). An evaluation of the current english language curriculum in Nigerian secondary schools. Journal of Educational and Social Research, 4(6), 295-300.
 • Ornstein, A.C. & Hunkins, F.P. (2009). Curriculum: foundations, principles, andissues (5.b.). Boston: Allyn & Bacon.
 • Özel, T.R. (2011). İlköğretim İngilizce öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin belirlenmesi (Ankara İli Örneği).Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özdemir, S. (2009). Eğitimde program değerlendirme ve Türkiye’de eğitim programlarını değerlendirme çalışmalarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 126-149.
 • Posner, G.J. (2004). Analyzing the curriculum. Boston: McGraw-Hill.
 • Seçkin, H. (2011). İlköğretim 4. sınıf İngilizce dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,8(2), 550-577.
 • Selçuk, Z., Palancı, M.,Kandemir, M., &Dündar, H. (2014). Eğitim ve Bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 199-224.
 • Talim ve Terbiye Kurulu [TTKB]. (2013). İlköğretim kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) İngilizce dersi (2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. https://ttkb.meb.gov.tr/www/gecmisten-gunumuze-kurul-kararlari/icerik/152 sitesinden erişilmiştir.
 • Tebliğler Dergisi (1997). İlköğretim birinci kademe 4. ve 5. sınıflar İngilizce dersi programı. Tebliğler Dergisi(2481). Ankara: MEB.
 • Toraman, Ç. (2012). İlköğretim 8. sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders programının (2010) değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tunç, F. (2010). Evaluation of an English language teaching program at a public university using CIPP model. Yüksek Lisans Tezi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, A.& Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5.b.), Ankara: Seçkin.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Kevser ÇELİK (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 28, 2018

Bibtex @research article { etad371740, journal = {Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9624}, address = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {50 - 67}, doi = {}, title = {ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN (2014) EISNER MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Kevser and BÜYÜKALAN FİLİZ, Sevil} }
APA ÇELİK, K , BÜYÜKALAN FİLİZ, S . (2018). ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN (2014) EISNER MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 50-67. Retrieved from http://dergipark.org.tr/etad/issue/37928/371740
MLA ÇELİK, K , BÜYÜKALAN FİLİZ, S . "ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN (2014) EISNER MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 5 (2018): 50-67 <http://dergipark.org.tr/etad/issue/37928/371740>
Chicago ÇELİK, K , BÜYÜKALAN FİLİZ, S . "ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN (2014) EISNER MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 5 (2018): 50-67
RIS TY - JOUR T1 - ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN (2014) EISNER MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Kevser ÇELİK , Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 67 VL - 5 IS - 1 SN - -2458-9624 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Research in Education and Society ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN (2014) EISNER MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Kevser ÇELİK , Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ %T ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN (2014) EISNER MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi %P -2458-9624 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD ÇELİK, Kevser , BÜYÜKALAN FİLİZ, Sevil . "ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN (2014) EISNER MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (June 2018): 50-67.
AMA ÇELİK K , BÜYÜKALAN FİLİZ S . ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN (2014) EISNER MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. ETAD/JRES. 2018; 5(1): 50-67.
Vancouver ÇELİK K , BÜYÜKALAN FİLİZ S . ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN (2014) EISNER MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 5(1): 67-50.