Year 2019, Volume 5, Issue 1, Pages 10 - 26 2019-04-30

HİZMET İÇİ EĞİTİM AÇISINDAN TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK EĞİTİMİ: İSTANBUL İLÇE BELEDİYESİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA
ETHICAL EDUCATION IN TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION IN TERMS OF IN-SERVICE TRAINING: RESEARCH IN İSTANBUL DISTRICT MUNICIPALITY

Bahar Bıyıklar [1]

47 49

Etik eğitimlerinin, etik bir bilinç oluşturularak davranışa dönüştürülmesinde son derece önemli olduğu kabul edilmektedir. Çalışma, hizmet içi eğitim açısından etik eğitimlerinin, etik dışı davranışların önlenmesinde ne gibi etkiler yarattığını ve bu eğitimlerin etik ilke ve standartların kamu görevlileri tarafından benimsenmesine nasıl bir katkı sağladığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için öncelikli olarak etik kavramı tanımlanarak etik eğitimlerinin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin literatürde yer alan tartışmalar aktarılmış, daha sonra Türk kamu yönetimindeki etik eğitimlere ilişkin yasal ve kurumsal yapıya değinilmiş, çalışmanın son bölümünde İstanbul’un bir ilçe belediyesinde yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılarak yapılan araştırmanın sonuçları aktarılmıştır. Yapılan araştırmada, etik eğitimlerinin kurum içinde etik farkındalığın ortaya çıkmasına ve etik ikilemler yaşayan personele etik olanı tercih etme açısından katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Ethics education is considered to be of utmost importance in creating an ethical consciousness and transforming it into behavior. The study aims to reveal the effects of ethics training on the prevention of unethical behaviors in terms of in-service training and how these trainings contribute to the adoption of ethical principles and standards by public officials. In order to achieve this aim, the debates in the literature on how ethical training should be done by defining the concept of ethics, then the legal and institutional structure of ethics trainings in Turkish public administration was mentioned, in the last part of the study, the results of the research which was conducted by using semi-structured interview method in a district municipality of Istanbul were explained. In the study, it is concluded that ethical education contributes to the emergence of ethical awareness within the organization and to the ethical dilemmas of the staff in terms of choosing the ethical one.

 • Aydın, İnayet (2016a), “Akademik Etik”, Pegem Akademi, Ankara.
 • Aydın, İnayet (2016b), “Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik”, Pegem Akademi, 7. Baskı, Ankara.
 • Alıcı, Orhan Veli, (t.y), “Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve Davranış İlkeleri”, ss.65-73. (https://studylibtr.com/doc/1188366/kamu-g%C3%B6revlileri-etik-kurulu-ve-etik-davran%C4%B1%C5%9F-i%CC%87lkeleri /), 03.03.2019
 • Bayar, Yavuz (1979), “Türk Kamu Yönetiminde Rüşvet”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 12, Sayı:3, ss.39-52.
 • Cevizci, Ahmet (2016), “Uygulamalı Etik”, 2. Baskı, Say Yayınları, İstanbul.
 • Cooper, Terry L. (2001), “The Emergence of Administrative Ethics as a Field of Study in the United States”, Handbook of Administrative Ethics, edition: 2, Macker Dekker Inc., Newyork pp. 1-36.
 • Demiral, Berkan, Nalan Demiral (2007), “Kamu Yönetiminde Etik Eğitiminin Önemi”, Kamu Yönetimi Yöntem ve Sorunlar, Ed. Şinasi Aksoy ve Yılmaz Üstüner, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • Ekins, April Hejka (1998), “Teaching Ethics Across The Public Administration Curriculum”, Journal of Public Affairs Education, vol: 4, no: 1, pp.45-50. Eryılmaz, Bilal (2012), Kamu Yönetimi, Umuttepe Yayınları, Kocaeli. Gökdayı, İsmail (1998), “Yozlaşan Kamu Yönetimi’nde Etik İkilemler, İlkeler ve Etik Kültürü”, Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu Bildirileri 24-26 Aralık, Yay. Haz. Mustafa Lütfi Şen, Özer Köseoğlu, Hale Biricikoğlu ve Fatma Yurttaş, Bilge Matbaacılık, Sakarya.
 • Haynes, Felicity (2014), “Eğitimde Etik”, 2. Baskı, Çev. Semra Kunt Akbaş, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Ilgaz, Selçuk, Türkan Bilgili (2006), “Eğitim ve Öğretimde Etik”, Dergipark-Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:0, Yıl: Ocak, Sayı: 14, ss. 199-210.
 • Kutlu, Hüseyin Ali (2008), “Muhasebe Meslek Mensupları ve Çalışanlarının Etik İkilemleri: Kars ve Erzurum İllerinde Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63-2, ss: 143-170.
 • Lewis, Carol W. ve Stuart C. Gilman, (2005), “The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide, Wiley, 2nd. Edition, ss.1-363.
 • Menzel, Donald C., (2001), “Ethics Management in Public Organizations: What, Why and How?” Handbook of Administrative Ethics, edition: 2, Macker Dekker Inc., Newyork, pp. 355-365.
 • Nohutçu, Ahmet (2004), “ Etik ve Kamu Yönetimi”, Çağdaş Kamu Yönetimi II, Ed. Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Özsemerci, Kemal (2005), “Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Yozlaşmanın Kültürel Alt Yapısı”, Sayıştay Dergisi, Temmuz-Eylül 2005, Sayı: 58, ss. 3-20.
 • Önen, Mustafa, Ali Yıldırım (2014), “Kamu Yönetiminde Etik Denetimi”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Bahar 2014, Cilt:5, Sayı:1, ss. 103-126.
 • Pieper, Annemarie (2012), “Etiğe Giriş”, 2. Baskı, Çev. Veysel Atayman ve Gönül Sezer, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Starc, Mario, (2017), “Ethics and the Ethical Attitude”, Jung Journal: Culture & Psyche, Winter, Vol: 11: No: 1, pp. 47-52.
 • Şen, Mustafa Lütfi (2005), “Kamu Görevlilerini Yoldan Çıkaran Bubi Tuzakları: Hediye ve Kişisel Kullanım Amacıyla Yapılan Bağışlar”, Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozum Bildirileri 18-19 Kasım 2005, Yay. Haz. Mustafa Lütfi Şen, Özer Köseoğlu, Hale Biricikoğlu ve Fatma Yurttaş, Bilge Matbaacılık, Sakarya. Şen, Mustafa (2012), Kamu Görevlileri Etik Rehberi, 3. Basım, Nisan 2012, Ankara.
 • Tepe, Harun (2011), “Etik ve Metaetik”, 2. Baskı, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara.
 • TÜSİAD, (2003), “Kamu Hizmetinde Etik: Güncel Konular ve Uygulama”, TÜSİAD Eylül 2003, İstanbul.
 • TÜSİAD, (2005), “Devlet’te Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik”, Kavramsal Çerçeve ve Uluslar arası Uygulamalar, 1. Cilt, İstanbul, Kasım 2005.Yatkın, Ahmet (2015), “Kamuda Etik Yönetimi”, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Yüksel, Cüneyt (2010), Devlette Etik: Dünyada ve Türkiye’ de Kamu Yönetiminde Etik, Yasal Altyapı ve Uluslar Arası Uygulamalar, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.
 • Uluslar arası Şeffaflık Derneği (2017), http://www.seffaflik.org/cpi2017/ , 10.03.2018.
 • Kamu Görevlileri Etik Kurulu (2017), http://www.etik.gov.tr/yayinlar/, 13.10.2017.
 • Kamu Görevlileri Etik Kurulu (2017), 2016 Faaliyet Raporu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Ankara, 2016, www.etik.gov.tr/faaliyet raporu, 04.01.2018.
 • 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (2004), TC. Resmi Gazete, 25486, 08.06.2004.
 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (2005), TC. Resmi Gazete, 25785, 13.04.2005.
Primary Language tr
Subjects Public Administration
Journal Section Articles
Authors

Author: Bahar Bıyıklar (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @research article { icps556294, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {10 - 26}, doi = {10.25272/j.2149-8539.2019.5.1.02}, title = {HİZMET İÇİ EĞİTİM AÇISINDAN TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK EĞİTİMİ: İSTANBUL İLÇE BELEDİYESİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Bıyıklar, Bahar} }
APA Bıyıklar, B . (2019). HİZMET İÇİ EĞİTİM AÇISINDAN TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK EĞİTİMİ: İSTANBUL İLÇE BELEDİYESİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 5 (1), 10-26. DOI: 10.25272/j.2149-8539.2019.5.1.02
MLA Bıyıklar, B . "HİZMET İÇİ EĞİTİM AÇISINDAN TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK EĞİTİMİ: İSTANBUL İLÇE BELEDİYESİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 5 (2019): 10-26 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/44980/556294>
Chicago Bıyıklar, B . "HİZMET İÇİ EĞİTİM AÇISINDAN TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK EĞİTİMİ: İSTANBUL İLÇE BELEDİYESİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 5 (2019): 10-26
RIS TY - JOUR T1 - HİZMET İÇİ EĞİTİM AÇISINDAN TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK EĞİTİMİ: İSTANBUL İLÇE BELEDİYESİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA AU - Bahar Bıyıklar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2019.5.1.02 DO - 10.25272/j.2149-8539.2019.5.1.02 T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 10 EP - 26 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-8539 M3 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2019.5.1.02 UR - https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2019.5.1.02 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi HİZMET İÇİ EĞİTİM AÇISINDAN TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK EĞİTİMİ: İSTANBUL İLÇE BELEDİYESİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA %A Bahar Bıyıklar %T HİZMET İÇİ EĞİTİM AÇISINDAN TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK EĞİTİMİ: İSTANBUL İLÇE BELEDİYESİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA %D 2019 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 5 %N 1 %R doi: 10.25272/j.2149-8539.2019.5.1.02 %U 10.25272/j.2149-8539.2019.5.1.02
ISNAD Bıyıklar, Bahar . "HİZMET İÇİ EĞİTİM AÇISINDAN TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK EĞİTİMİ: İSTANBUL İLÇE BELEDİYESİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 5 / 1 (April 2019): 10-26. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2019.5.1.02
AMA Bıyıklar B . HİZMET İÇİ EĞİTİM AÇISINDAN TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK EĞİTİMİ: İSTANBUL İLÇE BELEDİYESİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi. 2019; 5(1): 10-26.
Vancouver Bıyıklar B . HİZMET İÇİ EĞİTİM AÇISINDAN TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK EĞİTİMİ: İSTANBUL İLÇE BELEDİYESİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi. 2019; 5(1): 26-10.