Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 82 - 97 2018-08-31

Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometrik Şekiller Üzerine Akıl Yürütme Becerilerinin Üniversite ve Sınıf Düzeyi Değişkenleri Açısından İncelenmesi
Examination of Mathematics Teacher Candidates' Reasoning Skills on Geometric Shapes in Terms of University and Class Level Variables

Aziz İLHAN [1] , Recep ASLANER [2]

117 217

Bu çalışmada, matematik öğretmeni adaylarının geometrik şekiller üzerine akıl yürütme becerileri üniversite ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından İncelenmiştir. Bu nedenle çalışmada tarama türlerinden ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunan iki üniversitede 2015-2016 güz döneminde öğrenim görmekte olan 266 matematik öğretmeni adayı oluşturmaktadır.  Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan GŞAYB testi kullanılmıştır. Katılımcıların sınıf düzeyleri temel alınarak Frekans (f), Yüzde (%) ve Ortalama () değerlerinden, verilerin homojen dağılıp dağılmadıklarına göre; ANOVA, Tukey ve t-testlerinden yararlanılmıştır.  Elde edilen verilere göre matematik öğretmeni adaylarının geometrik şekiller üzerine akıl yürütme becerilerinin orta düzeyde olduğu, bu düzeyin sınıflar arasında anlamlı farklılığa sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca üniversite değişkenine göre de anlamlı farklılık gösterdiği sonucu elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular neticesinde matematik öğretmeni adaylarının geometrik şekiller üzerine akıl yürütme beceri düzeylerini geliştirecek öğretim yöntemlerini içeren deneysel çalışmaların yapılabileceği tavsiye edilmiştir.

In this study, mathematics teacher candidates' Reasoning Skills on Geometric Shapes are examined in terms of university and class level variables. For this reason, relational survey model was used in the study. The participants of the research are 266 mathematics teacher candidates who are studying at the two universities in Eastern and Southeastern Anatolia regions during the fall semester of 2015-2016. As a data collection instrument, the Reasoning Skill Test on Geometric Shapes (RSTGS) was developed by the researcher. Based on the class levels of the participants, Frequency (f), Percent (%) and Average ()  values, according to whether the data are homogenously distributed or not are compared to ANOVA, Tukey and t-tests. According to the obtained data, it was found that the reasoning skills of mathematics teacher candidates were moderate in geometrical shapes, this level was found to have a significant difference between some classes, and also the result of showing significant difference according to the university variable. As a result of the findings obtained from the research, it has been suggested that experimental studies involving teaching methods to improve reasoning skill levels on geometric shapes of mathematics teacher candidates can be performed.

 • Akkuş Çıkla, O. ve Duatepe, A. (2002). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Orantısal Akıl Yürütme Becerileri Üzerine Niteliksel Bir Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,7(23), 32-40.
 • Alpar, R. (2003). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemlere giriş 1. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Alpan, G.(2008). Görsel Okuryazarlık ve Öğretim Teknolojisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 74-102.
 • Altıparmak, K. ve Öz iş, T. (2005). Matematiksel ispat ve matematiksel muhakemenin gelişimi üzerine bir inceleme, Ege Eğitim Dergisi, 6(21), 25-37.
 • Amsterlaw, J. A. (2004). Development of children’s beliefs about everyday reasoning (Doctoral Thesis, University of Michigan). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI Microform 3138102).
 • Auerbach, C. And Silverstein, L. B. (2003). Qualitative Data: An Introduction to Coding and Analysis. New York University Pres.
 • Battista, M. T. (1994). On Greene’s Environmental/model view of conceptual domains: A spatial/geometric perspective. Journal for Research in Mathematics Education, 25(1), 86-99.
 • Baykul, Y. (2010). Eğitimde ve psikolojide ölçme: klasik test teorisi ve uygulaması (2.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2015). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Chamberlin, M.T.(2011). Öğretmen Adaylarının Öğretiminin Farklılaştırılmasıyla İlgili Potansiyel Matematik Kursu Yapımı, International Electronic Journal of Mathematics Education, 6, 135-156.
 • Clark, K. and Lesh, R. (2003). Who do nit? Exploring proportional reasoning through the footprint problem. School Science and Mathematics, 103(2), 92-98.
 • Clements, D. and Battista, M. (1992). Geometry and spatial reasoning. In D. A. Grows (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning pp. 420-464, Toronto: Macmillan.
 • Çoban, H. (2010). Öğretmen adaylarının matematiksel muhakeme becerileri ile biliş ötesi öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Çubukçu, Z. (2004). Öğretmen Adaylarının Düşünme Stillerinin Öğrenme Biçimlerini Tercih Etmelerindeki Etkisi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-19.
 • Duatepe, A. (2000). “An investigation of the relationship between Van Hieles geometric level of thinking and demographic variables for pre-service elementary school teachers. Unpublished Masters Thesis, Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Erdoğan, T., Akkaya, R., & Akkaya, Ç. S. (2009). Van Hieles modeline dayalı öğretim sürecinin ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme düzeylerine etkisi. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(1), 161-194.
 • Gerald, L.M.(2002). An evolutionary theory of knowledge and conceptual evolution in science. Global Bioethics Journal, 15 (3), 73-80.
 • Hatch, J. A. (2012). From theory to curriculum: develop mental theory and its relationship to curriculum and instruction in early childhood education. In N. File, J. J. Mueller ve D. B. Wisneski (Eds), Curriculum in early childhood education, pp. 42-53. NY: Routledge.
 • Jadallah, M. (2009). Teacher scaffolding moves and children’s talk in collaborative reasoning discussions (Doctoral Thesis, University of Illinois). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI Microform 3392077).
 • Köseoğlu, F., Tümay, H. ve Budak, E. (2008). Bilimin Doğası Hakkında Paradigma Değişimleri ve Öğretimi ile İlgili Yeni Anlayışlar, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 221-237.
 • Kuzle, A.(2011). Dinamik Geometri Ortamında Problem Çözme ve meta bilişsel Davranış Modelleri, International Electronic Journal of Mathematics Education, 8, 20-40.
 • Lawson, A.E., Alkhoury, S., Benford, R., Clark, B. R. and Falconer, K.A. (2000). What kinds of scientific concepts exist? Concept construction and intellectual development in college biology. Journal of Research in Science Teaching, 37 (9), 996-1018.
 • Martucci, A. A. (2009). Everybody playing together: West Virginia educators’ perspective on the implementation of the Universal Preschool Policy (Doctoral Thesis, West Virginia University). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI Microform 3381200).
 • Milli Eğitim Bakanlığı(2005). İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • National Research Council [NRC].(1996). National science education Standarts. Washington DC: National Academy Pres.
 • NCTM (1989). Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics. Reston, Va.: NCTM.
 • Oaksford, M. (2005). Reasoning. In Nick Braisby & Angus Gellatly, Cognitive psychology, pp. 418-457. New York: Oxford University Press Inc.
 • Olkun, S. (2003). Making Connections: Improving Spatial Abilities with Engineering Drawing Activities. International Journal of Mathematics Teaching and Learning (April, 17). [Online]: http://www.ex.ac.uk/cimt/ijmtl/ijabout.htm.
 • Olkun, S. ve Altun A. (2003). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Deneyimleri ile Uzamsal Düşünme ve Geometri Başarıları Arasındaki İlişki, TOJET, October 2003 ISSN: 1303-6521, 2 (4). 86-91.
 • Ormrod, J. E. (2013). Human learning. M. Baloğlu (Çev. Ed.), Öğrenme Psikolojisi. Ankara: Nobel Akademik. (Orijinal çalışma basım tarihi 2012).
 • Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi, (5. Baskı). Eskişehir: Kaan Kitapevi.
 • Pellegrino, J. W; Alderton, D. L. and Shute, V. J. (1984). Understanding spatial ability. Educational Psychologist, 19(3), 239-253.
 • Rapp W. H. (2009). Görsel- Mekânsal öğrenciler için etkili stratejiler, Teachıng Exceptional Children Plus, 6(2), 2-12.
 • Royal Society (2001)Teaching and learning geometry 11-19: Report of a Royal Society / Joint Mathematical Council working group. London: Royal Society.
 • Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci SPSS ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Storey, S. O. (2004). Teacher questioning to improve early childhood reasoning (Doctoral Thesis, The University of Arizona). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI Microform 3132260).
 • Şahin, Y. (2012). İlköğretim Matematik Öretmen Adaylarının Geometrik Akıl Yürütmelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Tümkaya, S. (2011). Fen Bilimleri Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Öğrenme Stillerinin İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 215-234.
 • Umay, A. (2003). Matematiksel Muhakeme Yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 234-243.
 • Van Hiele, P.M. (1986). Structure and Insight: a theory of mathematics education. Orlando FL: Academic Press.
 • Yıldız, E., Akpınar, E., Aydoğdu, B. ve Ergin Ö. (2006). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Fen Deneylerinin Amaçlarına Yönelik Tutumları, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(2). 2-16.
 • Yolcu, B. ve Kurtuluş, M. (2010). A. 6. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Görselleştirme Yeteneklerini Geliştirme Üzerine bir Çalışma. Elementary Education Online, 9(1), 256-274.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Aziz İLHAN
Country: Turkey


Author: Recep ASLANER
Country: Turkey


Bibtex @research article { inuefd332285, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {82 - 97}, doi = {10.17679/inuefd.332285}, title = {Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometrik Şekiller Üzerine Akıl Yürütme Becerilerinin Üniversite ve Sınıf Düzeyi Değişkenleri Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {İLHAN, Aziz and ASLANER, Recep} }
APA İLHAN, A , ASLANER, R . (2018). Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometrik Şekiller Üzerine Akıl Yürütme Becerilerinin Üniversite ve Sınıf Düzeyi Değişkenleri Açısından İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 82-97. DOI: 10.17679/inuefd.332285
MLA İLHAN, A , ASLANER, R . "Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometrik Şekiller Üzerine Akıl Yürütme Becerilerinin Üniversite ve Sınıf Düzeyi Değişkenleri Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 82-97 <http://dergipark.org.tr/inuefd/issue/36595/332285>
Chicago İLHAN, A , ASLANER, R . "Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometrik Şekiller Üzerine Akıl Yürütme Becerilerinin Üniversite ve Sınıf Düzeyi Değişkenleri Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 82-97
RIS TY - JOUR T1 - Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometrik Şekiller Üzerine Akıl Yürütme Becerilerinin Üniversite ve Sınıf Düzeyi Değişkenleri Açısından İncelenmesi AU - Aziz İLHAN , Recep ASLANER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.332285 DO - 10.17679/inuefd.332285 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 97 VL - 19 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.332285 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.332285 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometrik Şekiller Üzerine Akıl Yürütme Becerilerinin Üniversite ve Sınıf Düzeyi Değişkenleri Açısından İncelenmesi %A Aziz İLHAN , Recep ASLANER %T Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometrik Şekiller Üzerine Akıl Yürütme Becerilerinin Üniversite ve Sınıf Düzeyi Değişkenleri Açısından İncelenmesi %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.332285 %U 10.17679/inuefd.332285
ISNAD İLHAN, Aziz , ASLANER, Recep . "Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometrik Şekiller Üzerine Akıl Yürütme Becerilerinin Üniversite ve Sınıf Düzeyi Değişkenleri Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 2 (August 2018): 82-97. https://doi.org/10.17679/inuefd.332285