Year 2018, Volume 19, Issue 3, Pages 88 - 103 2018-12-30

Investigation of the Relationship between Unwanted Teacher Behaviours and Attitudes of Students towards School
İstenmeyen Öğretmen Davranışları İle Öğrencilerin Okula Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*

İsa Yıldırım [1] , Durdağı AKAN [2]

112 205

In this study, it was aimed to demonstrate the possible relationships between Unwanted Teacher Behaviours and Attitudes of Students towards School according to the perceptions of secondary school 8th class students. In the research, which was designed with the relational research method, Yakutiye district in Erzurum province was determined as the universe; and 175 females and 162 males, totally 337 8th class students in this universe were determined as the sampling of the research with the simple random cluster sampling method. Two different data collection tools named as the Unwanted Teacher Behaviours Scale and the Attitude Towards School Scale were applied as the data collection tools in the research. During the data analysis process, the descriptive statistics, Pearson moments multiplication correlation analysis, t-test and the simple regression analysis were used. As a result of the data analysis, it was found out that the unwanted teacher behaviours, which were perceived by the 8th graders were at low level, the students had positive attitudes towards school and there was a negative moderate correlation between these two variables and unwanted teacher behaviours explained 15% of the students’ attitudes towards school. 

Bu çalışmada ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin algılarına göre İstenmeyen Öğretmen Davranışları ile Öğrencilerin Okula Yönelik tutumu arasındaki olası ilişkilerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelinde tasarlanan araştırmada evren olarak Erzurum ili Yakutiye ilçesi, örneklem olarak bu evrenden basit tesadüfî küme örneklem yöntemiyle 175’i kız, 162’si erkek olmak üzere toplamda 337 sekizinci sınıf öğrencisi seçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak İstenmeyen Öğretmen Davranışları Ölçeği ve Okula Yönelik Tutum Ölçeği olmak üzere iki farklı ölçme aracı kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS programı kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistikler, t testi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi, Basit Regresyon Analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda öğrencilerin en yüksek düzeyde algıladığı istenmeyen öğretmen davranışının “Öğretmenlerimiz yoğun bir şekilde ders işlerler”, en düşük düzeyde algıladığı istenmeyen öğretmen davranışının “Öğretmenlerimiz bizi sevmiyorlar” olduğu, istenmeyen öğretmen davranışlarının düşük düzeyde, öğrencilerin okula yönelik tutumlarının olumlu,  bu iki değişken arasında negatif orta düzeyde bir ilişki olduğu, istenmeyen öğretmen davranışlarının öğrencilerin okula yönelik tutumundaki varyansın % 15’ini açıkladığı bulgularına ulaşılmıştır.

 • Adıgüzel, A., Karadaş, H. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okula ilişkin tutumlarının devamsızlık ve okul başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 49-66.
 • Anyio, B. T. (2015). Alcohol consumption, peer influence and secondary school students' attitudes towards school in Katsit, Kaduna State, Nigeria. IFE PsychologIA: An International Journal, 23(1),131-142.
 • Argon, T.,Yılmaz D.Ç. ( 2016). Lise öğrencilerinin akran ilişkileri algıları ile okula ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 250-258.
 • Atik, S. (2016). Akademik başarının yordayıcıları olarak öğretmene güven, okula karşı tutum, okula yabancılaşma ve okul tükenmişliği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Malatya
 • Banfield, S. R. (2009). How do college/university teacher misbehaviors influence student cognitive learning, academic self-efficacy, motivation, and curiosity? West Virginia University.
 • Boice, B. (1996). Classroom incivilities. Research in Higher Education, 37(4), 453-486.
 • Bölükbaşı, B. (2005) Aile ortamı, benlik algısı ve okul tutumunun 9. sınıf öğrencilerinin akademik başarısına etkisi.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul
 • Broeckelman-Post, M. A., Tacconelli, A., Guzmán, J., Rios, M., Calero, B., & Latif, F. (2016). Teacher Misbehavior and its Effects on Student Interest and Engagement. Communication Education, 65(2), 204-212.
 • Candeias, A. A., Rebelo, N., & Oliveira, M. (2011). Student’s attitutes toward learning and school-Study of exploratory models about the effects of socio-demographics and personal attributes. In Proceedings of the London International Conference on Education [CD-ROM] (pp. 380-385).
 • Çelik, B.K. (2014) Ortaokul öğrencileri üzerinde sosyal-duygusal öğrenme becerileri ve okula karşı tutum arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul
 • Demir, F. (2013) Ortaokullarda öğrencilerin disiplinsiz davranışları ve bu davranışların sebepleri (Batman ili merkez ilçesi örneği), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye.
 • Derrington, C., Goddard, H. (2008). Whole-brain Behaviour Management in the Classroom. Abingdon: Routledge.
 • Dilekmen, M. (2001) İlköğretim sınıf öğretmenlerinin sınıf içi davranışları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 276, 31-36.
 • Dilekmen, M. (2008). Etkili eğitim için etkili öğretmenlik. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 213-221.
 • Dilekmen, M. (2011). Student teachers' observations of unfavorable teacher behaviors exhibited in classrooms. Psychological reports, 108(1), 45-53.
 • Doyle, W. (1986). Classroom organization and management. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (3rd ed., pp. 392-431). New York: Macmillan.
 • Ertuğ, CAN., & Baksi, O. (2014). Öğrencilerin sınıf içi tutum ve davranışlarının öğretmenlerin sınıf yönetimi başarısına etkisi. E-ajı (Asian Journal of Instruction), 2(1), 86-101
 • Geçer, A., Deryakulu, D. (2004). Öğretmen yakınlığının öğrencilerin başarıları, tutumları ve güdülenme düzeyleri üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 40(40), 518-543.
 • Genctanirim, D., Torunoglu, H., & Koroglu, M. (2014). Olumsuz öğretmen davranışlarının çok boyutlu incelenmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 16(5), 1-18.
 • Goodboy, A. K., & Bolkan, S. (2009). College teacher misbehaviors: Direct and indirect effects on student communication behavior and traditional learning outcomes. Western Journal of Communication, 73(2),204-219. http://dx.doi.org/10.1080/10570310902856089
 • Gordon, T. (2007). Etkili Öğretmenlik Eğitimi (E.Ö.E). (Çev. E. Aksay). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Gurbetoğlu, Ali ve Tomakin, Ercan. (2011). Sevilen ve sevilmeyen öğretmen davranışlarına ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, s. 261-276
 • Habash, S. H. (2010). Exploring the relationship between perceived teacher nonverbal immediacy and perceived teacher misbehaviors on student course retention in urban community colleges. University of California, Irvine and California State University, Long Beach.
 • İlhan, M. (2016). Öğrencilerin Sınıf Değerlendirme Atmosferine İlişkin Algılarının Okula Yönelik Tutumları Üzerindeki Yordayıcı Rolü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1).
 • Kazazoğlu, S. (2013). Türkçe ve İngilizce derslerine yönelik tutumun akademik başarıya etkisi. Eğitim ve Bilim, 38(170).
 • Kearney, P., Plax, T. G., Hayes, E. R., & Ivey M. J. (1991). College teacher misbehaviours: What students dont like about what teachers say and do. Communication Quarterly, 39(4), 325-340. http://dx.doi.org/10.1080/01463379109369808
 • Köktaş, Ş. K. (2003). Sınıf yönetimi. Adana: Nobel Yayınları.
 • Kyrakides, L., Creemers, B. (2011). İmpact of quality of teaching on student outcomes: Implications for policyand practice on teacher professional development. Invited Speaker at the IVALUA Conference, Barcelona,Spain October.
 • Lee, J. (2016). Attitude toward school does not predict academic achievement. Learning and Individual Differences, 52, 1-9. doi:10.1016/j.lindif.2016.09.009
 • Lewis, R., & Riley, P. (2009). Teacher misbehaviour, In L. J. Saha, & A. G. Dworkin (Eds.), International Handbook of Research on Teachers and Teaching, Springer International Handbooks of Education, 21,417-431. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-73317-3_27
 • Marzano, R. J., & Marzano, J. S. (2003). The key to classroom management. Educational Leadership, 61(1), 6-17.
 • Marzano, R.J. Marzano, J.S. & Pickering, D. (2003). Classroom management that works: Research-based strategies for every teacher. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • MEB (2017). https://erzurum.meb.gov.tr/2014_istatistik/kitap.pdf 01.06.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Midgley,C., Feldlaufer H. and Eccles J. S. (1989). Student/Teacher Relations and Attitudes toward Mathematics before and after the Transition to Junior High School. Wiley on behalf of the Society for Research in Child Development, 60(4), 981-992. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1131038
 • Muijs, D., & Reynolds, D. (2002). Teachers' beliefs and behaviors: What really matters?. The Journal of Classroom Interaction, 3-15.
 • Nayır, K. (2015). The relationship between students' engagement level and their attitudes toward school. Anthropologist, 20(1-2), 50-61.
 • Özer, N., & Bozanoğlu, B. (2016). Öğretim Elemanları Tarafından Sergilenen İstenmeyen Davranışların Üniversite Öğrencilerinin Algılarına Göre Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 22(2), 245-266.
 • Page, D. (2013). Teacher misbehaviour: An analysis of disciplinary orders by the general teaching council forengland. British Educational Research Journal, 39(3), 545-564.
 • Page, D. (2014). Managing serious teacher misbehaviour. School Leadership & Management, 34(3), 269-283.
 • Page, D. (2016). The multiple impacts of teacher misbehaviour. Journal of Educational Administration, 54(1), 2-18. doi: 10.1108/JEA-09-2014-0106
 • Popham, W. J.(2005). Students' attitudes count. Educational leadership, 62, 5, 84-85.
 • Qin Zhang , Jibiao Zhang & Ana-Alyse Castelluccio (2011) A Cross-Cultural Investigation of Student Resistance in College Classrooms: The Effects of Teacher Misbehaviors and Credibility, Communication Quarterly, 59:4, 450-464, DOI: 10.1080/01463373.2011.597287
 • Sheets, R. H., & Gay, G. (1996). Student perceptions of disciplinary conflict in ethnically diverse classrooms. NASSP Bulletin, 80, 84-93. http://dx.doi.org/10.1177/019263659608058011
 • Strikwerda-Brown, J., Oliver, R., Hodgson, D., Palmer, M., & Watts, L. (2008). Good teachers/bad teachers: How rural adolescent students’ views of teachers impact on their school experiences. Australian Journal of Teacher Education, 33(6), 3.
 • Suplicz, S. (2009). What Makes a Teacher Bad?-Trait and Learnt Factors of Teachers' Competencies. Acta Polytechnica Hungarica, 6(3), 125-138. Sylwester, R. (2000). A biological brain in a cultural classroom. Thousand Oakes, CA: Corwin Press, Inc.
 • Şahan, K. (2008). The Role of perceived teacher acceptance refection on students’ self concept, schoo attitude and academic achievement. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Thornburg, H. (1985). Early Adolescents' Attitudes toward School. The High School Journal, 69(1), 31-38. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/40365183
 • Üstüner, M. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Okula Tutumları İle Ebeveynlerinin Okula Karşı Tutumları Arasındaki İlişki. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. İstanbul
 • Yıldırım, İ., Akan, D., & Yalçın, S. (2016). Teacher Behavior Unwanted According to Student’s Perceptions. International Education Studies, 9(11), 1.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: İsa Yıldırım
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Author: Durdağı AKAN
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { inuefd320275, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {88 - 103}, doi = {10.17679/inuefd.320275}, title = {İstenmeyen Öğretmen Davranışları İle Öğrencilerin Okula Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*}, key = {cite}, author = {Yıldırım, İsa and AKAN, Durdağı} }
APA Yıldırım, İ , AKAN, D . (2018). İstenmeyen Öğretmen Davranışları İle Öğrencilerin Okula Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3), 88-103. DOI: 10.17679/inuefd.320275
MLA Yıldırım, İ , AKAN, D . "İstenmeyen Öğretmen Davranışları İle Öğrencilerin Okula Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 88-103 <http://dergipark.org.tr/inuefd/issue/39149/320275>
Chicago Yıldırım, İ , AKAN, D . "İstenmeyen Öğretmen Davranışları İle Öğrencilerin Okula Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 88-103
RIS TY - JOUR T1 - İstenmeyen Öğretmen Davranışları İle Öğrencilerin Okula Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi* AU - İsa Yıldırım , Durdağı AKAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.320275 DO - 10.17679/inuefd.320275 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 103 VL - 19 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.320275 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.320275 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education İstenmeyen Öğretmen Davranışları İle Öğrencilerin Okula Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi* %A İsa Yıldırım , Durdağı AKAN %T İstenmeyen Öğretmen Davranışları İle Öğrencilerin Okula Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi* %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.320275 %U 10.17679/inuefd.320275
ISNAD Yıldırım, İsa , AKAN, Durdağı . "İstenmeyen Öğretmen Davranışları İle Öğrencilerin Okula Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (December 2019): 88-103. https://doi.org/10.17679/inuefd.320275
AMA Yıldırım İ , AKAN D . İstenmeyen Öğretmen Davranışları İle Öğrencilerin Okula Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*. INUJFE. 2018; 19(3): 88-103.
Vancouver Yıldırım İ , AKAN D . İstenmeyen Öğretmen Davranışları İle Öğrencilerin Okula Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(3): 103-88.