Year 2018, Volume 2, Issue 3, Pages 48 - 62 2018-12-15

"HATIRLAMA" VE KUR’AN’İ BAĞLAMDA “ZİKİR” İLİŞKİSİ
RECALL AND INVOCATION IN THE CONTEXT OF THE QURAN

Mahmut KÖKVER [1]

87 197

“İnsan” kelimesini incelediğimizde bu kelimenin köken itibariyle iki farklı kullanımı olduğunu görmekteyiz. Bunlar; “ünsiyet” ve “nisyan” kavramlarıdır. “Ünsiyet” insanların birbirleriyle uyum içerisinde yaşaması durumudur ki bu insanların toplum halinde yaşaması gerçekliğini ortaya koyar, “nisyan” ise unutmak manasına gelmekte olup, insanın unutkan bir varlık olduğuna işaret eder. Bir şeyin unutulması onun önceden biliniyor olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla insanların unutmuş oldukları hakikatleri tekrardan hatırlamaları için Allah insanlığa peygamberler göndermiş ve vahiy ile onları desteklemiştir. Bundan dolayıdır ki Kur’an’ı Kerim’de yer alan zikir ile ilgili ayetlerin genelinde hatırlatma bağlamı yani peygamberler, peygamberlere gönderilen ilahi mesajlar, vahiy, Tevrat, Kur’an vb. yer almaktadır.

When we examine the word human origin, we see that this word has two different uses. These; The concepts of “ünsiyet” and “nisyan”. Eder Unity wealth means that people live in harmony with each other, which reveals the reality of people living in society, in process of oblivion people means to forget andindicates that man is a forgetfulbeing. Forgetting something is an indication that it is already known. There fore, Allah sent prophets to man kind and supported them with revelation sothat people could remember the truths they had forgotten. There fore, theQuran in the Holy Quran in the context of theversesa bout the remembrance of theprophets, prophets sent to the divine messages, revelation, Torah, Qur'an and so on is located at.

 • BAĞÇECİ, M.(2005). “İnsanın Mahiyeti ve Ruhu”, Bilimname Dergisi (Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Sayı: VIII.
 • EL-CEVHERİ.(1984). “es Sıhah Tacu’l-Luga ve Sıhahu’l-Arabiyye”, Beyrut: Daru’l-İlm li’l-Melayin.
 • EL-İSFEHANİ, Ebu’l Kasım el Hüseyin b. Muhammed Ragıb.(1961). “el Müfredat fi Garibi’l Kur’an”, Mısır.
 • ÖZTÜRK, Y.N.(2001). “Kur’an’da İnsan Kavramı”, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı: 3.
 • BİLGİZ, M.(2012). “Kuran’da İnsan ve Toplum”, Ankara: Diyanet İlmi Dergi Kur’an’ın Nüzûlünün 1400. Yılı Anısına Kur’an Özel Sayısı, s. 687-706.
 • ZENCİRKIRAN, M.(2015). “Sosyoloji”, Bursa: Dora Yayıncılık.
 • YILDIRIM, E.(2007). “Bilginin Sosyolojisi” Ankara: Baran Matbaacılık.
 • ARSLAN, A.(2016). “Felsefeye Giriş”, 23. Baskı, Ankara: Adres Yayınları.TÜRK DİL KURUMU: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=16467. (Erişim Tarihi: 15.09.2018).
 • ENÇ, M.(1974). “Ruhbilim Terimler Sözlüğü” Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • AKARSU, B.(1975). “Felsefe Terimler Sözlüğü” İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • GUTHRİE, W.(1999). “İlkçağ Felsefe Tarihi”, (Çev.) Ahmet Cevizci, Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • PLATON.(1982). “Menon”, (Diyaloglar 1), (Çev.) Macit Gökberk vd. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • KAYA, M.(2013). “Platon’un Ruh Kuramı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 15, Sayı: 1.
 • GÖKBERK, M. (1998), “Felsefe Tarihi”, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • GAZÂLİ, EBU HAMİD MUHAMMED.(1986). “Mîzânü’l-amel” Beyrut.
 • GAZÂLİ, EBU HAMİD MUHAMMED.(2000). “er-Risâletü'l-ledünniye”, (Mecmûatü Resâil içinde), Beyrut.
 • HALİL B. AHMED.(2004). “Kitabu’l Ayn” Beyrut: Mektebetu’l Hilal.
 • EL-İSFEHANİ.(1911). “el-Vucuh ve’n-Nezair li Elfazi’lKitabi’llahi’l-Azîz” Kahire: Vezaretu’l-Evkaf.
 • CEBECİOĞLU, E.(2014). “Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü” Ankara: Otto Yayınevi.
 • ÖZTÜRK, Y.N.(1992). “Din ve Fıtrat” İstanbul: Yeni Boyut Yayınları.
 • BİLGİZ, M.(2006). “Kur’an’da Zikir Kavramının Anlam Alanı” Erzurum: Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 25
 • SEALİBİ, ABDÜLAZİZ.(2014). “el- Cevahiru’l Hisan fi Tefsiri’l-Kur’an”, Beyrut.
 • DEMİRLİ, E.(2017). “Unutan ve Hatırlayan Olarak İnsan” http://www.lacivertdergi.com/gundem/makaleler/2017/05/15/unutan-ve-hatirlayan-olarak-insan
 • OKUYAN, M.(2013). https://www.youtube.com/watch?v=f2qBTriO49kDEMİRCİ, M.(2014). “Tefsir Usûlü” İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
 • ŞİMŞEK, M.S.(1993). “Kur’an Kıssalarına Giriş”, İstanbul: Kitap Dünyası Yayınları.TÜRK DİL KURUMU: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=HATIR (Erişim Tarihi: 15.09.2018).
 • GÜNGÖR, Ö.(2018). “Din Sosyolojisi Ders Notları”, Ankara: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, (Yayınlanmamış Ders Notları).
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section Peer-reviewed Research Articles
Authors

Author: Mahmut KÖKVER
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2018

Bibtex @research article { jad490992, journal = {Journal of Analytic Divinity}, issn = {}, eissn = {2602-3792}, address = {Özcan GÜNGÖR}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {48 - 62}, doi = {}, title = {"HATIRLAMA" VE KUR’AN’İ BAĞLAMDA “ZİKİR” İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {KÖKVER, Mahmut} }
APA KÖKVER, M . (2018). "HATIRLAMA" VE KUR’AN’İ BAĞLAMDA “ZİKİR” İLİŞKİSİ. Journal of Analytic Divinity, 2 (3), 48-62. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jad/issue/41153/490992
MLA KÖKVER, M . ""HATIRLAMA" VE KUR’AN’İ BAĞLAMDA “ZİKİR” İLİŞKİSİ". Journal of Analytic Divinity 2 (2018): 48-62 <http://dergipark.org.tr/jad/issue/41153/490992>
Chicago KÖKVER, M . ""HATIRLAMA" VE KUR’AN’İ BAĞLAMDA “ZİKİR” İLİŞKİSİ". Journal of Analytic Divinity 2 (2018): 48-62
RIS TY - JOUR T1 - "HATIRLAMA" VE KUR’AN’İ BAĞLAMDA “ZİKİR” İLİŞKİSİ AU - Mahmut KÖKVER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Analytic Divinity JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 62 VL - 2 IS - 3 SN - -2602-3792 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Analytic Divinity "HATIRLAMA" VE KUR’AN’İ BAĞLAMDA “ZİKİR” İLİŞKİSİ %A Mahmut KÖKVER %T "HATIRLAMA" VE KUR’AN’İ BAĞLAMDA “ZİKİR” İLİŞKİSİ %D 2018 %J Journal of Analytic Divinity %P -2602-3792 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD KÖKVER, Mahmut . ""HATIRLAMA" VE KUR’AN’İ BAĞLAMDA “ZİKİR” İLİŞKİSİ". Journal of Analytic Divinity 2 / 3 (December 2018): 48-62.
AMA KÖKVER M . "HATIRLAMA" VE KUR’AN’İ BAĞLAMDA “ZİKİR” İLİŞKİSİ. JAD. 2018; 2(3): 48-62.
Vancouver KÖKVER M . "HATIRLAMA" VE KUR’AN’İ BAĞLAMDA “ZİKİR” İLİŞKİSİ. Journal of Analytic Divinity. 2018; 2(3): 62-48.