Year 2018, Volume 11, Issue 2, Pages 252 - 272 2018-07-11

Nazi Almanyası Etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme

Caner Çakı [1]

246 1241

İkinci Dünya Savaşı'nda posterler gerek Mihver Devletleri (Almanya, Japonya, İtalya), gerekse Müttefik Devletler (ABD, İngiltere, SSCB) tarafından propaganda amaçlı etkin bir şekilde kullanılmıştır. Bu süreçte propaganda posterleri, ülkelerin kamuoyları nezdinde düşman ve dost algısı oluşturmada önemli bir işleve sahip olmuştur. Özellikle Nazi Almanyası'nın nüfuzu içerisinde Faşist Lider Benito Mussolini önderliğinde kurulan İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin (1943-1945) dost ve düşman algısı oluşturmada propaganda posterlerinden yararlandığı görülmüştür. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak, dost ve düşman algısı oluşturması bağlamında Musil Brescia'nın tespit ettiği İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'ne ait dönemin en etkili 58 propaganda posteri içerisinden amaçlı örneklem metodu kullanılarak belirlenen 8 propaganda posteri incelenmiştir. İncelenen posterler Fransız Göstergebilimci Roland Barthes'ın ortaya koyduğu düzanlam (detonation) ve yanalam (connotation) boyutunda analiz edilerek, posterlerde verilmek istenen gizli mesajlar açıklanmaya çalışmıştır. Bunun yanında posterler içerisinde düşman algısı oluşturulurken hangi metaforların kullanıldığı, hangi metonimlerden yararlanıldığı ve dost ve düşman algısı oluşturulurken hangi mitlerin inşa edilmeye çalışıldığı ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Propaganda, Göstergebilim, Poster
 • Akarcalı S (2003) İkinci Dünya Savaşında İletişim ve Propaganda, Ankara, İmaj Yayınevi.
 • Aziz A (2007) Siyasal İletişim, 2. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Backer, K W (2007). Kultur-Terror: The Composite Monster in Nazi Visual Propaganda. Monsters and The Monstrous: Myths and Metaphors of Enduring Evil.
 • Baker S (1990) Describing Images of the National Self: Popular Accounts of the Construction of Pictorial Identity in the First World War Poster, Oxford Art Journal, 13(2), 24-30.
 • Barthes R (2016) Göstergebilimsel Serüven. Mehmet Rifat-Sema Rifat (çev.), 8.Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Barthes R (2012) The Eiffel Tower. AA Files, (64), 112-131.
 • Barthes R (1964) Rhétorique de L'image, Communications, 4(1), 40-51.
 • Bird K (1948) Propaganda Posters, Health Education Journal, 6(1), 9-13.
 • Blinkhorn M (2006) Mussolini and Fascist Italy, Routledge.
 • Boztaş E (2007) Organ Bağışı Temalı Sosyal Afiş Tasarımlarının Göstergebilim Yöntemi İle Analizi, İdil Sanat ve Dil Dergisi, Cilt 6, Sayı 37, 2521-2542.
 • Bytwerk R (2005) The Argument for Genocide in Nazi Propaganda, Quarterly Journal of Speech, 91(1), 37-62.
 • Caplan, J (2017) Hitler Almanyası 1933-1945. İdem Erman, (çev.), İnkılap Yayınları, İstanbul.
 • Çakı C, Zorlu Y ve Karaca M (2017) Türk Sinemasında Nazizm İdeolojisi:“Kırımlı” Filmi ve Göstergebilimsel Analizi. Sosyoloji Konferansları - Istanbul Journal of Sociological Studie, No: 56 (2017-2) / 65-93.
 • Çankaya E (2008) İktidar Bu Kapağın Altındadır. Gösteri Demokrasisinde Siyasal Reklamcılık, Boyut Yayın Grubu, İstanbul.
 • Eberle H ve Uhl M (2009) Hitler Kitabı. M. Tüzel, (çev.), NTV Yayınları, İstanbul.
 • Er M (2012) İhap Hulusi Görey’in Cumhuriyet Dönemi Afişlerinin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi. Türkbilig/Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 13(23), 115-132.
 • Falasca-Zamponi S (1997) Fascist Spectacle: The Aesthetics of Power in Mussolini's Italy, (Vol. 28), Univ of California Press.
 • Finer, H (1964) Mussolini's Italy, Archon Books, New York.
 • Fraser J (1980) Propaganda on The Picture Postcard, Oxford Art Journal, 3(2), 39-47.
 • Geray H (2014). İletişim Alanından Örneklerle Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • Ginsborg P (2003) A history of Contemporary Italy: Society and Politics, 1943-1988, Palgrave Macmillan.
 • Guiraud P (2016) Göstergebilim. Mehmet Yalçın, (çev.), 3.Baskı, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Honey M (1985) Creating Rosie The Riveter: Class, Gender, and Propaganda During World War II, Univ of Massachusetts Press.
 • Işık M ve Eşitti Ş (2015) I. Dünya Savaşı Propaganda Afişlerinde Kadın Temsillerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Göstergebilimsel İncelenmesi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi; Yıl: 2015 Cilt: 70 Sayı: 3.
 • Kuruoğlu H (2006) Propaganda ve Özgürlük Aracı Olarak Radyo, 1. Basım, Nobel Yayınları, Akara.
 • Macksey K J (2012) 2. Dünya Savaşı'nda Askeri Hatalar, M. Tanju Akad, (çev.), Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.
 • Musilbrescia (2018) http://www.musilbrescia.it erişim tarihi: 23.01.2018.
 • Leone M (2017) Silence Propaganda: A Semiotic Inquiry into the Ideologies of Taciturnity. Signs and Society, 5(1), 154-182.
 • Liddell Hart B (2015) İkinci Dünya Savaşı Tarihi, Kerim Bağrıaçık, (çev.), Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.
 • Lohmeier J (2015) Medizin in nationalsozialistischen Tageszeitungen: Vergleichende Untersuchung von" Wetsdeutscher Beobachter" und" Völkischer Beobachter", (Vol. 15), Kassel University Press GmbH.
 • Mahaney D (2002) Propaganda Posters, OAH Magazine of History, 16(3), 41-46.
 • Murray C (2000) Propaganda: Superhero Comics and Propaganda in World War Two.,(pp. 141-155), University of Copenhagen Press, Copenhagen.
 • Rıfat M (2013) Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü: Kavramlar, Yöntemler, Kuramcılar, Okullar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Rifat M, Rifat S, Koş A ve Tekgül D (2010) Göstergebilim, Dilbilim ve Çeviribilim Terimleri Sözlüğü, Sel Yayınları, İstanbul.
 • Seidman S (2008) Posters, Propaganda, and Persuasion in Election Campaigns around The World and Through History, Peter Lang.
 • Sığırcı İ (2016) Göstergebilim Uygulamaları, Metinleri, Görselleri ve Olayları Okuma, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Tunc T E (2012) Less Sugar, More Warships: Food as American Propaganda in The First World War. War in History, 19(2), 193-216.
 • Rupp L (2015) Mobilizing Women for War: German and American Propaganda, 1939-1945 Princeton University Press.
 • Ryan K (2012) ‘Don't Miss Your Great Opportunity’: Patriotism and Propaganda in Second World War Recruitment, Visual Studies, 27(3), 248-261.
 • Tanyeri Mazıcı E ve Çakı C (2018). Adolf Hitler’in Korku Çekiciliği Bağlamında Kamu Spotu Reklamlarında Kullanımı, Erciyes İletişim Dergisi, 5 (3), 290-306.
 • Tarhan N (2010) Psikolojik Savaş, Gri Propaganda, 13.Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul.
 • Uztuğ F (2007) Siyasal İletişim Yönetimi: Siyasette Marka Yaratmak, MediaCat Kitapları, İstanbul.
 • Ünal M F (2016) Göstergebilimin Serüveni, Mütefekkir, 3(6), 379-398.
 • Yılmaz M ve Saymalı M (2013) Göstergebilimsel Yöntem Işığında Otomotiv Firmalarının Amblemlerinin Çözümlenmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(23): 167-179.
 • Welch D (2001). Propaganda and The German Cinema. 1933-1945. IB Tauris.
 • Welch D (2004). Nazi Propaganda and The Volksgemeinschaft: Constructing a People’s Community, Journal of Contemporary History, 39(2), 213-238.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Caner Çakı (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 11, 2018

Bibtex @research article { josc397107, journal = {SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ}, issn = {1302-2865}, eissn = {2148-2942}, address = {Selcuk University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {252 - 272}, doi = {10.18094/josc.397107}, title = {Nazi Almanyası Etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme}, key = {cite}, author = {Çakı, Caner} }
APA Çakı, C . (2018). Nazi Almanyası Etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 11 (2), 252-272. DOI: 10.18094/josc.397107
MLA Çakı, C . "Nazi Almanyası Etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 11 (2018): 252-272 <http://dergipark.org.tr/josc/issue/38276/397107>
Chicago Çakı, C . "Nazi Almanyası Etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 11 (2018): 252-272
RIS TY - JOUR T1 - Nazi Almanyası Etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme AU - Caner Çakı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18094/josc.397107 DO - 10.18094/josc.397107 T2 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 252 EP - 272 VL - 11 IS - 2 SN - 1302-2865-2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.397107 UR - https://doi.org/10.18094/josc.397107 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal Of Selcuk Communication Nazi Almanyası Etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme %A Caner Çakı %T Nazi Almanyası Etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme %D 2018 %J SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ %P 1302-2865-2148-2942 %V 11 %N 2 %R doi: 10.18094/josc.397107 %U 10.18094/josc.397107
ISNAD Çakı, Caner . "Nazi Almanyası Etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 11 / 2 (July 2018): 252-272. https://doi.org/10.18094/josc.397107
AMA Çakı C . Nazi Almanyası Etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ. 2018; 11(2): 252-272.
Vancouver Çakı C . Nazi Almanyası Etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ. 2018; 11(2): 272-252.