Konular

• İletişim Çalışmaları
• Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler


Dergiler

Yazar
Hakem
Editör
Teknik Editör

Makaleler


C. ÇAKI, M. GAZİ, G. ÇAKI, M. GÜLADA
Lenin’in Likbez Kampanyası Döneminde Kitap Okumanın Teşvik Edilmesine Yönelik Hazırlanan Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi, Türk Kütüphaneciliği, (2020)
Ö. AVCI, C. ÇAKI
MILAN NEDİĆ İKTİDARINDA SIRP TOPLUMUNDA DÜŞMAN İNŞASI PROPAGANDASINA YÖNELİK BİR İNCELEME, Uluslararası Suçlar ve Tarih, (2020)
Y. KESKİN YILMAZ, C. ÇAKI, A. KAZAZ
Nazi Almanya'sı Döneminde Nazizm İdeolojisindeki Antisemitist Propaganda Mitlerinin Eğitime Yansıması, Selçuk İletişim, (2020)
M. GAZİ, C. ÇAKI, M. GÜLADA, G. ÇAKI
Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Devrimi Sürecinde Okuma Alışkanlığının Propaganda Posterlerinde Sunumu, Türk Kütüphaneciliği, (2020)
C. ÇAKI, M. GÜLADA
KOMÜNİZM İDEOLOJİSİ ALTINDA ERMENİ KADINLARIN PROPAGANDA POSTERLERİNDEKİ TEMSİLİ, Ermeni Araştırmaları, (2020)
C. ÇAKI
İnsan Ticaretine Karşı Hazırlanan Uluslararası Kamu Spotu Reklamları: Çocuk İstismarı Üzerine İnceleme, Göç Araştırmaları Dergisi, (2020)
M. KARACA, M. GAZİ, C. ÇAKI
Kore Savaşı Ekseninde ABD-Çin İlişkilerinin Çin Propaganda Posterleri Üzerinden Analizi, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2020)
C. ÇAKI, Y. FİDAN
Çin Propagandasında Çin-Tayvan İlişkilerinin Sunumu: Mao Zedong Dönemi Üzerine İnceleme, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
M. YILMAZ, C. ÇAKI, M. GAZİ
Nazi Almanyası İşgalindeki Sırbistan'da Antisemitist Propaganda Faaliyetleri, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
C. ÇAKI
Nazi Almanyası'nda "Lord Haw-Haw" Radyo Propagandasına Karşı İngiltere'nin "Nasti News" Kısa Film Propagandası Üzerine İnceleme, TRT Akademi, (2020)
M. KARACA, M. GAZİ, C. ÇAKİ
21. Yüzyılın Sosyal Güvenlik Sorunu Olarak Evsizler: ‘Evsizler’i Konu Alan Reklam Kampanyaları Üzerine Göstergebilimsel Bir İnceleme, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (2019)
C. ÇAKI, M. GAZİ, G. ÇAKI, F. ALMAZ
Goebbels Liderliğinde Nazi Almanyası'nda Propaganda Sineması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
M. GAZİ, C. ÇAKI
II. Dünya Savaşı'nda Çizgi Filmlerin Mihver Devletleri Tarafından Karşı Propaganda Amaçlı Kullanımı, SineFilozofi, (2019)
M. GAZİ, C. ÇAKI
Engelli İstihdamına Yönelik Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları: Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı Üzerine İnceleme, SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, (2019)
C. ÇAKI, M. GAZİ, G. ÇAKI
VİETNAM SAVAŞI SIRASINDA ÇİN-ABD İLİŞKİLERİ: ÇİN PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNE İNCELEME, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, (2019)
C. ÇAKI, G. ÇAKI, M. AKSOĞAN, M. GÜLADA
ÇİN MİLLİYETÇİ PARTİSİ TARAFINDAN JAPON İŞGALİ'NE KARŞI YÜRÜTÜLEN ULUSAL SEFERBERLİK PROPAGANDASI, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
C. ÇAKI
Nazizm İdeolojisinde Sporun Sunumu: Spor Konulu Nazi Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme, TRT Akademi, (2019)
C. ÇAKI, M. GAZİ, G. ÇAKI
NAZİ ALMANYASI İŞGALİNDEKİ POLONYA'DA PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNDEN YAHUDİLERE KARŞI NEFRET SÖYLEMİ İNŞASI, Selçuk İletişim, (2019)
M. GÜLADA, M. GAZİ, C. ÇAKI
Nazi Propagandasının Ulusal Seferberlikte İdealize Ettiği Alman Genç Kızları: “Das Deutsche Mädel” Dergisi Üzerine İnceleme, Erciyes İletişim Dergisi, (2019)
M. GÜLADA, C. ÇAKI
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA SOVYET PARTİZANLARA YÖNELİK HAZIRLANAN PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNE İNCELEME, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, (2019)
C. ÇAKI, G. DÜNDAR
ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NDE BİRİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE (1953-1957) KADINLARIN PROPAGANDA POSTERLERİNDEKİ SUNUMU, Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, (2019)
C. Çakı
HİPODERMİK İĞNE MODELİ BAĞLAMINDA NAZİ PROPAGANDASININ WALT DİSNEY ÇİZGİ FİLMLERİNDE ELEŞTİRİSİ, İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), (2019)
C. ÇAKI
Antisemistist Mitlerin İnşasında Nazi Propagandasının Rolü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
C. ÇAKI
Mao Zedong'un Kült Liderlik Propagandasında Kullanılan Posterlerin Göstergebilimsel Analizi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
M. GAZİ, C. ÇAKI
Şili Ulusal İnsan Hakları Örgütü’nün Göçmen Ayrımcılığına Karşı Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları Üzerine İnceleme, Göç Araştırmaları Dergisi, (2019)
C. Çakı, M. GAZİ
NAZİ PROPAGANDASINDA MİZAH ÇEKİCİLİĞİNİN KULLANIMI: "LUSTİGE BLÄTTER" MİZAH DERGİSİ ÜZERİNE İNCELEME, Atatürk İletişim Dergisi, (2019)
C. ÇAKI, M. GÜLATA
Birinci Dünya Savaşı'nda Zulüm Propagandasının Kullanılması: İtilaf Devletleri'nin Alman Karşıtı Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (2019)
C. ÇAKI, M. GÜLADA, G. ÇAKI
BALKANLARDA BİR NAZİ ORDUSU: NAZİ PROPAGANDA AFİŞLERİNDE HANÇER TÜMENİ, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
C. ÇAKI
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAKİ İTALYAN PROPAGANDA AFİŞLERİNDE ALMANLARA YÖNELİK NEFRET SÖYLEMİ, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, (2019)
M. GAZİ, C. ÇAKI, M. GÜLADA
İSPANYA 2000 PARTİSİ'NİN GÖÇMEN KARŞITI PROPAGANDA FAALİYETLERİ ÜZERİNE İNCELEME, Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
C. ÇAKI
NAZİZM İDEOLOJİSİ ALTINDA HİTLER GENÇLİĞİ: NAZİ ALMANYASI PROPAGANDA AFİŞLERİ ÜZERİNE İNCELEME, Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi, (2018)
C. Çakı, M. GÜLADA
İslamofobiye Karşı Hazırlanan Kamu Spotu Reklamlarında Müslümanların Temsili: ABD, Kanada ve Hollanda Örneği, Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, (2018)
C. Çakı, M. Gazi
İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet Propagandasında Milliyetçilik Söylemlerinin Kullanılması, International Journal of Social Science Research, (2018)
C. ÇAKI, M. GÜLADA
2. DÜNYA SAVAŞI'NDAKİ SOVYET PROPAGANDA POSTERLERİNİN ÖFKE ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ, İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), (2018)
M. ÇETİN, C. ÇAKI, M. GAZİ
THE EXAMINATION OF THE ANTI-USA PROPAGANDA POSTERS IN THE IRAN REVOLUTION ACCORDING TO CLAUDE LÉVİ-STRAUSS' BINARY OPPOSITION, International Journal of Social Science, (2018)
C. ÇAKI, M. GAZİ, K. YÜZÜNCÜYIL
HOLLANDA'DAKİ ÖZGÜRLÜK PARTİSİ'NİN İSLAM KARŞITI PROPAGANDA FAALİYETLERİNİN 2018 YEREL SEÇİMLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ, International Journal of Social Science, (2018)
C. ÇAKI, M. GÜLADA
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA ADOLF HİTLER'İN MİZAH ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA SOVYET PROPAGANDA POSTELERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, (2018)
C. ÇAKI, D. KARABURUN DOĞAN
LEYLA SAZ HANIM’IN SANAT ANLAYIŞIYLA İTTİHAT VE TERAKKİ PROPAGANDASI: TÜRK SANAT MÜZİĞİ VİCDÂN-I MUÂZZAM, Eurasian Journal of Music and Dance, (2018)
C. ÇAKI
İSPANYA İÇ SAVAŞI'NDA CUMHURİYETÇİLERİN ANTİFAŞİST PROPAGANDASI, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2018)
C. ÇAKI
WEIMAR CUMHURİYETİ'NDE BOLŞEVİZM'İN KORKU ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA ALMAN PROPAGANDA POSTERLERİNDE KULLANIMI, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, (2018)
M. GAZİ, C. ÇAKI
SİYAHİ AYRIMCILIĞA KARŞI HAZIRLANAN KAMU SPOTU REKLAMLARI, International Journal of Labour Life and Social Policy, (2018)
C. ÇAKI, M. GÜLADA
Nazizm İdeolojisinde Alman Kadınları: "Ns-Frauen-Warte" Propaganda Dergisi Üzerine İnceleme, Medeniyet ve Toplum Dergisi, (2018)
C. ÇAKI, M. GAZİ
TODT TEŞKİLATI'NIN İTALYA'DA YÜRÜTTÜĞÜ PROPAGANDA FAALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ, International Journal of Labour Life and Social Policy, (2018)
M. ARPA, C. ÇAKI
“İş Kazası Diye Bir Şey Yoktur”: Kanada İş Güvenliği Reklamları Üzerine İnceleme, Çalışma İlişkileri Dergisi, (2018)
M. ARPA, C. ÇAKI
İş Kazalarını Konu Alan İş Güvenliği Reklamlarında Duygusal Çekiciliklerin Kullanımı: Avustralya ve Singapur İş Güvenliği Reklamları Üzerine İnceleme, SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, (2018)
C. Çakı
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA PROPAGANDA AMAÇLI KULLANILAN POSTERLERİN KORKU ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: BÜYÜK BRİTANYA ÖRNEĞİ, Atatürk İletişim Dergisi, (2018)
C. ÇAKI
Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde Joseph Stalin Döneminde Kullanılan Sovyet Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme, Ermeni Araştırmaları, (2018)
C. ÇAKI, M. GÜLADA
DUVAR RESİMLERİ ÜZERİNDEN KÜLT LİDERLİK PROPAGANDASI: IRAK DEVLET BAŞKANI SADDAM HÜSSEYİN ÜZERİNE İNCELEME, Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, (2018)
M. GAZİ, C. ÇAKI, M. GÜLADA
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA SOVYET KÜLT LİDER PROPAGANDASINDA VLADİMİR LENİN VE JOSEPH STALİN'İN SUNUMU, Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, (2018)
C. ÇAKI, M. GÜLADA
2. Dünya Savaşı'nda Kullanılan Sovyet Propaganda Posterlerinde Coşku Çekiciliği Bağlamında Kadınların Temsili - The Representation of Women within the Context of the Enthusiasm Appeal the Soviet Propaganda Posters Used in the Second World War, Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, (2018)
C. ÇAKI
Adolf Hitler'in kült lider inşasında kullanılan propaganda posterlerinin göstergebilimsel analizi, Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, (2018)
C. ÇAKI, M. GAZİ
Nazi Almanyası’nda Basılan Propaganda Karikatürlerinde Siyahilerin Sunumu, İletişim Çalışmaları Dergisi, (2018)
C. ÇAKI
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAKİ PROPAGANDA SAVAŞLARINDA ÇİZGİ FİLMİN ROLÜ: NAZİ ALMANYASI VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÜZERİNE İNCELEME, Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, (2018)
C. ÇAKI
NAZİ ALMANYASI DÖNEMİNDE BASILAN POSTA PULLARININ PROPAGANDA AMAÇLI KULLANIMI, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, (2018)
C. ÇAKI, H. TOPBAŞ
Almanya İçin Alternatif Partisi’nin Göçmen Karşıtı Propaganda Faaliyetlerini 2017 Alman Federal Seçimleri Üzerinden Okumak, Erciyes İletişim Dergisi, (2018)
C. ÇAKI
VICHY FRANSASI'NDA İŞGAL PROPAGANDASI, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
C. Çakı
Nazi Almanyası Etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme, Selçuk İletişim, (2018)
C. ÇAKI
Birinci Dünya Savaşı’ndaki Alman Propaganda Kartpostallarında Kullanılan Karikatürlerde Türklerin Sunumunun Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (2018)
C. ÇAKI
İran-Irak Savaşı’nda Kullanılan İran Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi, İran Çalışmaları Dergisi, (2018)
C. ÇAKI
KOMÜNİZM İDEOLOJİSİNDE KÜLT LİDER OLGUSU: "BERLİN'İN DÜŞÜŞÜ" PROPAGANDA FİLMİ'NİN ALIMLAMA ANALİZİ, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, (2018)
C. ÇAKI
Mitinglerin Propagandadaki Rolü: Nürnberg Mitingleri'ne Ait Fotoğrafların Göstergebilimsel Analizi, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (2018)
C. ÇAKI
Roland Barthes'ın Göstergebilimsel Çözümlemesi ile Nazi Propagandasında Engelliler, SDÜ İFADE, (2018)
M. Karaca, C. ÇAKI, F. ALMAZ
TÜRKİYE'DEKİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERİN BÜYÜKELÇİLİKLERİ'NİN KAMUYU BİLGİLENDİRME MODELİ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI, Middle Black Sea Journal of Communication Studies, (2018)
C. ÇAKI, E.T. MAZICI
ADOLF HİTLER’İN KORKU ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA KAMU SPOTU REKLAMLARINDA KULLANIMI, Erciyes İletişim Dergisi, (2018)
A. ÇAKI
SOVYETLER SONRASI RUS SİNEMASINDA KOMÜNİZM İDEOLOJİSİ: AMİRAL FİLMİ VE GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ, International Journal of Social Science, (2018)
A. ÇAKI, İ. İSPİR
ADOLF HİTLER’İN REKLAMLARDA KULLANIMI: MERCEDES VE BIOMEN REKLAMLARI ÜZERİNE İNCELEMESİ, International Journal of Social Science, (2018)
M. KARACA, C. ÇAKI, H. DOĞAN
YEREL MEDYA ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL İNTİKAM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA: MALATYA ÖRNEĞİ, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2017)
M. KARACA, D. BİÇKES, C. ÇAKI, G. KARADUMAN
MEDYA YÖNETİCİLERİNİN İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MALATYA ÖRNEĞİ, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, (2017)
Y. ZORLU, C. ÇAKI, M. KARACA
TÜRK SİNEMASINDA NAZİZM İDEOLOJİSİ: “KIRIMLI” FİLMİ VE GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ, Sosyoloji Konferansları, (2017)
M. GAZİ, M. ÇETİN, C. ÇAKI
The research of the level of social media addiction of university students, International Journal of Social Sciences and Education Research, (2017)
A. ÇEKİÇ AKYOL, M. AKYOL, C. ÇAKI
Avrupa havalimanlarında sosyal medyanın pazarlama iletişimi aracı olarak kullanımı: Facebook örneği, Journal of Tourism Theory and Research, (2016)