Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 2, Sayfalar 781 - 812 2019-07-27

NAZİ ALMANYASI İŞGALİNDEKİ POLONYA'DA PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNDEN YAHUDİLERE KARŞI NEFRET SÖYLEMİ İNŞASI

Caner ÇAKI [1] , Mehmet Ali GAZİ [2] , Gül ÇAKI [3]


Polonya'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce yaklaşık üç milyon Yahudi yaşamaktaydı. Bu sayı 1939 yılında Nazi Almanya’sının Polonya'yı işgal etmesinden sonra sistemli olarak azalmıştı. Naziler, işgali altında bulundurdukları Polonya'da Yahudilere karşı olumsuz bir imaj oluşturarak, Polonya halkının Yahudilere yardım etmesini önlemeyi, aynı zamanda Polonyalıların Yahudilerin saklandıkları yerleri ihbar etmelerini amaçlamıştır. Bu çalışmada Nazi propagandasının Polonya'da Yahudilere dinine karşı nefret söylemi inşasında posterleri nasıl ve ne şekilde kullandıkları incelenmiştir. Bu amaçla çalışmada Nazi propagandası tarafından Polonya'da basılan ve günümüzde Amerika Birleşik Devletleri Holokost Anıt Müzesi'nde yer alan beş antisemitist propaganda posteri nefret söylemi bağlamında incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında belirlenen Nazi propaganda posterleri, Fransız dilbilimci Roland Barthes'ın göstergebilim anlayışı ışığında analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular kapsamında, Nazi propaganda posterlerinde Yahudilerin yalnızca insanlığın kötülüğü için çalıştığına ve Hıristiyanlık dini için büyük bir tehlike oluşturduğuna yönelik mitler inşa edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Yahudiler, Nefret Söylemi, Nazizm, Propaganda, Poster
  • Barthes R (2014) Çağdaş Söylenler, Tahsin Yücel (çev), 4. Baskı. Metis Yayınları, İstanbul. Barthes R (2015) Bir Deneme Bir Ders: Eiffel Kulesi ve Açılış Dersi, Mehmet Rifat, Sema Rifat (çev), 2. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Barthes R (2016) S/Z, Sündüz Öztürk Kasar (çev), Sel Yayıncılık, İstanbul. Barthes R (2017) Görüntünün Retoriği, Sanat ve Müzik, Ayşenaz Koş, Ömer Albayrak (çev), 2. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Beyerchen A D (2015) Nazi Dönemi'nde Bilim, 3. Reich'da Üniversite, Haluk Tosun (çev), 2. Baskı, Say Yayınları, İstanbul. Çakı C (2018a) Adolf Hitler'in Kült Lider İnşasında Kullanılan Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3 (6), 24-38. Çakı C (2018b) Nazizm İdeolojisi Altında Hitler Gençliği: Nazi Almanya’sı Propaganda Afişleri Üzerine İnceleme. Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi, 1 (1), 9-21. Çakı C (2019) Antisemistist Mitlerin İnşasında Nazi Propagandasının Rolü. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 9(17), 203-219. Çakı C ve Gülada M O (2018a) Vichy Fransası'nda İşgal Propagandası. Trakya Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 53-80. Çakı C ve Gülada M O (2018b) Nazizm İdeolojisinde Alman Kadınları: "Ns-Frauen-Warte" Propaganda Dergisi Üzerine İnceleme. Medeniyet ve Toplum Dergisi, 2(2), 89-105. Çakı C, Gülada M O ve Çakı G (2018) Balkanlarda Bir Nazi Ordusu: Nazi Propaganda Afişlerinde Hançer Tümeni. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 55-77. Dalerne J (2013) Gestapo, Doğuşu, Yükselişi ve Çöküşü, Muzaffer Sever (çev), 2. Asur Yayınları, İstanbul. Domenach J M (2003) Politika ve Propaganda, Tahsin Yücel (çev), Varlık Yayınları, İstanbul. Eberle H & Uhl M (2017) Hitler Kitabı, Mustafa Tüzel (çev), Alfa Yayınları, İstanbul. Fiske J (2017) İletişim Çalışmalarına Giriş, Süleyman İrvan (çev), 5. Basım, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara. Gazi M A & Çakı C (2018) Siyahi Ayrımcılığa Karşı Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları. International Journal of Labour Life And Social Policy, 1(2), 48-62. Gazi M A, Çakı C & Gülada M O (2018) İspanya 2000 Partisi'nin Göçmen Karşıtı Propaganda Faaliyetleri Üzerine İnceleme. Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2), 11-22. Goebbels J (2016) Gerçek Yüzüyle Komünizm ve Teori ve Pratikte Bolşevizm, Zehra Köroğlu (çev), Bilge Karınca Yayınları, İstanbul. Goodrick-Clarke N (1993) The Occult Roots of Nazism: Secret Aryan Cults and Their Influence on Nazi Ideology, University Press, New York. Guiraud P (2016) Göstergebilim, Mehmet Yalçın (çev), 3. Baskı. İmge Kitabevi, Ankara. Hart B L (2015) İkinci Dünya Savaşı Tarihi, Kerim Bağrıaçık (çev), İş Bankası Yayınları, İstanbul. Hitler A (2004) Kavgam, Oktay Ertaş (çev), 2. Baskı, Beda Yayıncılık, İstanbul. Hitler A (2005) Siyasi Vasiyetim, A. Naci Demirci (çev), Okumuş Adam Yayınları, İstanbul. Hyams B (1995) Weininger and Nazi Ideology. In N. Harrowitz& B. Hyams (Eds.), Jews and Gender: Responses to Otto Weininger (pp. 155-168). Philedelphia, PH: Temple University Press. Jowett S G ve O'donnell V (2014) Propaganda & Persuasion. Sage, USA. Karaca M (2018) Waffen SS Askere Çağırma Propagandası, EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR), 2(2), 100-118. Keegan J (2016) İkinci Dünya Savaşı, Samet Öksüz (çev), Say Yayınları, İstanbul. Kershaw I (2007) Hitler, 1889-1936: Hubris, Zarife Biliz (çev), 1. Cilt, İthaki Yayınları, İstanbul. Kershaw I (2009) Hitler, 1936-1945: Nemesis, Zarife Biliz (çev), 2. Cilt, İthaki Yayınları, İstanbul. Macit M H (2007) Faşizm ve Nazizm, Savaş Yayınevi, İstanbul. Macksey K J (2012) İkinci Dünya Savaşı’nda Askeri Hatalar, M. Tanju Akad (çev), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. Mazower M (2014) Hitler İmparatorluğu, İşgal Avrupa'sından Nazi Yönetimi, Yavuz Alogan (çev), 2. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul. Mcdonough F (2015) The Gestapo: The Myth And Reality of Hitler's Secret Police, HachetteUk, The United Kingdom. Mcmahon J R (2013) Soğuk Savaş, Sinem Gül (çev), Dost Kültür Yayınları, Ankara. Mcnab C (2015) Hitler'in Ordusu, Nazi Savaş Makinesinin Tarihi, 1939-1945, Okan Doğan (çev), Timaş Yayınları, İstanbul. Murray J W (1998) Constructing the Ordinary: The Dialectical Development of Nazi Ideology, Communication Quarterly, 46(1), 41-59. Mussolini B (2016) Faşizm, Hasan Tuncay (çev), Toker Yayınları, İstanbul. Neumann F L (2009) Behemoth: The Structure And Practice of National Socialism, 1933- 1944, Chicago, IL: Ivan R. Dee. Passmore K (2014) Faşizm, Sinem Gül, (çev), Dost Yayınları, Ankara. Rifat M (2013) Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü: Kavramlar, Yöntemler, Kuramcılar, Okullar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. Seiler B (1966) Dolchstoß" und" Dolchstoßlegende, Zeitschrift für deutsche Sprache, 1-22. Stanley J (2018) Demokrasilerde Propaganda Oyunu, Başak Karal (çev), The Kitap Yayınları, İstanbul. Tanyeri Mazıcı E & Çakı C (2018) Adolf Hitler’in Korku Çekiciliği Bağlamında Kamu Spotu Reklamlarında Kullanımı, Erciyes İletişim Dergisi, 5(3), 290-306. Tekinalp Ş & Uzun R (2013) İletişim Araştırmaları ve Kuramları, 4. Baskı, Derin Yayınları, İstanbul. Yavuzoğlu A (2003) 20. yy ‘da Faşist Paranoya, Sayfa Yayınları, İstanbul. Yaylagül L (2017) Kitle İletişim Kuramları, Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar, 8. Baskı, Dipnot Yayınları, Ankara. Yücel E (2017) Propaganda, Hitler'in Müftüsünden Nazi Türklere, Bir Diktatörün Otopsisi, Karakarga Yayınları, İstanbul. Zorlu Y, Çakı C & Karaca M (2017) Türk Sinemasında Nazizm İdeolojisi: “Kırımlı” Filmi ve Göstergebilimsel Analizi, Sosyoloji Konferansları, (56), 67-95.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1523-4649
Yazar: Caner ÇAKI (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0002-9239-4187
Yazar: Mehmet Ali GAZİ

Orcid: 0000-0001-5501-0191
Yazar: Gül ÇAKI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { josc596306, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {781 - 812}, doi = {10.18094/josc.596306}, title = {NAZİ ALMANYASI İŞGALİNDEKİ POLONYA'DA PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNDEN YAHUDİLERE KARŞI NEFRET SÖYLEMİ İNŞASI}, key = {cite}, author = {Çakı, Caner and Gazi̇, Mehmet Ali and Çakı, Gül} }
APA Çakı, C , Gazi̇, M , Çakı, G . (2019). NAZİ ALMANYASI İŞGALİNDEKİ POLONYA'DA PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNDEN YAHUDİLERE KARŞI NEFRET SÖYLEMİ İNŞASI . Selçuk İletişim , 12 (2) , 781-812 . DOI: 10.18094/josc.596306
MLA Çakı, C , Gazi̇, M , Çakı, G . "NAZİ ALMANYASI İŞGALİNDEKİ POLONYA'DA PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNDEN YAHUDİLERE KARŞI NEFRET SÖYLEMİ İNŞASI" . Selçuk İletişim 12 (2019 ): 781-812 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/47244/596306>
Chicago Çakı, C , Gazi̇, M , Çakı, G . "NAZİ ALMANYASI İŞGALİNDEKİ POLONYA'DA PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNDEN YAHUDİLERE KARŞI NEFRET SÖYLEMİ İNŞASI". Selçuk İletişim 12 (2019 ): 781-812
RIS TY - JOUR T1 - NAZİ ALMANYASI İŞGALİNDEKİ POLONYA'DA PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNDEN YAHUDİLERE KARŞI NEFRET SÖYLEMİ İNŞASI AU - Caner Çakı , Mehmet Ali Gazi̇ , Gül Çakı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18094/josc.596306 DO - 10.18094/josc.596306 T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 781 EP - 812 VL - 12 IS - 2 SN - -2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.596306 UR - https://doi.org/10.18094/josc.596306 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim NAZİ ALMANYASI İŞGALİNDEKİ POLONYA'DA PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNDEN YAHUDİLERE KARŞI NEFRET SÖYLEMİ İNŞASI %A Caner Çakı , Mehmet Ali Gazi̇ , Gül Çakı %T NAZİ ALMANYASI İŞGALİNDEKİ POLONYA'DA PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNDEN YAHUDİLERE KARŞI NEFRET SÖYLEMİ İNŞASI %D 2019 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 12 %N 2 %R doi: 10.18094/josc.596306 %U 10.18094/josc.596306
ISNAD Çakı, Caner , Gazi̇, Mehmet Ali , Çakı, Gül . "NAZİ ALMANYASI İŞGALİNDEKİ POLONYA'DA PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNDEN YAHUDİLERE KARŞI NEFRET SÖYLEMİ İNŞASI". Selçuk İletişim 12 / 2 (Temmuz 2019): 781-812 . https://doi.org/10.18094/josc.596306
AMA Çakı C , Gazi̇ M , Çakı G . NAZİ ALMANYASI İŞGALİNDEKİ POLONYA'DA PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNDEN YAHUDİLERE KARŞI NEFRET SÖYLEMİ İNŞASI. Selçuk İletişim. 2019; 12(2): 781-812.
Vancouver Çakı C , Gazi̇ M , Çakı G . NAZİ ALMANYASI İŞGALİNDEKİ POLONYA'DA PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNDEN YAHUDİLERE KARŞI NEFRET SÖYLEMİ İNŞASI. Selçuk İletişim. 2019; 12(2): 781-812.