Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2019, Cilt: 8 Sayı: 1, 43 - 64, 01.08.2019

Öz

Kaynakça

 • Coble, Parks M. (2007). China's “New Remembering” of the Anti-Japanese War of Resistance, 1937–1945. The China Quarterly, 190, 394-410.
 • Çakı, Caner (2018a). Adolf Hitler'in Kült Lider İnşasında Kullanılan Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3(6), 24-38.
 • Çakı, Caner (2018b). İran-Irak Savaşı’nda Kullanılan İran Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi. İran Çalışmaları Dergisi, 2(1), 11-39.
 • Çakı, Caner (2018c). Propaganda. Ed. Mustafa Karaca ve Caner Çakı, İletişim ve Propaganda, 13-44, Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Çakı, Caner, Gülada, Mehmet Ozan (2018). 2. Dünya Savaşı'ndaki Sovyet Propaganda Posterlerinin Öfke Çekiciliği Bağlamında İncelenmesi. İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), 7 (2 (14)), 165-180.
 • Çetin, Muharrem, Çakı, Caner & Gazi, Mehmet Ali (2018). The Examination of The Anti-Usa Propaganda Posters in The Iran Revolution According to Claude Lévi-Strauss'binary Opposition. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(3), 31-51.
 • Çetin, Muharrem, & Sönmez, Elif Eşiyok (2015). Sosyal Temsil Kuramı Bağlamında Kurumsal Reklamlar: Türk Hava Yolları Örneği. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 1(39), 191-207.
 • Fiske, John (2017). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev: Süleyman İrvan. 5. Basım. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Gazi, Mehmet Ali, & Çakı, Caner (2018). Siyahi Ayrımcılığa Karşı Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları. International Journal of Labour Life and Social Policy, 1(2), 48-62.
 • Gazi, Mehmet Ali, Çakı, Caner, & Gülada, Mehmet Ozan (2018a). İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet Kült Lider Propagandasında Vladimir Lenin ve Joseph Stalin'in Sunumu. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, 1(2), 25-42.
 • Gazi, Mehmet Ali, Çakı, Caner, & Gülada, Mehmet Ozan (2018b). İspanya 2000 Partisi'nin Göçmen Karşıtı Propaganda Faaliyetleri Üzerine İnceleme. Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 11-22.
 • Hart, Basil Liddell (2015). İkinci Dünya Savaşı Tarihi. Çev: Kerim Bağrıaçık. İstanbul: İş Bankası Yayınları.
 • Holbrook, Wendell P. (1985). British Propaganda and the Mobilization of the Gold Coast War Effort, 1939–1945. The Journal of African History, 26(4), 347-361.
 • Hsiung, James C., & Levine, Steven I. (2016). China's Bitter Victory: War with Japan, 1937-45: War with Japan, 1937-45. The Great Britain: Routledge.
 • Jowett, Garth S. & O'Donnell, Victoria (2014). Propaganda & Persuasion. USA: Sage.
 • Kalkan Kocabay, Hasibe (2008). Tiyatroda Göstergebilim. İstanbul: E Yayınları.
 • Kershaw, Ian (2009). Hitler, 1936-1945: Nemesis. Çev: Zarife Biliz. 2. Cilt, İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Kenez, Peter (1985). The Birth of The Propaganda State: Soviet Methods of Mass Mobilization, 1917-1929. The United Kingdom: Cambridge University Press.
 • Kissinger, Henry (2010). Diplomasi. (Çev. İbrahim H.Kurt). 9. Baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Kushner, Barak (2007). The Thought War: Japanese Imperial Propaganda. The United States of America: University of Hawaii Press.
 • Morton, Robert S. (1937). Japan and China: a War of Minds. Pacific Affairs, 10(3), 305-314.
 • Nish, Ian Hill (1993). Japan's Struggle with Internationalism: Japan, China, and the League of Nations, 1931-3. The Great Britain: Routledge.
 • Rowe, David Nelson (1939). Japanese Propaganda in North China, 1937–1938. Public Opinion Quarterly, 3(4), 564-580.
 • Rupp, Leila J. (2015). Mobilizing Women for War: German and American Propaganda, 1939-1945. The United States of America: Princeton University Press.
 • Seng, Png Poh (1961). The Kuomintang in Malaya, 1912-1941. Journal of Southeast Asian History, 2(1), 1-32.
 • SPPAC (2019). "Mao Kült Lider Propaganda Posterleri", http:// www. shanghai propaganda art. com/for _4.asp ?class= Postcards, Erişim Tarihi: 21.03.2019.
 • Tanyeri Mazıcı, Emel, & Çakı, Caner (2018). Adolf Hitler’in Korku Çekiciliği Bağlamında Kamu Spotu Reklamlarında Kullanımı. Erciyes İletişim Dergisi, 5(3), 290-306.
 • TDK (2019). "Seferberlik", http://www. tdk.gov.tr/ index.php? option=com _gts&arama= gts&guid= TDK.GTS. 5c9a043 804b835. 09419740, Erişim Tarihi: 26.03.2019.
 • Welch, David (2014). Germany and Propaganda in World War I: Pacifism, Mobilization and Total War. The United Kingdom: IB Tauris.

ÇİN MİLLİYETÇİ PARTİSİ TARAFINDAN JAPON İŞGALİ'NE KARŞI YÜRÜTÜLEN ULUSAL SEFERBERLİK PROPAGANDASI

Yıl 2019, Cilt: 8 Sayı: 1, 43 - 64, 01.08.2019

Öz

7 Temmuz 1937 tarihinde Japonya ve
Çin arasında dünya tarihinin en kanlı savaşlarından biri başlamıştı. Japonya,
1937 yılından itibaren Çin'in topraklarını işgale girişmiş ve ülkenin doğu
bölgesindeki toprakların önemli bir bölümünü ele geçirmeyi başarmıştı. Çin'de o
dönemde etkin olan Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintang, KMT), ulusal seferberlik
ilan ederek, Japonya'ya karşı Çin halkın tüm gücüyle savaşmasını istemişti. Bu
aşamada KMT tarafından tarihteki en etkili ulusal seferberlik
propagandalarından biri gerçekleştirilmiş ve yüz binlerce Çin vatandaşının
Japonya'ya karşı verilen mücadelede aktif olarak rol alması sağlanmıştı. KMT ulusal
seferberlik propagandasında posterleri etkili bir şekilde kullanmıştı. Çalışma
kapsamında KMT tarafından kullanılan propaganda posterlerinde ulusal
seferberlik propagandası bağlamında hangi mesajların verildiğinin ortaya
konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma kapsamında Şanghay Propaganda
Posterleri Sanat Müzesi'nden (SPPAC) amaçlı örneklem metodu kullanılarak
belirlenen altı propaganda posteri, nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer
alan göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada
belirlenen KMT'nin propaganda posterleri, ABD'li dilbilimci Charles Sanders
Peirce'in göstergebilim ışığında analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular
kapsamında, KMT'nin posterler üzerinden Japonya'nın yenilebilmesi için mutlaka
Çin halkının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladığı ve diğer yandan
Çin halkının Japonya'ya karşı verilen mücadelede kararlı bir şekilde savaştığı
algısını oluşturduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Kaynakça

 • Coble, Parks M. (2007). China's “New Remembering” of the Anti-Japanese War of Resistance, 1937–1945. The China Quarterly, 190, 394-410.
 • Çakı, Caner (2018a). Adolf Hitler'in Kült Lider İnşasında Kullanılan Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3(6), 24-38.
 • Çakı, Caner (2018b). İran-Irak Savaşı’nda Kullanılan İran Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi. İran Çalışmaları Dergisi, 2(1), 11-39.
 • Çakı, Caner (2018c). Propaganda. Ed. Mustafa Karaca ve Caner Çakı, İletişim ve Propaganda, 13-44, Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Çakı, Caner, Gülada, Mehmet Ozan (2018). 2. Dünya Savaşı'ndaki Sovyet Propaganda Posterlerinin Öfke Çekiciliği Bağlamında İncelenmesi. İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), 7 (2 (14)), 165-180.
 • Çetin, Muharrem, Çakı, Caner & Gazi, Mehmet Ali (2018). The Examination of The Anti-Usa Propaganda Posters in The Iran Revolution According to Claude Lévi-Strauss'binary Opposition. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(3), 31-51.
 • Çetin, Muharrem, & Sönmez, Elif Eşiyok (2015). Sosyal Temsil Kuramı Bağlamında Kurumsal Reklamlar: Türk Hava Yolları Örneği. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 1(39), 191-207.
 • Fiske, John (2017). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev: Süleyman İrvan. 5. Basım. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Gazi, Mehmet Ali, & Çakı, Caner (2018). Siyahi Ayrımcılığa Karşı Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları. International Journal of Labour Life and Social Policy, 1(2), 48-62.
 • Gazi, Mehmet Ali, Çakı, Caner, & Gülada, Mehmet Ozan (2018a). İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet Kült Lider Propagandasında Vladimir Lenin ve Joseph Stalin'in Sunumu. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, 1(2), 25-42.
 • Gazi, Mehmet Ali, Çakı, Caner, & Gülada, Mehmet Ozan (2018b). İspanya 2000 Partisi'nin Göçmen Karşıtı Propaganda Faaliyetleri Üzerine İnceleme. Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 11-22.
 • Hart, Basil Liddell (2015). İkinci Dünya Savaşı Tarihi. Çev: Kerim Bağrıaçık. İstanbul: İş Bankası Yayınları.
 • Holbrook, Wendell P. (1985). British Propaganda and the Mobilization of the Gold Coast War Effort, 1939–1945. The Journal of African History, 26(4), 347-361.
 • Hsiung, James C., & Levine, Steven I. (2016). China's Bitter Victory: War with Japan, 1937-45: War with Japan, 1937-45. The Great Britain: Routledge.
 • Jowett, Garth S. & O'Donnell, Victoria (2014). Propaganda & Persuasion. USA: Sage.
 • Kalkan Kocabay, Hasibe (2008). Tiyatroda Göstergebilim. İstanbul: E Yayınları.
 • Kershaw, Ian (2009). Hitler, 1936-1945: Nemesis. Çev: Zarife Biliz. 2. Cilt, İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Kenez, Peter (1985). The Birth of The Propaganda State: Soviet Methods of Mass Mobilization, 1917-1929. The United Kingdom: Cambridge University Press.
 • Kissinger, Henry (2010). Diplomasi. (Çev. İbrahim H.Kurt). 9. Baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Kushner, Barak (2007). The Thought War: Japanese Imperial Propaganda. The United States of America: University of Hawaii Press.
 • Morton, Robert S. (1937). Japan and China: a War of Minds. Pacific Affairs, 10(3), 305-314.
 • Nish, Ian Hill (1993). Japan's Struggle with Internationalism: Japan, China, and the League of Nations, 1931-3. The Great Britain: Routledge.
 • Rowe, David Nelson (1939). Japanese Propaganda in North China, 1937–1938. Public Opinion Quarterly, 3(4), 564-580.
 • Rupp, Leila J. (2015). Mobilizing Women for War: German and American Propaganda, 1939-1945. The United States of America: Princeton University Press.
 • Seng, Png Poh (1961). The Kuomintang in Malaya, 1912-1941. Journal of Southeast Asian History, 2(1), 1-32.
 • SPPAC (2019). "Mao Kült Lider Propaganda Posterleri", http:// www. shanghai propaganda art. com/for _4.asp ?class= Postcards, Erişim Tarihi: 21.03.2019.
 • Tanyeri Mazıcı, Emel, & Çakı, Caner (2018). Adolf Hitler’in Korku Çekiciliği Bağlamında Kamu Spotu Reklamlarında Kullanımı. Erciyes İletişim Dergisi, 5(3), 290-306.
 • TDK (2019). "Seferberlik", http://www. tdk.gov.tr/ index.php? option=com _gts&arama= gts&guid= TDK.GTS. 5c9a043 804b835. 09419740, Erişim Tarihi: 26.03.2019.
 • Welch, David (2014). Germany and Propaganda in World War I: Pacifism, Mobilization and Total War. The United Kingdom: IB Tauris.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Caner ÇAKI 0000-0002-1523-4649

Gül ÇAKI 0000-0001-5501-0191

Mustafa AKSOĞAN 0000-0002-6826-3902

Mehmet Ozan GÜLADA 0000-0001-8233-2321

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2019
Gönderilme Tarihi 27 Mart 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA ÇAKI, C., ÇAKI, G., AKSOĞAN, M., GÜLADA, M. O. (2019). ÇİN MİLLİYETÇİ PARTİSİ TARAFINDAN JAPON İŞGALİ’NE KARŞI YÜRÜTÜLEN ULUSAL SEFERBERLİK PROPAGANDASI. Trakya Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, 8(1), 43-64.

           Creative Commons Lisansı     Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png