Year 2014, Volume 13, Issue 4, Pages 939 - 960 2014-12-01

The Effects of the Mediation and Leadership Role of Tour Guides on the Tour Experience: A Research on Nature Tours
Turist Rehberlerinin Liderlik ve Aracılık Rollerinin Tur Deneyimine Etkisi: Doğa Turları Üzerine Bir Araştırma

F Özlem GÜZEL [1] , Özlem KÖROĞLU [2]

425 1063

Other than being a profession that extends beyond only providing information on the historical monuments, tour guiding is a job that has positive effects on the holistic holiday experience. Thus, this profession in its context embodies many different roles that are necessary. With this context, the purpose of this study is primarily to analyze the effects of the leadership and mediation roles on certificated tour guide performance evaluation and then on holistic tour experience. Consequently, in order to determine the relationships between parameters, a field survey at Sarigerme tourism region was conducted on the guided nature tours during the months of May, June and July in 2013. Through the data obtained by the questionnaires, the relationship between the leadership role / mediator role of tour guides on tour guides‟ performance and holistic tour experience basing on two different models was analyzed with Structural Equation Method (SEM). As an outcome of the survey, it was found that the leadership role/mediator role of tour guides on the evaluation of the tour guides‟ performance and that the tour guide performance has positive effects on the evaluation holistic tour experience
Turist rehberliği, sadece tarihi eserlerin anlatılmasının ötesine uzanan ve bütünsel tatil deneyimi üzerinde de etkisi olan bir meslek olarak farklı rolleri gerektirmektedir. Bu araştırmanın amacı Kültür ve Turizm Bakanlığından çalışma belgesini (ruhsatname) almış olan turist rehberlerinin liderlik ve aracılık rollerinin öncelikle rehber performansı ve sonrasında bütünsel tur deneyiminin değerlendirilmesine yönelik etkilerinin incelenmesidir. Dolayısıyla parametreler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amacıyla önemli bir turizm bölgesi olan Sarıgerme‟de 2013 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında rehberli doğa turlarına katılan yabancı turistler üzerinde bir anket uygulanmıştır. Soru formlarıyla elde edilen veriler aracılığıyla kurulan liderlik ve aracılık rolünün, iki ayrı model olarak rehber performansı ve bütünsel tur deneyimi üzerindeki ilişkisi Yapısal Eşitlik Yöntemiyle (YEM) incelenmiştir. Araştırma sonucunda rehberlerin liderlik ve aracılık rollerinin rehber performansının değerlendirmesinde önemli olduğu ve algılanan rehber performansının da bütünsel tur deneyimi üzerinde etkili olduğu anlaşılmıştır
 • Ahipaşaoğlu, H. S. (2001). Turizmde Rehberlik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Almagor, U. (1985). A tourist‟s vision quest in an African game reserve. Annals of Tourism Research, 12 (1), 31-47.
 • Altunışık, R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, SPSS uygulamalı, 7. Baskı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Ap, J. ve Wong, K. K. F. (2001). Case study on tour guiding: professionalism, ıssues and problems. Tourism Management, 22 (5), 551-563.
 • Aslan, Ş. (2008). Örgütsel vatandaşlık davranışı ile örgütsel bağlılık ve mesleğe bağlılık arasındaki ilişkilerin araştırılması. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15 (2), 163-179.
 • Avcıkurt, C. (2009). Turizm sosyolojisi, genel ve yapısal yaklaşım, 3. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Black, R. ve Weiler, B. (2005). Quality assurance and regulatory mechanisms in the tour guiding ındustry: A systematic review. The Journal of Tourism Studies, 16 (1), 24-37.
 • Bowie, D. ve Chang, J. C. (2005). Tourist satisfaction: A view from a mixed ınternational guided package tour. Journal of Vacation Marketing, 11 (4), 303–322.
 • Cohen, E. (1985). The tourist guide: The origins, structure and dynamics of a role. Annals of Tourism Research, 12 (1), 5–29.
 • Cohen, E. H., Ifergan, M. ve Cohen, E. (2002). A new paradigm in guiding-the Madrich as a role model. Annals of Tourism Research, 29 (4), 919-932.
 • Çakır, V. ve Çakır, V. (2008). Televizyon reklamlarının algılanan değeri ve reklam tutumu ilişkisi: bir yapısal eşitlik modeli. İstanbul Üniversitesi
Other ID JA33BK24AA
Journal Section Article
Authors

Author: F Özlem GÜZEL
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ

Author: Özlem KÖROĞLU
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ

APA GÜZEL, F , KÖROĞLU, Ö . (2014). The Effects of the Mediation and Leadership Role of Tour Guides on the Tour Experience: A Research on Nature Tours. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13 (4), 939-960. DOI: 10.21547/jss.257181