Year 2018, Volume 5, Issue 3, Pages 46 - 63 2018-12-27

Matematiksel Modelleme Yöntemiyle 8. Sınıf Üslü İfadeler Konusunun Öğretimine Yönelik Bir Eylem Araştırması

Alper ÇİLTAŞ [1] , Merve ZİHAR [2]

158 559

Araştırmanın amacı ortaokul matematik müfredatında sıkıntı çekilen, birçok konuya temel teşkil eden ve liselere geçiş sınavında da yer alan üslü ifadeler konusunun matematiksel modelleme yöntemi ile öğretiminin öğrenci başarısı ve öğrencilerin ders hakkındaki düşünceleri üzerinde anlamlı bir fark oluşturup oluşturmadığını tespit etmektir. Araştırma bir eylem araştırması olarak var olan bir sorunun çözümüne yönelik hazırlanan bir eylem planı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcıları, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı, Kayseri ilinde bir devlet okulunda 8. sınıfta öğrenim görmekte olan 25 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın nitel boyutunda araştırmacı günlüğü ve öğrenci görüş formu veri toplama aracı olarak kullanılırken nicel boyutunda Üslü İfadeler Bilgi Testi; Ön Test, Son Test ve Kalıcılık Testi olarak uygulanmıştır. Nicel bulgulara göre öğrencilerin matematiksel modelleme etkinliklerinin uygulanmasından sonra son test puanlarında bir artış meydana gelmiş ve SPSS ile yapılan analizler sonucu matematiksel modelleme etkinliklerinin üslü ifadeler konusunun öğreniminde olumlu yönde değişim sağladığı görülmüştür. Nitel boyutta ise uygulanan öğrenci görüş formu sonucunda matematiksel modelleme problemleri ile öğrencilerin matematik dersine karşı olan ilgileri pozitif yönde gelişme göstermiştir. 

Matematiksel modelleme, Eylem araştırması
  • Avcu, R. (2010). Eight graders’ capabilities in exponents: making mental comparisons. Practice and Theory in System of Education, 5(1), 39-48.Aydın, H. (2008). İngiltere’de öğrenim gören öğrencilerin ve öğretmenlerin matematiksel modelleme kullanımına yönelik fenomenografik bir çalışma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.Bakırcı, C. (2016). Matematiksel modelleme etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin PISA matematik başarı düzeylerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 450066) Bal, A. P. & Doğanay, A. (2014). Sınıf öğretmenliği adaylarının matematiksel modelleme sürecini anlamalarını geliştirmeye yönelik bir eylem araştırması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1363-1384.Berry, J. & Houston K. (1995). Mathematical modelling. Bristol: J. W. Arrowsmith Ltd.Blum, W. (1993). Mathematical modelling in mathematics education and instruction. In T. Breiteig, I. Huntley & G. Kaiser-Messmer (Eds.), Teaching and learning mathematics in context (pp. 3-14). New York: Ellis Horwood.Bukova Güzel, E. & Uğurel, I. (2010). Matematik öğretmen adaylarının analiz dersi akademik başarıları ile matematiksel modelleme yaklaşımları arasındaki ilişki. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 69-90.Bukova Güzel, E. (2016). Matematik eğitiminde matematiksel modelleme. Ankara: Pegem Akademi.Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Çelikkol, Ö. (2016). 7. sınıf öğrencilerine cebirsel sözel problemlerde matematiksel modelleme uygulaması: Bir eylem araştırması (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 431416)Çiltaş, A. & Işık, A. (2013). Matematiksel modelleme yoluyla öğretimin ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının modelleme becerileri üzerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(2), 1177-1194.Cinislioğu, B. (2017). Matematiksel modelleme yöntemi ile doğrusal denklemler konusunun öğretiminin ortaokul üçüncü sınıf öğrencilerinin akademik başarısına etkisi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 480360)Cunningham, B. M. (2008). Using action research to improve learning and the classroom learning environment. Issues in Accounting Education, 23(1), 1-30.Dışbudak, K. (2014). Model oluşturma etkinliklerinin 6.sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve matematiğe karşı tutumlarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 381587)Doruk, B. K. (2010). Matematiği günlük yaşama transfer etmede matematiksel modellemenin etkisi (Doktora tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 265182)Doruk, B. K. (2011). İletişim becerisinin gelişimi için etkili bir araç: Matematiksel modelleme etkinlikleri. MED Sayı 1, 1-12.Duatepe Paksu, A. (2008). Üslü ve köklü sayılardaki öğrenme güçlükleri. Özmantar, M. F. & Akkoç, H. (Eds.), Matematiksel kavram yanılgıları ve çözüm önerileri içinde (ss. 9-39). Ankara: Pegem AkademiEnglish, L. D. & Watters, J. J. (2004). Mathematical modelling in the early school years. Mathematics Education Research Journal, 16(3), 59-80.English, L. D. (2011). Complex modelling in the primary/middle school years. In G. Stillman & J. Brown (Eds.), ICTMA Book of abstracts (pp. 1-10). Melbourne, Victoria: Australian Catholic University.Eraslan, A. (2012). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının model oluşturma etkinlikleri üzerinde düşünme süreçleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2953-2968.Erkuş, A. (2006). Sınıf öğretmenleri için ölçme ve değerlendirme: Kavramlar ve uygulamalar. Ankara: Ekinoks Yayınları.Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. London, UK: Sage Publications.Gay, L. R. (1987). Educational research competencies for analysis and application (3rd ed.). Columbus: Merrill Publishing Company.Greenwood J. D. & Levin, M. (2007). Introduction to action research: Social research for social change (2nd ed.). USA: Sage Publications.İymen, E. (2012). 8. sınıf öğrencilerinin üslü ifadeler ile ilgili sayı duyularının sayı duyusu bileşenleri bakımından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 325769)Kal, F. M. (2013). Matematiksel modelleme etkinliklerinin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin matematik problemi çözme tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye.Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.Kapur, J. N. (1998). Mathematical modeling. New Delhi: New Age International(P) Ltd.Karabörk, M. A. (2016). Model oluşturma etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin matematik dersi başarılarına etkisi ve öğrencilerin etkinliklere yönelik görüşleri (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 446034)Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi (9. basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Korkmaz, E. (2010). İlköğretim matematik ve sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel modellemeye yönelik görüşleri matematiksel modelleme yeterlilikleri (Doktora tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 275237)Metin, D. & Leblebicioğlu, G. (2015). Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin bilimsel model ve modelleme hakkındaki görüşlerinin bir yaz bilim kampı süresince gelişimi. Eğitim ve Bilim (TED), 40(177), 1-8.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017). Ortaokul matematik dersi (5-8.sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.Muşlu, M. (2016). Doğal sayılarda işlemler konusunun öğretiminde matematiksel modelleme yönteminin öğrenci başarısına etkisi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 433816)Özçelik, D. A. (2010). Test hazırlama kılavuzu (4. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.Özer Keskin, Ö. (2008). Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme yapabilme becerilerinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma (Doktora tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 214541)Öztürk, İ. H. (2012). Tarih öğretmeni eğitiminde eylem araştırması yaklaşımının kullanılması: Bir model önerisi. Tuhed-Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 1(1), 99-115.Pilten, P. (2008). Matematiksel muhakemeyi değerlendirme ölçeği: Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 297-316.Pitta-Pantazi, D., Chiristou, C. & Zachariades, T. (2007). Secondary school students levels of understanding in computing exponents. Journal of Math. Behavior, 26, 301-311.Sandalcı, Y. (2013). Matematiksel modelleme ile cebir öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına ve matematiği günlük yaşamla ilişkilendirmelerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 347224)Sastre, M. T. M. & Mullet, E. (1998). Evolution of the intuitive mastery of the relationship between base, exponent and number magnitude in high-school students. Mathematical Cognition, 4(1), 67-77.Şenay, Ş. C. (2002). Üslü ve köklü sayıların öğretiminde öğrencilerin yaptıkları hatalar ve yanılgıları üzerine bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 128878)Swetz, F. & Hartzler J. S. (1991). Mathematical modeling in the secondary school curriculum (3rd ed.). USA: National Council of Teachers of Mathematics.Watters, J. J., English, L. D. & Mahoney, S. (2004, April). Mathematical modeling in the elementary school. Paper presented at the American Educational Research Association Annual meeting. San Diego, California.Yıldırım, M. & Sezek, F. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş bilimsel süreç becerileri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 619-634.Yıldırım, Z. & Işık, A. (2014). Matematiksel modelleme etkinliklerinin 5.sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 581-600.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1024-5055
Author: Alper ÇİLTAŞ (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8960-8885
Author: Merve ZİHAR
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 27, 2018

Bibtex @research article { kafkasegt500004, journal = {e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8940}, address = {Kafkas University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {46 - 63}, doi = {10.30900/kafkasegt.500004}, title = {Matematiksel Modelleme Yöntemiyle 8. Sınıf Üslü İfadeler Konusunun Öğretimine Yönelik Bir Eylem Araştırması}, key = {cite}, author = {ÇİLTAŞ, Alper and ZİHAR, Merve} }
APA ÇİLTAŞ, A , ZİHAR, M . (2018). Matematiksel Modelleme Yöntemiyle 8. Sınıf Üslü İfadeler Konusunun Öğretimine Yönelik Bir Eylem Araştırması. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (3), 46-63. DOI: 10.30900/kafkasegt.500004
MLA ÇİLTAŞ, A , ZİHAR, M . "Matematiksel Modelleme Yöntemiyle 8. Sınıf Üslü İfadeler Konusunun Öğretimine Yönelik Bir Eylem Araştırması". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2018): 46-63 <http://dergipark.org.tr/kafkasegt/issue/41572/500004>
Chicago ÇİLTAŞ, A , ZİHAR, M . "Matematiksel Modelleme Yöntemiyle 8. Sınıf Üslü İfadeler Konusunun Öğretimine Yönelik Bir Eylem Araştırması". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2018): 46-63
RIS TY - JOUR T1 - Matematiksel Modelleme Yöntemiyle 8. Sınıf Üslü İfadeler Konusunun Öğretimine Yönelik Bir Eylem Araştırması AU - Alper ÇİLTAŞ , Merve ZİHAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30900/kafkasegt.500004 DO - 10.30900/kafkasegt.500004 T2 - e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 63 VL - 5 IS - 3 SN - -2148-8940 M3 - doi: 10.30900/kafkasegt.500004 UR - https://doi.org/10.30900/kafkasegt.500004 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 e-KAFKAS JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH Matematiksel Modelleme Yöntemiyle 8. Sınıf Üslü İfadeler Konusunun Öğretimine Yönelik Bir Eylem Araştırması %A Alper ÇİLTAŞ , Merve ZİHAR %T Matematiksel Modelleme Yöntemiyle 8. Sınıf Üslü İfadeler Konusunun Öğretimine Yönelik Bir Eylem Araştırması %D 2018 %J e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2148-8940 %V 5 %N 3 %R doi: 10.30900/kafkasegt.500004 %U 10.30900/kafkasegt.500004
ISNAD ÇİLTAŞ, Alper , ZİHAR, Merve . "Matematiksel Modelleme Yöntemiyle 8. Sınıf Üslü İfadeler Konusunun Öğretimine Yönelik Bir Eylem Araştırması". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 / 3 (December 2018): 46-63. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.500004
AMA ÇİLTAŞ A , ZİHAR M . Matematiksel Modelleme Yöntemiyle 8. Sınıf Üslü İfadeler Konusunun Öğretimine Yönelik Bir Eylem Araştırması. e-KJER. 2018; 5(3): 46-63.
Vancouver ÇİLTAŞ A , ZİHAR M . Matematiksel Modelleme Yöntemiyle 8. Sınıf Üslü İfadeler Konusunun Öğretimine Yönelik Bir Eylem Araştırması. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2018; 5(3): 63-46.