Year 2015, Volume 23, Issue 3, Pages 917 - 940 2015-09-15

ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN NİTELİKLİ ÖĞRETMEN SEÇİMİ: ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI ÖĞRETMENLİKLERİNİN DURUMU
QUALIFIED TEACHER SELECTION FROM THE PERSPECTIVES OF PRE-SERVICE TEACHERS: THE SITUATION OF STUDENTS MAJORED IN THE DEPARTMENT OF SECONDARY SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION

Melis Arzu UYULGAN [1] , Nalan AKKUZU [2]

255 1681

Bu araştırma, alan öğretmen adaylarının seçimine ve atamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümünde öğrenim gören toplam 180 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada betimsel araştırma yaklaşımı esas alınarak veri toplama yöntemlerinden biri olan açık uçlu soru tekniği uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak toplam 7 açık uçlu sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği uygulanmıştır. Elde edilen bulgulardan bazıları öğretmen adaylarının alan öğretmenliği seçiminde uygulanan sınava bakış açılarının olumsuz yönde olduğunu, kaygı ve yetersizlik hissettiklerini göstermektedir. Ayrıca öğretmen adayları sadece bilişsel özelliklerin değerlendirildiği bir sınav sonucuna bağlı olarak yapılan öğretmen atamalarını yetersiz olarak değerlendirmişlerdir.
This research was carried out with the aim of analyzing the views of pre-service teachers, studied in Faculty of Education, about the selection and assignment of field teaching. A totalof 180 pre-service teachers who were studying at the Department of Secondary Science and Mathematics Education in a university located in the Aegean Region participated in the research. Based on descriptive research methods, open ended question technique, one of the data collection tools was employed in this research. Data were collected through a questionnaire consisting of 7 open ended questions. Content analysis technique was used in the analysis of the data. Some of the acquired data showed that the pre-service teachers had negative opinions about the exam used in field teaching and felt anxiety and inadequacy. Besides, pre-service teachers found teacher assignments based merely on the results of an exam that evaluates cognitive features insufficient.
 • Adıgüzel, A. (2005). Avrupa birliğine uyum sürecinde öğretmen niteliklerinde yeni bir boyut: Bilgi okuryazarlığı. Milli Eğitim Dergisi, 33 (167), 53–70.
 • Akyüz, Y. (2007). Türk eğitim tarihi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal bilimlerde araş- tırma yöntemleri SPSS uygulamalı (6. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Ashby, P.,Hobson, A. J., Tracey, L., Malderez, A., Tomlinson, P. D., Roper, T., Chambers, G. N. ve Healy, J. (2008). Beginner teachers’ experiences of initial teacher preparation, induction and early professional development: A Review of Literature. Nottingham: De- partmentfor Children, Schools and Families (DCSF).
 • Babbie, E. (1992). Thepractice of social research.Belmont,CA: Wadsworth Publishing Company.
 • Bahar, H. H. (2011). ÖSS puanı ve lisans mezuniyet notunun KPSS 10 puanını yordama gücü. Eğitim ve Bilim, 36 (162), 168-181.
 • Baştürk, R. (2007). Kamu personel seçme sınavına hazırlanan öğretmen adaylarının sınav kaygı düzeylerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (2), 163-176.
 • Borg, W. R.,Gall, J. P., veGall, M. D. (1993). Applying educational research: A practicalguide. White Plains, NY: Longman.
 • Coşkun, K., Metin, M., Birişçi, S. ve Kaleli Yılmaz, G. (2010). Farklı mesleki deneyime sahip sınıf öğretmenlerinin mesleki yeterlilik ile ilgili algılamaları. International Conference on New Trends in EducationandTheirImplications (ICONTE), 11-13 Kasım, Antalya.
 • Çevik, O. ve Yiğit, S. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin profillerinin belirlenmesi: Amasya üniversitesi örneği. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 33 (1), 89-106.
 • Demir, M. C. ve Gür, H. (2000). Türkiye, İngiltere ve Fransa’da işe alınma, çalışma hayatı ve ücret politikaları açısından öğretmenin durumu. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempoz- yumu, 10- 12 Mayıs, Çanakkale.
 • Denzin, N. K.,ve Lincoln, Y. S. (1998). Collecting and interpreting qualitative materials. Tho- usand Oaks, CA: Sage.
 • Deryakulu, D. (2011). KPSS eğitim bilimleri sorularının genel öğretmen yeterliklerinin öğre- tim teknolojisi alanı ile ilgili alt yeterlik ve performans göstergeleri açısından incelenme- si. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1 (1), 1-23.
 • Dilaver, H. H. (1996). İngiltere’de öğretmen alımı ve istihdam şartları. Çağdaş Eğitim, 21, 26-30.
 • Dilekmen, M.,Ercoşkun, M. H. ve Nalçacı, A. (2005). Öğretmen adaylarının akademik ve KPSS başarılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 304-315.
 • Doğan, N. ve Şahin, A. E. (2009). Öğretmen adaylarının ilköğretim okullarına atanma duru- munu yordayan değişkenler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 183-199.
 • Eraslan, L. (2004). Öğretmenlik mesleğine girişte kamu personeli seçme sınavı (KPSS) yön- teminin değerlendirilmesi. International Journal of Human Sciences, 1 (1), 1-31.
 • Eren, A. (2012). Öğretmen adaylarının mesleki yönelimi, kariyer geliştirme arzuları ve kari- yer seçim memnuniyeti. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (3), 807-826.
 • Eurydice (2006).The information network on education in Europe. Thei nformation database on education systems in Europe. England: The Education System. <http://www.eurydice. org> (2013, Ağustos 20).
 • Gündoğdu, K., Çimen N. ve Turan, S. (2008). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına (KPSS) ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Der- gisi (KEFAD), 9 (2), 35-43.
 • Harper, N. W. ve Daane, C. J. (1998). Causesandreductions of mathanxiety in preservice-ele- mentaryteachers. Action in TeacherEducation, 19, 29–38.
 • Hotaman, D. (2011). Eğitim fakülteleri kendi öğrencilerini seçebilir mi? Kuramsal Eğitimbi- lim, 4 (1), 126-136.
 • Jacobowitz,T., Delorenzo, L. ve Adirim, M. (2000). Incorporating concerns for diversity and social justice in admissions decisions. A paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association. (ED 477735).
 • Kablan, Z. ve Turan, H. (2006). Öğretmenlik mesleğine girişte kullanılan kamu personeli seçme sınavı (KPSS) hakkında öğretmen adaylarının görüşleri. Muğla Üniversitesi XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 13-15 Eylül 2006, s. 317, Muğla.
 • Karaca, E. (2011). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavı’na (KPSS) yönelik tutumları. Akademik Bakış Dergisi, 23, 1-18.
 • Karagöl, Z., Baki, A. ve Yıldız, C. (2011). Fen edebiyat fakültesi öğrencilerine verilen for- masyon eğitiminin akademik çevredeki yansımaları. 2. International Conference on New Trends in EducationandTheirImplications, 27 - 29 April, Antalya – Turkey, 1725-1733.
 • Karagözoğlu, G. (2009). Türkiye’de öğretmen yetiştirme uygulamalarına genel bakış. Eğitim- de Yansımalar: IX, 11-18.
 • Karakuş, F. ve Akbulut Ö. E. (2010). Ortaöğretim matematik öğretmenliği programının öğret- men adaylarının matematiğe karşı öz-yeterlik algılarına etkisi. Necatibey Eğitim Fakülte- si Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 4 (2), 110-129.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi (20. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Kaya, E.,Haruroğlu Y., Keser S. ve Horoz A. (2011). Fen ve edebiyat fakültesi öğrencilerine verilen formasyon hakkına eğitim fakültesi öğrencilerinin bakışı. Doğu Coğrafya Dergisi / EasternGeographical Review, 16 (26), 213-222.
 • Landis, J. R. ve Koch, G. G. (1977). Theme asurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33, 159-174.
 • Lincoln, Y. S., ve Guba, E. G. (1985). Natural isticinquiry. Newbury Park, CA: Sage Publi- cations, Inc.
 • Miles, M. B.,veHuberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Morgil, İ.,Seçken, N. ve Yücel, A. S. (2004). Kimya öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 62-72.
 • Murat, M., Aslantaş, H. ve Özgen, H. (2006). Öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim-öğretim etkinlikleri açısından değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (3), 263-278.
 • Nartgün, Ş. S. (2008). Aday öğretmenlerin gözüyle Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumları- na öğretmen atama esasları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 47-58.
 • Neuman, W. L. (2012). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nicel ve nitel yaklaşımlar I - II. Cilt (5. Basım). İstanbul: Yayın Odası.
 • Okçabol, R. (2004). Öğrenci, öğretmen, öğretmen adayı ve öğretim elemanı gözüyle öğret- men yetiştirme. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakül- tesi, 6-9 Temmuz, Malatya.
 • ÖSYM, (2013). Kamu personel seçme sınavı (KPSS) kılavuzu, A grubu ve öğretmenlik. Ölç- me, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Ankara.
 • Özer, B. ve Gelen, İ. (2008). Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine sahip olma düzeyle- ri hakkında öğretmen adayları ve öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (9), 39-55.
 • Özder, H. (2012). Öğretmen adaylarının seçiminde uygulanan mülakat sınavının geçerlik ve güvenirliği: KKTC örneği. Eğitim ve Bilim, 37 (166), 155-169.
 • Pehlivan, İ. (1999). İş gören seçiminde görüşme yöntemi ve öğretmen seçiminde kullanılabi- lecek görüşme soruları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18, 181-192.
 • Semerci, N. ve Özer, B. (2005). Tezsiz yüksek lisans ve üniversite son sınıf öğrencilerinin KPSS sınavına yönelik algıları. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, 28-30 Eylül, Denizli.
 • Sezgin, F. ve Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) öğretmen adayları- nın akademik ve sosyal yaşantılarına yansımaları. TSA, 15 (3), 9-22.
 • Silverman, D. (2000). Interpretingqualitativedata: Methodsforanalysing talk, textandinterac- tion. Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Şahin, İ. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmen istihdamı ve mesleki geleceklerine ilişkin gö- rüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, EducationalSciences: Theory&Practice, 11(3),Yaz/Summer, 1167-1184.
 • Şahin Taşkın Ç. ve Hacıömeroğlu G. (2010). Meslek bilgisi derslerinin öğretmen adaylarının profesyonel gelişimindeki önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (Temmuz 2010/II), 165-174.
 • Tabancalı, E. ve Çelik, K. (2013). Öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlikleri ile öğretmen öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki. International Journal of Human Sciences, 10 (1), 1167-1184.
 • Tösten, R.,Elçiçek Z., ve Kılıç, M. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin kamu personeli seçme sınavına (KPSS) yönelik görüşlerinin belirlenmesi (Kars ili örneği). Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (DÜSBED), 4 (7), 109-123.
 • Tümkaya, S., Aybek, B. ve Çelik, M. (2007). KPSS’ye girecek öğretmen adaylarındaki umut- suzluk ve durumluk - sürekli kaygı düzeylerini yordayıcı değişkenlerin incelenmesi. Ku- ram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7 (2), 953 – 974.
 • Ubuz, B., ve Sarı, S. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğini seçme neden- leri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 113–119.
 • Uras, M. ve Kunt, M. (2005). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinden beklentileri ve beklentilerinin karşılanmasını umma düzeyleri. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamuk- kale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül, Denizli.
 • Uygun, S. (2005). Türkiye’de geçici öğretmen istihdam sorunu. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kong- resi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül, Denizli: Anı Yayıncılık, 589-595.
 • Uygun, S. (2010). Türkiye’de öğretmen adaylarının seçimi ile ilgili bazı uygulamaların tarih- sel analizi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (3), 707-730.
 • Uygun, S., Ergen, G. ve Öztürk, İ., H. (2011). Türkiye, Almanya ve Fransa’da öğretmen eğiti- mi programlarında uygulama eğitiminin karşılaştırılması. İlköğretim Online, 10 (2), 389- 405. <[Online]: http://ilkogretim-online.org.tr>.
 • Varış, F. (1994). Eğitim Bilimine Giriş. Konya: Atlas Kitapevi.
 • Wang, A.,Coleman, A., Coley, R. ve Phelps, R. (2003). Preparing teachers around the world. Policy Information Report. Princeton, NJ: Educational Testing Service.
 • Wiersma, W. (2000). Researchmethods in education: An introduction (7th ed.). Massachu- setts: Allyn&Bacon.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seç- kin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K. ve Altınkurt Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (1), 944-973.
 • Yılmaz, K. (2010). Sosyal bilgiler eğitimindeki sorunlar ve çözüm önerileri: öğretim eleman- larının görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (4), 839-867.
 • Yiğit, N. ve Akdeniz, A., R. (2004). Öğretmen adaylarının Fen-Edebiyat fakültesindeki prob- lemleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 12 (1), 77-84.
Other ID JA42YC96FN
Journal Section Articles
Authors

Author: Melis Arzu UYULGAN
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Author: Nalan AKKUZU
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Bibtex @ { kefdergi241405, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {917 - 940}, doi = {}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN NİTELİKLİ ÖĞRETMEN SEÇİMİ: ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI ÖĞRETMENLİKLERİNİN DURUMU}, key = {cite}, author = {UYULGAN, Melis Arzu and AKKUZU, Nalan} }
APA UYULGAN, M , AKKUZU, N . (2015). ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN NİTELİKLİ ÖĞRETMEN SEÇİMİ: ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI ÖĞRETMENLİKLERİNİN DURUMU. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 917-940. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22598/241405
MLA UYULGAN, M , AKKUZU, N . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN NİTELİKLİ ÖĞRETMEN SEÇİMİ: ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI ÖĞRETMENLİKLERİNİN DURUMU". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 917-940 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22598/241405>
Chicago UYULGAN, M , AKKUZU, N . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN NİTELİKLİ ÖĞRETMEN SEÇİMİ: ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI ÖĞRETMENLİKLERİNİN DURUMU". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 917-940
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN NİTELİKLİ ÖĞRETMEN SEÇİMİ: ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI ÖĞRETMENLİKLERİNİN DURUMU AU - Melis Arzu UYULGAN , Nalan AKKUZU Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 917 EP - 940 VL - 23 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN NİTELİKLİ ÖĞRETMEN SEÇİMİ: ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI ÖĞRETMENLİKLERİNİN DURUMU %A Melis Arzu UYULGAN , Nalan AKKUZU %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN NİTELİKLİ ÖĞRETMEN SEÇİMİ: ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI ÖĞRETMENLİKLERİNİN DURUMU %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 3 %R %U
ISNAD UYULGAN, Melis Arzu , AKKUZU, Nalan . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN NİTELİKLİ ÖĞRETMEN SEÇİMİ: ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI ÖĞRETMENLİKLERİNİN DURUMU". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 3 (September 2015): 917-940.