Year 2015, Volume 23, Issue 3, Pages 1347 - 1362 2015-09-15

ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖZÜYLE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GRUP ÇALIŞMALARI İHTİYAÇ ANALİZİ
NEEDS ANALYSIS FOR GROUP WORKS IN PRİMARY AND SECONDARY SCHOOLS WITHIN THE PERSPECTIVES OF STUDENTS, TEACHERS AND PARENTS

Abdullah ATLİ [1]

230 1580

Bu araştırmanın amacı öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin algıları çerçevesinde öğrenciler için hangi grup çalışmaları etkinliklerine ihtiyaçları olduğunu belirlemektir. Araştırmanın çalışma gurubunu Malatya il merkezinde bulunan farklı ilköğretim ve ortaöğretim okulları öğrencileri (n=369), öğretmenleri (n=143) ve velileri (n=150) olmak üzere toplam 662 kişi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrenci, öğretmen ve veliler için ayrı ayrı hazırlanmış “okul grup çalışmaları ihtiyaç analizi” anket formları kullanılmıştır. Elde edilen bulguların, istatistiksel analizlerinde SPSS-17 Windows programı kullanılmıştır. Değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı Ki-kare bağımsızlık analiz tekniği ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin tüm sorun alanlarına ilişkin grup çalışmaları ihtiyaç düzeylerinin sırasıyla veli ve öğrencilerinkinden anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür
The aim of this study, within the framework is to determine the need of group work for students, teachers and parents need. The sample of this study consisted of a total of 662 participants as students (n=369), teachers (n=143) and their parents (n=150) in different primary and secondary schools located in Malatya. As data collection tool in the study were used "School Group Work Needs Analysis" questionnaire forms separately prepared for students, teachers and parents. The statistical analyses for the findings were performed using SPSS 17 for Windows. Chi-square test of independence analysis technique has been used to test whether there is a significant relationship between the variables or not. As a result of the research, teachers’ level of needs for group works for all problem areas were found to be significantly higher than those of parents and students respectively
 • Ağır, B. (2005). Sosyal öğrenme kuramı. İçinde B. Aydın (Ed.), Gelişim ve öğrenme. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Akbaba, S. (1994). Grupla psikolojik danışmanın sosyal ve psikolojik bir kavram olan özgeci- lik üzerindeki etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Aral, N., & Gürsoy F. (2000). Boşanmış ve boşanmamış ebeveynlerin çocuklarının depres- yon düzeyleri üzerine bir araştırma. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 12 (1), 27.
 • Aslıhan, M. N. (1998). Parçalanmış veya tam aileye sahip çocukların öz-kavramı depresyon düzeyleri ve akademik başarılarının yaş ve cinsiyet yönünden karşılaştırılması (Yayın- lanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Bayraktutan, E. (2006). Grupla psikolojik danışmanın lise öğrencilerinin atılganlık düzeyine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Bozgeyikli, H. (2005). Mesleki grup rehberliğinin ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin meslek kararı vermede kendilerini yetkin görme düzeylerine etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Brigman, G., & Goodman, E. (2001). Group counselling for school counselors: A practical guide. ABD: Walch Publishing.
 • Cooley, L. (2009). The power of group. ABD: Corwin Sage Ldt.
 • Corey, G. (2012). Theory and practice of group counseling (Eight Edition). USA: Brooks/Cole
 • Cresweel, J. W. (2014). Research design qualitative, quantitative, and mixed methods appro- aches (Fourth Editions). SAGE Publications, Inc.
 • Demir, S. (2006). Arkadaşlık becerilerini geliştirmeye dönük grup rehberliği programının ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sosyometrik statülerine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Duran, Ö., & Eldeleklioğlu, J. (2005). Öfke kontrol programının 15–18 yaş arası ergenler üzerindeki etkililiğinin araştırılması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 267-280.
 • Ehly, S., & Dustin, R. (1989). Individual and group counselling in schools. New York: The Guilford pres.
 • Ergene, T., & Yıldırım, İ. (2003). Lise son sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının yorda- yıcısı olarak sınav kaygısı, boyun eğici davranışlar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversi- tesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 224-234.
 • Fehr, S.S (2000). Grup terapisine giriş (Çev:Fatma Zengin). İstanbul: Sistem yayıncılık.
 • Fowler, F. J. (2009). Survey research methods (Fourth Editions). Thousand Oaks CA: Sage Inc.
 • Kaplan, A. (2007). Öfke yönetimi becerileri programının ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sal- dırganlık düzeyi ve benlik saygısına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Karataş, Z. (2008). Bilişsel davranışsal teknikler ile psikodrama teknikleri kullanarak yapılan grupla psikolojik danışma uygulamalarının ergenlerde saldırganlığı azaltmadaki etkile- rinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Kaya, A. & Civitci, A. (2008). Okul psikolojik danışma ve rehberlik programlarının geliştiril- mesi (Ed:G.Can). Psikolojik Danışma ve Rehberlik (9.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kaya, A. (2005). Farklı sosyometrik statülerdeki ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin benlik kavramı ve yalnızlık düzeyleri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (23), 7-20.
 • Koç, G. (2006). Sosyal öğrenme kuramı İçinde A. Ulusoy (Ed.), Gelişim ve öğrenme (5. Bas- kı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Köseler, A. (2006). Lise öğrencilerinde iletişim kaygısı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Kuzgun, Y. (2000). Rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara ÖSYM Yayınları.
 • McDonald, A.S. (2001). The prevelance and effects of test anxiety in school children. Educa- tional Psychology, 21, 89-101.
 • Meriç, B. (2007). Boşanmış ailelerdeki ergenlerin uyum düzeylerini ve sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik bir grup rehberliği çalışmasının sınanması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Muro, J. J., & Kottman, T. (1995). Guidance and counseling in the elementary and middle schools. ABD: Wm.C. Brown Communications, Inc.
 • Naar, R (1987). Grup psikoterapilerine ilk adım (Çev: Nesrin Hisli). İzmir: Erdem Kitabevi.
 • Nichols, K., & Jenkinson, J. (2006). Leading a support group a practical guide. London: Open University Press.
 • Oğurlu, U. (2006). Düşünsel duygulanımcı davranış terapisi (DDDT) odaklı grupla psikolo- jik danışmanın ergenlerdeki benlik saygısı düzeyine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Öztürk S. (2006). Anne-babası boşanmış 9-13 yaşlarındaki çocuklar ile aynı yaş grubundaki anne-babası boşanmamış çocukların benlik saygısı ve kaygı düzeyleri ilişkisi (Yayınlan- mamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Greenberg, K.R. (2003). Group counseling in k-12 schools : A handbook for school counse- lors. ABD: Allyn & Bacon.
 • Rosenberg, M. (1965). Society and adolescent self image. New Jersey: Princeton Universty Press.
 • Saföz, S. (2008). Boş zamanları değerlendirmeye yönelik hazırlanan grup rehberliği prog- ramlarının öğrencilerin saldırgan davranışları üzerindeki etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Smallwood, D. L., Christner, R. W., & Brill, L. (2009). Applying Cognitive-Behavior The- rapy Groups in School Settings. İn R.W. Christner , J. L. Stewart & A. Freeman (Eds.), Handbook of cognitive-behavior group therapy with children and adolescents : Specific settings and presenting problems (pp:89-207). New York:Taylor & Francis Group.
 • Smead-Morganett, R. (1990).Yaşam becerileri: Ergenlerle grupla psikolojik danışma uygu- lamaları. (Çev: Sonay Güçray, Alim Kaya, Mesut Saçkes). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Sostegard, M.A., & Bitter, J.R. (2004). Adlerian group counseling & therapy : Step-by-step. New York: Brunner-Routledge.
 • Sönmez, F. (2001). Anne-babası boşanmış ergenlerle anne-babası boşanmamış ergenlerin benlik imgelerinin karşılaştırılması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üni- versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Trotzer, J.P. (1999). The Counselor and the Group. Philadelphia:Taylor&Francis Group.
 • Voltan-Acar, N. (1980). Grupla atılganlık eğitiminin bireyin atılganlık düzeyine etkisi. Hacet- tepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 62-66. İçinde N Voltan-Acar (Ed.), PDR’de 25 yıl: Makaleler (ss:5-14). Ankara Nobel Yayın Dağıtım.
 • Voltan-Acar, N. (1981). Grupla atılganlık eğitimi ve doğurguları. Grup psikoterapileri Sem- pozyumu, 6, 52-58. İçinde N Voltan-Acar (Ed.), PDR’de 25 yıl: Makaleler (ss:17-27). Ankara Nobel Yayın Dağıtım.
 • Voltan-Acar, N. (1986). Eklektik yaklaşımlı grupla danışma ve sonuçları. Medial Noroloji- Noroşirurji-psikiyatri Dergisi, 17-21. İçinde N Voltan-Acar (Ed.), PDR’de 25 yıl: Maka- leler (ss:39-50). Ankara Nobel Yayın Dağıtım.
 • Voltan-Acar, N. (1986). Impression of interpersonal relation-grup counseling course. Medi- terranean Journal of Social Psychiatry, 7, 13-19. İçinde N Voltan-Acar (Ed.), PDR’de 25 yıl: Makaleler (ss:29-38). Ankara Nobel Yayın Dağıtım.
 • Voltan-Acar, N.(2008).Grupla psikolojik danışma ilke ve teknikleri. Ankara Nobel Yayın Dağıtım.
 • Westergaard, J. (2009). Effective group work with young people. London: Open University Press.
 • Wilde, J. (2006). Öfke sorunu yaşayan çocuklara yönelik uygulamalar (Çev.Ahmet Özmen). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 39(1).
 • Yalom, I. (2003). Kısa Süreli grup terapileri. (Çev: Zeliha İyidoğan Babayiğit). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Yalom, I.(1992). Grup psikoterapisinin teori ve pratiği. (Çev: Ataman Tangör, Özgür Kara- çam). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.
 • Yazıcı, H. (2006). Sosyal öğrenme kuramı. (Ed: K. Ersanlı, E. Uzman). Gelişim ve Öğrenme. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Yenidünya, A. (2005). Lise öğrencilerinde rekabetçi tutum, benlik saygısı ve akademik başa- rı ilişkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yeşilyaprak, B. (2000). Eğitimde rehberlik hizmetleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • EXTENDENDED ABSTRACT
 • Introduction: School counselor provides services primarily for three groups including
 • students, teachers and parents. These three groups present first-hand information about which
 • topics/issues group work activities should be done. It is of critical importance to perform a
 • needs analysis in order to reach for the desires of these groups and to ensure that group work
 • activities provided are more effective, efficient and inclusive (Brigman & Goodman, 2001;
 • Cooley, 2009; Greenberg, 2003; Smead-Morganett, 1990 ). The aim of this study, within the
 • framework of the above-mentioned importance, is to determine which group work activities
 • students, teachers and parents need. Methodology Working Group:The working group this paper consists of a total of 662 participants,
 • namely students (n=369), teachers (n=143) and parents (n=150) in Fatih Primary School,
 • Sumer Primary School, Sehit Kemal Ozalper Technical and İndustrial Vocational High School
 • and 20 Mayis High School, all located in Malatya city center, during the second semester of
 • (Statistical Package for the Social Science ). Results of the relationship between the variables
 • are shown in the same table using Cross-tabulation. Results are presented using the percentages
 • in the rows and columns within the tables. In addition, Chi-square test of independence analysis
 • technique has been used in order to test whether there is a significant relationship between the
 • cross-correlated variables or not, namely hypotheses are verified or not. Findings The findings of this research are as follows:Participants who responded ‘Needs a lot’ for
 • the item ‘Students need group works with reference to friendship skills’ are teachers (%55.3),
 • parents (%10.5) and students (%5.4) respectively. It was found that this difference between
 • the perspectives of students, teachers and parents in terms of the needs of group works for
 • friendship skils is statistically significant (X² (4)=250,18, p<.01). Participants who responded ‘Needs a lot’ for the item ‘Students need group works with
 • reference to coping with divorce and adverse situations afterwards’ are teachers (66.7%), parents
 • (6.3%) and students (1.4%) respectively. This difference observed between the perspectives of
 • students, teachers and parents in terms of the needs of group works for divorce and its adverse
 • consequences was found to be statistically significant (X ² (4) = 436,454, p <.01). Participants who responded ‘Needs a lot’ for the item ‘Students need group works
 • with reference to study skills’ are teachers (69.3%), parents (35.7%) and students (21.4%)
 • respectively. This difference observed between the perspectives of students, teachers and parents
 • in terms of the needs of group works for study skills was found to be statistically significant (X²
 • (4)=132.881, p<.01). Participants who responded ‘Needs a lot’ for the item ‘Students need group works with
 • reference to coping with grief and bereavement’ are teachers (%36.7), parents (%13.3) and
 • students (%4.9) respectively. This difference observed between the perspectives of students,
 • teachers and parents in terms of the needs of group works for skills to cope with mourning and
 • bereavement was found to be statistically significant (X² (4)=242.864, p<.01). Participants who responded ‘Needs a lot’ for the item ‘Students need group works with
 • reference to exam anxiety’ are teachers (%45.3), parents (%35.7) and students (%27.4)
 • respectively. The difference between the perspectives of students, teachers and parents in
 • terms of the needs of group works for exam anxiety was found to be statistically significant (X²
 • (4)=34.366, p<.01). Participants who responded ‘Needs a lot’ for the item ‘Students need group works with
 • reference to anger management’ are teachers (%60.0), students (%21.7) and parents (%21.0),
 • respectively. The difference between the perspectives of students, teachers and parents in
 • terms of the needs of group works for exam anxiety was found to be statistically significant (X²
 • (4)=116.505, p<.01. Participants who responded ‘Needs a lot’ for the item ‘Students need group works with
 • reference to assertiveness and appropriate communication’ are teachers (%55.3), parents
 • (%25.2) and students (%15.2) respectively. The difference between the perspectives of students,
 • teachers and parents in terms of the needs of group works for assertiveness and appropriate
 • communication skills was found to be statistically significant (X² (4)=162.722, p<.01). Participants who responded ‘Needs a lot’ for the item ‘Students need group works with
 • reference to self-respect’ are teachers (%56.7), parents (%25.9) and students (%11.9)
 • respectively. The difference between the perspectives of students, teachers and parents in
 • terms of the needs of group works for self-respect was found to be statistically significant (X²
 • (4)=192.486, p<.01). Discussion As a result of the research, participants who regards group works for “friendship skills”,
 • “divorced families,” study skills”, “coping with grief and bereavement”, “exam anxiety”,
 • “anger management”, “appropriate communication and assertiveness” and “self-esteem” –
 • which all will be planned by the school guidance services – as mostly needed are listed as
 • teachers, parents and students. In consequence of needs analysis for group works, teachers were found to be the group of
 • participants who identified and pointed out more need than parents and students did in terms of
 • all problem areas. The fact that teachers have much higher expectancies aimed at students may
 • result in that they regard themselves as inadequate individuals and additionally cause them to
 • react too strongly to behaviors students exhibit normally in their development stages. Parents’ expectations concerning the group works are in the second place after the teachers’
 • rates. Parents stated that they need group works regarding the “study skills” and “exam anxiety”
 • more. It is obvious that parents give priority to group works to support academic achievements
 • rather than group works to support students’ psychological and social development. Students were found to be the party who indicated the minimum need in group works needs
 • analysis. It seems extremely essential that school guidance services provide students with
 • information about the importance and advantages of group works. It is necessary to raise
 • awareness to ensure students’ participation to the group work sessions school guidance service provides. School guidance services should perform a group work needs analysis for teachers,
 • students and parents and form groups at the beginning of each year. At the end of the group
 • work sessions, they should provide feedback for teachers and parents without violating the
 • ethical principles regarding the students’ development and group work rules, and all parties
 • should be motivated for collaboration.
Other ID JA43CA56KC
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdullah ATLİ
Institution: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya, Türkiye

Dates

Publication Date: September 15, 2015

Bibtex @ { kefdergi241413, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {1347 - 1362}, doi = {}, title = {ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖZÜYLE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GRUP ÇALIŞMALARI İHTİYAÇ ANALİZİ}, key = {cite}, author = {ATLİ, Abdullah} }
APA ATLİ, A . (2015). ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖZÜYLE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GRUP ÇALIŞMALARI İHTİYAÇ ANALİZİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 1347-1362. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22598/241413
MLA ATLİ, A . "ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖZÜYLE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GRUP ÇALIŞMALARI İHTİYAÇ ANALİZİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1347-1362 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22598/241413>
Chicago ATLİ, A . "ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖZÜYLE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GRUP ÇALIŞMALARI İHTİYAÇ ANALİZİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1347-1362
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖZÜYLE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GRUP ÇALIŞMALARI İHTİYAÇ ANALİZİ AU - Abdullah ATLİ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1347 EP - 1362 VL - 23 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖZÜYLE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GRUP ÇALIŞMALARI İHTİYAÇ ANALİZİ %A Abdullah ATLİ %T ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖZÜYLE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GRUP ÇALIŞMALARI İHTİYAÇ ANALİZİ %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 3 %R %U
ISNAD ATLİ, Abdullah . "ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖZÜYLE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GRUP ÇALIŞMALARI İHTİYAÇ ANALİZİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 3 (September 2015): 1347-1362.
AMA ATLİ A . ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖZÜYLE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GRUP ÇALIŞMALARI İHTİYAÇ ANALİZİ. Kastamonu Education Journal. 2015; 23(3): 1347-1362.
Vancouver ATLİ A . ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖZÜYLE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GRUP ÇALIŞMALARI İHTİYAÇ ANALİZİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(3): 1362-1347.