Year 2015, Volume 23, Issue 2, Pages 417 - 438 2015-05-15

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HİZMET ÖNCESİ EĞİTİMİNDE MÜZE VE SANAT GALERİLERİNİN KULLANIMI
PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES’ MUSEUM AND ART GALLERY USE IN PRE-SERVICE EDUCATION

Cansu TUTKUN [1] , Dilek ACER [2]

319 691

Bu araştırma Okul öncesi öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitiminde aldıkları Özel Öğretim Yöntemleri II ve Materyal Geliştirme derslerinde müze ve sanat galerinin kullanımı ile bu iki dersin içeriklerinin bütünleştirilmesine ilişkin düşüncelerini araştıran nitel bir çalışmadır. Bu araştırmada Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul öncesi Öğretmenliği Lisans Programına devam eden 27 aday öğretmen yer almıştır. Araştırmada yer alan öğrencilere, dersi değerlendirmelerine yönelik açık uçlu soruların yer aldığı bir form uygulanmıştır. Değerlendirme formunda öğrencilerin süreç sonunda kazandıkları bilgi ve beceriler, derslerde karşılaştıkları kolaylıklar ve güçlükler ile derslere ilişkin eleştirileri ve önerileri ile ilgili sorular sorulmuştur. Araştırma sonucunda; aday öğretmenler farklı bakış açılarına sahip olduklarını, sanat eleştirisi ve atık materyallerin kullanımı gibi konularda bilgi kazandıklarını ifade ederek, çocukların sanat eğitimine ilişkin beceriler kazandıklarını vurgulamışlardır.
This is a qualitative study that investigates prospective preschool teachers’ views on the use of museums and art galleries in Special Teaching Techniques II and Material Development courses they took in pre-service training and on the integration of the contents of two courses. The participants of this study were 27 pre-service teachers studying in the undergraduate Program in Preschool Teaching, Faculty of Educational Sciences,AnkaraUniversity. The participants were asked to fill out a form consisting of open-ended questions so that they could evaluate the courses. In the form, the questions in the form were inquiring their criticisms and comments on the knowledge and skills they acquired at the end of courses and on the facilitating and challenging aspects of the courses. At the end of the research, the pre-service teachers mentioned that they developed different points of view, acquired information on issues such as art criticism and use of waste materials, and gained skills on art education for children.
 • Abacı, O. Usbaş, H. (2011). Okulöncesi çocuk ve müze, Uluğ, M. O. ve Karadeniz, G. (Ed.) Oku- löncesi çocuk ve… Ankara: Nobel Yayınları.
 • Akmehmet, K. T. (2001). Müzelerin okul eğitimine katkıları. Yöret Postası Yayınları, 16.
 • Akmehmet, K. T. (2003) Eğitim ortamı olarak müzeler. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları.
 • Altınkaş, C. B. (2007). Sanat ve oyun. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 7 (2).
 • Arslantaş, H. İ. (2011). Öğretim elemanlarının öğretim stratejileri-yöntem ve teknikleri, iletişim ve ölçme değerlendirme yeterliklerine yönelik öğrenci görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (8), 487 – 506.
 • Ayan, S., Dündar, H. (2009). Eğitimde okulöncesi yaratıcılığın ve oyunun önemi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 28, 63-74.
 • Ayvacı, H.Ş., Devecioğlu, Y. ve Yiğit, N. (2002). Okul öncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinlik- lerindeki yeterliliklerinin belirlenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi, 16-18 Eylül 2002, ODTÜ, Ankara.
 • Barnett, W. S. (2003). Better teachers, better preschools: Student achievement linked to teacher qualifications. NIEER Preschool Policy Matters, 2, 1-13.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi. Ankara: Siyasal Kitabevi
 • Bogdan, R. & Biklen, S. K. (1998). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods. (3th ed.). New York: Pearson Education Group.
 • Bogdan, R. C & Biklen, S. K. (2003). Qualitative research for education: an introduction to theori- es and methods (4th ed.). New York: Pearson Education Group.
 • Broinowski, I. (2002). Toward creativity in early childhood education. www.library.unisa.edu.au sitesinden 05.09.2012 tarihinde alınmıştır.
 • Brown, E.D., Benedette, B. & Armistead, M.E. (2010). Arts enrichment and school readiness for children at risk. Early Childhood Research Quarterly, 25, 112–24.
 • Coutts, G. & Dawes, M. (1998). Drawing on the artist outside: Towards 1999. Journal of Art & Design. Education, 17 (2), 191–196.
 • Demir, Ö., Çamlı, Ö. (2011). Öğretmenlik uygulaması dersinde uygulama okullarında karşılaşılan sorunların sınıf ve okul öncesi öğretmenliği öğrenci görüşleri çerçevesinde incelenmesi: Nitel bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (1), 117-139.
 • Fletcher, A. & Renshaw, A. (2007). Çocuklar için sanat kitabı (Çev. Nazlı, E). İstanbul: Yapı-En- düstri Merkezi Yayınevi.
 • Gartenhaus, A. R. (2000). Yaratıcı düşünme ve müzeler (Çev. Mergenci, R. ve Onur, B). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, No:7.
 • Gözütok, F. D. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Ekinoks Yayıncılık.
 • Hooper-Greenhill, E. (1999). Müze ve galeri eğitimi (Çev. Evren, M. Ö ve Kapçı, E. G). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No:4.
 • Horn, S. (2006). Inspiration into installation: An exploration of contemporary expeience through art. Journal of Art & Design Education, 25 (2), 134-145.
 • Kale, M. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinde karşılaştıkları sorunlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (2), 255-280.
 • Kalem, S., Fer, S. (2003). Aktif öğrenme modeliyle oluşturulan öğrenme ortamının öğrenme, öğret- me ve iletişim sürecine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3 (2), 433-461.
 • Kanas, E.B. (1994). Echoes from the classroom: Teacher influence on student autonomy, social interaction and creativity, Unpublished master’s thesis, Columbia University, New York.
 • Keleş, P. U., Aydın, S. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersi hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4 (2), 169-184.
 • Madeja, S.S. & Onuska, S. (1977). Through the arts to the aesthetic. CEMREL, Inc.
 • McKean, B. (2001). Concerns and considerations for teacher development in the arts. Arts Educa- tion Policy Review, 102 (4), 27-32.
 • Mercin, L. (2004, 02-03 Aralık). Okul öncesi dönem çocuk eğitiminde sanat eğitimi ve müzeler. Ankara: Morpa Yayıncılık. Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumunda sunuldu.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco: John Wiley & Sons.
 • Nutbrown, C. (2011). Conceptualising arts-based learning in the early years. Research Papers in Education, 1-25,tDOI:10.1080/02671522.2011.580365.i
 • Özden, Y. (2005). Öğrenme ve öğretme. (7. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Seçer, Z., Çeliköz, N., Kayılı, G. (2010). Okul öncesi öğretmenliği okul uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 128-152.
 • Sünbül, A. M. (2000). Yaratıcılık ve sınıfta yaratıcılığın geliştirilmesi. S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 82-94.
 • Székely, G. (2001). Handmade art. Art and Activities, 38-42.
 • Şen, H. S. ve Erişen, Y. (2002). Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının etkili öğret- menlik özellikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1), 99-116.
 • Şen, Ü. (2009). Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme tutumlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken, 1 (2), 69-89.
 • Terwiel, C. D. (2007, 18-21 Ekim). Sanat eğitiminde bir yöntem olarak müzelerden yararlanma. Eğitim ve Müze Seminerinde sunulan bildiri, Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Tuğrul, B. (2006). Okulöncesi eğitimde araç geliştirme, A. G. Namlu (Ed.) Okulöncesinde Eğitsel Materyal Yapımının Amaçları ve Önemi (ss. 3- 10). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Ünal, N. (2006). Okulöncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar ve çö- züm önerileri, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yarımca, Ö. (2011). Disiplinler arası yaklaşıma dayalı bir durum çalışması. Akademik Bakış Dergi- si, 25. http://www.akademikbakis.org adresinden 28 Ağustos 2012 tarihinde indirilmiştir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüksek Öğretim Kurumu, Programlar ve Ders İçerikleri: http://www.yok.gov.tr/component/option,com_ docman/task,cat_view/gid,134/Itemid,88/ adresinden 25 Haziran 2012 tarihinde indirilmiştir.
Other ID JA43CM37EA
Journal Section Articles
Authors

Author: Cansu TUTKUN
Institution: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Author: Dilek ACER
Institution: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Dates

Publication Date: May 15, 2015

Bibtex @ { kefdergi241423, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {417 - 438}, doi = {}, title = {OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HİZMET ÖNCESİ EĞİTİMİNDE MÜZE VE SANAT GALERİLERİNİN KULLANIMI}, key = {cite}, author = {TUTKUN, Cansu and ACER, Dilek} }
APA TUTKUN, C , ACER, D . (2015). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HİZMET ÖNCESİ EĞİTİMİNDE MÜZE VE SANAT GALERİLERİNİN KULLANIMI. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (2), 417-438. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22599/241423
MLA TUTKUN, C , ACER, D . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HİZMET ÖNCESİ EĞİTİMİNDE MÜZE VE SANAT GALERİLERİNİN KULLANIMI". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 417-438 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22599/241423>
Chicago TUTKUN, C , ACER, D . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HİZMET ÖNCESİ EĞİTİMİNDE MÜZE VE SANAT GALERİLERİNİN KULLANIMI". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 417-438
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HİZMET ÖNCESİ EĞİTİMİNDE MÜZE VE SANAT GALERİLERİNİN KULLANIMI AU - Cansu TUTKUN , Dilek ACER Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 417 EP - 438 VL - 23 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HİZMET ÖNCESİ EĞİTİMİNDE MÜZE VE SANAT GALERİLERİNİN KULLANIMI %A Cansu TUTKUN , Dilek ACER %T OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HİZMET ÖNCESİ EĞİTİMİNDE MÜZE VE SANAT GALERİLERİNİN KULLANIMI %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 2 %R %U
ISNAD TUTKUN, Cansu , ACER, Dilek . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HİZMET ÖNCESİ EĞİTİMİNDE MÜZE VE SANAT GALERİLERİNİN KULLANIMI". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 2 (May 2015): 417-438.
AMA TUTKUN C , ACER D . OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HİZMET ÖNCESİ EĞİTİMİNDE MÜZE VE SANAT GALERİLERİNİN KULLANIMI. Kastamonu Education Journal. 2015; 23(2): 417-438.
Vancouver TUTKUN C , ACER D . OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HİZMET ÖNCESİ EĞİTİMİNDE MÜZE VE SANAT GALERİLERİNİN KULLANIMI. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(2): 438-417.