Year 2014, Volume 22, Issue 2, Pages 515 - 524 2016-07-15

THE ADAPTATION TO TURKISH OF THE WRITING ATTITUDE SCALE (WAS): THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
YAZMA TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN (YTÖ) TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Ali GÖÇER [1]

229 1084

The purpose of this study is to make Turkish adaptation the Writing Attitude Scale (WAS) that In order to measure writing anxiety developed by Marcia et al (1984). For this purpose was carried out the Validation of a Writing Attitude Scale and to examine its reliability and validity. Writing Attitude Scale (WAS) was first translated into Turkish and, equivalence analysis of forms English / Turkish language of the scale were carried out by the reading of three English teachers / lecturers. Then was used two hundred and seventy one (281) university students in The Erciyes, Dumlupınar, Mustafa Kemal and Karadeniz Technical Universities. The psychometric properties of the scale were investigated internal consistency, exploratory and confirmatory factor analysis, and criterion-related validity methods. Exploratory factor analysis of the Turkish version of the scale was found to have 25 items and five sub-dimension. The Cronbach's alpha internal consistency coefficient of the scale was found as .85 in this study. Principal components factor analysis, the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) coefficient was .85. As a result of the analysis in the study Barlett Sphericity test was statistically significant (χ2 = 4.760, p <0.01). After varimax rotation values of factor loadings from .779 to .392. Confirmatory factor analyses, goodness of fit indices were within the boundaries of acceptable and good fit.The Turkish version of the Writing Attitude Scale (WAS) was found to be reliable and valid in this study. Writing Attitude Scale (WAS) that was made validity and reliability in this study can be utilized by researchers as a data collection instrument data on students' attitudes towards writing.
Bu araştırmanın amacı, yazma kaygısını ölçmek amacıyla Marcia ve diğerleri (1984) tarafından geliştirilen Yazma Tutum Ölçeği’nin (YTÖ) Türkçe uyarlamasını yapmaktır. Yazma Tutum Ölçeği (YTÖ), ilk önce Türkçeye çevrilmiş ve 3 İngilizce öğretmeni/okutmanına İngilizce / Türkçe formları okutulmuş ve ölçeğin dil eşdeğerliği analizi yapılmıştır. Daha sonra Erciyes, Dumlupınar, Mustafa Kemal ve Karadeniz Teknik Üniversitelerinde eğitim gören 281 Eğitim Fakültesi öğrencisine uygulanmıştır. Ölçeğin psikometrik özellikleri, iç tutarlık katsayısı, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ve ölçüt bağıntılı geçerlik yöntemleriyle incelenmiştir. Açımlayıcı faktör analizinde ölçeğin Türkçe formunun 25 madde ve beş alt boyuta sahip olduğu görülmüştür. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla hesaplanan Cronbach Alpha (α) iç tutarlılık katsayısı .85 olarak bulunmuştur. Temel bileşenler faktör analizinde Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı .85 bulunmuştur. Çalışma içerisinde yapılan analiz sonucunda Barlett Sphericity testi anlamlı bulunmuştur (χ2 = 4,760; p
 • Aksan, D. (2007). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: TDK Yayınları.
 • Bakırcıoğlu, R. (2006). Ansiklopedik Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çakır, Ö. (2003). Yazma öğretiminde süreç yaklaşımına dayalı programın yazılı anlatım becerisini geliştirmedeki rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Dil Dergisi, 122, 31-51.
 • Çetin, B.; Bağçeci, B.; Kinay, İ. ve Şimşek, Ö. (2013). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalış- ması. International Journal of Social Sciences, 6(2), 697-713.
 • Erden, M. (1995). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Sertifikası Derslerine Yönelik Tutum- ları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 99-104.
 • Göçer, A. (2012a). Türkçe Öğretmen Adaylarının Yetizleme Çalışmalarıyla Oluşturdukları Metinlerde Öngönderim ve Artgönderim Kullanımının Görünümü. Dumlupınar Üniversi- tesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32(1), 241-254.
 • Göçer, A. (2012b). Türkçe Öğretmen Adaylarının Yetizleme Çalışmalarıyla Oluşturdukları Metinlerin Metinlerarasılık: Dilsel Metinlerin Kullanımı Açısından İncelenmesi. Ulusla- rarası Online Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 184-195.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Hambleton, R. K. and J. H. A. L. de Jong (2003). Advances in Translating and Adapting Edu- cational and Psychological Tests. Language Testing, 20(2), 127–134.
 • Hambleton, R. K. and Patsula, L. (1998). Adapting Tests for Use in Multiple Languages and Cultures. Social Indicators Research, 45, 153–171.
 • Kear, Dennis J.; Coffman, G. A.; McKenna, M. G. and Ambrosio, A. L. (2000). Measuring Attitude toward Writing: A New Tool for Teachers. The Reading Teacher, 54(1), 10-23.
 • Marcia R. O.; Guttinger, H. I. and Morris, C. M. (1984). Validation Of A Writing Attitude Scale. Paper Presented at the Thirteenth Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Associations, November 14-16, New Orleans, Louisiana.
 • Onan, B. (2012). Dil Eğitiminin Temel Kavramları. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Öncül, R. (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Ya- yınları.
 • Sever, S. (2007), Türkçe Öğretiminde Sanatsal Bir Uyaran Olarak Karikatürün Kullanılma- sı (ss. 222-229), VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildirileri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Sözer, E. (1996). Üniversitelerde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesle- ğine Yönelik Tutumları. Anadolu Üniversitesi Fakültesi Dergisi, 6(2), 7-21.
 • Temizkan, M. ve Sallabaş, M. E. (2009). Öğretmen Adaylarının Okuma Ve Yazmaya Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27), 155-176.
 • Vardar, B. (1998). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: ABC Kitabevi.
Subjects
Other ID JA43HT35MB
Journal Section Articles
Authors

Author: Ali GÖÇER
Institution: Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Melikgazi, Kayseri, Türkiye

Bibtex @ { kefdergi241505, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {22}, pages = {515 - 524}, doi = {}, title = {YAZMA TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN (YTÖ) TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {GÖÇER, Ali} }
APA GÖÇER, A . (2016). YAZMA TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN (YTÖ) TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (2), 515-524. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22602/241505
MLA GÖÇER, A . "YAZMA TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN (YTÖ) TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016): 515-524 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22602/241505>
Chicago GÖÇER, A . "YAZMA TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN (YTÖ) TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016): 515-524
RIS TY - JOUR T1 - YAZMA TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN (YTÖ) TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Ali GÖÇER Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 515 EP - 524 VL - 22 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal YAZMA TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN (YTÖ) TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Ali GÖÇER %T YAZMA TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN (YTÖ) TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD GÖÇER, Ali . "YAZMA TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN (YTÖ) TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 / 2 (July 2016): 515-524.