Year 2016, Volume 24, Issue 1, Pages 453 - 462 2016-07-15

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN ALGILANAN SOSYAL YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Analyzing Perceived Social Competence Levels Of Individuals Taking Pedagogical Formation Training In Terms Of Some Variables

Ünal TÜRKÇAPAR [1]

266 1076

Bu araştırmanın amacı, pedagojik formasyon eğitimi alan bireylerin sosyal yetkinlik düzeylerini araştırmaktır. Araştırmada, betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 öğretim yılında Kayseri Erciyes üniversitesi eğitim fakültesinde pedagojik formasyon eğitimi alan 260 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgiler Formu” ve katılımcıların sosyal yetkinlik düzeylerini belirlemek amacıyla Anderson-Butcher, Iachini ve Amorose (2007) tarafından geliştirilen ve Türkçeye Akın, A., Akın, Ü., Gediksiz, E., Arslan, S., Sariçam, H., & Yalnız, A. (2012) tarafından uyarlanan Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeği kullanılmıştır.
The purpose of this study is to analyze perceived social competence levels of individuals taking pedagogical formation training in terms of some variables. The quantitative survey method was used in this study. Study group in this research consists of 260 individuals taking pedagogical formation training at Kayseri Erciyes University Faculty of Education during the 2014-2015 academic year. The data was collected by using “Personal Information Forms”, developed by the researcher and to determine the perceived social competence levels of individuals, the “Perceived Social Competence Scale”, which was developed by AndersonButcher, Iachini and Amorose (2007), and adapted into Turkish by kın, A., Akın, Ü., Gediksiz, E., Arslan, S., Sariçam, H., & Yalnız, A. (2012), were used
 • Akın, A., Akın, Ü., Gediksiz, E., Arslan, S., Saricam, H., & Yalnız, A. (2012, Eylül). Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 19-21 Eylül, Bolu.
 • Bandura, A. (1997).Self-efficacy: the exercises of control: Newyork: Freemen.
 • Bıkmaz, F. (2002). Fen Öğretiminde Öz Yeterlik İnancı Ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları, 1 (2).
 • Çorbacı Oruç, A. (2008). 6 Yaş Çocuklarında Sosyal Yeterliliğin, Akran İlişkilerinin ve Sosyal Bilgi İşleme Sürecinin Değerlendirilmesi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Durmuşoğlu, N., Arslan, E. (2012). Ebeveyn Tutumlarının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Sosyal Yetkinlik ve İçe Dönüklük Davranışını Yordaması. İlköğretim Online, 11(3): 729-737.
 • Fırıncıoğlu, H. (2005), “Adlerian Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Öğrencilerin Sosyal Yetkinlik Beklenti Düzeyleri Üzerindeki Etkisine Yönelik Deneysel Bir alışma”, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Gander, M.J. ve Gardiner, H.W. (2001), Çocuk ve Ergen Gelişimi, (4. Baskı), (Yayına Haz. B. Onur), İmge Kitabevi, Ankara.
 • Gülay, H. (2008). 5-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Akran İlişkileri Ölçeklerinin Geçerlik Güvenirlik Çalışmaları Ve Akran İlişkilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gülay, H. (2010). Okul Öncesi Dönemde Akran İlişkileri. Ankara: Pegem akademi.Günindi, N. (2008). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Altı Yaş Çocuklarının Sosyal Uyum Becerileri İle Anne-Babalarının Empatik Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Işık, M. (2007). Anasınıfına Devam Eden Beş-Altı Yaş Çocuklarına Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeğinin Uyarlanması ve Uygulanması. (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karahan, T. F., Sardoğan, M. E., Özkamalı, E. ve Menteş, Ö. (2006 ), “Lise Öğrencilerinde Sosyal Yetkinlik Beklentisi ve Otomatik Düşüncelerin, Yaşanılan Sosyal Birim ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi”, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (26), 35- 45.
 • Karasar, N. (1994). “Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler”. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Kılıçcı, Y. (2000), 6-15 Yaş Öğrencilerinin Gelişimsel Güçleri ve Kişilik Gelişimini Kolaylaştırma, İlköğretimde Rehberlik, (2.Baskı) (Ed. Y. Kuzgun), Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Olcay, O. (2008). Bazı Kişisel ve Ailesel Değişkenlere Göre Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Yetenekleri ve Problem Davranışlarının Analizi. (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Sarı, E. (2007). Anasınıfına Devam Eden 5-6 Yaş Grubu Çocukların, Annelerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının, Çocuğun Sosyal Uyum ve Becerilerine Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Schwarzer R., Fuchs R. (1995). Self-efficacy and Healthbehaviors. To Appear in: Conner M, Norman P. Predicting Health Behavior: Research and Practice with Social Cognition Models. Buckingham: Open University Press.
 • Şencan, B. (2009), “Lise Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyi İle Sosyal Yetkinlik Beklentisi Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Adana.
 • Şencan, B. (2009), “Lise Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyi İle Sosyal Yetkinlik Beklentisi Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Adana.
 • Yazgan-İnanç, B., Bilgin, M. ve Kılıç-Atıcı, M. (2007), Gelişim Psikolojisi, Çocuk ve Ergen Gelişimi (3.Baskı), PegemA Yayıncılık, Adana.
 • Yuehua, T. ve Shanggui, S. (2004), “A Study on General Self- Efficacy and Subjective Well- Being of Low SES College Students in a Chinese University”, College Student Journal, 38(4), s.637-643.
Other ID JA42UF64UC
Journal Section Articles
Authors

Author: Ünal TÜRKÇAPAR
Institution: ?

Dates

Publication Date: July 15, 2016

Bibtex @ { kefdergi241606, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {453 - 462}, doi = {}, title = {PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN ALGILANAN SOSYAL YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {TÜRKÇAPAR, Ünal} }
APA TÜRKÇAPAR, Ü . (2016). PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN ALGILANAN SOSYAL YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (1), 453-462. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241606
MLA TÜRKÇAPAR, Ü . "PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN ALGILANAN SOSYAL YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 453-462 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22606/241606>
Chicago TÜRKÇAPAR, Ü . "PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN ALGILANAN SOSYAL YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 453-462
RIS TY - JOUR T1 - PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN ALGILANAN SOSYAL YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ AU - Ünal TÜRKÇAPAR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 453 EP - 462 VL - 24 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN ALGILANAN SOSYAL YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %A Ünal TÜRKÇAPAR %T PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN ALGILANAN SOSYAL YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 1 %R %U
ISNAD TÜRKÇAPAR, Ünal . "PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN ALGILANAN SOSYAL YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 1 (July 2016): 453-462.
AMA TÜRKÇAPAR Ü . PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN ALGILANAN SOSYAL YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Kastamonu Education Journal. 2016; 24(1): 453-462.
Vancouver TÜRKÇAPAR Ü . PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN ALGILANAN SOSYAL YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(1): 462-453.