Year 2016, Volume 24, Issue 3, Pages 997 - 1014 2016-07-15

Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Niteliği Hakkındaki Görüşleri (Çankırı İli Örneği)
Opinions Of Prospective Teachers About The Quality Of Pedagogical Formation Certificate Program (Çankırı Sample)

Pervin Oya TANERİ [1]

272 1211

Bu çalışmanın amacı sürekli değişen öğretmen yetiştirme yaklaşımlarını gözden geçirmek ve pedagojik formasyon eğitiminin niteliğini, bu eğitimi almakta olan öğretmen adaylarının bakış açısından değerlendirmektir. Çalışmada öğretmen adaylarının pedagojik formasyon sertifika programını sunan kurumun altyapı olanakları, programda yer alan dersler, eğitimi veren öğretim üyesinde bulunması gereken nitelikler ve programının işleyişi konusundaki görüşleri yöntem çeşitlemesi ile ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın verileri anket ve yarı-yapılandırılmış sorulardan oluşan bir görüşme formu ile elde edilmiştir. Anketlerden elde edilen nicel veriler betimsel istatistikler kullanılarak, yarı-yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen nitel veriler ise betimsel analiz ve içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Araştırmaya Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Pedagojik Formasyon Eğitimine devam etmekte olan 100 öğretmen adayı katılmıştır. Bulgular, öğretmen adaylarının yaklaşık yarısının derslerin içeriğini yararlı ve ilginç bulduğunu göstermektedir. Öte yandan, öğretmen adaylarının en çok şikâyet ettikleri konular; bazı öğretim elemanlarının yetişkin eğitimi konusunda yetersiz becerilere sahip olmaları, öğretmenlik uygulaması derslerinin verimsiz olması ve üniversitenin iyi organize edilmiş bir eğitim programı sunma, bina, araç-gereç ve alt yapı sağlamada yetersiz olmasıdır.
The aim of this study is to investigate the ever-changing approaches to teacher training and to assess the quality of pedagogical training from the perspectives of prospective teachers who are taking their pedagogical training. In this study, prospective teachers’ opinions about, the infrastructure facilities of the institution that offering pedagogical training certificate program, the courses in the program, the qualifications the instructors should have and implementation of the program were revealed by using triangulation method. Research data were collected by a questionnaire and a semi-structured interview form. The quantitative data obtained from the questionnaire were analyzed by descriptive statistics, and the qualitative data obtained from the semi-structured interviews ware analyzed by descriptive analysis and content analysis. 100 prospective teachers from Pedagogical Formation Education at Cankiri Karatekin University participated in this study. The findings indicated that nearly half of the prospective teachers thought that the content of the courses are useful and interesting. On the other hand, the prospective teachers are mostly complaining about that some of the instructors have inadequate skills in adult training, the teaching practice lessons are ineffective, and the university does not provide well-organized education program, the buildings, equipment, and infrastructure of the institution are inadequate.
 • Aday, L. (1996). Designing and Conducting Health Surveys. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Akyüz, Y. (2004). Türk eğitim tarihi: Başlangıçtan 2004’e. (9. Basım). Ankara, Anı Yayınları.
 • Arı, C. (2001). Alandan ve alan dışından atanan sınıf öğretmenlerinin öğretmende bulunması ge- reken özellikler açısından karşılaştırılması. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir.
 • Arslan, D. (2000). Sınıf Öğretmenlerinin hizmet içi eğitimi ve sorunlarının çözümüne yönelik bir model. (Kütahya Örneği). Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
 • Aydın, İ. (2006). Eğitim Öğretimde Etik. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Babbie, E. (1990). Survey Research Methods. 2nd Edition. Belmont, CA: Wadsworth Publishing.
 • Baxter, P. & Jack, S. (2008) (Kasım, 2013, 12). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers, in The Qualitative Report, 13(4): 544-559. . http:// www.nova.edu/ssss/QR/QR-4/baxter.pdf
 • Brouwer, N. (2007) Alternative teacher education in the Netherlands 2000-2005. A standards-based synthesis. European Journal of Teacher Education, 30: 1, 21-40.
 • Creswell, J. W. (2008). Educational Research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. (3rd Ed.). Pearson Education, Inc.
 • Çiltaş, A. & Akıllı, M. (2011). Öğretmenlerin pedagojik yeterlilikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversi- tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 64-72.
 • Dicicco-Bloom, B. & Crabtree, B. (2006). The qualitative research interview. Medical Education, 40, 314-321.
 • Erçelebi, H. (1999). 2000’li Yıllarda Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Planı. Milli Eğitim. 141, 27-28.
 • Ersoy,Y.(1997). Nitelikli matematik öğretmeni yetiştirme. Çağdaş Eğitim, (22), 237, 3-7.
 • Eşme, İ. (2001). Yüksek Öğretmen Okulları. İstanbul: Bilgi-Başarı Yayın Evi.
 • Güleç, S. & Kara, S. (2000). Alan dışından atanan sınıf öğretmenlerinin meslek profilleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 169- 179.
 • Hanushek, E. A., Rivkin, S. G., (2004). How to improve the supply of high quality teachers, Broo- kings Papers on Education Policy. (7), 7-44.
 • Karagözoğlu, G. (1996). Teacher training for the twenty first century. The World Conference on teacher Education. İzmir, Türkiye.
 • Küçükahmet, L., Değirmencioğlu, C., Uğuzman, E. T., Öksüzoğlu, A.F., Özdemir, İ. E., & Kork- maz, A. (2000). Öğretmenlik mesleğine giriş. Nobel Yayıncılık. Ankara.
 • Mack, N., Woodsong, C., MacQueen, K.M.,Guest, G. & Namey, E. (2005). Qualitative Research Method: A Data Collector’s Field Guide. Family Health International, USA.
 • Özdayı, N. (2000). Eğitim Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerin Mesleki Kaygılarının Toplam Kalite Yöne- timi Açısından Değerlendirilmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 12, 233-248.
 • Patton, M.Q. (1987). How to Use Qualitative Methods in Evalution. Newbury Park, CA:Sage.
 • Rea, L. M. and Parker, R. A. (1997). Designing and Conducting Survey Research: A Comprehensive Guide. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Saban, A. (2003). A Turkish profile of prospective elementary school teachers and their views of teaching. Teaching and Teacher Education, 19, 829–846.
 • Seferoğlu, G. (2004). A study of alternative English teacher certification practices in Turkey. Jour- nal of Education for Teaching, 30 (2), 151 – 159.
 • Sünbül, A. M. (2001). Bir meslek olarak öğretmenlik: Öğretmenlik mesleğine giriş. Pegem Yayın- cılık. Ankara.
 • Şahin, M. (2006). Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemlerinin karşı- laştırması. İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi. Doktora Tezi. Malatya.
 • Tambağ, H. (2007). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrencilerin bu programa ilişkin görüşleri nelerdir? Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Taneri, P. O. (2004). A study on novice classroom teachers’ problems with regular and alternative cer- tificates. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Tanrıöğen, G. (1996). Teacher Training Institutions In The Information Society. In Karagözoğlu (Ed.) Teacher Training For Twenty-first Century.562-571.
 • Uçan, A. (1998). (Kasım, 2012,11). Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi. http://www.belgeler.com/blg/2hx/egitim-fakulteleri-ogretmen-yetistirme-pro- gramlarinin-yeniden-duzenlenmesi
 • UNICEF (2000). (Aralık, 2012, 19). Defining Quality in Education. UNICEF (2000). Defining Qu- ality in Education. Working Paper Series, Education Section, Programme Division. New York, NY, USA. http://www.unicef.org/education/files/QualityEducation.PDF
 • Yanow, D., & Schwartz-Shea, P. (2006). Interpretation and method: Empirical research methods and the interpretive turn. New York, NY: M. E. Sharpe.
 • Yıldırım, A. & Ok, A. (2002). Alternative teacher certification in Turkey: Problems and issues. In Sul- tana R. G. (2002). (Eds.). Teacher Education in the Euro- Mediterranean Region. (s.259-276).
 • Yin, R.K. (2009). Case study research. Design and methods. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK). (1998). Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi. Ankara: YÖK Yayınları.
 • YÖK. (2013). (Şubat 2013, 9).Üniversitelerimizde uygulanacak olan “pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı” başvuru formu. Ek-1-B, pedagojik formasyon sertifika progra- mı başvurusu için üniversitenin kadrosundaki eğitim bilimleri alanındaki öğretim üyesi/ elemanı bilgisi. http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_ rsRqRmHtxKK6/10279/19209
Subjects
Other ID JA42MA83YU
Journal Section Articles
Authors

Author: Pervin Oya TANERİ

Bibtex @ { kefdergi241639, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {997 - 1014}, doi = {}, title = {Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Niteliği Hakkındaki Görüşleri (Çankırı İli Örneği)}, key = {cite}, author = {TANERİ, Pervin Oya} }
APA TANERİ, P . (2016). Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Niteliği Hakkındaki Görüşleri (Çankırı İli Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (3), 997-1014. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22607/241639
MLA TANERİ, P . "Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Niteliği Hakkındaki Görüşleri (Çankırı İli Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 997-1014 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22607/241639>
Chicago TANERİ, P . "Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Niteliği Hakkındaki Görüşleri (Çankırı İli Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 997-1014
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Niteliği Hakkındaki Görüşleri (Çankırı İli Örneği) AU - Pervin Oya TANERİ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 997 EP - 1014 VL - 24 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Niteliği Hakkındaki Görüşleri (Çankırı İli Örneği) %A Pervin Oya TANERİ %T Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Niteliği Hakkındaki Görüşleri (Çankırı İli Örneği) %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 3 %R %U
ISNAD TANERİ, Pervin Oya . "Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Niteliği Hakkındaki Görüşleri (Çankırı İli Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 3 (July 2016): 997-1014.