Year 2017, Volume 25, Issue 2, Pages 777 - 791 2017-03-15

Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Başarı ve Kalıcılığa Etkileri
Effects of Cooperative Learning Methods on the Achievement and Retention at the Social Studies Lesson

Murat Bayram YILAR [1] , Ufuk ŞİMŞEK [2]

235 0

Bu araştırmanın amacı, işbirlikli öğrenme modelinin uygulanmasında kullanılan Jigsaw, Okuma-Yazma-Uygulama (OYU) ve Grup Araştırması (GA) yöntemlerinin ilkokul 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ve öğrendikleri bilgilerin kalıcılığı üzerindeki etkisini tespit etmektir. Öntest-sontest kontrol grupsuz deneysel desenin kullanıldığı araştırma 3 farklı sınıfta random olarak belirlenen 3 deney grubuyla yürütülmüştür. Her bir deney grubu kendisine uygulanan işbirlikli öğretim yönteminin ismiyle anılmıştır. Böylece gruplardan biri Jigsaw Grubu (JG), biri Okuma-Yazma-Uygulama Grubu (OYUG) ve biri de Grup Araştırması Grubu (GAG) olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma gurubunu 2012-2013 eğitim- öğretim yılının bahar döneminde Erzurum Sabancı Ortaokulu’nun 6. sınıflarında öğrenim gören toplam 92 öğrenci oluşturmaktadır. 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer alan “Demokrasinin Serüveni” ünitesinin öğretimi her bir deney grubu için belirlenen söz konusu işbirlikli yöntemlerle 5 hafta süreyle işlenmiştir. Araştırmacı tarafından geliştirilen Akademik Başarı Testi (ABT) veri toplama aracı olarak öntest-sontest ve kalıcılık testi olarak araştırmada kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen istatistiksel analiz sonuçları, hem akademik başarı hem de kalıcılık açısından GA yönteminin diğer işbirlikli yöntemlere göre daha etkili olduğunu göstermiştir. 

The aim of the study is to determine the effect of the jigsaw, reading-writing-presentation


and group investigation techniques which are used in cooperative learning on the academic success and retention of secondary school 6th grade students. In the study, a pre-test/post-test


was used without a control group experimental design, and they were conducted with three


experimental groups randomly determined at three different classes. Each experimental group


was called with the name of cooperative teaching method applied to them. Thus, the first group


was determined as the “Jigsaw Group” (JG), the second was selected as the “Reading-Writing-

Presenting Group “(RWPG) and the third was selected as the “Group Investigation Group”


(GIG). The sample of study consists of 92 6th-class students in total, studying at three different


classes of Erzurum Sabanci secondary state school in the second half semester of the 2012-


2013 academic year. The teaching of the unit “Democracy’s Adventure” in the social studies


course to the each experimental groups were carried out by using the mentioned methods in a


5-week period. The Academic Achievement Test (AAT) developed by the researcher was used


in research as a pretest-posttest and a retention test as a data collection tool. The results of


the statistical analysis obtained from the study show that group investigation method is more


effective than other cooperative learning methods in terms of both academic achievement and


retention.

 • Açıkgöz, K.Ü. (2006). Aktif öğrenme. (8. Baskı). İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • Adeyemi, B. A. (2008). Effects of cooperative learning and problem solving strategies on junior secondary school students’ achievement in social studies. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 6(3), 691–708.
 • Akçay, N.O. (2012). Kuvvet ve hareket konusunun öğretilmesinde işbirlikli öğrenme yöntemlerinden grup araştırması, okuma-yazma-sunma ve birlikte öğrenmenin etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Aksoy, G. & Doymuş, K. (2011). Fen ve teknoloji dersi uygulamalarında işbirlikli okuma-yazma-uygulama tekniğinin etkisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 43-59.
 • Aksoy, G. & Doymuş, K. (2012). İşbirlikli okuma-yazma-uygulama ve birlikte öğrenme yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 47-59.
 • Aksoy, G. & Gürbüz, F. (2013). “Yer kabuğu nelerden oluşur” ünitesinde grup araştırması ve birlikte öğrenme tekniklerinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(44), 202-213.
 • Artut, P. & Tarım, K. (2007). The effectiveness of jigsaw II on prospective elementary school teachers. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 35(2), 129-141.
 • Aziz, Z. & Hossain, M. A. (2010). A comparison of cooperative learning and conventional teaching on students’ achievement in secondary mathematics. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 53-62.
 • Bilgin, İ. & Geban, Ö. (2006). The effect of cooperative learning approach based on conceptual change condition on students' understanding of chemical equilibrium concepts. Journal of Science Education and Technology, 15(1), 31-46.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Deneysel desenler: Öntest-sontest kontrol grubu desen ve veri analizi. (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
 • Dellalbaşı, O. & Soylu, Y. (2012). Jigsaw ve grup araştırması tekniklerinin ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik derslerindeki akademik başarılarına etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(7), 229-245.
 • Efe, R., Havedanlı, M., Ketani, Ş., Çakmak, Ö. & Efe, H. A. (2008). İşbirlikli öğrenme teori ve uygulama. Ankara: Eflatun Yayınevi.
 • Eren, C.D. & Gürdal, A. (2010). Fizik dersinde parçalı öğretim tekniğinin kullanılmasının öğrencilerin başarısına, hatırlamasına ve grup çalışması yaklaşımlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 67-79.
 • Ghaith, G. & Bouzeineddine, A.R. (2003). Relationship between reading attitudes, achievement, and learners’ perceptions of their jigsaw II cooperative learning experience. Reading Psychology, 24(1), 105-121.
 • Gillies, R. M., & Ashman, A. F. (2000). The effects of cooperative learning on students with learning difficulties in the lower elementary school. The Journal of Special Education, 34(1), 19-27.
 • Gürol, M. & Atıcı, B. (2002). Bilgisayar destekli asenkron işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. Eğitim ve Bilim, 27(124), 3-12.
 • Johnson, D.W., & Johnson, R.T. (1994). Leading the cooperative school. (2nd edition), Edina, Minnesota: Interaction Book Company.
 • Johnson, D.W. & Johnson, R.T. (1999). Making cooperative learning work. Theory Into Practice, 38(2), 67-73.
 • Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009). An educational psychology success story: Social interdependence theory and cooperative learning. Educational researcher, 38(5), 365-379.
 • Johnson, D.W., Johnson, R.T. & Holubec, E.J. (1994). The nuts-bolts of cooperative learning. Edina, Minnesota: Interaction Book Company.
 • Johnson, D.W., Johnson, R.T. & Smith, K. A. (1991). Active Learning: Cooperation in the college classroom. Edina, Minnesota: Interaction Book Company.
 • Kagan, S. (1994). Cooperative learning. Cordillera: Kagan.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırmalar ve istatistik teknikleri (11. Basım). Ankara: Tekışık Web Ofset.
 • Koç, Y., Doymuş, K., Karaçöp, A. & Şimşek, Ü. (2010). The effects of two cooperative learning strategies on the teaching and learning of the topics of chemical kinetics. Journal of Turkish Science Education, 7(2), 52-65.
 • Lazarowitz, R., Hertz-Lazarrowitz, R., Baird, J.H., & Bowlden, V. (1988). Academic achievement and on-task behavior of high school biology students instructed in a co-operative small investigative group. Science Education, 72(4), 475-487.
 • Leung, C. M. D., & Chung, C. M. (1997). Student achievement in an educational technology course as enhanced by cooperative learning. Journal of Science Education and Technology, 6(4), 337-343.
 • Parveen, Q., & Batool, S. (2012). Effect of cooperative learning on achievement of students in general science at secondary level. International Education Studies, 5(2), 154-158.
 • Sancı, M. & Kılıç, D. (2011). İlköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretiminde uygulanan jigsaw ve grup araştırmasının öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisi. Dünya’daki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 80-92.
 • Sharan, Y. & Sharan, S. (1990). Group investigation expands cooperative learning. Educational leadership, 47(4), 17-21.
 • Sherman, L. W. (1989). A comparative study of cooperative and competitive achievement in two secondary biology classrooms: The group investigation model versus an individually competitive goal structure. Journal of Research in Science Teaching, 26(1), 55-64.
 • Slavin, R.E. (1995). Co-operative Learning: Theory, Research, and Practice. (2nd edition), Boston: Allyn and Bacon.
 • Slavin, R.E. (1987). Cooperative learning in student teams: What research says to the teacher. (2nd edition). Washington, D.C.: National Education Association.
 • Slish, D. F. (2005). Assessment of the use of the jigsaw method and active learning in non-majors, introductory biology. Bioscene: Journal of College Biology Teaching, 31(4), 4-10.
 • Sönmez, V. & Alacapınar, F.G. (2013). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, E.Y., Maden, S., Kardaş, M.N., & Şahin, A. (2011). Noktalama işaretlerinin öğretiminde grup araştırması tekniğinin öğrenci başarısına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 257-268.
 • Şimşek, U. (2012). The effects of reading-writing-presentation and group investigation methods on students’ academic achievements in citizenship lessons. Journal of Educational Sciences Research, 2(2), 189–201.
 • Şimşek, U., Yılar, B. & Küçük, B. (2013). The effects of cooperative learningmethods on students’ academic achievements in social psychological lessons. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 4(3), 5-9.
 • Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2012). Using multivariate statistics. New Jersey: Pearson.
 • Tran, V.D. & Lewis, R. (2012). The effects of jigsaw learning on students’ attitudes in a Vietnamese higher education Classroom. International Journal of Higher Education, 1(2), 9-20.
 • Yılar, M.B. (2015). Sosyal bilgiler dersinde işbirlikli öğrenme yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarılarına, demokratik tutumlarına ve sosyal becerilerine etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Yılar, M.B., Şimşek, U., Topkaya, Y. & Balkaya, İ.S. (2015). İşbirlikli öğrenme yöntemlerinin sosyal bilgiler öğretmenliği lisans öğrencilerinin akademik başarılarına etkileri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(4), 297-317.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Murat Bayram YILAR

Author: Ufuk ŞİMŞEK

Dates

Publication Date: March 15, 2017

Bibtex @research article { kefdergi314721, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {777 - 791}, doi = {10.24106/kefdergi.314721}, title = {Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Başarı ve Kalıcılığa Etkileri}, key = {cite}, author = {YILAR, Murat Bayram and ŞİMŞEK, Ufuk} }
APA YILAR, M , ŞİMŞEK, U . (2017). Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Başarı ve Kalıcılığa Etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (2), 777-791. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29416/314721
MLA YILAR, M , ŞİMŞEK, U . "Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Başarı ve Kalıcılığa Etkileri". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 777-791 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29416/314721>
Chicago YILAR, M , ŞİMŞEK, U . "Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Başarı ve Kalıcılığa Etkileri". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 777-791
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Başarı ve Kalıcılığa Etkileri AU - Murat Bayram YILAR , Ufuk ŞİMŞEK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 777 EP - 791 VL - 25 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Başarı ve Kalıcılığa Etkileri %A Murat Bayram YILAR , Ufuk ŞİMŞEK %T Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Başarı ve Kalıcılığa Etkileri %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD YILAR, Murat Bayram , ŞİMŞEK, Ufuk . "Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Başarı ve Kalıcılığa Etkileri". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 2 (March 2017): 777-791.
AMA YILAR M , ŞİMŞEK U . Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Başarı ve Kalıcılığa Etkileri. Kastamonu Education Journal. 2017; 25(2): 777-791.
Vancouver YILAR M , ŞİMŞEK U . Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Başarı ve Kalıcılığa Etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(2): 791-777.