Year 2018, Volume 26, Issue 3, Pages 613 - 628 2018-05-15

Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanma Düzeyi Ölçeği: Ebeveyn Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Scale for Level of Using Basic Scientific Process Skills: Validity and Reliability of Parent Form

Sara KEFİ [1]

447 445

Bu araştırmanın amacı; ebeveynlerin günlük yaşam deneyimleri içinde çocuğun, temel bilimsel süreç becerilerini kullanması için fırsat yaratmalarına yönelik, “Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma Düzeyi Ölçeği: Ebeveyn Formunun” geliştirilmesidir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması için verilerin toplandığı çalışma grubunu, Ankara, Konya, İzmir, Kırklareli, İstanbul, Sakarya, Bursa, Amasya, Gaziantep ve Diyarbakır, illerinde 2014/2015 eğitim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulöncesi eğitim kurumlarına çocuğu devam eden 536 ebeveyn oluşturmuştur. TBSBKDÖ; Ebeveyn Formunun, toplam 35 madde ve 7 alt boyutu için cronbach alpha iç tutarlılık güvenirlik katsayısı α= 0.96 ve madde toplam puan korelasyon değerlerinin 0.52 ile 0.71 aralığında olduğu görülmüştür. .Ölçeğin iç-tutarlık testi yarıya bölme tekniği güvenirlik katsayısı hesaplaması sonucunda, testin iki yarısı arasındaki korelasyon katsayısı 0.86, olarak bulunmuş, tüm test için Spearman Brown iki yarı test arasındaki güvenirlik katsayısının 0.92 olduğu görülmüştür. Ölçeğe uygulanan doğrulayıcı faktör analizi (CFA) sonucunda ölçeğin her bir alt boyutta yer alan maddelerin tümünün faktör yüklerinin yüksek (0.53 ile 0.86 ranjında) olduğu görülmüştür. Bulgular ölçeğin; ebeveynlerin temel bilimsel süreç becerilerini kullanma düzeyini belirlemek için geliştirilmiş geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu destekler niteliktedir.

The aim of this study; is to develop scale for level of using basic scientific process skills: Parent Form, aimed at parents’ creating opportunities for their children to use their basic scientific process skills in their daily life experience.  The study group, by means of which the data was collected for the validity and reliability of the scale, consisted of 536 parents whose children attended pre-school educational institutions which are subjected to Ministry of National Education in the school year of 2014/2015 in the cities of Ankara, Konya, İzmir, Kırklareli, İstanbul, Sakarya, Bursa, Amasya, Gaziantep and Diyarbakır. It was observed that Cronbach alpha internal consistency reliability co-efficient is α= 0.96 and total articles score correlation values are between the range of 0.52 and 0.71 for a total of 35 articles and 7 sub-dimensions of   Parent form: SLUBSPS. After calculating the reliability co-efficient of the scale through internal consistency test split half method, the correlation coefficient between the two halves of the test was found to be 0,86 and reliability coefficient between Spearman Brown two halves test for the whole test was observed as 0,92. As a result of the confirmatory factor analysis (CFA) applied to the scale, the factor load of all of the articles in each the sub dimension of the scale was observed high (between the range of 0,53 and 0,86). The findings prove the scale to be a valid and reliable measurement tool developed to determine the parents’ level of using basic scientific process skills.  

 • AU, (2015), Thıs ıs human development and famıly studıes degree handbook, science for a quality life, College of Human Sciences Office of Academic 266 Spidle Hall. Auburn Universtiy, AL 36849, www.humsci.auburn.edu http://www.humsci.auburn.edu/acad/files/HDFS_handbook_2015.pdf. Retrieved Decem-ber 12, 2015, from PsycARTICLES database.
 • Aral, N., Kandır, A. ve Can Y.M. (2002). Okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim progra-mı. (2. Baskı), İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Akman, B. (2003) Bilim ve çocuk, çoluk çocuk dergisi, Kök Yayıncılık, sayı 22, s. 23.
 • Aktaş-Arnas, Y. (2002), “Okulöncesi dönemde fen eğitiminin amaçları”, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi: 6-7,s.1-6.
 • Altınok M. A. ve Tunç T., (2013), Bilimsel süreç becerileri bağlamında geçmiş türk fen programlarının karşılaştırmalı incelenmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 10, Sayı 4, Ara-lık 2013, http://www.tused.org.erişim, erişim tarihi: 22 ekim 2014.
 • Aslan O., (2015), How do turkish middle school science coursebooks present the science process skills?, International Journal of Environmental and Science Education, Volume 10, Issue 6 (December 2015), pp. 829-843, (ERIC Document Reproduction Service No.id=EJ1082094.
 • Ashbrook, P., (2015), Toys as Tools: Everyday Science Experiences, National Association for the Education of Young Children — Promoting excellence in early childhood educa-tion - See more at: https://families.naeyc.org/learning-and-development/music-math-more/toys-tools-everyday-science-experiences, Retrieved 10, 2015.
 • Ango M. L. (2002), Mastery of Science Process Skills and Their Effective Use in the Teac-hing of Science: An Educology of Science Education in the Nigerian Context, Internati-onal Journal of Educology, 2002, Vol 16, (ERIC Document Reproduction Service No /ED494901.pdf.
 • Aktamış H., Ünal G. ve Ergin Ö. (2008). Öğrencilerin Fen’e Yönelik Tutumlarına Ailele-rinin Etkisi, Aile ve Toplum, (4) 14, 39-48.
 • Aktamış H. ve Şahin-Pekmez, E. (2011). Fen Ve Teknoloji Dersine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği Geliştirme Çalışması, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 30.
 • Ardaç, D. ve Muğaloglu, E. (2002). Bilimsel Süreçlerin Kazanımına Yönelik Bir Program Çalışması. V. Ulusal Fen Ve Matematik Eğitimi Kongresi. ODTÜ, http://old.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/Fen/Bildiri/t56d.pdf.
 • Ayvacı, H. Ş. (2010). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerini Kul-lanma Yeterliliklerini Geliştirmeye Yönelik Pilot Bir Çalışma, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, ss. 1-24.
 • Alisinanoglu, F., Inan, H.Z., Özbey, S. ve Usak, M. (2012). Early childhood teacher candi-dates` qualifications in science teaching Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies Volume(issue) 4(1): 373-390. http://www.silascience.com/articles/12042012114745.pdf, erişim tarihi: 12 aralık 2012.
 • Alisinanoğlu, F., Bay, D.N. ve Şimşek, Ö. (2014). Okulöncesi Eğitimde Okul Aile İşbirliği Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fa-kültesi Dergisi, 15(1), 1-13.
 • Atabey, D. ve Tezel-Şahin F., (2011), Aile Öğretmen İletişim Ve İşbirliği Ölçeği, Eylül Cilt:19 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 793-804.
 • Aydoğdu, B. ve Ergin, Ö. (2007). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri kaza-nımında öğretmenin rolü. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Gaziosmanpaşa Üniver-sitesi, 709-718,ISBN:978-975-7328—44-5,(2c).
 • Aydoğdu, B. ve Ergin. Ö. (2009). Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi-ne Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi. NEWWSA, 4 (2), 296-316.
 • Aydoğdu, B., Tatar, N., Yıldız, E. ve Buldur, S. (2012). İlköğretim öğrencilerine yönelik bilimsel süreç becerileri ölçeğinin geliştirilmesi. Kuramsal eğitim bilim dergisi, 5(3). 292-311. (http://www.keg.aku.edu.tr.), erişim tarihi: 14 nisan 2014.
 • Aydoğdu B., Buldur S. ve Kartal S., (2013), The effect of open-ended science experiments based on scenarios on the science process skills of the pre-service teachers, 3rd World conference on learning. Teaching and educational leadership. 25-28 October 2012, Brus-sels- BELGIUM. Procedia - Social and Behavioral Sciences 93 (2013) 1162 – 1168, (doı:10.1016/j.sbspro.2013.20.008)) (ISI Web of Science,ScienceDrect, Scopus). erişim tarihi: 15 mayıs 2014.
 • Büyüktaşkapu, S. ve Çeliköz, N. (2009). Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi Hacettepe Üniversitesi. Ankara.
 • Büyüktaşkapu, S. (2010). 6 Yaş Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bir Bilim Öğretim Programı Önerisi, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler E. Doktora Tezi, Konya.
 • Böyük U.,Tanık, N. ve Saraçoğlu,S. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Tübav Bilim Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, Sayfa:20-30.
 • Bosse, S., Jacobs G., and Anderson T. L.(2009). Science in the air. Young Children, p. 10-15, reprinted and retrieved at http://www.naeyc.org/files/yc/file/200911/BosseWeb1109.pdf. erişim tarihi: 10 April 2014
 • Byrne, B. M. & Stewart, S. M. (2006). The MACS approach to testing for multigroup invariance of a second –order structure: A walk through the process. Structural Equating Modeling, 13 (2), 287-321.
 • Brazelton T. B. & Sparrow J.,(2015),The Power of Play, For Familyes, National Associa-tion for the Education of Young Children, Promoting Exellence in Early Childhood Edu-cation, http://families.naeyc.org/families-today/power-play. Retrieved 23 March 2014.
 • Bongiorno, L.,(2015) 10 Things Every Parent Should Know about Play, http://families.naeyc.org/learning-and-development/child-development/10-things-every-parent-should-know-about-play, Retrieved November, 12, 2015.
 • Bronfenbrenner, U. (1979), The Ecology of Human Development, Cambridge, Ma: Har-verd University Press.
 • Curran, P.T., West, S.G. ve Finch, J.F.(1996). The robustness of the test statistics to nonnormality and specification error in confirmatory factor analysis. Psychological meth-ods, 1(1), 16-29.
 • Chalufour, I. & Worth, K., (2003), Discovering Nature with Young Children: Part of the Young Scientist Series, Education Development Center inc., NSTA Recommends, Pub-lisher:Redleaf Press Canada.
 • Cho, H. S., Kim, J. & Choi, D. H. (2003). Early Childhood Teachers’ Attitudes Toward Science Teaching: A Scale Validation Study”, Educational Reseach Quarterly, 27(2):33-42.
 • Can B. ve Şahin-Pekmez., E. (2010). Bilimin Doğası Etkinliklerinin İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesindeki Etkisi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 27, ss. 113-123.
 • Can, Taşkın,B. ve Pekmez-Şahin, E. (2008). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerine Yöne-lik Bilimin Doğası Ölçeğinin Geliştirilmesi, e-Journal of New World Sciences Academy s.,192, Volume: 3, Number: 2 Article Number: C0057.
 • Çepni, S., ve Ayvacı H-Ş. (1996). Fizik Öğretmen Adaylarının Profillerinin Başarılarına Etkisi, II. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu, HacettepeÜniversitesi, Ankara.
 • Downer Jason T. & Pianta Robert C. (2006). Academic And Cognitive Functioning in First Grade: Associations With Earlier Home And Child Care Predictors And With Con-current Home And Classroom Experiences. Social Psychology Review, 35 (1), 11-30.
 • DePlanty, J., Coulter-Kern, R., & Duchane, K. A. (2007). Perceptions of parent involve-ment in academic achie-vement. The Journal of Educational Research, 100(6), 361–368.
 • Epstein, J.L. (2008). Improving Family and Community Involvement in Secondary Scho-ols. The Education Digest, 73 (6), 9-12.
 • Ersoy, Ö. ve Şahin-Tezel, F., (1999). 0-6 Yaş Döneminde Aile Eğitiminin Önemi. Mesleki Eğitim Dergisi, 1 (1), 58-62.
 • Ergin, Ö., Şahin-Pekmez, E. ve Öngel-Erdal, S. (2005). Kuramdan Uygulamaya Deney Yoluyla Fen Öğretimi (1. Baskı). İzmir: Dinazor kitapevi.
 • Feyzioğlu, Y. E.ve Tatar, N. (2012). Fen ve teknoloji ders kitaplarındaki etkinliklerin bilimsel süreç becerilerine ve yapısal özelliklerine göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(164), 108-125
 • Fitzpatrick A., (2012) Working With Parents in Early Years Services, Dublin Institute of Technology, p: 272, (http://arrow.dit.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=aaschlawbk.), Retrieved, August 23, 2013.
 • Foundatıon For Famıly Scıence,(FFFS), (2015), Famıly Scıence, http://www.familyscience.org/mission.html. Retrieved January 2, 2015.
 • Gürşimsek, İ. (2002) Etkin öğrenme ve aile katılımı. Gürşimşek (Ed.) Okulöncesi eğitimci-ler için öğretmen el kitabı. İstanbul: YA_PA Yayınları.
 • Gürşimşek, İ., (2003), Okul Öncesi Eğitime Aile Katılımı ve Psikososyal Gelişim, Kuram-da ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi.
 • Gropnik A , Meltzoff, A. N. & . Kuhl, P. K.,(2000), The Scientist in the Crib: What Early Learning Tells Us About the Mind, Perennial An Imprint Of Harper Collins Publishers.
 • Gultepe N. ve Kilic Z., (2015), Effect of Scientific Argumentation on the Development of Scientific Process Skills in the Context of Teaching Chemistry, international Journal of Environmental and Science Education, Volume 10, Issue 1 (January 2015), pp. 111-132,DOI: 10.12973/ijese.2015.234a.
 • Heil D. & Maglaty J., (2009), It’s All IN The Family, Hosting Family Scien-ce&Engineering Events, National Science Teachers Association, New Orleans, Louisia-na, NSTA March 2009 Presentation Handout.pdf (http://www.familyscience.org/pdfs/NSTA%20March%202009%20Presentation%20Handout.pdf.), Retrieved September 22, 2015.
 • Harlen, W. (1999). Purposes and procedures for assessing science process skills. Assess-ment in education. Principles, Policy & Practice, 6 (1), 129-146.
 • Hazır, A. ve Türkmen, L. (2008). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç beceri düzeyleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 81-9.
 • İnan H.Z. (2010). Examining pre-school education teacher candidates’ content knowledge andpedagogical content knowledge. Educ Sci Theory Practice;10:2275-2323.
 • Inan H.Z. (2011). Teaching science process skills in kindergarten. Energy Educ Sci Technol Part; 3:47-64.
 • Jackson M. and Samuelson J.,(2010), Family Engineering For Parents & Elementary-Aged Children, (file:///C:/Users/Acer/Downloads/Family_Eng_2010.pdf.), Retrieved May 22, 2014.
 • Jackson, D. & Heil, M. (2011), It’sAll IN TheFamily, HostingFamilyScien-ce&EngineeringEvents, NationalScienceTeachersAssociation, San Francisco, CA, (http://www.familyscience.org/pdfs/NSTA2011_FSFE031011_DH.pdf.), Retrieved May 22, 2014.
 • Jinchul, J., 2004, ‘Analysis of the factors and the roles of hrd in organizational learning styles as identified by key informants at selected corporations in the republic of Korea’, Unpublished Doctoral Dissertation. Texas A&M University.
 • Jöreskog, K. G. & Sörbom, D. (2006). LISREL (Version 8.8) [Computer software]. Chica-go: Scientific Softare International Inc.
 • Kefi S. ve Çeliköz N.(2014). Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeylerini Belirleme Ölçeğinin Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalış-ması, Journal of Research in Education and Teaching, Mayıs 2014, Cilt:3 Sayı:2 Makale No: 37 ISSN: 2146-9199, (http://www.jret.org/.), erişim tarihi: 10 haziran 2014
 • Kumtepe, G-E., (2011), Okulöncesi Eğitimde Fen, Okulöncesinde Fen Eğitimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları,s.,135, Eşkişehir
 • Karasar N. (2000). Verilerin Toplanması. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karabulut-Demir E. ve Şendil, G.,(2008), Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ), Türk Psikoloji Yazıları, Haziran 2008, 11 (21), 15-25, http://www.turkpsikolojiyazilari.com/PDF/TPY/21/15-25.pdf erişim; 12/12/2014 .
 • Lovejoy, M. C., Weis, R., O’Hare, E. & Rubin, C. E. (1999). Development and initial validation of the parent behavior inventory. Psychological Assessment, 11 (4), 534-545.
 • Lind, K. (2005). Exploring science in early childhood education (4th ed.). Clifton Park, NY:
 • Milli Eğitim Bakanlığı(MEB). (2013). Okulöncesi Eğitim Programı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Monhardt L. & Monhardt, R. (2006). Creating a context for the learning of science process skills through picture books. Early Childhood Education Journal, 34(1), 67-71.
 • Morrison, K. (2012). Integrate Science and Arts Process Skills in the Early Childhood Curriculum Dimensions of Early Childhood Vol 40, No 1, 37
 • Morrison, G.S. (2013). Fundamentals of Early Childhood Education (7thed.). Boston: Pearson.
 • Muğaloğlu, E, Nazlıçiçek N., ve Ardaç D. (2003). Bilimsel Süreçlerin Grup Çalışmasıyla Geliştirilmesinde Öğrenme Biçimlerinin Etkisi. (www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek–5/b_kitabi/PDF/Fen/Bildiri/t83d.pdf,) erişim tarihi: 14 aralık 2012.
 • National Association for the Education of Young Children (NAEYC), (2015) Play and Children's Learning, (webmaster@naeyc.org, http://www.naeyc.org/play) erişim tarihi: 1 şubat 2014.
 • National Science Teachers Association (NSTA), (2009), ParentInvolvement in Scien-ce,Learning, Position Statement, .Adopted, by the NSTA Board of Directors, http://www.nsta.org/about/positions/parents.aspx... erişim tarihi: 1 February 2014.
 • Oktay, A. ve Unutkan-Polat,Ö., (2003). İlköğretime Hazır Oluş ve Okul Öncesi Eğitimle İlköğretimin Karşılaştırılması. (Editör: Müzeyyen Sevinç). Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları, 145-147.
 • Overdeck B. L.,(2015), 5 Ways to Build Math into Your Child's Day, (http://families.naeyc.org/learning-and-development/music-math-more/5-ways-build-math-your-childs-day,) Retrieved: 10 October 2015.
 • Öztürk, N., Tezel, Ö. ve Acat, M. B. (2010). Science process skills levels of primary school seventh grade students in science and technology lesson. Turkish Science Educa-tion (TUSED), 7(3), 15-28.
 • Özbey, S. ve Alisinanoğlu, F. (2009). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev YapanÖğ-retmenlerin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlikliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelen-mesİ, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 1.
 • Öztürk Yılmaztekin E ve Tantekin Erden F.,(2011).Early Chıldhood Teachers’ Vıews About Scıence Teachıng Practıces Special Issue: Selected papers presented at WCNTSE Western Anatolia Journal of Educational Sciences (WAJES), Dokuz Eylul University Institute,pp.161-166, ISSN 1308-8971 161.
 • Padilla, M.J. (1990). The science process skills (Research matters-to the science teacher No. 9004). Retrieved from National Association of Research in Science Teachi
 • Padilla, M., Cronin, L., & Twiest, M. (1985). The development and validation of the test of basic process skills. Paper presented at the annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching, French Lick, IN.
 • Rezba, R. J., Sprague, C. R., McDonnough, J. T. & Matkins, J. J. (2007). Learning and assessing science process skills. Kendall, Hunt Publishing Company: Iova.
 • Renzulli J. S. /. Smith L. H / White A. J. /. Callahan C. M / Hartman R. K. / Westberg K. L. M. Gavin K. / Reis S. M. / Siegle D. &. Sytsma R. E, (2013), Scales For Ratıng The Behavıoral Characterıstıcs Of Superıor Students (Renzulli Scales), © 2013 Prufrock Press Inc., (http://gifted.education.uconn.edu/wp-content/uploads/sites/612/2014/08/Scales-for-Rating-the-Behvioral-Characteristics-of-Superior-Students.pdf.) retrieved, March 15, 2014.
 • Shumow, L. (2004). Northern Illinois University Partnership for Parent Engagement. Thresholds in Education, 2, 11-18.
 • Sinan O. Ve Uşak, M.(2011), Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Değerlendirilmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Year: 2011, Cilt/Volume: 8, Sayı/Issue: 15, s. 333 – 348.
 • Sessa, M. F., Avenevoli, S., Steinberg, L. & Morris, S. A. (2001). Correspondence among informants on parenting: Preschool children, mothers and observers. Journal of Family Psychology, 15 (1), 53-68.
 • Şimşek-Çetin Ö., Bay N. D. ve Alisinanoğlu F.,(2014),Ebeveyn Okuma İnanç Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması turkish Studies - International Periodical For The Langua-ges, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume 9/2 Winter 2014, P. 1441-1458, Ankara-Turkey
 • Şahin, F., Güven İ. Ve Yurdatapan M. (2011). Proje Tabanlı Eğitim Uygulamalarının Okul Öncesi Çocuklarında Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Etkisi M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı: 33, Sayfa: 157-176.
 • Temel, F.(2010) Aile Eğitimi Ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları, Edi-tör: Fulya Temel, s. iv, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Temel Z. F. (2008). Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı. Uluslar arası Çocuk, Aile ve Okul Bağlamında Okul Öncesi Eğitim Kongresi . 30 Nisan-03 Mayıs Trabzon. 89-98.
 • Temel F., Bayraktar V. Ve Güven G. (2015), Okul Öncesi Öğretmenlerin Aile İletişim Etkinliklerini Uygulamaları ile ilgili Görüşlerinin İncelenmesi, EJER Congress 2015 Bil-diri Kitabı, Anı Yayıncılık, (http://ejercongress.org/pdf/BildiriKitab%C4%B12015.pdf). erişim tarihi: 1 kasım 2016.
 • Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu (İkinci Baskı). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Tan, M. ve Temiz, B. K. (2003). Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri Ve Önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13 (1) 89-101.
 • Tatar N. (2006). Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı İlköğretim Fen Eğitiminde Araştır-maya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik Başarıya Ve Tutuma Etkisi Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim dalı, yayımlanmamış Dalı Doktora Tezi.
 • Tucker K., (2014) Mathematics Through Play in the Early Years, SAGE Puplications, Third Edition. Los Angeles.
 • Tümkaya, S., (2010). Okul Öncesi Eğitim Döneminde Ailenin Rolü ve Önemi.(Editörler: Songül Tümkaya, Fikret Gülaçtı). Erken Çocukluk Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağı-tım, 279-312.
 • Ural, O., (2010), Dünden Bugüne Aile Eğitimi, Aile Eğitimi Ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları, Editör: Fulya Temel, s, 66, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Vitti, D. & Torres, A.,(2006). Practicing Science Process Skills at Home A Handbook for Parents, May 2006.
 • Yavuzer, H., (2008). Doğum Öncesinden Ergenlik Sonuna Çocuk Psikolojisi (Otuz Birinci Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yoder, J. R., & Lopez, A. (2013). Parent’s perceptions of involvement in children’s educa-tion: Findings from a qualitative study of public housing residents. Child & Adolescent Social Work Journal, 30, 415-433.
 • Wheeler, H. and Connor,]. (2009) Parents, Early Years and Leaming (PEAL). Parents as Partners in the Early Years Foundation Stage. Principles into Practice. London: National Children's Bureau.
 • Worth, K.,(2010)Science in Early Childhood Classrooms: Content and Process, Published (Fall,http://ecrp.uiuc.edu/beyond/seed/worth.html,) Retrieved December 11, 2012.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Other ID 1754
Published Date Mayıs-2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Sara KEFİ
Institution: Foça Belediyesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: May 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi379210, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {613 - 628}, doi = {10.24106/kefdergi.379210}, title = {Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanma Düzeyi Ölçeği: Ebeveyn Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {KEFİ, Sara} }
APA KEFİ, S . (2018). Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanma Düzeyi Ölçeği: Ebeveyn Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (3), 613-628. DOI: 10.24106/kefdergi.379210
MLA KEFİ, S . "Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanma Düzeyi Ölçeği: Ebeveyn Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 613-628 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/36979/379210>
Chicago KEFİ, S . "Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanma Düzeyi Ölçeği: Ebeveyn Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 613-628
RIS TY - JOUR T1 - Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanma Düzeyi Ölçeği: Ebeveyn Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması AU - Sara KEFİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.379210 DO - 10.24106/kefdergi.379210 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 613 EP - 628 VL - 26 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.379210 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.379210 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanma Düzeyi Ölçeği: Ebeveyn Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması %A Sara KEFİ %T Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanma Düzeyi Ölçeği: Ebeveyn Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.379210 %U 10.24106/kefdergi.379210
ISNAD KEFİ, Sara . "Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanma Düzeyi Ölçeği: Ebeveyn Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 3 (May 2018): 613-628. https://doi.org/10.24106/kefdergi.379210
AMA KEFİ S . Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanma Düzeyi Ölçeği: Ebeveyn Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(3): 613-628.
Vancouver KEFİ S . Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanma Düzeyi Ölçeği: Ebeveyn Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(3): 628-613.