Year 2018, Volume 26, Issue 6, Pages 1863 - 1873 2018-11-15

Changes in Education Faculties from the Viewpoints of Academic Staff: Student Profile, Base Score Application and Student Selection
Akademisyenlerin Bakış Açısıyla Eğitim Fakültelerindeki Değişim: Öğrenci Profili, Taban Puan Uygulaması ve Öğrenci Seçimi

İshak Kozikoğlu [1] , Mehmet Fatih Kayan [2]

46 112

The aim of this study is to determine the opinions of academic staff in Education Faculties about the changes in student profile of education faculties in recent years, base score application and student selection for education faculties. This research was conducted with 30 academicians. The research data were obtained through a semi-structured interview form. In the analysis of the data, descriptive analysis technique was used. As a result of the research, academicians stated that education  faculty students have a lower quality of qualification especially in recent years; they think that the base score application for the education faculties  is beneficial in the coming period; they stated that LYS is not sufficient in selecting students for the education faculty, besides that the personality traits of the students, their affective and physical traits should also be measured.
Bu çalışmanın amacı; eğitim fakültelerindeki akademisyenlerin son yıllarda eğitim fakültelerindeki öğrenci profilindeki değişim, eğitim fakültelerine getirilen taban puan uygulaması ve eğitim fakültelerine öğrenci seçimine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu araştırma, 30 akademisyenle gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde, betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, akademisyenlerin son yıllarda eğitim fakültesi öğrencilerinin özellikle nitelik olarak kalitesinin daha düşük olduğunu belirttikleri; eğitim fakülteleri için uygulanmaya başlanan taban puan uygulamasının faydalı olduğunu düşündükleri; eğitim fakültesine öğrenci seçilirken LYS'nin yeterli olmadığını, bunun yanı sıra öğrencilerin kişilik özelliklerinin, duyuşsal ve fiziki özelliklerinin de ölçülmesi gerektiğini belirttikleri ortaya çıkmıştır.
 • Adıgüzel, A. (2008). Eğitim fakültelerinde öğretmen eğitimi program standartlarının gerçekleşme düzeyi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Adıgüzel, A., & Sağlam, M. (2009). Öğretmen eğitiminde program standartları ve akreditasyon. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 83-104.
 • Algül, K. (1997). Gazi Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu'ndan 1995-1996 yılında mezun olan öğrencilerin Ö.S.S. puanları ile akademik başarılarının karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Aydın, A. (1998). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ve öğretmen yetiştirme sorunu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 4(3), 275-286.
 • Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi? Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 36-38.
 • Barber, M., & Mourshed, M. (2007). How the world's best-performing schools systems come out on top. McKinsey & Company
 • Baskan, G. A. (2001). Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede yeniden yapılanma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(20), 15-25.
 • Büyüköztürk, Ş. vd. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (13.baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2005). Research methods in education. (5th ed.). London: Routledge Falmer.
 • Coleman, A. B., Coley, R. J., Phelps, R. P., & Wang, A. H. (2003). Preparing teachers around the world. Educational Testing Service, Princeton, NJ.
 • Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
 • Doğanay, A., Akbulut Taş, M., Yeşilpınar, M., Yolcu, E., Turhan Türkkan, B., Sarı, M., … Akbulut, T. (2015). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde model arayışı. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 5(9), 1-21.
 • Eğitim Reformu Girişimi (2015). Öğretmen politikalarında mevcut durum ve zorluklar. 10.08.2017 tarihinde http://www.egitimreformugirisimi.org/yayin/ ogretmen-politikalarinda-mevcut-durum-ve-zorluklar/ internet adresinden erişilmiştir.
 • Erdoğdu, Y. (1999). Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavında kullanılan testlerin yordama geçerliliğine ilişkin bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Erkan, S., Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B., Şendoğdu, M., Kargı, E., ... & Güler, T. (2002). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerine ait Türkiye profili araştırması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 108-116.
 • Ertürk, S. (2013). Eğitimde “program” geliştirme (6. baskı). Ankara: Edge Akademi Yayınları.
 • Güleçen, S., Cüro, E., & Semerci, N. (2008). Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 139-157.
 • Gülleroğlu, Y. (2005). Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarının yordanmasına ilişkin karşılaştırmalı bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Gürşimşek, I. (1998). Öğretmen eğitiminde yeni yaklaşımlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(14), 25-28.
 • Işık, A., Çiltaş, A., & Baş, F. (2010). Öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik mesleği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 53-62.
 • Karakaya, İ. (2011). Öğretmenlik programlarındaki öğrencilerin ÖSS puanları ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 155-163.
 • Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 1-14.
 • Kılıç, A. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirme programında yer alan derslerin öğrenilme düzeyleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(19), 136-145.
 • Kozikoğlu, İ. (2017). Prospective teachers' cognitive constructs concerning ideal teacher qualifications: A phenomenological analysis based on repertory grid technique. International Journal of Instruction, 10(3), 63-78.
 • Kuran, K. (1988). Çukurova Üniversitesi eğitim fakültesi Adana ve Hatay eğitim yüksekokullarındaki öğrencilerin 1987 ÖSS puanları ile akademik başarılarının karşılaştırılması (Yayınlanmamış doktora tezi). Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kuru, M., & Uzun, H. (2008). Türkiye’de öğretmen adaylarının seçiminde 1954 örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 207-232.
 • Lukaš, M., & Samardžić, D. (2015). Admission requirements for teacher education as a factor of achievement. In SGEM2015, 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015, Conference Proceedings, Book 1, Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education, 2, 17-24.
 • MEB (2017). Öğretmen Strateji Belgesi, 2017-2013. 27.12.2017 tarihinde http://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmen-strateji-belgesi-yayimlandi/icerik/406 adresinden erişilmiştir.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Ok, A. (1991). The determination of admission standards for teacher training program: A delphi study (Yayımlanmamış doktora tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Orhan, E. E. (2017). Türkiye’de öğretmen adayları aldıkları öğretmen eğitimi hakkında ne düşünüyor? Nitel bir araştırma. Eğitim ve Bilim, 42(189), 197-216.
 • Özdoğan, F. S. (1988). Hacettepe Üniversitesi sosyal hizmetler yüksek okulu birinci sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ile üniversiteye giriş puanları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özsoy, S. (2004). Üniversite öğrenci profili: Kavramsal bir çözümleme ve Türkiye’ye ilişkin bazı ampirik bulgular. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 301-334.
 • Saracaloğlu, A. S. (1991). Türkiye ve Japonya'da Üniversiteler ile öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci seçimi. Eğitim ve Bilim, 15(80), 7-14.
 • Sayın, A. (2010). Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavının üniversite başarı not ortalaması ve ortaöğretim başarı puanı ile ilişkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: Modern bir söylem ve retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 63-82.
 • Şişman, M. (2015). Eğitim bilimlerine giriş. Ankara: Pegem Akademi.
 • Uluğ, F. (1996). Okulda başarı. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Uygun, S. (2010). Türkiye de öğretmen adaylarının seçimi ile ilgili bazı uygulamaların tarihsel analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 707-730.
 • Yağımlı, Y. (2004). Öğrenci seçme sınavının yordama geçerliğine ilişkin bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Published Date Kasım-2018
Journal Section Articles
Authors

Author: İshak Kozikoğlu
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Mehmet Fatih Kayan
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi479164, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1863 - 1873}, doi = {10.24106/kefdergi.2206}, title = {Akademisyenlerin Bakış Açısıyla Eğitim Fakültelerindeki Değişim: Öğrenci Profili, Taban Puan Uygulaması ve Öğrenci Seçimi}, key = {cite}, author = {Kozikoğlu, İshak and Kayan, Mehmet Fatih} }
APA Kozikoğlu, İ , Kayan, M . (2018). Akademisyenlerin Bakış Açısıyla Eğitim Fakültelerindeki Değişim: Öğrenci Profili, Taban Puan Uygulaması ve Öğrenci Seçimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (6), 1863-1873. DOI: 10.24106/kefdergi.2206
MLA Kozikoğlu, İ , Kayan, M . "Akademisyenlerin Bakış Açısıyla Eğitim Fakültelerindeki Değişim: Öğrenci Profili, Taban Puan Uygulaması ve Öğrenci Seçimi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1863-1873 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/40303/479164>
Chicago Kozikoğlu, İ , Kayan, M . "Akademisyenlerin Bakış Açısıyla Eğitim Fakültelerindeki Değişim: Öğrenci Profili, Taban Puan Uygulaması ve Öğrenci Seçimi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1863-1873
RIS TY - JOUR T1 - Akademisyenlerin Bakış Açısıyla Eğitim Fakültelerindeki Değişim: Öğrenci Profili, Taban Puan Uygulaması ve Öğrenci Seçimi AU - İshak Kozikoğlu , Mehmet Fatih Kayan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2206 DO - 10.24106/kefdergi.2206 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1863 EP - 1873 VL - 26 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2206 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2206 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Akademisyenlerin Bakış Açısıyla Eğitim Fakültelerindeki Değişim: Öğrenci Profili, Taban Puan Uygulaması ve Öğrenci Seçimi %A İshak Kozikoğlu , Mehmet Fatih Kayan %T Akademisyenlerin Bakış Açısıyla Eğitim Fakültelerindeki Değişim: Öğrenci Profili, Taban Puan Uygulaması ve Öğrenci Seçimi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.2206 %U 10.24106/kefdergi.2206
ISNAD Kozikoğlu, İshak , Kayan, Mehmet Fatih . "Akademisyenlerin Bakış Açısıyla Eğitim Fakültelerindeki Değişim: Öğrenci Profili, Taban Puan Uygulaması ve Öğrenci Seçimi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 6 (November 2018): 1863-1873. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2206
AMA Kozikoğlu İ , Kayan M . Akademisyenlerin Bakış Açısıyla Eğitim Fakültelerindeki Değişim: Öğrenci Profili, Taban Puan Uygulaması ve Öğrenci Seçimi. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(6): 1863-1873.
Vancouver Kozikoğlu İ , Kayan M . Akademisyenlerin Bakış Açısıyla Eğitim Fakültelerindeki Değişim: Öğrenci Profili, Taban Puan Uygulaması ve Öğrenci Seçimi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(6): 1873-1863.