Year 2018, Volume 26, Issue 6, Pages 1929 - 1938 2018-11-15

Öğretmen Adaylarının Grafik Çiziminde Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi
Identifying Pre-Service Science Teachers’ Difficulties About Graph Drawings

Orhan Ercan [1] , Fatma Coştu [2] , Bayram Coştu [3]

42 120

Bu çalışma, fen bilgisi öğretmen adaylarının çözünürlük konusunda grafik çizmede karşılaştıkları güçlükleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Betimsel tarama modeli kapsamında; sudaki çözünürlüğü sıcaklıkla değişen beş bileşiğin belirli sıcaklıklarda sudaki çözünürlükleri bir tablo halinde verilmiş ve çözünürlük-sıcaklık grafiklerini çizmeleri öğretmen adaylarından istenmiştir. Çalışmaya, toplam 96 fen bilgisi öğretmen adayı gönüllü olarak katılmıştır. Elde edilen veriler, literatürde önceden belirlenmiş kriterler çerçevesinde, basit istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonunda; öğretmen adaylarının çözünürlük ile ilgili grafikleri çizerken birtakım güçlüklerle karşılaştıkları belirlenmiştir. Belirlenen güçlüklerin, bilimsel süreç becerilerinden biri olan grafik çizme ile ilgili becerilerin geliştirilmesi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanılabileceğine inanılmaktadır.

In this study, it was aimed to determine pre-service science teachers’ difficulties about drawing graphs on solubility. Within the context of the descriptive model; a table in which solubility of the five compounds change with temperature was presented to the pre-service science teachers. Using this table, it was asked them to draw a solubility-temperature graph. Participants of the study were composed of 96 volunteer pre-service science teachers. The collected data were analyzed simple statistics methods based on the criteria in the related literature. The study indicated that pre-service science teachers have confronted a few difficulties about graph drawing on solubility. Result of this study should be utilized to be enhanced graphic drawing skills one of the science process skills.

 • Authors. (2016, Ekim). Quality Assurance in Education: Policies & Approaches. VI. International Congress on Research in Education (ICRE). International Association of Educational Researchers, Rize, Turkey.
 • Ayas, A., Çepni, S., Johnson, D. ve Turgut, M., F. (1997). Kimya Öğretimi, Bilkent, Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Yayınları.
 • Bayazıt, İ. (2011). Öğretmen Adaylarının Grafikler Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4), 1325 -1346.
 • Beichner, R. J. (1994). Testing Student Interpretation of Kinematics Graphs, American Journal of Physics, 62, 750-752.
 • Beler, Ş. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerin fotosentez konusu ile ilgili grafikleri okumada ve yorumlamada karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Bengtsson, L. A., Ottosson, T. (2006). What Lies behind Graphicacy? Relating Students’ Results on a Test of Graphically Represented Quantitative Information to Formal Academic Achievement, Journal of Research in ScienceTeaching, 43 (1), 43-62.
 • Bowen, G.M., Roth, M.W. (2005). Data and Graph Interpretation Practices among Preservice Science Teachers. Journal of Research in Science Teaching, 42(10), 1063-1088.
 • Coştu, B. (2007). Comparison of Students’ Performance on Algorithmic, Conceptual and Graphical Chemistry Gas Problems, Journal of Science Education and Technology, 16(5): 379-386.
 • Coştu, B. (2010). Algorithmic, Conceptual and Graphical Chemistry Problems: A Revisited Study. Asian Journal of Chemistry, 22 (8), 6013-6025.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Dori, Y.J., Sason, I. (2008). Chemical Understanding and Graphing Skills in an Honors Case-Based Computerized Chemistry Laboratory Environment: The Value of Bidirectional Visual and Textual Representations, Journal of Research in ScienceTeaching, 45(2), 219-250.
 • Dunham, P. H.,Osborne, A., 1991. Learning How ToSee: Students’ Graphing Difficulties. Focus on Learning Problems in Mathematics, 13(4): 35-49.
 • Erbilgin, E., Hudal, K. M., Fernandez, L. M. (2006). Scaling and Representing Exponential Relatinoships, Dimensions in Mathematics, 26(2), 55-62.
 • Forster, P. A. (2004). Graphing in Physics: Processes and Sources of Error in Tertiary Entrance Examinations in Western Australia, Research in ScienceEducation, 34(3), 239-265.
 • Gültekin, C. (2009). Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin çözeltiler ve özellikleri konusu ile ilgili grafik çizme okuma ve yorumlama becerilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Gültekin, C.(2014). Ortaöğretim Öğrencileri ile Üniversite Öğrencilerinin Hal Değişimi, Çözeltiler ve Çözünürlük Konuları ile İlgili Grafik Çizme Okuma ve Yorumlama Becerilerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karslı, F. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini geliştirmesinde ve kavramsal değişim sağlamasında zenginleştirilmiş laboratuar rehber materyallerinin etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Kurnaz, M. A. (2013). An Analysis of Turkish High School Students' Performance on Conceptual, Algorithmic and Graphical Physics Problems, Journal of Asian Scientific Research, 3(7), 698-714.
 • Leinhardt, G., Zaslavsky, O., Stein, M. K. (1990). Functions, Graphs, And Graphing: Tasks, Learning, and Teaching, Review of Educational Research, 60(1), 1-64.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2007). Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı, İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf, Ankara: MEB Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (3., 4., 5., 6., 7. ve 8. Sınıflar), Ankara: MEB Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (3., 4., 5., 6., 7. ve 8. Sınıflar), Ankara: MEB Yayınları.
 • Parmar, R. S., Signer, B. R. (2005). Sources of Error in Constructing and Interpreting Graphs A Study of Fourth-and Fifth-Grade Students with LD. Journal of Learning Disabilities, 38(3), 250-261.
 • Potgieter, M., Harding, A., Engelbrecht, J. (2008). Transfer of Algebraic and Graphical Thinking between Mathematics and Chemistry, Journal of Research in Science Teaching, 45 (2), 197-218.
 • Şahin, S., Gençtürk, E., Budanur, T. (2007). Coğrafya Öğretiminde Uygun Grafik Seçimi ve Kullanımının Öğrenme Üzerinde Etkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 293-302.
 • Şen, A. Z., Nakipoğlu, C. (2012). Ortaöğretim Kimya Ders Kitaplarının Bilimsel Süreç Becerileri Açısından İncelenmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 47-65.
 • Tairab, H. H., Khalaf Al-Naqbi, A.K. (2004). How Do Secondary School Science Students Interpret And Construct Scientific Graphs? Journal of BiologicalEducation, 38(3), 127-132.
 • Taşar, M. F., Kandil İngeç, Ş., Ünlü Güneş, P. (2002, Eylül). Grafik çizme ve anlama becerisinin saptanması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.
 • Temiz, B. K., Tan, M. (2003). İlköğretim Fen Öğretiminde Temel Bilimsel Süreç Becerileri, Eğitim ve Bilim, 28(127), 18-24.
 • Temiz, B. K., Tan, M. (2009). Grafik Çizme Becerilerinin Kontrol Listesi İle Ölçülmesi, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 71-83.
 • Uyanık, F. (2007). Ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerinin grafik anlama ve yorumlama ile kinematik başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Yayla, G., Özsevgeç, T. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Grafik Becerilerinin İncelenmesi: Çizgi Grafikleri Oluşturma Ve Yorumlama. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1381-1400.
Primary Language tr
Published Date Kasım-2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Orhan Ercan
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Fatma Coştu
Institution: ESENLER BİLİM SANAT MERKEZİ
Country: Turkey


Author: Bayram Coştu
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi479284, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1929 - 1938}, doi = {10.24106/kefdergi.2227}, title = {Öğretmen Adaylarının Grafik Çiziminde Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Ercan, Orhan and Coştu, Fatma and Coştu, Bayram} }
APA Ercan, O , Coştu, F , Coştu, B . (2018). Öğretmen Adaylarının Grafik Çiziminde Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (6), 1929-1938. DOI: 10.24106/kefdergi.2227
MLA Ercan, O , Coştu, F , Coştu, B . "Öğretmen Adaylarının Grafik Çiziminde Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1929-1938 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/40303/479284>
Chicago Ercan, O , Coştu, F , Coştu, B . "Öğretmen Adaylarının Grafik Çiziminde Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1929-1938
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Grafik Çiziminde Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi AU - Orhan Ercan , Fatma Coştu , Bayram Coştu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2227 DO - 10.24106/kefdergi.2227 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1929 EP - 1938 VL - 26 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2227 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2227 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Öğretmen Adaylarının Grafik Çiziminde Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi %A Orhan Ercan , Fatma Coştu , Bayram Coştu %T Öğretmen Adaylarının Grafik Çiziminde Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.2227 %U 10.24106/kefdergi.2227
ISNAD Ercan, Orhan , Coştu, Fatma , Coştu, Bayram . "Öğretmen Adaylarının Grafik Çiziminde Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 6 (November 2018): 1929-1938. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2227
AMA Ercan O , Coştu F , Coştu B . Öğretmen Adaylarının Grafik Çiziminde Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(6): 1929-1938.
Vancouver Ercan O , Coştu F , Coştu B . Öğretmen Adaylarının Grafik Çiziminde Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(6): 1938-1929.