Year 2019, Volume 8, Issue 1, Pages 41 - 57 2019-03-01

ALGILANAN ÇALIŞMA ARKADAŞLARI VE YÖNETİCİ DESTEĞİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ

Güler TOZKOPARAN [1] , Yıldız Tenteriz [2]

43 155

Amaç: Bir örgütte yöneticinin ilgisi, iş görenlerin fikirlerini önemsemesi ve iş görenlerin gelişimlerine verdiği destek ile yaptığı katkılar, iş görenler tarafından algılanan yönetici desteğini oluşturmaktadır. Çalışma arkadaşları desteği ise iş görenlerin aynı örgütte birlikte çalıştığı kişilerden gelen desteği nasıl algıladıklarıdır. Algılanan yönetici desteği; genellikle örgütsel bağlılık, performans, işe yönelik tutumlar, stres, gerginlik gibi değişkenlerle birlikte incelenmektedir. Çalışma arkadaşları desteği ise diğer destek türleriyle birlikte daha çok stres, duygusal bağlılık, örgütsel özdeşleşme gibi değişkenlerle birlikte incelenmiş, ancak bugüne kadar yapılmış çalışmalarda iş performansı ile ilişkisinin pek ele alınmadığı görülmüştür. Bu nedenle, çalışmanın amacı, algılanan çalışma arkadaşları desteğini, algılanan yönetici desteği ile birlikte ele alınarak iş performansına etkisini incelemeye çalışmaktır.

Yöntem: Araştırma, survey yöntemi ve anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 140 kadın, 70 erkek olmak üzere toplam 210 beyaz yakalı çalışan katılmıştır.

Bulgular: Verilerin analizi sonucunda, algılanan çalışma arkadaşları ve yönetici desteği ile iş performansı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışma Arkadaşları Desteği, Yönetici Desteği
 • ABUALRUB, R. F. (2006). Replication and Examination of Research Data on Job Stress and Coworker Social Support With Internet and Traditional Samples. Journal Of Nursing Scholarship , 38 (2), 200-204.
 • BABIN ,B.J. ve . Boles, J.S. (1996). “The Effects of Perceived Co-Worker Involvement and Supervisor Support on Service Provider Role Stress, Performance and Job Satisfaction”, Journal of Retairing , 72 (1) ,57-75.
 • BHANTHUMNAVIN, D. (2003). Perceived Social Support From Supervisor and Group Members Psychological and Situational Characteristics as Predictors of Subordinate Performance in Thai Work Units. Human Resource Development Quarterly , 14 (1), 74-97.
 • BEEHR T.A. , JEX, S.M. ; STACY, B.A. and MURRAY , M. A. (2000). “Work Stressors and Coworker Support as Predictors of Individual Strain and Job Performance”. Journal of Organizational Behavior ,21, 391-405
 • CEYLAN, A. K., ÇELİK, G. M., ve EMHAN, A. (2015). Personel Güçlendirmesi ve Yönetici Desteğinin İş Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Enerji Sektöründe Bir Uygulama. İşleme Araştırmaları Dergisi , 7 (1), 168-185.
 • CHRISTEN, M. , IYER, G., ve SOBERMAN, D. (2006). Job Satisfaction, Job Performance, and Effort: A Reexamination Using Agency Theory. Journal of Marketing , 70, 137–150.
 • CÔTÉ, S. ve MİNERS, C. T. (2006). Emotional Intelligence, Cognitive Intelligence, and Job Performance. Administrative Science Quarterly , 51 (1), 1-28.
 • ÇÖL, G. (2008). Algılanan Güçlendirmenin İşgören Performansı Üzerine Etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi , 35-46.
 • DEMİRER CİNDİLOĞLU, M. (2017). Örgütlerde Destek Algılarının Çalışanın Duygularını İfade Etmesi Üzerine Etkisi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 10, Sayı 2, Aralık 2017, s.1043-1060.
 • DEMİRHAN, Y., KULA, S., & KARAGÖZ, G. (2014). İş Memnuniyeti ve Yönetici Desteğinin Memurların PerformansınaEtkisi: Diyarbakır Özel Harekat Polisi Birimi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 285-297.
 • EISENBERGER, R., STINGLHAMBER, F., VANDENBERGHE, C., SUCHARSKI I. L. ve RHOADES, L. (2002). Perceived Supervisor Support: Contributions to Perceived Organizational Support and Employee Retention. Journal of Applied Psychology , 87 (3), 565–573.
 • GİRAY, M. D. ve ŞAHİN, D. N. (2012). Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları , 15 (30), 1-9.
 • GİRAY, D. M. (2013). İş Yeri Desteği: Örgüt, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteğine Genel Bir Bakış. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi , 65-81.
 • GOH, Z., ILIES, R. ve WILSON , K.S.(2015). Supportive Supervisors Improve Employees’ Daily Lives: The Role Supervisors Play in the Impact of Daily Workload on Life Satisfaction via Work-Family Conflict. Journal of Vocational Behavior .
 • GÖKTEPE, E. A. (2017). Algılanan Yönetici Desteği Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenirliliği. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi , 31-48.
 • GREENHAUS, J. H., PARASURAMAN, S. ve WORMLEY, W. M. (1990). Effect of Race On Organizational Experiences , Job Performance Evaluations, and Career Outcomes. Academy of Management Journal , 33 (1), 64-86.
 • GÜRBÜZ, S. ve YÜKSEL, M. (2008). Çalışma Otamında Duygusal Zeka: İş Performansı, İş Tatmini, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bazı Demografik Özelliklerle İlişkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi , 174-190.
 • İNCE, A. R. (2016). Algılanan Örgtüsel Desteğin İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisinde Yönetici Desteğinin Aracılık Rolü. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 15 (57), 649-660.
 • KARASEK , R. A. , TRIANTIS K.P. ve CHAUDHRY S.S. (1982). " Coworker and Supervisor Support as Moderators of Associations Between Task Characteristics and Mental Strain ", Journal Of Occupational Behaviour, Vol. 3. 181-200 .
 • KIRKMAN, B. L. ve ROSEN, B., (1999). “Beyond Self-Management: Antecedents and Consequences of Team Empowerment”, Academy of Management Journal, Vol. 42 Issue 1, s. 58-74.
 • KURT, E. (2013). Algılanan Sosyal Destek ve İş Performansı İlişkisinde İşe Bağlılığın Aracı Etkisi: Turizm İşletmelerinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • ÖZDEMİR, A. (2010). İlköğretim Okullarında Algılanan Yönetici Desteğinin ve Bireycilik-Ortaklaşa Davranışçılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile İlişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi , 16 (1), 93-112.
 • PEKDEMİR, I., KOÇOĞLU, M. ve GÜRKAN, G. Ç. (2013). Birey- Örgüt Uyumunun Açıkça Konuşma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Algılanan Yönetici Desteğinin Aracılık Rolü: MBA Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi , 24 (75), 83-104.
 • RANDALLl, M. L., CROPANZANO, R., BORMANN, C. A., ve BIRJULIN, A. (1999). Organizational Politics and Organizational Support as Predictors of Work Attitudes, Job Performance, and Organizational Citizenshipbehavior. Journal of Organizational Behavior , 159-174.
 • SİGLER, T.H. ve PEARSON, C.M. (2000). “Creating An Empowering Culture: Examining The Relationship Between Organizational Culture and Perceptions of Empowerment”. Journal of Quality Management, Vol.5.
 • STINGLHAMBER, F. ve VANDENBERGHE, C. (2003). Organizations and Supervisors as Sources of Support and Targets of Commitment:A Longitudinal Study. Journal of Organizational Behavior , 251-270.
 • TURGUT, T. (2011). Çalışmaya Tutkunluk: İş Yükü, Esnek Çalışma Saatleri, Yönetici Desteği ve İş- Aile Çatışması ile İlişkileri. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 25 (3-4), 155-179.
 • TURUNÇ, Ö ve ÇELİK, M. (2010). Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi. Yönetim ve Ekonomi , 17 (2), 183-206.
 • YOON , J. ve THYE, S. (2000) . "Supervisor Support in the Work Place: Legitimacy and Positive Affectivity. The Journal Of Social Psychology , 140(3) , 295- 316 .
 • ZİNCİRKIRAN, M., YALÇINSOY, A., & IŞIK, M. (2016). Yönetici Desteği ile İş Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. https://www.researchgate.net/publication/310753516 Erişim Tarihi:05/06/2018.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Güler TOZKOPARAN (Primary Author)
Institution: Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF
Country: Turkey


Author: Yıldız Tenteriz
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Dates

Application Date: June 19, 2018
Acceptance Date: February 1, 2019
Publication Date: March 1, 2019

Bibtex @research article { klujfeas434633, journal = {Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-3417}, eissn = {2587-2052}, address = {Kirklareli University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {41 - 57}, doi = {}, title = {ALGILANAN ÇALIŞMA ARKADAŞLARI VE YÖNETİCİ DESTEĞİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {TOZKOPARAN, Güler and Tenteriz, Yıldız} }
APA TOZKOPARAN, G , Tenteriz, Y . (2019). ALGILANAN ÇALIŞMA ARKADAŞLARI VE YÖNETİCİ DESTEĞİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (1), 41-57. Retrieved from http://dergipark.org.tr/klujfeas/issue/40803/434633
MLA TOZKOPARAN, G , Tenteriz, Y . "ALGILANAN ÇALIŞMA ARKADAŞLARI VE YÖNETİCİ DESTEĞİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2019): 41-57 <http://dergipark.org.tr/klujfeas/issue/40803/434633>
Chicago TOZKOPARAN, G , Tenteriz, Y . "ALGILANAN ÇALIŞMA ARKADAŞLARI VE YÖNETİCİ DESTEĞİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2019): 41-57
RIS TY - JOUR T1 - ALGILANAN ÇALIŞMA ARKADAŞLARI VE YÖNETİCİ DESTEĞİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ AU - Güler TOZKOPARAN , Yıldız Tenteriz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 57 VL - 8 IS - 1 SN - 2146-3417-2587-2052 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences ALGILANAN ÇALIŞMA ARKADAŞLARI VE YÖNETİCİ DESTEĞİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ %A Güler TOZKOPARAN , Yıldız Tenteriz %T ALGILANAN ÇALIŞMA ARKADAŞLARI VE YÖNETİCİ DESTEĞİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ %D 2019 %J Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-3417-2587-2052 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD TOZKOPARAN, Güler , Tenteriz, Yıldız . "ALGILANAN ÇALIŞMA ARKADAŞLARI VE YÖNETİCİ DESTEĞİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 / 1 (March 2019): 41-57.
AMA TOZKOPARAN G , Tenteriz Y . ALGILANAN ÇALIŞMA ARKADAŞLARI VE YÖNETİCİ DESTEĞİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ. KLUJFEAS. 2019; 8(1): 41-57.
Vancouver TOZKOPARAN G , Tenteriz Y . ALGILANAN ÇALIŞMA ARKADAŞLARI VE YÖNETİCİ DESTEĞİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 8(1): 57-41.