Year 2018, Volume , Issue 32, Pages 113 - 136 2018-12-31

Arap Edebiyatında Ninniler ve Dil-Toplum Işığındaki Yansımaları

Davut ORHAN [1] , Muhammed ABAZOĞLU [2]

45 109

Çocuk edebiyatı çerçevesinde ele alınan Arap Edebiyatında Ninniler ve Dil-Toplum Işığındaki Yansımaları adlı bu çalışmada sözlü halk kültürünün en önemli unsurlarından biri olan ninnilere değinilmiştir. Bilindiği gibi ninniler bir toplumun inancı, sosyal yapısı ve düşüncesine ilişkin önemli ipuçları taşıyan sözlü halk kültürünün önemli bir türüdür. Çocuğun annesinden ilk duyduğu sözlerden olması hasebiyle ninniler gerek insan hayatında ve gerekse edebiyatta önemli bir öneme haizdir. İhtiva ettikleri mesajlarıyla içinde doğdukları toplumun sosyal, kültürel ve dinî yapısına ışık tutan ninniler, özellikle çocuk eğitiminde vazgeçilmez bir unsur olup üzerinde ehemmiyetle durulması gereken bir edebi tür olduğu görülmektedir.

Çocuk, Edebiyat, Arap, Ninni
 • Ammar, Mahmut b. İsmail. "el-Kıyamu’t-Terbeviyye ve’l-İctimâʻiyye fi Enâşidi'l-Mehdi ‘İnde’l-‘Arab". Ummul Kura Üni-versitesi Şerʻi İlimler ve Dil, Edebiyat Dergisi, 29/17, (2004): 792.
 • Askalanî, İbn Hacer. el-İsâbe fi Temyizi's-Sahâbe. 8 Cilt. Beyrut: Dâru’l Kutubi’l-‘İlmiyye ts.
 • Bernağiş, Muhammed Hasan. Edebu’l-Atfâl Ehdâfuhu ve Simâtu-hu. 2. Baskı. Beyrut: Müessesetu’r-Risâle, 1996.
 • Câhız, Ebû ‘Usman Amr b. Bahr. el-Beyan ve’t-Tebyin. 3 Cilt. Bey-rut: Dâr ve Mektebetü’l-Hilâl, 2002.
 • Câhız, Ebû ‘Usman Amr b. Bahr. Kitabu’l-Bursan ve’l-‘Urcan ve’l-Umyan ve’l-Hûlan. thk. Abdüsselam Muhammed Harun, Bey-rut: Dâru’l-Cîl, 1990.
 • Davud, Enis. Edebu’-l-Atfâl. Kahire: Dâru’l-Maʻarıf, 1993.
 • Dineveri, İbn Kuteybe, Ebu Muhammed Abdullah b. Mûslim. Uyunul’l-Âhbar. 2. Baskı. Kahire: Matbaʻatu Dâru’l-Kutubi’-l-Mısriyye, 1996.
 • Ebû Saʻd, Ahmed. Egâni Terkîsi’l-Atfâl ‘İnde’l-Arab Munzü’l-Cahiliyyeti hatta'l-‘Asri’l-Emevî. 2. Baskı. B.y.y.: Dâru’l- İlm li’l-Melayn, 1982.
 • Ebu ‘Acâce, Samiye. "Şiiru'l-Atfâl İnde Süleyman el-İsa". Mecelle-tü'l-Mahber fi'l-Lugati ve'l-Edebi'l-Cezâiri sy. 5, (2009): 371-392.
 • el-Ammuş, Hulûd İbrahim. "Eşʻâru Tarkisu'l-Atfâl fi't-Türâsi'l-Arabiyyi'l-Kadim". Câmiatü Ummu'l-Kura li Ulûmi'l-Lugâti ve Adâbihe dergisi 3 (2010): 122.
 • el-Maʻtûk, Ahmed Muhammed. el-Hasîletü'l-Lûgaviyye. 1. Baskı, Kuveyt: Âlemü'l-Maʻrife, 1996.
 • Enis, İbrahim. Delâletü'l-Elfâz. 6. Baskı. Kahire: Mektebeu'l-Enclo'l-Mısriyye. 1984,
 • Enis, İbrahim. Mûsika’ş-Şiir. 2. Baskı, Kahire: Mektebeu'l-Enclo'l-Mısriyye. 1952.
 • Hüseyin, Âlâ Abdülkadir. Uğniyetu't-Tifl ve Tesiruha alâ Şahsiyye-ti't-Tifli'l-Filistiniî. Camiʻatu'n-Necâh el-Vataniyye, Kuliyyetu'l-Funûni'c-Cemile. 2009/2010.
 • İbn Manzur, Ebu'l-Fadl Muhammed b. Mukrem b. Ali b. Manzur. Lisanu’l-Arab. Kahire: Dâru’l-Ma’arif, ts.
 • İbn Zafer, Ebû Abdullah Muhammed el-Mekkî. Kitabu Enbâi Nu-cebei’l-Ebnâ. 1. Baskı, b.y.y.: Efaki’l-Cedide, 1980.
 • İbşihî, Şihabudddin Muhammed b. Ahmed. el-Mustatraf fi Külli Fennin Mustazraf. Mısır: Mektebetu'c-Cumhuriyyeti’l-Arabiyye, ts.
 • Lerer, Seth. Edebü'l-Atfâl Min Aesop ilâ Harry Potter. Trc. Melike Abyad, Dimaşk: el-Hey'etü'l-ʻÂmmetü's-Suriyyetü li'l-Kitâb, 2010.
 • Râzi, Muhammed b. Ebi Bekr. Muhtâru's-Sihâh. Beyrut: Mektebe-tü Lübnan, 1986.
 • Spina, Sergio. et-Terbiyetu'l-Lûgaviyye li't-Tıfl. Trc. Favzi İsa vd. Kahire: Dâru'l-Fikri'l-Arabi, 2001.
 • Suyûtî, Abdurrahman b. Ebi Bekr Celaleddin. el-Muzhir fi Ulum el-Luğati ve Envâʻiha. Kahire: Mektebetu Dâru’t-Turas, ts.
 • Şarkâvi, Suphi İbrahim vd. "Eğâni'l-Atfâli'ş-Şaʻbiyye fi'l-Ürdün ve Delalâtuha'r-Ramziyye". el-Mecelletü'l-Urdüniyyeti li'l-Funûn, 2/6 (2013): 175- 198.
 • Zılıt, Ahmed. Edebu't-Tufûle, Beyne Kamil Keylâni ve Muhammed el-Harâvi. Kahire: Dâru'l-Maârif, 1994.
 • Al-Quds al-Arabi. "Filistînü Dâri ve Derbu İntisâri", erişim: 23 Eylül 2018, http://www.alquds.co.uk/?p=73453
 • Bilgicik.com. "Çocuk Edebiyatı Nedir", erişim: 20 Ağustos 2018, http://www.bilgicik.com/yazi/cocuk-edebiyati-nedir-cocuk-edebiyati/.
 • Colors - Toyor baby, "Uğniyetü ElvâN", erişim: 23 Eylül 2018, https://www.youtube.com/watch?v=AdQCja4MBcY
 • el-Maʻrife. "Edebu'l-Atfâl", erişim: 15 Ağustos 2018, https://www.marefa.org/;
 • Müssesetü'n-Nûr li's-Sakâfeti ve'l-İʻlâm. " Terânimü'l-Mehdi fi't-Türâsi'ş-Şaʻbi", erişim: 04 Eylül 2018, http://www.alnoor.se/article.asp?id=110670.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Araştırma Makaleleri / Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9826-6207
Author: Davut ORHAN (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2153-3909
Author: Muhammed ABAZOĞLU

Dates

Publication Date: December 31, 2018

ISNAD ORHAN, Davut , ABAZOĞLU, Muhammed . "Arap Edebiyatında Ninniler ve Dil-Toplum Işığındaki Yansımaları". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 32 (December 2019): 113-136.