Year 2017, Volume 9, Issue 18, Pages 82 - 97 2017-03-31

PORTER MODELİNDEN GELİŞTİRİLEN YENİ BİR MODEL IŞIĞINDA SEKTÖREL KÜMELENME ANALİZİ - SECTORAL CLUSTERING ANALYSIS BASED ON THE PORTER MODEL: A STUDY IN THE BATI AKDENİZ REGION

Ahmet SARITAŞ [1] , Mustafa Zihni TUNCA [2]

462 861

Küreselleşme ve ekonomik değişim süreci, ulusal ekonomiler kadar yerel ekonomiler için de önemli bir dönüm noktasıdır. Günümüzde, aynı tür ürün veya hizmetler sunan çeşitli sektör ve bölgelerde işbirliğine dayanan oluşumlar görülmektedir. Kümeleme olarak da tanımlanan bu işbirliği yapıları, maliyet avantajı yaratma ve dolayısı ile rekabet edebilirliğin yükselmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Çalışmanın amacı, rekabet edebilirlik ile kümelenme kavramının ilişkilerini ve kümeleri oluşturan değer zincirlerinin birbiriyle bağlantılarını ortaya koymak ve araştırmaktır. Bu çalışma, derlenen verilerin analizinde kullanılan ve Porter modeline dayalı olarak geliştirilen yeni bir modelin tanımlanmasını ve uygulamasını içermektedir. Çalışmada, kümelenme özellikleri gösteren bölge veya sektör belirlenmekte ve işbirliği içindeki kuruluşlar belli kriterlere göre istatistiksel olarak değerlendirilmekte ve nihayetinde, bulgular yorumlanmaktadır. 

Kümelenme, Porter Modeli, Batı Akdeniz
 • Akdağ, Recep - Mete, Mehmet - Emhan, Abdurrahim (2014), “Diyarbakır Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Elmas Modeli ile Kümelenme Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.19, Sayı.2, (323-341).
 • Bakan, İsmail (2011). Çağdaş Yönetim Yaklaşımları İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Başer, Hakan vd. (2012), “KOBİ’lerin İhracata Yönlendirilmesinde Kümelenme Modeli: Ankara Plastikçiler Kümesi”, Ekonomi Bilimler Dergisi, Cilt.4, No.2, (45-54).
 • BEBKA, “TR41 Bölgesi İlleri Kümelenme Analizleri 2012”,
 • http://www.bebka.org.tr/.../files/TR41_Bölgesi_İlleri_Kumelenme_Analizleri, (22.05.2015).
 • Duran, Gülhan (2016), “Kümelenme Düzeyi Üzerine Bir Araştırma: Bucak İlçesi Mermer Sektörü Örneği”, MAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C:8, S:15, (147-163).
 • Eraslan, Hakkı – Karatas, Abdülmecit – Kaya, Hüseyin (2007). “Türk Plastik Sektörünün Rekabetçilik Analizi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.11, (207-208).
 • Erol, Demet - Yıldırım, Kübra (2013), “Türkiye’de Kümelenme Yaşam Döngüsü: OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Örneği”, Verimlilik Dergisi, Cilt.2, Sayı.2, (39-62).
 • http://reflow.scribd.com/4ghezcy5a8dzg8a/images/image-1.jpg, (15.05.2012).
 • http://www.scribd.com/doc/21161006/turkiyede-kumelenmepolitikas%C4%B1n%C4%B1n-geli%C5%9Ftirilmesi-projesi,(15.05.2012)
 • İslamoğlu, A. Hamdi (2003), Bilimsel Araştırma Yöntemler, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • Kalaycı, Şeref (2008), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kaplan, Mustafa (2009), “KOBİ’ler ve Kümeler”, MÜSİAD, Çerçeve Dergisi, Yıl 17, Sayı.51, (12-16).
 • Karayel, Selçuk (2010). Yenilikçi Bir Örgütlenme Modeli Olarak “Kümelenme” İle İşletme Performansı İlişkisi: Ayakkabıcılık Sektöründe Bir Araştırma, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Keskin, Hidayet (2009), Kümelenme ve Sektörel Bağlantıları Açısından Isparta İli Orman Ürünleri Endüstrisinin Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Keskin, Hidayet ve Dulupçu, M. Ali (2009). “Kümelenme ve Sektörel Bağlantıları Açısından Isparta İli Orman Ürünleri Endüstrisinin Değerlendirilmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.1, s.61.
 • “Kümelenme”, http://www.duyguguncesi.net/?p=6870, (11.03.2012).
 • Orhunbilge, Neyran (2000). Örnekleme Yöntemleri ve Hipotez Testleri, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Yayınları, İstanbul.
 • Porter, Michael. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York.
 • Porter, Michael E. (1998), Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business School Pres.
 • Sayın, Erol (2008). “Kümelenme Yaklaşımı ve Türkiye”, Ankara Sanayi Odası Büyüteç Dergisi.
 • Sipahi, Beril - Yurtkoru, E.Serra - Çinko, Murat (2008). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, Beta Yayınları, İstanbul.
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ahmet SARITAŞ
Country: Turkey


Author: Mustafa Zihni TUNCA
Institution: Süleyman Demirel University, Faculty of Art and Science, Physics Department, Isparta, Turkey

Dates

Publication Date: March 31, 2017

Bibtex @research article { makusobed288360, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {82 - 97}, doi = {10.20875/makusobed.288360}, title = {PORTER MODELİNDEN GELİŞTİRİLEN YENİ BİR MODEL IŞIĞINDA SEKTÖREL KÜMELENME ANALİZİ - SECTORAL CLUSTERING ANALYSIS BASED ON THE PORTER MODEL: A STUDY IN THE BATI AKDENİZ REGION}, key = {cite}, author = {SARITAŞ, Ahmet and TUNCA, Mustafa Zihni} }
APA SARITAŞ, A , TUNCA, M . (2017). PORTER MODELİNDEN GELİŞTİRİLEN YENİ BİR MODEL IŞIĞINDA SEKTÖREL KÜMELENME ANALİZİ - SECTORAL CLUSTERING ANALYSIS BASED ON THE PORTER MODEL: A STUDY IN THE BATI AKDENİZ REGION. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (18), 82-97. DOI: 10.20875/makusobed.288360
MLA SARITAŞ, A , TUNCA, M . "PORTER MODELİNDEN GELİŞTİRİLEN YENİ BİR MODEL IŞIĞINDA SEKTÖREL KÜMELENME ANALİZİ - SECTORAL CLUSTERING ANALYSIS BASED ON THE PORTER MODEL: A STUDY IN THE BATI AKDENİZ REGION". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 82-97 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/28358/288360>
Chicago SARITAŞ, A , TUNCA, M . "PORTER MODELİNDEN GELİŞTİRİLEN YENİ BİR MODEL IŞIĞINDA SEKTÖREL KÜMELENME ANALİZİ - SECTORAL CLUSTERING ANALYSIS BASED ON THE PORTER MODEL: A STUDY IN THE BATI AKDENİZ REGION". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 82-97
RIS TY - JOUR T1 - PORTER MODELİNDEN GELİŞTİRİLEN YENİ BİR MODEL IŞIĞINDA SEKTÖREL KÜMELENME ANALİZİ - SECTORAL CLUSTERING ANALYSIS BASED ON THE PORTER MODEL: A STUDY IN THE BATI AKDENİZ REGION AU - Ahmet SARITAŞ , Mustafa Zihni TUNCA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.288360 DO - 10.20875/makusobed.288360 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 97 VL - 9 IS - 18 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.288360 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.288360 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute PORTER MODELİNDEN GELİŞTİRİLEN YENİ BİR MODEL IŞIĞINDA SEKTÖREL KÜMELENME ANALİZİ - SECTORAL CLUSTERING ANALYSIS BASED ON THE PORTER MODEL: A STUDY IN THE BATI AKDENİZ REGION %A Ahmet SARITAŞ , Mustafa Zihni TUNCA %T PORTER MODELİNDEN GELİŞTİRİLEN YENİ BİR MODEL IŞIĞINDA SEKTÖREL KÜMELENME ANALİZİ - SECTORAL CLUSTERING ANALYSIS BASED ON THE PORTER MODEL: A STUDY IN THE BATI AKDENİZ REGION %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 18 %R doi: 10.20875/makusobed.288360 %U 10.20875/makusobed.288360
ISNAD SARITAŞ, Ahmet , TUNCA, Mustafa Zihni . "PORTER MODELİNDEN GELİŞTİRİLEN YENİ BİR MODEL IŞIĞINDA SEKTÖREL KÜMELENME ANALİZİ - SECTORAL CLUSTERING ANALYSIS BASED ON THE PORTER MODEL: A STUDY IN THE BATI AKDENİZ REGION". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 18 (March 2017): 82-97. https://doi.org/10.20875/makusobed.288360
AMA SARITAŞ A , TUNCA M . PORTER MODELİNDEN GELİŞTİRİLEN YENİ BİR MODEL IŞIĞINDA SEKTÖREL KÜMELENME ANALİZİ - SECTORAL CLUSTERING ANALYSIS BASED ON THE PORTER MODEL: A STUDY IN THE BATI AKDENİZ REGION. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(18): 82-97.
Vancouver SARITAŞ A , TUNCA M . PORTER MODELİNDEN GELİŞTİRİLEN YENİ BİR MODEL IŞIĞINDA SEKTÖREL KÜMELENME ANALİZİ - SECTORAL CLUSTERING ANALYSIS BASED ON THE PORTER MODEL: A STUDY IN THE BATI AKDENİZ REGION. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(18): 97-82.