Year 2017, Volume 9, Issue 22, Pages 235 - 250 2017-12-31

BELEK, SİDE VE ALANYA BÖLGELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN OTEL İŞLETMELERİNİN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU REKREASYON ETKİNLİKLERİNİN İÇERİK ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON THE CONTENT ANALYSIS OF THE RECREATIONAL EVENTS OFFERED TO VISITORS OF THE HOTEL MANAGEMENTS IN BELEK, SIDE AND ALANYA REGIONS

İbrahim GİRİTLİOĞLU [1] , Atınç OLCAY [2] , Harun Reşit GÜNDOĞAN [3] , Bilal Nadir ALKAN [4]

225 486

ÖZET

Yapılan bu araştırmanın amacı, deniz, güneş, kum turizminin başkenti olan Antalya ilinin Belek, Side ve Alanya bölgelerinde bulunan, dört ve beş yıldızlı otellerin müşterilerine sunmuş oldukları rekreasyon faaliyetlerinin içerik analizi ile incelenmesi oluşturmaktadır. İlgili web sitelerinde yapılan araştırma sonucuna göre; Belek bölgesinde 86, Side bölgesinde 111 ve Alanya bölgesinde ise 111 otel olmak üzere; her üç bölgede toplam 308 otelin faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Bu bölgelerde faaliyet gösteren 308 otelin web sitesi 2016 yılının Nisan ve Mayıs aylarında ziyaret edilerek veriler elde edilmiştir. Yapılan bu araştırmanın sonucunda rekreasyon etkinlikleri açık havuz, hamam ve sauna, oteller tarafından müşterilere yüksek düzeyde sunulurken, yelken, squash ve pilates ise düşük düzeyde sunulan etkinlikler olduğu tespit edilmiştir
Turizm, Boş Zaman Yönetimi, Rekreasyon Etkinlikleri
  • Akçakoyun, F., (2000). Muğla Yöresinde Bulunan Turistik Oteller Ve Tatil Köylerinde Sportif Animasyon ve Rekreasyon Faaliyetlerinin Hizmet Satışlarına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Muğla. Akesen, Aytuğ, (1984). Açık Hava Rekreasyonunda Bazı Temel Kavramlar ve Özellikleri, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, seri: B, c.34, s.1 Aklıbaşında, M., (2013). Yahyalı İlçesi ve Yakın Çevresini Peyzaj Potansiyelini Sürdürülebilir Turizm ve Rekreasyonel Kullanımlar Yönünden Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim dalı, Erzurum. Akten, M., (2003). Isparta İlindeki, Rekreasyon Alanlarının Mevcut Potansiyellerinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 2, s. 115- 132 Akten, M. ve Akten, S., (2011). Rekreasyon Potansiyellerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model Yaklaşımı: Gülez Yöntemi, I. Ulusal Sarıgöl İlçesi Ve Değerleri Sempozyumu, 17-19 Şubat 2011 Sarıgöl, Manisa Borhan, O. ve Erkman, N., (2009). Antalya'nın Kemer İlçesinde Tatil Yapan TuristlerinRekrasyon ve Animasyon Faaliyetleri Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 11-3, 21-26 Connel, J., (2006). Medical Tourism, Sea, Sun, Sand and ... Surgery, Tourism Manegement, 27, 1093, 1100. Cong, L. C., (2016). A Formative Model Of The Relation Between Destination Quality, Tourist Satisfaction and İnteltional Loyalty: an Emprical Test in Vietnam, Journal of Hospitality and Tourism Management, 26, 50-62 Demirci Orel, F. ve Yavuz, M. C., (2002) Rekreasyonel Turizmde Müşteri Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Garcia, J.A., Gomez M. ve Molina, A., (2012). A Destination-Branding model: An Emprical Analysis Based On Stakelholders, Tourism Manegement 33, 646-661. Hall, M. C. ve Page, S. J., (2014). The Geography of Tourism and Recreation Environment, Place and Space, Fourth Edition. Hazar, A., (2014). Rekreasyon ve Animasyon, Detay Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara Karaküçük, B. M., (2008). Kentlerde Spor Amaçlı Rekreasyonel Tesislerin Potansiyel Değerlendirilmesi: Keçiören Belediyesi Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Ankara. Koçan, N., (2007). Geleneksel Sporlarımızdan Cirit Rekreasyon Amacı ile Günümüze Uyarlanması Spor Yönetimi ve Bilgi teknolojileri Dergisi, Cilt.2, S.1 Koçyiğit, M. ve Yıldız, M., (2014). Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Uygulamaları; Konya Örneği, International Journal of Science Culture and Sport, Special Issue on the Proceedings of the 1st Isstr-Sc Congress SI(2):211-223 Mason, Rod, (2005). Recreation and Tourism in The Australian Alps, Education Resource Recreation and Tourism, 1-14 Nicholls, S., (2012). Outdoor Recreation an Tourism, In U.S. National Climate Assesment Midwest. Ragoonaden, S., (2015). Tourism and Recreation, VI. Assessment of Other Human Activities and The Marine Enviroment, Touristik Activities at Grande Baie, Nortwestern Mauritius, 373-385. Saygın, Ö., (1999). I. Sınıf Tatil Köylerindeki Sportif Rekreasyon/Animasyon Programları, Tesisleri ve Uygulamaları, Muğla Bölgesi Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Muğla. Turgut, T., (2012). Suya Dayalı Rekreasyon ve Antalya İlinde Suya Dayalı Rekreasyon Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerin Profillerini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Akdeniz Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı, Antalya. Türkmen, M., Kul, M., Genç,E. ve Sarıkabak, M., (2013). ‘‘Konaklama İşletmesi Yöneticilerinin Rekreasyon Algı Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi:Batı Karadeniz Bölgesi Örneği" International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/8 Summer 2013, p. 2139- 2152, Ankara-Turkey United Nations World Tourism Organization (UNWTO), Annual Raport 2014 Yeşilyurt, C., Yücel, H. ve Yılmaz, B. S., (2012). Yavaş Şehirlerin Rekreasyon Olanakları: Seferihisar'da Rekreasyonel Bir Faaliyet Olarak Eko-Turizm, I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: 866-877. Yılmaz, Ş., (2007). Rekreasyon Faaliyetlerinin Yönetim ve Organizasyonu Antalya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı, Antalya.
  • İNTERNET KAYNAKLARI http://www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri/istatistikler/turist-sayisi-ve-turizm-geliri/2003-gelirsayi-ve-ortalama-harcama_68.html, Erişim Tarihi:12.04.2016
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Research Articles
Authors

Author: İbrahim GİRİTLİOĞLU
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Atınç OLCAY
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Harun Reşit GÜNDOĞAN

Author: Bilal Nadir ALKAN

Dates

Publication Date: December 31, 2017

Bibtex @research article { makusobed348431, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {235 - 250}, doi = {10.20875/makusobed.348431}, title = {BELEK, SİDE VE ALANYA BÖLGELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN OTEL İŞLETMELERİNİN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU REKREASYON ETKİNLİKLERİNİN İÇERİK ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON THE CONTENT ANALYSIS OF THE RECREATIONAL EVENTS OFFERED TO VISITORS OF THE HOTEL MANAGEMENTS IN BELEK, SIDE AND ALANYA REGIONS}, key = {cite}, author = {GİRİTLİOĞLU, İbrahim and OLCAY, Atınç and GÜNDOĞAN, Harun Reşit and ALKAN, Bilal Nadir} }
APA GİRİTLİOĞLU, İ , OLCAY, A , GÜNDOĞAN, H , ALKAN, B . (2017). BELEK, SİDE VE ALANYA BÖLGELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN OTEL İŞLETMELERİNİN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU REKREASYON ETKİNLİKLERİNİN İÇERİK ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON THE CONTENT ANALYSIS OF THE RECREATIONAL EVENTS OFFERED TO VISITORS OF THE HOTEL MANAGEMENTS IN BELEK, SIDE AND ALANYA REGIONS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22), 235-250. DOI: 10.20875/makusobed.348431
MLA GİRİTLİOĞLU, İ , OLCAY, A , GÜNDOĞAN, H , ALKAN, B . "BELEK, SİDE VE ALANYA BÖLGELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN OTEL İŞLETMELERİNİN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU REKREASYON ETKİNLİKLERİNİN İÇERİK ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON THE CONTENT ANALYSIS OF THE RECREATIONAL EVENTS OFFERED TO VISITORS OF THE HOTEL MANAGEMENTS IN BELEK, SIDE AND ALANYA REGIONS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 235-250 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/33082/348431>
Chicago GİRİTLİOĞLU, İ , OLCAY, A , GÜNDOĞAN, H , ALKAN, B . "BELEK, SİDE VE ALANYA BÖLGELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN OTEL İŞLETMELERİNİN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU REKREASYON ETKİNLİKLERİNİN İÇERİK ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON THE CONTENT ANALYSIS OF THE RECREATIONAL EVENTS OFFERED TO VISITORS OF THE HOTEL MANAGEMENTS IN BELEK, SIDE AND ALANYA REGIONS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 235-250
RIS TY - JOUR T1 - BELEK, SİDE VE ALANYA BÖLGELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN OTEL İŞLETMELERİNİN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU REKREASYON ETKİNLİKLERİNİN İÇERİK ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON THE CONTENT ANALYSIS OF THE RECREATIONAL EVENTS OFFERED TO VISITORS OF THE HOTEL MANAGEMENTS IN BELEK, SIDE AND ALANYA REGIONS AU - İbrahim GİRİTLİOĞLU , Atınç OLCAY , Harun Reşit GÜNDOĞAN , Bilal Nadir ALKAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.348431 DO - 10.20875/makusobed.348431 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 235 EP - 250 VL - 9 IS - 22 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.348431 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.348431 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute BELEK, SİDE VE ALANYA BÖLGELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN OTEL İŞLETMELERİNİN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU REKREASYON ETKİNLİKLERİNİN İÇERİK ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON THE CONTENT ANALYSIS OF THE RECREATIONAL EVENTS OFFERED TO VISITORS OF THE HOTEL MANAGEMENTS IN BELEK, SIDE AND ALANYA REGIONS %A İbrahim GİRİTLİOĞLU , Atınç OLCAY , Harun Reşit GÜNDOĞAN , Bilal Nadir ALKAN %T BELEK, SİDE VE ALANYA BÖLGELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN OTEL İŞLETMELERİNİN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU REKREASYON ETKİNLİKLERİNİN İÇERİK ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON THE CONTENT ANALYSIS OF THE RECREATIONAL EVENTS OFFERED TO VISITORS OF THE HOTEL MANAGEMENTS IN BELEK, SIDE AND ALANYA REGIONS %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 22 %R doi: 10.20875/makusobed.348431 %U 10.20875/makusobed.348431
ISNAD GİRİTLİOĞLU, İbrahim , OLCAY, Atınç , GÜNDOĞAN, Harun Reşit , ALKAN, Bilal Nadir . "BELEK, SİDE VE ALANYA BÖLGELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN OTEL İŞLETMELERİNİN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU REKREASYON ETKİNLİKLERİNİN İÇERİK ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON THE CONTENT ANALYSIS OF THE RECREATIONAL EVENTS OFFERED TO VISITORS OF THE HOTEL MANAGEMENTS IN BELEK, SIDE AND ALANYA REGIONS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 22 (December 2018): 235-250. https://doi.org/10.20875/makusobed.348431
AMA GİRİTLİOĞLU İ , OLCAY A , GÜNDOĞAN H , ALKAN B . BELEK, SİDE VE ALANYA BÖLGELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN OTEL İŞLETMELERİNİN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU REKREASYON ETKİNLİKLERİNİN İÇERİK ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON THE CONTENT ANALYSIS OF THE RECREATIONAL EVENTS OFFERED TO VISITORS OF THE HOTEL MANAGEMENTS IN BELEK, SIDE AND ALANYA REGIONS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(22): 235-250.
Vancouver GİRİTLİOĞLU İ , OLCAY A , GÜNDOĞAN H , ALKAN B . BELEK, SİDE VE ALANYA BÖLGELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN OTEL İŞLETMELERİNİN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU REKREASYON ETKİNLİKLERİNİN İÇERİK ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON THE CONTENT ANALYSIS OF THE RECREATIONAL EVENTS OFFERED TO VISITORS OF THE HOTEL MANAGEMENTS IN BELEK, SIDE AND ALANYA REGIONS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(22): 250-235.