Year 2018, Volume 14, Issue 3, Pages 1120 - 1137 2018-12-25

Sınıf Öğretmenlerinin Disiplin Suçlarına ve Disiplin Cezalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Halil TAŞ [1] , Kasım KIROĞLU [2]

46 105

Araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin disiplin suçlarına ve disiplin cezalarına ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek ve bu bilgi düzeyinin cinsiyetlerine, mezun oldukları okul türüne ve mesleki kıdemlerine göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Tarama modeli niteliğinde olan araştırmanın evrenini, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Ordu ilindeki ilkokullarda görev yapan 844 sınıf öğretmeni, örneklemini ise oranlı tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen 300 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada, verilerin toplanmasında nicel ve nitel araştırma teknikleri kullanılmış; nicel veri toplama aracı olarak Disiplin Suçlarına ve Diplin Cezalarına İlişkin Bilgi Düzeyini Ölçme Testi, nitel veri toplama aracı olarak ise görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde frekans, t-testi, tek yönlü varyans analizi ve Scheffe çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Görüşme yoluyla elde edilen veriler ise kategorilerine göre sayısallaştırılarak (nicelleştirilerek) nitel verilerin sayısal analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçları, sınıf öğretmenlerinin disiplin suçlarına ve disiplin cezalarına ilişkin bilgi düzeylerinin düşük düzeyde olduğunu, bilgi düzeylerinin cinsiyetlerine ve mesleki kıdemlerine göre farklılıklar gösterdiğini, mezun oldukları okul türüne göre ise farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. Yapılan görüşmelerde, öğretmenlerin büyük bir kısmının disiplin suçlarına ve disiplin cezalarına ilişkin bilgileri soruşturma geçirince öğrendikleri ve öğretmenlerin disiplin suçlarına ve disiplin cezalarına ilişkin bilgi düzeylerinin yükseltilmesi için üniversitelerde dersler konması gerektiğini önerdikleri görülmüştür.
Disiplin suçu, disiplin cezası, sınıf öğretmeni
 • Akdemir, A. S. (2013). Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve sorunları. Turkish Studies, 8(12), 15-28.
 • Alver, C. (1997). Memur suçları ve memur soruşturması. Ankara: Feryal Matbaası.
 • Arıca, M. N. (2000). Memur suçları ve soruşturma. Ankara: İlksan Matbaası.
 • Aydoğan, İ. (2006). İlköğretim okullarında okul-çevre ilişkilerinin düzeyi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 121–136.
 • Bakeman, R. ve Gottman, J. M. (1997). Observing interaction: Introduction to sequential analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Balcı, A. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Başaran, İ. E. (2000). Eğitim yönetimi ve nitelikli okul. Ankara: Feryal Matbaası.
 • Beşirli, K. (1997). İlköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin işledikleri disiplin suçları ve aldıkları cezalar. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bryman, A. (2015). Social reseach method. London: Oxford Press.
 • Bursalıoğlu, Z. (2015). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş (2016). Deneysel desenler. Öntest-sontest kontrol grubu desen ve veri analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Coşkun, H. (2009). 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin suçları ve disiplin soruşturmaları, Danıştay kararları üzerine bir inceleme (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Çağlar, S. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin işledikleri disiplin suçları ve aldıkları disiplin cezaları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Çelebi, N. (2009). Resmi ve özel ilköğretim kurumlarında çalışan öğretmen ve yöneticilerin disiplin sorunları ve ödüllendirme uygulamaları. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 75-100
 • Çelik, Y. (1998). Ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin işledikleri disiplin suçları ve uygulanan cezalar (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çiçek, H. (2011). Devlet memurları hakkında disiplin soruşturması: Türkiye uygulaması (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Eren, E. (2015) Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Ersöz, A. (2009). Resmi ilköğretim okullarında personel disiplini (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gezer, H. (2015). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerinin işledikleri disiplin suçları ile aldıkları disiplin cezalarının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Gözcü, S. (2008). İstanbul ilinde görev yapan öğretmenlerin disiplin suçları ve cezalarını algılama düzeyleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Işık, A., Çiltaş, A. ve Baş, F. (2010). Öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik mesleği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 14(1), 53-62
 • İlgar, L. (2005). Eğitim yönetimi, okul yönetimi, sınıf yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Karaman, Y. (1994). Eğitim işgörenlerinin disiplin sorunları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27(2), 861-874.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
 • Karataş, Ş. (2000). İlköğretim kurumlarımda görev yapan öğretmenlerinin işledikleri disiplin suçları ve aldıkları disiplin cezaları ile bireysel değişkenleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Kaşıkcıoğlu, F. Ç. (2014). Sağlık personelinin disiplin soruşturmalarının değerlendirilmesi ve soruşturmacıların bilgi, tutum ve davranışlarının tespiti (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Keeves, J. P. ve Sowden, S. (1994). Descriptive data, analysis of. In T. Husen & N. Postlethwaite (Eds.), The international encyclopaedia of education (pp. 1464-1475). London: Pergamon.
 • Küçükahmet, L. (2007). 2006–2007 öğretim yılında uygulanmaya başlayan öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 203–218.
 • Lincoln, Y. S. ve Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. ve Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Thousands Oaks, CA: Sage Publications.
 • Orhan, G. (2003). Türkiye’de memur disiplin suç ve cezalarının uygulanması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Öter, Ö. M. (2002). İlköğretim okulu yöneticilerinin aldıkları disiplin cezaları (Diyarbakır örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Seçkin, N. (1998). Orta dereceli okul öğretmenlerinin aldıkları ödüller ve cezalar. Yayımlanmamış araştırma raporu, Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Seyhani, M., Özder, H. ve Konedralı, G. (2009). KKTC’nde ilkokul öğretmenlerine uygulanan ödül-ceza politikalarının değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(57), 109-131
 • Silverman, D. (2006). Interpreting qualitative data: Methods for analyzing talk, text and interaction. London: Sage Publications.
 • Sorguç, B. (1992a). Açıklamalı ve uygulamalı adli soruşturma. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Sorguç, B. (1992b). Disiplin ve idari soruşturma. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Şişman, G. T. (2017). Öğretmen yetiştirme lisans programları ders içeriklerinde “eğitim programı” kavramı. Elementary Education Online, 16(3), 1301-1315. http://ilkogretim-online.org.tr
 • Tan, Ş. (2009). Misuses of KR-20 and cronbach’s alpha reliability coefficients. Education and Science, 34(152), 101-112. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view
 • Taş, H. ve Kıroğlu, K. (2017). The examination of disciplinary punishments given to and disciplinary offenses committed by teachers in elementary schools in terms of different variables. IX. International Congress of Educational Research, University of Ordu, Ordu.
 • Tavşancıl, E. (2014). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Akademi Yayınları.
 • Terzi, H. (1996). 1994–95 eğitim ve öğretim yılında İstanbul ili resmi ve özel ilköğretim kurumlarındaki yönetici ve öğretmenlerin aldıkları disiplin cezalarının analizi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Tezbaşaran, A. (2008). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayını.
 • Tolan, B. (1991). Aile, cinsiyet ve cinsel roller. Aile Ansiklopedisi, Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını
 • Turgut, M. F ve Baykul, Y. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Uğurlu, C. T. (2013). İlköğretim okulu öğretmenlerinin okul yönetimine ilişkin bilgi düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(2), 891-914. http://www.kuyeb.com/pdf/tr/
 • Uygun, F. (2012). Memur disiplin suç ve cezaları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Vatandaş, D. (2011). Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerinin algılanışı. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi, (35), 29-56.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-5219-1123
Author: Halil TAŞ (Primary Author)
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5711-9182
Author: Kasım KIROĞLU
Institution: Ondokuz Mayız Üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { mersinefd409812, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin University}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {1120 - 1137}, doi = {10.17860/mersinefd.409812}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Disiplin Suçlarına ve Disiplin Cezalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {TAŞ, Halil and KIROĞLU, Kasım} }
APA TAŞ, H , KIROĞLU, K . (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Disiplin Suçlarına ve Disiplin Cezalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (3), 1120-1137. DOI: 10.17860/mersinefd.409812
MLA TAŞ, H , KIROĞLU, K . "Sınıf Öğretmenlerinin Disiplin Suçlarına ve Disiplin Cezalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 1120-1137 <http://dergipark.org.tr/mersinefd/issue/41501/409812>
Chicago TAŞ, H , KIROĞLU, K . "Sınıf Öğretmenlerinin Disiplin Suçlarına ve Disiplin Cezalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 1120-1137
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Disiplin Suçlarına ve Disiplin Cezalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Halil TAŞ , Kasım KIROĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.409812 DO - 10.17860/mersinefd.409812 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1120 EP - 1137 VL - 14 IS - 3 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.409812 UR - https://doi.org/10.17860/mersinefd.409812 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mersin University Journal of the Faculty of Education Sınıf Öğretmenlerinin Disiplin Suçlarına ve Disiplin Cezalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Halil TAŞ , Kasım KIROĞLU %T Sınıf Öğretmenlerinin Disiplin Suçlarına ve Disiplin Cezalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2018 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 14 %N 3 %R doi: 10.17860/mersinefd.409812 %U 10.17860/mersinefd.409812
ISNAD TAŞ, Halil , KIROĞLU, Kasım . "Sınıf Öğretmenlerinin Disiplin Suçlarına ve Disiplin Cezalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 3 (December 2018): 1120-1137. https://doi.org/10.17860/mersinefd.409812