Year 2018, Volume 14, Issue 3, Pages 896 - 911 2018-12-25

Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Matematik Temel Becerileri’ne İlişkin Görüşleri Üzerindeki Etkisi

Baki ŞAHİN [1] , Murtaza AYKAÇ [2]

103 181

Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının yaratıcı drama yönteminin kullanıldığı öğrenme ortamlarında matematik temel becerilerini ne derecede kazandıklarını ve süreçle ilgili görüşlerini belirlemektir. Bu araştırmaya 2. Sınıfta okutulmakta olan seçmeli “Drama Yöntemi ile Matematik Öğretimi” dersini seçen 11 ilköğretim matematik öğretmen adayı katılmıştır. 13 hafta süren uygulamada 20 saat hazırlanan ders planları uygulanmıştır. Uygulama öncesi ve sonrası öğretmen adaylarına matematik temel becerilerini belirlemek amacıyla 7 adet açık uçlu soru sorulmuş, ayrıca her ders palanı uygulaması sonunda öğretmen adaylarının yönteme ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırma verileri uygulama öncesi ve sonrası her soru için temalar oluşturulup, temaların frekans ve yüzdeleri hesaplanarak analiz edilmiştir. Uygulama sonrasında öğretmen adaylarının matematik temel becerilere yönelik olarak yaşantılarından farklı örnekler verebildikleri, yeni kazanımlar elde ettikleri, farkındalık düzeylerinin arttığı gözlenmiştir. 
Yaratıcı drama, matematik öğretimi, matematik temel becerileri, öğretmen adayları
 • Adıgüzel, H.Ömer ve Beştepe, Nami Eren (1999). “Yaratıcı Drama Yöntemi İle İnsan Hakları Sergisinin Kazandırdıkları”. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 5. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı, 21-23 Mayıs, Ankara.
 • Adıgüzel, Ömer (2013). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara: Pegem Akademi.
 • Akkuş-İspir, O. (2011). Korkulan Matematik İçin Alternatif Bir Yöntem: Yaratıcı Drama. Eğitimci ,Dergisi(1), 5-8.
 • Aykaç, M. ve Köğce, D. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Derslerinde Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanma Durumlarının İncelenmesi. Journal of History School - International Peer-Reviewed Journal Of Social Sciences. Year 7, Issuc XVII, p. 907-938.
 • Başkaya, E. (2005). Matematik Dersinde Yaratıcı Drama Dersi Etkinliklerinden Faydalanma. Yayımlanmamış yüksek lisans bitirme projesi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Baykul, Y. (2009) İlköğretimde Matematik Öğretimi: 6-8. Sınıflar, Pegem Akademi.
 • Bütüner S.Ö. (2008). “8.Sınıf Denklemler Konusunun Matematik Tarihi Kullanılarak Öğretimi”, Elementary Education Online, 7(3), tp:6-1-, 2--8. ¬lköğretim Online, 7(3), öu: 6-1-, 2--8.
 • Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among !ve approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Duatepe, Asuman. (2004). Drama Temelli Öğretimin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Geometri Başarısına, Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeylerine, Matematiğe ve Geometriye Karşı Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dursun Ş., Dede Y. (2004). Öğrencilerin Matematikte Başarısını Etkileyen Faktörler: Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 24 (2), 217-23-.
 • Gerald, L.M. Jr. (2002). An evolutionary theory of knowledge and conceptual evolution in science. Global Bioethics, 15 (3), 73-8-.
 • Gronlund, N. E. &Linn, R. L. (1990). Measurement and evaluation in teaching (6th ed.), New York, NY: MacMillan.
 • Gümüş, F.Ö.; İspir, O.A. (2014) “İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Gözünden Yaratıcı Drama İle Etkili Öğrenme Ortamlarının Yapılandırılması”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Güz-2-14 Cilt:13 Sayı:51 (241-254).
 • John A.Van De Walle (1989) Elementary School Mathematics Teaching Developmentally, Virginia Commonwealth University.
 • Kayhan, H. C. (2004). Yaratıcı dramanın ilköğretim 3. Sınıf matematik dersinde öğrenmeye, bilgilerin kalıcılığına ve matematiğe yönelik tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kayhan, H. C. ve Argün, Z. (2008). “Yaratıcı drama yöntemine göre hazırlanan öğretim etkinliklerinin öğrencilerin matematik başarılarına etkisi”. 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (1-3 Eylül 2008). Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Kersaint, G. (2007). The Learning Environment : Its Influence on What Is Learned. W. G. Martin ve M. E.Strutchens (Edt.), The learning of mathematics,sixty-ninth yearbook, s. 259–269, Reston, VA: NCTM.
 • MEB (2005) İlköğretim Matematik Programı, ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx
 • NCTM. (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, Özer, M. (2004). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde, yaratıcı drama yönteminin demokratik tutumlara ve ders başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Sedef A. (2012) Yaratıcı Drama Etkinliklerinin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Süreç Becerilerine, Bilimsel Yaratıcılıklarına ve Öz düzenlemelerine Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Denizli
 • Skemp, R. (1986) The Psycholog of Learning Mathematics, Penguin Books, UK.
 • San, İ. (1991b). Eğitimde Drama. TED İlkokul Öğretmenlerine Yönelik Eğitimde Drama Semineri Açılış Konuşması. 2-6 Eylül 1991.
 • Soner, S. (2005). İlköğretim matematik dersi kesirli sayılarda toplama-çıkarma işlemlerinde drama yöntemiyle yapılan öğretimin etkililiği. YayıNlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Sözer, N., (2006). İlköğretim 4. sınıf matematik dersinde drama yönteminin öğrencilerin başarılarına tutumlarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Taş. F (2008). İlköğretim 1-5. sınıflar matematik dersi temel becerilerine drama tekniğinin katkısına ilişkin öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Verschaffel,L.; De Corte, E.; Lasure, S.; Vaerenbergh, B.H. and Ratinckx E. (1999) “Learning to Solve Mathematical Application Problems: A Design Experiment With Fifth Graders”, Mathematical Thinking and Learning; 1(3), p. 195-229
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-0922-648X
Author: Baki ŞAHİN (Primary Author)
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7204-0835
Author: Murtaza AYKAÇ (Primary Author)
Institution: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 25, 2018

Bibtex @research article { mersinefd479419, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin University}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {896 - 911}, doi = {10.17860/mersinefd.479419}, title = {Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Matematik Temel Becerileri’ne İlişkin Görüşleri Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Baki and AYKAÇ, Murtaza} }
APA ŞAHİN, B , AYKAÇ, M . (2018). Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Matematik Temel Becerileri’ne İlişkin Görüşleri Üzerindeki Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (3), 896-911. DOI: 10.17860/mersinefd.479419
MLA ŞAHİN, B , AYKAÇ, M . "Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Matematik Temel Becerileri’ne İlişkin Görüşleri Üzerindeki Etkisi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 896-911 <http://dergipark.org.tr/mersinefd/issue/41501/479419>
Chicago ŞAHİN, B , AYKAÇ, M . "Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Matematik Temel Becerileri’ne İlişkin Görüşleri Üzerindeki Etkisi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 896-911
RIS TY - JOUR T1 - Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Matematik Temel Becerileri’ne İlişkin Görüşleri Üzerindeki Etkisi AU - Baki ŞAHİN , Murtaza AYKAÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.479419 DO - 10.17860/mersinefd.479419 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 896 EP - 911 VL - 14 IS - 3 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.479419 UR - https://doi.org/10.17860/mersinefd.479419 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mersin University Journal of the Faculty of Education Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Matematik Temel Becerileri’ne İlişkin Görüşleri Üzerindeki Etkisi %A Baki ŞAHİN , Murtaza AYKAÇ %T Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Matematik Temel Becerileri’ne İlişkin Görüşleri Üzerindeki Etkisi %D 2018 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 14 %N 3 %R doi: 10.17860/mersinefd.479419 %U 10.17860/mersinefd.479419
ISNAD ŞAHİN, Baki , AYKAÇ, Murtaza . "Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Matematik Temel Becerileri’ne İlişkin Görüşleri Üzerindeki Etkisi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 3 (December 2018): 896-911. https://doi.org/10.17860/mersinefd.479419
AMA ŞAHİN B , AYKAÇ M . Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Matematik Temel Becerileri’ne İlişkin Görüşleri Üzerindeki Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(3): 896-911.
Vancouver ŞAHİN B , AYKAÇ M . Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Matematik Temel Becerileri’ne İlişkin Görüşleri Üzerindeki Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(3): 911-896.