Year 2015, Volume 12, Issue 30, Pages 78 - 97 2015-07-21

İŞBİRLİKLİ TARTIŞMA SORGULAMA (İTS) STRATEJİSİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BAŞARILARINA ETKİSİ

Muamber Yılmaz [1] , Mustafa Top [2]

193 772

This research aims to determine the effects of Cooperative Discussion Questioning Strategy on student’s reading comprehension achievement in the 4th grade at primary school. The research sample contains 65 students who are 4th graders at a primary school in the Hatay/Antakya. The sample was divided into two groups as an experimental group including 37 students and a control group consisting of 28 students. The pre-test and post-test control group model was used in this study. During the research application, for the experimental group, texts in Turkish lessons were lecturedby Cooperative Discussion Questioning Strategy. However for the control group, lessons were lecturedwith the activities and the plans according to the current curriculum. The research was applied for five weeks. In this research, Reading Comprehension Achievement Tests, which were prepared by the researcher, were used as an assessment and evaluation instrument. In the analysis of data, t-test and ANCOVA statistical analysis were used. As a result of the analysis, it has been realized that there was a significant difference in the favor of the experimental group which was lectured with Cooperative Discussion Questioning Strategy
Bu araştırma İşbirlikli Tartışma Sorgulama Stratejisinin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarılarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Hatay ili Antakya ilçesinde yer alan bir ilkokulda 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören 65 öğrenci oluşturmaktadır. Deney grubunda 37, kontrol grubunda ise 28 öğrenci yer almıştır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu model kullanılmıştır. Bir deney ve bir kontrol grubunun kullanıldığı bu araştırmada deney grubunda Türkçe derslerindeki metinler İşbirlikli Tartışma Sorgulama Stratejisi basamaklarına uygun olarak yürütülürken, kontrol grubunda dersler mevcut programın öngördüğü yaklaşım doğrultusunda hazırlanan etkinlik ve planlar doğrultusunda yürütülmüştür. Araştırmanın uygulama aşaması beş haftalık sürede gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ölçme aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan Okuduğunu Anlama Başarı Testleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve ANCOVA istatistikleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda İşbirlikli Tartışma Sorgulama Stratejisinin uygulandığı deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.
Okuma, Okuduğunu Anlama Stratejileri, İşbirlikli Tartışma Sorgulama Stratejisi
 • Açıkgöz Ün, K. (1992). İşbirlikli Öğrenme: Kuram, Araştırma, Uygulama. Malatya: Uğurel Matbaası.
 • Akınoğlu, O. (2007). Öğretim Kuram ve Modelleri. (Ed.: Şeref Tan). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. s. 125-166.
 • Ay, S. (2008). Yabancı Dilde Okuma Stratejileri: Farklı Zekaları Baskın Öğrencilerle Bir Durum Çalışması. Dil Dergisi. 141: 1-18.
 • Ayçin, A. A. (2009). İSOTEG Tekniğinin Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarısı ve Okumaya Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi: Yibo Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Aydoğan, R. (2008). Okumaya Karşı Olumlu ve Olumsuz Tutuma Sahip 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Kullandıkları Okuduğunu Anlama Stratejileri ve Yaratıcılık Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Balcı, A. (2013). Okuma ve Anlama Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Baykul, Y. (2010). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Belet, Ş. D. ve Yaşar, Ş. (2007). Öğrenme Stratejilerinin Okuduğunu Anlama ve Yazma Becerileri İle Türkçe Dersine İlişkin Tutumlara Etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 3(1): 69-86.
 • Bilen, M. (2002). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bilgin, İ. (2006). İşbirlikli Öğrenme.(Ed.: Mehmet Bahar), Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. s. 138-157.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011a). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011b). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çöğmen, S. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kullandıkları Okuduğunu Anlama Stratejileri. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Demirel, Ö. (2006). Türkçe Ve Sınıf Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. ve Epçaçan, C. (2012). Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi. 2(1): 71-106.
 • Demirkaya, H. (2008). Coğrafya Öğretiminde Eleştirel Düşünme Stratejileri ve Sorgulama Yoluyla Öğrenmenin Kullanımı. TSA. 12(1): 89-116.
 • Epçaçan, C. (2009). Okuduğunu Anlama Stratejilerine Genel Bir Bakış. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2(6): 207-223.
 • Epçaçan, C. ve Erzen M. (2010). Okuduğunu Anlama Becerileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Milli Eğitim, 185.
 • Erciyeş, G. (2007). Öğretim Yöntem ve Teknikleri. (Ed.: Şeref Tan). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. s. 169-254.
 • Fraenkel, J. R; Wallen, Norman ve Hyun, Helen H. (2012). How To Design and Evaluate Research in Education. San Francisco. Mc Graw Hill Publication.
 • Gauthier, Lane Roy (2001). Coop-Dis-Q. A Reading Comprehension Strategy. Intervention in School and Clinic. 36(4): 217-220.
 • Göğüş, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Güldenoğlu, B. ve Kargın T. (2012). Karşılıklı Öğretim Tekniğinin Hafif Derecede Zihinsel Engelli Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerileri Üzerindeki Etkililiğin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 13(1): 17-34.
 • Güneş, F. (2013). Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar ve Modeller. Ankara: Pegem Akademi.
 • Güven, B. (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleriyle İlgili Temel Kavramlar. (Ed.: Şeref Tan). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. s. 1-29.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kırmızı Susar, F. (2011). The Relationship Between Reading Comprehension Strategies And Reading Attitudes. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education. 39(3): 289-303.
 • Lubawski, Mike ve Sheehan, Caitlyn (2010). Reading comprehension across different genres: An action research study. Action Research Seminar.
 • MEB (2009). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. sınıflar). Ankara: MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Ocak, G. (2004). İlköğretim Okulu 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi. İlköğretim-Online, 3(2), 19-25.
 • Ogle, D. (2009). Eating Contexts For Inquiry: From KWL To PRC 2. Knowledge Quest. The Issue is Questions. 38(1): 57-61.
 • Ortlieb, E. (2013). Using Anticipatory Reading Guides to Improve Elementary Students’ Comprehension. International Journal of Instruction. 6(2): 145-162.
 • Sünbül, A. M. (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Konya: Çizgi kitabevi
 • Yıldız, C. (2010). Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldız, M. ve Akyol, H. (2011). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama, Okuma motivasyonu ve Okuma Alışkanlıkları Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 31(3): 793-815.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Muamber Yılmaz

Author: Mustafa Top

Bibtex @ { mkusbed208832, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {78 - 97}, doi = {}, title = {İŞBİRLİKLİ TARTIŞMA SORGULAMA (İTS) STRATEJİSİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BAŞARILARINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Muamber and Top, Mustafa} }
APA Yılmaz, M , Top, M . (2015). İŞBİRLİKLİ TARTIŞMA SORGULAMA (İTS) STRATEJİSİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BAŞARILARINA ETKİSİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (30), 78-97. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19576/208832
MLA Yılmaz, M , Top, M . "İŞBİRLİKLİ TARTIŞMA SORGULAMA (İTS) STRATEJİSİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BAŞARILARINA ETKİSİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 78-97 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19576/208832>
Chicago Yılmaz, M , Top, M . "İŞBİRLİKLİ TARTIŞMA SORGULAMA (İTS) STRATEJİSİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BAŞARILARINA ETKİSİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 78-97
RIS TY - JOUR T1 - İŞBİRLİKLİ TARTIŞMA SORGULAMA (İTS) STRATEJİSİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BAŞARILARINA ETKİSİ AU - Muamber Yılmaz , Mustafa Top Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 97 VL - 12 IS - 30 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute İŞBİRLİKLİ TARTIŞMA SORGULAMA (İTS) STRATEJİSİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BAŞARILARINA ETKİSİ %A Muamber Yılmaz , Mustafa Top %T İŞBİRLİKLİ TARTIŞMA SORGULAMA (İTS) STRATEJİSİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BAŞARILARINA ETKİSİ %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 30 %R %U
ISNAD Yılmaz, Muamber , Top, Mustafa . "İŞBİRLİKLİ TARTIŞMA SORGULAMA (İTS) STRATEJİSİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BAŞARILARINA ETKİSİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 30 (July 2015): 78-97.