Year 2015, Volume 12, Issue 31, Pages 54 - 68 2015-10-20

OKULLARDA SOSYAL ADALET ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Hüseyin KARACAN [1] , Murat BAĞLIBEL [2] , Recep BİNDAK [3]

209 481

In this study, the level of teachers in schools to perform social justice aims to develop a measurement tool that allows to measure the validity and reliability. Research, 2014-2015 Academic Year in Gaziantep in the second period was conducted on a total of 218 high school teachers. The scale and scope of research have been consulted for face validity, exploratory factor analysis for construct validity (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) was used. EFA describing the 51.67's% of the variance in results, 19 items and obtain a structure consisting of three factors. The resulting factors; Participants size (PS), recognizer size (RS) and distributor size (DS) has been called. The findings obtained from the CFA, Scale Developmentof Social Justice in Schools showed that 19 agents and three-factor structure with adequate fit indices for. Cronbach Alba reliability coefficient were calculated for the PS, RS and DS subscales, were found as .82, .78, and 79 respectively. Based on these findings, it can say that the scale of teachers is a valid and reliable instrument that can be used to measure social justice application level in schools

Bu araştırmada öğretmenlerin okullarda sosyal adaleti gerçekleştirme düzeyini geçerli ve güvenilir olarak ölçmeye olanak tanıyacak bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Dönemi’nde Gaziantep il merkezinde toplam 259 lise öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada ölçeğin kapsam ve görünüş geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuş, yapı geçerliği için Açımlayıcı Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. AFA sonucunda toplam varyansın %51.67’sini açıklayan, 19 madde ve üç faktörden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Ortaya çıkan faktörler; katılımcı (KB), tanıyıcı (TB) ve dağıtıcı boyut (DB) olarak adlandırılmıştır. DFA’dan elde edilen bulgular, Okullarda Sosyal Adalet Ölçeğine ilişkin 19 madde ve üç faktörlü yapının yeterli uyum indekslerine sahip olduğunu göstermiştir. KB, TB, ve DB alt ölçekleri için hesaplanan Cronbach Alpa güvenirlik katsayıları sırasıyla, .82, .78, ve .79 olarak bulunmuştur Bu bulgulara dayanarak, ölçeğin öğretmenlerin okullarda sosyal adaleti uygulama düzeylerini ölçmek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

 • Akalın, G. (1998). İnsan hakları, fırsat eşitliği ve Türkiye. Türkiye’de İnsan Hakları III Sempozyumu, Türk Demokrasi Vakfı, Ankara, Türkiye.
 • Alsbury, T. L. &Shaw. N. L. (2005). Policy implications for social justice in school district consolidation. Leadershipand Policy in Schools, 4, 105–126.
 • Banks, J. A.,Cookson, P., Gay, G., Hawley, W. D., Irvine, J. J., Nieto, S., Schofield, J. W. & Stephan, W. G. (2001). Diversity within unity: Essential principles for teaching and learning in a multicultural society. Phi Delta Kappan, 83(3),196-203.
 • Bates R. (2005). Educational administration and social justice. Paper submitted to the Annual Conference of the Australian Association for Research in Education, Australia
 • Bayram, N. (2009). Sosyal bilimlerde SPSS ile veri analizi. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Bentler, P.M. (1980). Multivariate analysis with latent variables: Causal modeling. Annual Review of Psychology, 31, 419-456. Doi: 10.1146/annurev.ps.31.020180.002223
 • Bentler, P.M.,&Bonett, D.G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88(3), 588-606. Doi: 10.1037/0033-2909.88.3.588
 • Brown, M.,&Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In: K. Bollen& J. Long, (Eds), Testing Structural Equation Models (pp. 136-162). London: Sage Publications.
 • Bryan, A, Clarke, M. Drudy, S; (2009) A Study of student teachers' perspectives on social justice and development education. . UBUNTU Network, Electronic Publication. http://www.ubuntu.ie/media/bryan-clarke-drudy-2009.pdf (Erişim Tarihi 13.04.2015)
 • Byrne, B.,&Campbell, T.L. (1999). Cross-cultural comparisons and the presumption of equivalent measurement and theoretical structure: A look beneath the surface. Journal of Cross-Cultural Psychology, 30 (5), 555-574. Doi: 10.1177/0022022199030005001
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş.(2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli SPSS ve LİSREL uygulamaları. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Domino, G.,& Domino, M.L. (2006). Psychologicaltesting: An introduction. Cambridge: Cambridge UniversityPress.
 • Enslin P. (2006) Democracy, social justice and education: Feminist strategies in a globalising world. Educational Philosophy and Theory, 38(1), 57-67
 • Enterline, S., Cochran-Smith, M., Ludlow, L.H., & Mitescu, E. (2008). Learning to teach for social justice: Measuring change in the beliefs of teacher candidates. The New Educator, 4(4), 267-290. doi: 10.1080/15476880802430361
 • Furman, G. C., & Shields, C. M. (2005). How can educational leaders promote and support social justice and democratic community in schools? In W. A. Firestone and C. Riehl. (Eds.), A new agenda for research in educational leadership (pp.119-137).New York: Teachers College Press
 • Gewirtz S. (2006). Towards a Contextualized analysis of social justice in education. Educational Philosophy and Theory, 38 (1), 70-81.
 • Hu, L.T.,& Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structural analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6 (1), 1-55. Doi: 10.1080/10705519909540118.
 • İlhan, M. ve Çetin, B. (2014). Sınıf değerlendirme atmosferi ölçeğinin (SDAÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39 (176), 31-50. Doi: 10.15390/EB.2014.3334
 • Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.
 • Kurt, S. (2006). Hayek’in özgürlük ve adalet teorisi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (3), 199-213.
 • Marsh, H.W.,Hau, K.T., Artelt, C., Baumert, J., &Peschar, J.L. (2006). OECD’s brief self-report measure of educational psychology’s most useful affective constructs: Cross-cultural, psychometric comparisons across 25 countries. International Journal of Testing, 6 (4), 311-360. Doi:10.1207/s15327574ijt0604_1.
 • MEB (2005). Öğrenci hak ve sorumlulukları. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10/10/2005 tarih ve 2005/92 sayılı Genelgesi.
 • Özipek, B.B. (2005); “Devlet,” Siyaset, (Der.:M.Türköne), 2. Baskı. Ankara: Lotus Yayınevi.
 • Parekh B. (2002). Çokkültürlülüğü yeniden düşünmek. 1.baskı. Çev. B. Tanrıseven. Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Polat, S. (2007). Eğitim politikalarının sosyal adalet açısından sonuçları konusunda yönetici ve öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Speight, S. L. And Vera, E. M. (2004). A SocialJustice agenda: Ready, or not? The Counseling Psychologist, 32 (1), 109‐118. doi: 10.1177/0011000003260005
 • Sunal. O (2011). Sosyal Politika: Sosyal Adalet Açısından Kuramsal Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66(3), 283-305
 • Şimşek, Ö.F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Tabachnick, B. G.,andFidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (Sixth ed.). Boston: Allyn& Bacon
 • Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
 • Töremen, F. & Tan, Ç. (2010). Eğitim örgütlerinde adalet: Kavramsal bir çözümleme. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 58-70
 • Turan, S., Özçimenli, E., Güleş, H. (2013). Çoğulcu liderlik: Kavramsal bir analiz. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi. 4 (7), 53-68
 • Yilmaz, V. ve Çelik, H.E. (2009). Lirsel ile yapısal eşitlik modellemesi – I. Ankara: Pegem Akademi, pp.186
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Hüseyin KARACAN

Author: Murat BAĞLIBEL

Author: Recep BİNDAK

Dates

Publication Date: October 20, 2015

Bibtex @ { mkusbed208915, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {54 - 68}, doi = {}, title = {OKULLARDA SOSYAL ADALET ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {KARACAN, Hüseyin and BAĞLIBEL, Murat and BİNDAK, Recep} }
APA KARACAN, H , BAĞLIBEL, M , BİNDAK, R . (2015). OKULLARDA SOSYAL ADALET ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (31), 54-68. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19577/208915
MLA KARACAN, H , BAĞLIBEL, M , BİNDAK, R . "OKULLARDA SOSYAL ADALET ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 54-68 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19577/208915>
Chicago KARACAN, H , BAĞLIBEL, M , BİNDAK, R . "OKULLARDA SOSYAL ADALET ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 54-68
RIS TY - JOUR T1 - OKULLARDA SOSYAL ADALET ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Hüseyin KARACAN , Murat BAĞLIBEL , Recep BİNDAK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 68 VL - 12 IS - 31 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute OKULLARDA SOSYAL ADALET ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Hüseyin KARACAN , Murat BAĞLIBEL , Recep BİNDAK %T OKULLARDA SOSYAL ADALET ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 31 %R %U
ISNAD KARACAN, Hüseyin , BAĞLIBEL, Murat , BİNDAK, Recep . "OKULLARDA SOSYAL ADALET ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 31 (October 2015): 54-68.
AMA KARACAN H , BAĞLIBEL M , BİNDAK R . OKULLARDA SOSYAL ADALET ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(31): 54-68.
Vancouver KARACAN H , BAĞLIBEL M , BİNDAK R . OKULLARDA SOSYAL ADALET ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(31): 68-54.