Year 2016, Volume 13, Issue 33, Pages 168 - 177 2016-04-14

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜR ALGILARININ KÜLTÜR ALT BOYUTLARINA GÖRE İNCELENMESİ

İhsan ÜNLÜ [1] , Selçuk ILGAZ [2] , Hakan ÖRTEN [3]

265 398

Bu araştırmada da ilköğretim öğretmen adaylarının kültür algıları bireyselci ve toplulukçu olarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışma nicel araştırma yöntemi doğrultusunda betimsel olarak planlanmıştır. Bu araştırmada Wasti (2003) tarafından uyarlaması yapılan Bireyselcilik-Toplulukçuluk Ölçeği (BTÖ) kullanılmıştır. Bireyselcilik ve Toplulukçuluk ölçeği iç tutarlılık katsayısı .82, alt faktörlere ait iç tutarlılık katsayıları ise; yatay toplulukçuluk için .68, yatay bireyselcilik için .72, dikey toplulukçuluk için .64, dikey bireyselcilik için .70 olarak tespit edilmiştir. Bu araştırmanın örneklemini Erzincan Üniversitesi, İlköğretim Bölümünde öğrenim görmekte olan Sosyal Bilgiler, Sınıf, Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmenliği ABD’lerinde öğrenim görmekte olan 303 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmen adayları her sınıf düzeyinden tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda öğretmen adaylarının dikey toplulukçu ve yatay bireyselci puanlarının yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Literatür incelendiğinde Türkiye’nin dikey toplulukçu bir kültüre sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara bağlı olarak Türkiye’nin gelenekselci kültür anlayışından bireyselci kültür anlayışına doğru bir değişimin içinde olduğu söylenebilir. Bu tarz değişimlerin ise genel olarak kültürün karmaşıklaştığı ülkelerde görüldüğü belirtilebilir. Buna göre, kültürün karmaşıklık düzeyi arttıkça bireyselci eğilimin de arttığı söylenebilir.
Kültür, Öğretmen, Bireyselcilik, Toplulukçuluk
 • Kaynakça
 • Alkan, N. (2007). Beş faktör kişilik ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması, Yayınlanmamış Araştırma, Ankara.
 • Arslantaş, Halis Adnan (2008) Kültür – kişilik ve kimlik, İnönü Üniversitesi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları. 7 (1), 105-112.
 • Barker, C. (2000). Cultural Studies: Theory and Practice. London: Sage.
 • Bontempo, R., Lobel, S., & Triandis, H.C. (1990). Compliance and value internalization in brazil and the u.s.: Effects of allocentrism and anonymity. Journal of Cross-Cultural Psychology, 21, 200-213.
 • Chick, G. (1997). Cultural complexity: The concept and its measurement. Cross-Cultural Research, 31, 275-307.
 • Church, A. T., & Lonner, W. J. (1998). The cross-cultural perspective in the study of personality: Rationale and current research. Journal of Cross Cultural Psychology, 29, 32-62.
 • Engin, İ. (1990). Kültür-kişilik ilişkisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dergisi, 33 (1 – 2), 171-176.
 • Guilford, J.P. (1959). Personality. Mcgraw-Hill, New York.
 • Gümüş, D. Özlem, (2009) Kültür değerler, kişilik ve siyasal ideoloji arasındaki ilişkiler: kültürlerarası bir karşılaştırma (Türkiye ve ABD), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Psikoloji ABD, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences: International differences in work-related values. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Kluckhohn, K. (1954). Culture and behavior. (Ed.: In G. Lindzey.), Handbook of Social Psychology. Cambridge, MA: Addison-Wesley: 2, s. 921-976.
 • Linton, R. (1945). The cultural background of personality. New York.
 • Mills, J., & Clark, M. S. (1982). Exchange and communal relationships. (Ed.: L. Wheeler), Review of Personality and Social Psychology, Beverly Hills, CA: 3, s. 121-144.
 • Realo, A., Allik, J., & Vadi, M. (1997). The hierarchical structure of collectivism. Journal of Research in Personality. 31, 93-116.
 • Singelis, T. M., Triandis, H. C., Bhawuk, D. S., & Gelfand, M. (1995). Horizontal and vertical dimensions of individualism and collecitivism: A theoretical and measurement refinement. Cross-Cultural Research, 29, 240-275.
 • Triandis, H. C. (1994). Culture and social behavior, New York: McGraw- Hill.
 • Triandis, H. C. (1995). Individualism and collectivism, Boulder, CO: Westview.
 • Triandis, H.C. (2001). Individualism-collecitivism and personality. Journal of Personality, 69(9) 907-924.
 • Triandis, H.C., Bontempo, R., Villareal, M.J., Asai, M., & Lucca, N. (1988). Individualism and collectivism: Cross-cultural perspectives on self-in group relationships. Journal of Personality And Social Psychology, 54, 323-338.
 • Wasti S. A. & Erdil, S. E. (2007). Bireycilik ve toplulukçuluk değerlerinin ölçülmesi: SCS ve INDCOL ölçeklerinin Türkçe geçerlemesi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 7, 39-66.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: İhsan ÜNLÜ

Author: Selçuk ILGAZ

Author: Hakan ÖRTEN

Dates

Publication Date: April 14, 2016

Bibtex @ { mkusbed208808, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {168 - 177}, doi = {}, title = {İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜR ALGILARININ KÜLTÜR ALT BOYUTLARINA GÖRE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ÜNLÜ, İhsan and ILGAZ, Selçuk and ÖRTEN, Hakan} }
APA ÜNLÜ, İ , ILGAZ, S , ÖRTEN, H . (2016). İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜR ALGILARININ KÜLTÜR ALT BOYUTLARINA GÖRE İNCELENMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (33), 168-177. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19579/208808
MLA ÜNLÜ, İ , ILGAZ, S , ÖRTEN, H . "İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜR ALGILARININ KÜLTÜR ALT BOYUTLARINA GÖRE İNCELENMESİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 168-177 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19579/208808>
Chicago ÜNLÜ, İ , ILGAZ, S , ÖRTEN, H . "İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜR ALGILARININ KÜLTÜR ALT BOYUTLARINA GÖRE İNCELENMESİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 168-177
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜR ALGILARININ KÜLTÜR ALT BOYUTLARINA GÖRE İNCELENMESİ AU - İhsan ÜNLÜ , Selçuk ILGAZ , Hakan ÖRTEN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 168 EP - 177 VL - 13 IS - 33 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜR ALGILARININ KÜLTÜR ALT BOYUTLARINA GÖRE İNCELENMESİ %A İhsan ÜNLÜ , Selçuk ILGAZ , Hakan ÖRTEN %T İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜR ALGILARININ KÜLTÜR ALT BOYUTLARINA GÖRE İNCELENMESİ %D 2016 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 13 %N 33 %R %U
ISNAD ÜNLÜ, İhsan , ILGAZ, Selçuk , ÖRTEN, Hakan . "İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜR ALGILARININ KÜLTÜR ALT BOYUTLARINA GÖRE İNCELENMESİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 / 33 (April 2016): 168-177.
AMA ÜNLÜ İ , ILGAZ S , ÖRTEN H . İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜR ALGILARININ KÜLTÜR ALT BOYUTLARINA GÖRE İNCELENMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(33): 168-177.
Vancouver ÜNLÜ İ , ILGAZ S , ÖRTEN H . İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜR ALGILARININ KÜLTÜR ALT BOYUTLARINA GÖRE İNCELENMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(33): 177-168.