OPUS International Journal of Society Researches
Cover Image
ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/

82.798

396.605

OPUS-International Journal of Society Researches is an academic, international and refereed journal which is published three a year in April, August and December and gives place to either Turkish or English articles.


OPUS is society focused and set principle of publishing theoretical, applied and original articles which focus on social problems as disciplinary or interdisciplinary. In this context, it is open to all articles focus on social sciences and humanities.


While OPUS welcomes all studies which will be prepared to work within different areas of expertise; education, sociology, psychology, political science, social policy, management science and it has a framework of working with field angle of the life force field / address field studies are preceded by size.

OPUS International Journal of Society Researches

ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/
Cover Image

82.798

396.605

OPUS-International Journal of Society Researches is an academic, international and refereed journal which is published three a year in April, August and December and gives place to either Turkish or English articles.


OPUS is society focused and set principle of publishing theoretical, applied and original articles which focus on social problems as disciplinary or interdisciplinary. In this context, it is open to all articles focus on social sciences and humanities.


While OPUS welcomes all studies which will be prepared to work within different areas of expertise; education, sociology, psychology, political science, social policy, management science and it has a framework of working with field angle of the life force field / address field studies are preceded by size.

Volume 11 - Issue 18 - Jun 2019
 1. Ergenlerin Sanal Zorbalık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 27 - 42
  Serhat Arslan, Ferahim Yeşilyurt
 2. Finansal Gelişme ve Ekonomik Performans İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin Bir Analiz
  Pages 43 - 77
  Hatice Armutcuoglu Tekin, Mert Ural
 3. Narsizmin İş Doyumu ve Bireysel Performans Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Alan Araştırması
  Pages 78 - 103
  Alper Gürer, Gamze Ebru Çiftçi
 4. Ergenler için Özbilinçlilik Duygulanımları Testi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 104 - 133
  Pınar Algedik, Ezgi Şen Demirdöğen, Volkan Demir, Türkay Demir
 5. Ergenlerin Kişilerarası Problem Çözme Becerileri ve Empatik Eğilimlerinin Sahip Oldukları Değerler Açısından İncelenmesi
  Pages 134 - 156
  Selma Demir, Bülent Dilmaç
 6. Moda Tasarımı Öğrencilerinin Giyim Markalarına Yönelik Görüşleri: Giresun Üniversitesi Örneği
  Pages 157 - 179
  Tuğba Seferoğlu, Hatice Harmankaya
 7. Pazarlama İletişim Aracı Olarak Yeni Medyada Dijital Etkileyiciler: Vloggerların Karakteristik Özellikleri Ve Bilgi Birikimi Tiplerinin Vlogger İtibarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 180 - 204
  Didem Zeynep Bayazıt, Beril Durmuş, Figen Yıldırım
 8. Romantik İlişkilerde Yakınlık Ölçeği Geliştirme Çalışması
  Pages 205 - 231
  Hulya Ercan
 9. Öğretmen Adaylarının Etkin Vatandaşlık Algılarının İncelenmesi
  Pages 232 - 256
  Yavuz Değirmenci, Burak Eskici
 10. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Gerçekleştirdikleri Mesleki Uygulamalarda ve Aldıkları Kararlarda Çocukların Katılım Hakkını Dikkate Alma Durumları
  Pages 257 - 285
  Ercüment Erbay, Ertuğrul Hatipoğlu
 11. Seyahat Acentelerinin Web Sitelerinin Betimsel Analizi ve Tüketici Değerlendirmesi
  Pages 286 - 320
  Mehmet Yalçın, Ozan Bahar
 12. Dünya ve Türkiye’de Otizmle İlgili Çalışan Kar Amacı Gütmeyen Örgütlerin Web Sitelerinin Halkla İlişkiler Perspektifinden Karşılaştırmalı İncelemesi
  Pages 321 - 344
  Nilay Başok, Gül Coşkun Değirmen, Miraç Pınar Mert
 13. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Pages 345 - 363
  İsa Kaya
 14. Okullarda Yenileşme İklimi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 364 - 383
  Mahmut Polatcan
 15. İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenme Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 384 - 401
  Faruk Polatcan, Semra Alyılmaz, Onur Er
 16. Firmaların Göreli Etkinlik (VZA) Düzeylerinin Pazarlama Yoğunlukları İle İlişkisi: BIST’te Bir Alan Araştırması
  Pages 402 - 423
  Hatice Cenger, Erkan Poyraz
 17. Lise Öğrencilerinin İngilizce Özerklik Algısı, Kaygısı ve Özyeterlik İnancı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 424 - 450
  Şenol Orakcı, Osman Aktan, Çetin Toraman
 18. An Examination of Preschool Aged Children’s Perceptions of Play
  Pages 451 - 472
  Oğuz Serdar Kesicioglu, Binnur Yıldırım Hacıibrahimoğlu, Banu Aktaş
 19. İşbirlikli Öğrenme ve Modellerin Fiziksel ve Kimyasal Değişim Olaylarının Tanecikli Yapıda Anlaşılmasına Etkisi
  Pages 473 - 500
  Oylum Çavdar, Seda Okumuş, Mustafa Alyar, Kemal Doymuş
 20. Dik Temel Yazı Çalışmalarının Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencinin Yazım Hatalarını Düzeltmesine Etkisi
  Pages 501 - 529
  Yahya Çıkılı, Serdal Deniz, Hüseyin Barış Kaya
 21. Resmi İlkokullara Devam Eden Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Eğitim Sorunları
  Pages 530 - 568
  Fatma Cırıt Karaağaç, Hülya Güvenç
 22. Sınıfsal Karşılaşmaları Kültürel Sermayeler Üzerinden Okumak: Ankara, Kurtuluş İkinci El Eşya Satıcıları
  Pages 569 - 593
  Furkan Dilben
 23. Ev Ödevleri: Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri
  Pages 594 - 620
  Mustafa Ok, Muhittin Çalışkan
 24. Relationship Between Prospective Mathematics Teachers’ Attitudes Toward Mathematics Courses and Mathematics Education Courses
  Pages 621 - 642
  Selin Çenberci
 25. X, Y ve Z Kuşağı Çalışanlarının Yönetim Tarzları ve Bir İşletme Örneği
  Pages 643 - 675
  Hacı Yunus Taş, Semih Kaçar
 26. Dansa Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
  Pages 676 - 692
  Tebessüm Ayyıldız Durhan
 27. Algılanan Hizmet Kalitesinin Algılanan Değer ve Tutumsal Marka Sadakati Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: 5 Yıldızlı Sayfiye ve Şehir Otelleri Örneği
  Pages 693 - 726
  Bülent Demirağ, Yakup Durmaz
 28. Üniversite Sınavına Hazırlanan ve Özel Dershanelere Devam Eden Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Kendilerinde Algıladıkları Ego Durumları ile Sınav Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 727 - 756
  Sabahattin Şerif Meşe, Halis Özerk
 29. Staj Deneyiminin Kariyer Seçimine Etkisi: Trakya Bölgesi’ndeki Turizm Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 757 - 784
  Bayram Akay, Seher Şıttak
 30. Türk Kamu Örgütlerinde Kadın Yönetici Olmak: Gaziantep İli Örneği
  Pages 785 - 799
  Esra Çıkmaz
 31. Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitiminin Yükseköğretimdeki Durumu
  Pages 800 - 838
  Erhan Yaylak
 32. Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılığa İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması
  Pages 839 - 876
  Soner Doğan, Ayşad Gonca Güner
 33. Çocukların Tükettiği Atıştırmalık Gıdalarda Kullanılan Renklendiricilere İlişkin Bir Araştırma
  Pages 877 - 913
  Aybuke Ceyhun Sezgin, Sibel Ayyıldız
 34. Lise Öğrencilerinin STEM’e Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  Pages 914 - 934
  Serpil Özkurt Sivrikaya
 35. Ham Petrol İthalatı ve Büyüme
  Pages 935 - 955
  Zehra Doğan Çalışkan, Mehmet Çakmak
 36. Elektrikli ve Elektronik Eşya Atıklarının Geri Dönüşümü Konusunda Halkın Bilinç Düzeyinin Ölçülmesi: Sivas İli Örneği
  Pages 956 - 978
  İlknur Şentürk
 37. A-B Kişilik Tiplerinin Presenteizme Etkisi: Havacılık Sektöründe Bir Araştırma
  Pages 979 - 1000
  Burcu Üzüm, Leyla Şenol
 38. Örgütsel Adalet ile Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 1001 - 1024
  Daimi Koçak
 39. Sosyal Medya Çağında Kuşakların Sosyal Medya Kullanımı ve Değerlerine Yönelik Bir Dizi Ölçek Geliştirme Çalışması
  Pages 1025 - 1057
  Levent Deniz, Aylin Tutgun-Ünal
 40. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Karakter ve Değerler Eğitimi Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 1058 - 1090
  Nurullah Şahin
 41. A Descriptive Study on University Students’ Perspectives and Opinions on Teleworking Method For Human Resource Policies of Businesses
  Pages 1091 - 1113
  Mihalis Kuyucu
 42. Utrecht Yasa Bağlı Ruminasyon Ölçeği'nin (UYRÖ) Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenirliği
  Pages 1114 - 1135
  Hasan Hüseyin Tekin, Mehmet Kırlıoğlu
 43. Lider Üye Etkileşimi ve Çatışma Yönetim Stili İlişkisi: Bir Alan Araştırması
  Pages 1136 - 1166
  Mehmet Güler
 44. Anlık Duygu Durumu ve Mutluluğun Plansız Satın Almaya Etkisi
  Pages 1167 - 1193
  İbrahim Yemez, Şükran Karaca
 45. Ortaokul öğrencilerinde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Saldırganlık
  Pages 1194 - 1217
  Burcu Güvendi, Gönül Tekkurşun Demir, Burçak Keskin
 46. Biyoloji Öğretmen adaylarının Biyoloji Eğitimi Laboratuvar Dersine İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi
  Pages 1218 - 1258
  İrem Yücel Cengiz, Gülay Ekici
 47. Bireyin Sıkıntıya Dayanması Üzerine Sosyal Medyanın Rolü
  Pages 1259 - 1281
  Murat Sezgin, İdris Şimşek
 48. Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Anne Baba Tutumları ve Flört Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 1282 - 1309
  Zeynep Çiftci, Fikret Gülaçtı
 49. Berlin’deki Türk Restoranlarını Ziyaret Eden Almanların Demografik Özelliklerine Göre Destinasyonu Ziyaret Etme Niyetlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 1310 - 1324
  Sami Sonat Özdemir, Düriye Bozok
 50. Dönüştürücü Liderlik ile Rekabet Üstünlüğü Performansı Arasındaki İlişkide Etkileşimsel Liderliğin Aracılık Rolü
  Pages 1325 - 1355
  Yunus Zengin
 51. Factors Affecting Faculty of Education Students’ English Learning Motivations
  Pages 1356 - 1372
  Mehmet Özcan
 52. Narsistik Kişilik Özelliklerinin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeyi ve Gösterişçi Tüketim Eğilimleri Üzerine Etkisinin Tespiti
  Pages 1373 - 1407
  Mutlu Yüksel Avcılar, Sema Atalar
 53. Müşteri Değer Algısı İle Hedef Maliyet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Otel İşletmesi Örneği
  Pages 1408 - 1436
  Nilgün Sanalan Bilici, Volkan Tuncel
 54. Türkiye’deki Büyükşehirlerin Çevresel Performanslarının Entropi Temelli COPRAS ve ARAS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
  Pages 1437 - 1473
  Onur Akçakaya, Ezgi Dilan Urmak Akçakaya
 55. Özel Spor Merkezlerine Üye Olan Bireylerin Spora Yönelme Nedenleri ve Beklentilerinin Gerçekleşme Düzeyleri
  Pages 1474 - 1493
  Nevzan Şelale Akça, Hakan Sunay
 56. Öğrencilerin Finans Dersi Alma Durumunun Finansal Okur Yazarlık Seviyesine Etkisi: Bir Nazilli Örneği
  Pages 1494 - 1516
  Umut Tolga Gümüş, Murat Kutay Pailer
 57. Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Pages 1517 - 1539
  Yalçın Dilekli, Şenol Orakcı
 58. Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanım Ölçeği 2’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması
  Pages 1540 - 1565
  Özge Canoğulları Ayazseven, Fulya Cenkseven Önder
 59. Üniversite Yerleşkesi İçin Yolculuk Davranış Analizi: Gazi Üniversitesi Maltepe Yerleşkesi Örneği
  Pages 1566 - 1588
  Hayri Ulvi
 60. Internet Shopping of Generation Y
  Pages 1589 - 1601
  Celile Özçiçek Dölekoğlu, Onur Çelik
 61. Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Göç Sonrası Yaşadığı Sorunlar: İstanbul Örneği
  Pages 1602 - 1632
  Güler Güneş Aslan, Fethi Güngör
 62. İlkokula Erken Yaşta Başlayan Öğrencilerin Okula Uyum Süreci ve Akademik Başarı Bağlamında Yaşadıkları Sorunlar
  Pages 1633 - 1683
  Ali Özdemir, Şifanur Battal
 63. Üniversite Öğrencilerinin Sahip Olduğu Değerler Akılcı Olmayan İnançlar ve Sosyal Görünüş Kaygısı Arasındaki Yordayıcı İlişkiler
  Pages 1684 - 1708
  Bülent Dilmaç, Ömer Yücesoy
 64. İç Göçün Nedenleri ve Değerlendirilmesi: Bitlis İli Örneği
  Pages 1709 - 1735
  Vedat Yılmaz
 65. Duygusal Emek ile İşe Yabancılaşma İlişkisinde Psikolojik Sermayenin Düzenleyici Rolü
  Pages 1736 - 1772
  Hüseyin Aslan, İbrahim Sani Mert
 66. Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Algılarına Göre Okul Öncesi Öğretmenliğine İlişkin Görüşleri
  Pages 1773 - 1796
  Sema Öngören
 67. İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans Programında Verilen Eğitim ve Öğretimin İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı Üzerine Etkisi
  Pages 1797 - 1827
  Turan Şahmaran, Hatice Kar, İbrahim Arısal
 68. Determination of Factors Affecting Capital Adequacy Using the Elastic Net Regression Method
  Pages 1828 - 1844
  Ömer Faruk Rençber, Haşim Bağcı
 69. The Perception of Public Relation Profession in The Society: Example of Elazığ City
  Pages 1845 - 1857
  Nural İmik Tanyıldızı, Mehmet Ataykaya
 70. Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Yeterliğin Algılanan Sosyal Destek Açısından İncelenmesi
  Pages 1858 - 1875
  Fuad Bakioğlu
 71. Kars İlinin Destinasyon İmajı ve Doğu Ekspres’i Deneyimi
  Pages 1876 - 1896
  Seda Derinalp Çanakçı, Tuncay Çanakçı, Erol Geçgin
 72. On İkinci Sınıf Öğrencilerinin Yükseköğretim Programı Seçimlerini Etkileyen Faktörler ve Öğretmenlik Programlarını Tercih Etme Durumları
  Pages 1897 - 1940
  Hasan Güner Berkant, Sevim Bahadır
 73. Toplumun Sığınmacı Bireylerle İlgili Sosyal Mesafe ve Kaygı Durumlarının Belirlenmesi
  Pages 1941 - 1969
  Gülay Taşdemir Yiğitoğlu, Bilgin Kıray Vural
 74. Turizm Eğitimi Alan Önlisans Öğrencilerinin Sektöre Yönelik Meslek Algıları: Pamukkale Üniversitesi Örneği
  Pages 1970 - 1995
  Ahmet Çetin, Seher Ceylan, Nuray Selma Özdipçiner
 75. Attitudes Towards Press in Today’s Turkey: How Death Thoughts and Political Tendencies Effect Support for Free Press and Free Speech
  Pages 1996 - 2018
  Gül Esra Atalay, Bahar Muratoğlu Pehlivan
 76. Ergenler İçin Siber Agresyon Ölçeği: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
  Pages 2019 - 2039
  Eda Ermağan Çağlar, Yasemin Sanal, Gülden Elçim Üner Altuntaş
 77. Müsabaka Öncesi Elit Yıldız Greko-Romen Güreşçilerin Öz Güven Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 2040 - 2054
  İlimdar Yalçın, Cihan Ayhan, Abdullah Düğenci
 78. Tüketicilerin Yeşil Ürün Satın Alma Davranışlarının Kuşaklar Bakımından İncelenmesi
  Pages 2055 - 2070
  Pınar Yürük-Kayapınar, Özgür Kayapınar, Senem Ergan
 79. The Effects of Emotional Exhaustion and Depersonalization on Personal Accomplishment in Pharmaceutical Industry
  Pages 2071 - 2086
  M. Çağrı Pehlivanoğlu, Mustafa Emre Civelek
 80. Sigorta Ürünlerinin Dijital Pazarlamaya Etkisi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 2087 - 2107
  Hakan Özcan, Gökhan Demiral
 81. Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Öğretmen Adaylarının Tarih Kavramıyla İlgili Algıları: Metaforik Bir Araştırma
  Pages 2108 - 2139
  Ahmet Güzel
 82. Branş Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarına İlişkin Görüşleri
  Pages 2140 - 2164
  Murat Ince, Serap Karataş, Asuman Çiftçi
 83. Örgütsel Stres, Örgütsel Bağlılık ve Öğrenilmiş Güçlülük İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 2165 - 2200
  Hande Bilgili, Erol Tekin
 84. Türkiye'ye Yönelen Uluslararası Göç İşsizliğin Bir Nedeni mi?
  Pages 2201 - 2223
  Ali Kemal Nurdoğan, Menekşe Şahin
 85. Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sportmenlik Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Pages 2224 - 2240
  Meryem Altun, Burcu Güvendi
 86. Üniversite Gençliğinin Değerleri: 20 Yıl Sonra Ne Değişti?
  Pages 2241 - 2274
  Abdullah Topçuoğlu, Gamze Aksan
 87. Norveç’te Refah Devletinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
  Pages 2275 - 2308
  Mahmut Küçükoğlu, Hüseyin Ercan
 88. Turizm Şûraları Protokol Konuşmalarının Kalkınma Planları Kapsamında Değerlendirilmesi
  Pages 2309 - 2336
  Gencay Saatcı
 89. Milliyetçiliğin İnşası ve Sinema: Fetih 1453 Filmi Örneği
  Pages 2337 - 2372
  Mustafa Aslan
 90. Yumuşak Güç Kavramı Bağlamında Çin’in Sahraaltı Afrika’ya Yönelik Kamu Diplomasisi Faaliyetleri
  Pages 2373 - 2403
  Elif Yıldırım
 91. Türk Toplumunda Empatinin ve Empatik Becerinin Artırılmasında Empati Eğitim Programlarının Etkililiği: Meta-Analiz Çalışması
  Pages 2404 - 2421
  Ergün Hasgül, Oğuzhan Zengin
 92. Çevikliği Destekleyen Örgütsel Kültür Özellikleri
  Pages 2422 - 2432
  Eyyüb Ensari Cicerali
 93. Türk Modernleşmesinin Kadın-Asker Sembolü Sabiha Gökçen Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 2433 - 2462
  Aysun Yaralı Akkaya
 94. Türkiye’de Modernleşme, Bürokratik Vesayet ve ‘Derin Devlet’
  Pages 2463 - 2505
  Aysel Özdemir Çolak
 95. Etik Liderliğin Çalışanlar ve Örgütler Açısından Sonuçları: Kavramsal Bir İnceleme
  Pages 2506 - 2524
  Belgin Bahar
 96. Esping-Andersen’in Refah Devleti Sınıflandırması ve Makro Sosyal Hizmet Uygulamaları Temelinde Türkiye’nin Konumu
  Pages 2525 - 2554
  Buğra Yıldırım, Fatih Şahin
 97. Demokrat Parti Dönemi Kars’ta Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Gelişmeler
  Pages 2555 - 2578
  İlyas Topçu
 98. Göç Kuramları ve Suriye Göçü Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 2579 - 2615
  Celal İnce
 99. Thematic Classification of Turkish And Albanian Common Words
  Pages 2616 - 2631
  Mehmet Gedizli
 100. Aliya İzzetbegoviç’in Medeniyet Tasavvuru
  Pages 2632 - 2648
  Mehmet Özcan
 101. Youth Employment in The Sports Sector
  Pages 2649 - 2665
  Hasan Erdem Mumcu, Ömür Fatih Karakullukçu, Mustafa Karakuş
 102. The Socio-Political Analysis of The July 15 Coup Declaration
  Pages 2666 - 2686
  İsmail Dursunoğlu
 103. Geçmişten Günümüze İngiltere Sağlık Politikaları: Ulusal Sağlık Sistemi Odaklı Güncel Bir Perspektif
  Pages 2687 - 2707
  Erdal Eke, Merve Kişi
 104. Türkiye’de İlk Modern Yerel Yönetim Denemesi Olan Altıncı Daire-İ Belediye İle Sixième Arrondissement Karşılaştırması
  Pages 2708 - 2727
  Abdullah Aydın
 105. Öğretmenlerin Hesap Verebilirlik Çevreleri: Teorik Bir Çözümleme
  Pages 2728 - 2759
  Coşkun Erdağ
 106. Elitist Reformlar, İran’da Devrime Yetmedi
  Pages 2760 - 2775
  Girayalp Karakuş
 107. 19. Yüzyılda Osmanlı Topraklarında Eğitimci Bir Misyoner: Wilson Amos Farnsworth’un Kapadokya Faaliyetleri
  Pages 2776 - 2796
  Ercan Kaçmaz, Büşra Figenkaplan
 108. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programının Eleştirel Düşünme Becerileri Açısından İncelenmesi
  Pages 2797 - 2829
  Eyyup Serkan Öncel
 109. Türkiye’nin Sıhhi ve İçtimai Coğrafyası Eserlerine Göre Verem Hastalığının Seyri
  Pages 2830 - 2846
  Cihat Tanış
 110. Blok Zincir Teknolojisi ve Tedarik Zinciri Yönetimindeki Uygulamaları
  Pages 2847 - 2877
  İsmail Bakan, Zümrüt Hatice Şekkeli
 111. Yeni Medya İletişim Kanalı Olarak Katılımcı Sözlük Sitelerine Yönelik Bir Değerlendirme
  Pages 2878 - 2907
  Engin Üngüren
 112. Ölüm Mekânından Hayata Bakış: Siirt Kent Mezarlıkları Üzerinden Sınıf, İktidar ve Toplumsal Cinsiyeti Anlamak
  Pages 2908 - 2964
  Muhammet Öksüz
 113. Küresel Çağ Tartışmaları Altında Milliyetçiliğe Yeniden Bakmak: Yeni Osmanlıcılık Söyleminin İnşası
  Pages 2965 - 2995
  Dilan Çiftçi, Fuat Boğaç Evren
 114. Modernleşme Teorisini Yeniden Düşünmek: Ekonomik Kalkınma ve Demokrasi İlişkisine Eleştirel Bir Bakış
  Pages 2996 - 3022
  Şebnem Yardımcı-Geyikçi, Uğur Çil