OPUS International Journal of Society Researches
Cover Image
ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/

OPUS-International Journal of Society Researches is an academic, international and refereed journal which is published three a year in April, August and December and gives place to either Turkish or English articles.


OPUS is society focused and set principle of publishing theoretical, applied and original articles which focus on social problems as disciplinary or interdisciplinary. In this context, it is open to all articles focus on social sciences and humanities.


While OPUS welcomes all studies which will be prepared to work within different areas of expertise; education, sociology, psychology, political science, social policy, management science and it has a framework of working with field angle of the life force field / address field studies are preceded by size.

OPUS International Journal of Society Researches

ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/
Cover Image

71.916

350.987

OPUS-International Journal of Society Researches is an academic, international and refereed journal which is published three a year in April, August and December and gives place to either Turkish or English articles.


OPUS is society focused and set principle of publishing theoretical, applied and original articles which focus on social problems as disciplinary or interdisciplinary. In this context, it is open to all articles focus on social sciences and humanities.


While OPUS welcomes all studies which will be prepared to work within different areas of expertise; education, sociology, psychology, political science, social policy, management science and it has a framework of working with field angle of the life force field / address field studies are preceded by size.

Volume 10 - Issue 17 - Mar 2019
 1. Effect of Voters’ Demographic Profiles, Political Participation and Commitment Levels on Political Promotion Mix Elements: Case of Adana
  Pages 22 - 47
  Dilek Penpece Demirer, Çiğdem Aksu Çam, Burcu Coskan
 2. Akıllı Telefonların Gençlerin Gündelik Hayatlarına Etkisi: Türkiye’de Üniversite Gençliği Örneği
  Pages 48 - 78
  Adem Sağır, Hasan Eraslan
 3. Traumatic Experiences and Juvenile Delinquency Relationship as Moderated by Sociodemographic Factors
  Pages 79 - 103
  Lütfiye Kaya Cicerali
 4. Din Görevlilerinin Mesleki Doyum Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 104 - 122
  Emre Yılmaz
 5. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Human Papilloma Virüsü ve Aşısına Yönelik Bilgi Düzeyleri
  Pages 123 - 138
  Fatma Başar, Sevil Çiçek, Havva Yeşildere Sağlam
 6. Evaluation of the Effect of Emotional Intelligence on Friendship Quality in Terms of Different Variables
  Pages 139 - 153
  Fatma Feyza Gündüz
 7. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Üstbilişsel Okuma Farkındalıkları
  Pages 154 - 175
  Zeynep Çetinkaya Edizer, Esin Özbilgin
 8. Üniversite Öğrencilerinde Terör Mağduru Olma Korkusunun Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği
  Pages 176 - 193
  Burcu Türk, Nurcan Hamzaoğlu
 9. Otantik Liderlik İle Örgütsel Bağlılık Arasında Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü: Bingöl Üniversitesi Örneği
  Pages 194 - 225
  Tuba Büyükbeşe, Sinan Çavuşoğlu, Olcay Okun
 10. ECOSERV Hizmet Kalitesi Ölçüm Modeli ile Ekoturistlerin Çevresel Tutum ve Davranışları Arasındaki İlişki: Ekoçiftliklerde Bir Uygulama
  Pages 226 - 256
  Zehra Türk, Fatma Çakır
 11. Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama Düzeyleri
  Pages 257 - 276
  Emine Güdek Seferoğlu, Emel Sezici, Deniz Yiğit
 12. Tüketici Etnosentrizmi ve Marka İmajının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Gıda Tüketicileri Üzerine Bir Uygulama
  Pages 277 - 307
  Ebru Onurlubaş, Remzi Altunışık
 13. Service Quality, Students’ Satisfaction and Supportive Attitude in the Higher Education Institutions: Evidence from an Emerging Market
  Pages 308 - 331
  Dilek Penpece-Demirer
 14. Antrenörlerde Duygusal Emek Ve Tükenmişlik İlişkisinin İncelenmesi
  Pages 332 - 354
  Sevim Güllü, Süleyman Şahin
 15. Materialism Domains and Perceived Risk Effects on Consumer Boycott Effectiveness
  Pages 355 - 369
  Mertcan Taşçıoğlu, Dursun Yener
 16. Yeşil Tutumunun Davranışsal Niyet Türlerine Etkisi: Yeşil İmajın Aracılık Rolü
  Pages 370 - 394
  Üzeyir Kement
 17. İnsan Kaynakları Yöneticilerinin İş Becerikliliklerinin İşe Adanmışlıkları Üzerine Etkisi
  Pages 395 - 419
  Tahsin Akçakanat, Hasan Hüseyin Uzunbacak, Osman Kürşat Acar
 18. Kolaylaştırıcı Okul Yapısı ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 420 - 443
  Sedat Alev
 19. Kolektif Öğretmen Yeterliğinin Öğretmen İş Doyumundaki Rolü Üzerine Yapısal Eşitlik Modellemesi
  Pages 444 - 463
  Selçuk Demir
 20. Çocuk Edebiyatı Üzerine Yapılmış Lisansüstü Çalışmaların İçerik Analizi (2011-2018 Yılları)
  Pages 464 - 489
  Elif Emine Balta
 21. Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Çocuk İhmal ve İstismarına İlişkin Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 490 - 519
  Arif Toydemir, Erkan Efilti
 22. ‘Ay’ın Hareketleri ve Evreleri’ Konusunda 6-Sigma Yönteminin Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin incelenmesi
  Pages 520 - 545
  Gökhan Sontay, Orhan Karamustafaoğlu
 23. Examination of Conflict Resolution in Adolescents in Terms of Parent Attitudes
  Pages 546 - 559
  Enes Aydın, Zeliha Traş
 24. The Research of Justice in Representation for Democratic Political Culture
  Pages 560 - 595
  Uğur Ünal
 25. Finansal Kısıtlar ve İhracat İlişkisi: Türkiye Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım İmalat Sanayisi için Bir İnceleme
  Pages 596 - 614
  Ömer Tuğsal Doruk
 26. Sosyal Görünüş Kaygısında Cinsiyet Farklılıkları: Bir Meta Analiz Çalışması
  Pages 615 - 637
  Zeynep Şimşir, Tolga Seki, Bülent Dilmaç
 27. Genç Yetişkin,Yetişkin ve Yaşlı Anadolu Erkeklerinde Burun Tiplerinin Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi
  Pages 638 - 652
  Vahdet Özkoçak
 28. Bireysel Zaman Baskısının Satın Alma Sonrası Pişmanlığa Etkisinde Alışverişte Zaman Baskısının Aracı Rolü Üzerine Bir Araştırma
  Pages 653 - 676
  İbrahim Bozacı
 29. Yatan Hastaların Bakım Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi: Kamu Hastanesinde Bir Uygulama
  Pages 677 - 695
  Çağrı Köroğlu, Hüseyin Önlem Ersöz, Aslı Çayan, Sultan Kılıç
 30. Değişen Kamusallığın Yeni “Siyaset Yapma” Mekânı Olarak Sosyal Medya – (Politik Kimlikler ile Kamusal Haklar İlişkisi Bağlamında Twitter Örneği)
  Pages 696 - 737
  Yavuz Çobanoğlu
 31. X Kuşağında Sportmenlik Yönelimi
  Pages 738 - 755
  Hüseyin Gümüş
 32. Okul Öncesi Çocuklar İçin Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeğinin (PERİK) Geçerlik Güvenirlik Çalışması
  Pages 756 - 786
  Saide Özbey
 33. Okul Yöneticilerinin Dedikodu ve Dedikodu Yönetimine İlişkin Görüşleri
  Pages 787 - 814
  Faruk Levent, Gözde Türkmenoğlu
 34. Nutrisyonel Risk Değerlendirme Ölçeklerinin İstatistiksel Testlerle Karşılaştırılması
  Pages 815 - 834
  Selim Gündüz, Dilek Doğan, Ezgi Bayraktar
 35. BİST’ te İnşaat ve Bayındırlık Sektöründe İşlem Gören İşletmelerin SWARA ve ARAS Yöntemleriyle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi
  Pages 835 - 858
  Umut Tolga Gümüş, Hatice Can Öziç, Durmuş Sezer
 36. Erkeklerde İş-Yaşam Dengesi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 859 - 876
  Kezban Özçelik Kaynak, Barış Öztuna
 37. Medyadaki Etik Sorunlardan Biri Olarak Cinsiyet Ayrımcılığı: Magazin Basınından Örnek Haber İncelemesi
  Pages 877 - 903
  Özgehan Özkan
 38. Lise Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Pages 904 - 922
  Bünyamin Çetinkaya, Fikret Gülaçtı, Zeynep Çiftci
 39. UnilQual: University Life Quality Scale
  Pages 923 - 948
  Devrim Vural Yılmaz
 40. Effects of Active Learning on Students’ Performance in Higher Learning Institutions
  Pages 949 - 972
  Egemen Hanımoğlu
 41. Postmodernizm Ardalanında Halkla İlişkilerin Aktivist Rolüne Yönelik Bir Arayış
  Pages 973 - 1001
  Aslı İcil Tuncer
 42. Kamu Örgütlerinde Öz Liderlik Düzeyinin Belirlenmesi
  Pages 1002 - 1029
  Ercan Yavuz, Batuhan Ayan
 43. Kimlik Yönelimleri Açısından Alevi Gençlik
  Pages 1030 - 1075
  Ercan Geçgin
 44. Türkiye’de Halk Kütüphanesi Kullanımının Panel Veri Kümeleme Analizi ile İncelenmesi
  Pages 1076 - 1099
  Özlem Akay
 45. Sosyal Medya Bozukluğu: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 1100 - 1124
  Çağdaş Caz, Sait Bardakçı
 46. Öğretmen Adaylarında Bilişsel Farkındalık Düzeyleri, Öznel Mutluluk ve Sıkıntıyı Tolere Etme Arasındaki Yordayıcı İlişkiler
  Pages 1125 - 1155
  Bülent Dilmaç, Mustafa Yılmaz
 47. Siber Mağduriyet
  Pages 1156 - 1178
  Nesrin Duman, Esra Nihan Bridge
 48. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Manipülatif Kullanımına İlişkin Tutumlarının ve İhtiyaçlarının İncelenmesi
  Pages 1179 - 1200
  Hatice Çetin, Serhat Aydın, Murat İbrahim Yazar
 49. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Algılarının Zihin Haritaları ile Belirlenmesi
  Pages 1201 - 1228
  Cezmi Ünal, Aykut Emre Bozdoğan
 50. Yolsuzluk Algısının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Üzerine Etkisinde Lojistik Performans ile Küresel Rekabetin Ara Değişken Rolü: Türkiye Değerlendirmesi
  Pages 1229 - 1261
  Nagehan Uca, Mustafa Emre Civelek, Murat Çemberci
 51. 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Bağlamında Siyasal Reklamlar, Twitter ve Haber Gündemi Benzerlik Analizi
  Pages 1262 - 1303
  Emine Şahin, Özlem Duğan, Adil Bical
 52. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Annelerinin İstismar Düzeyleri, Ebeveyn Tutumları ve Çocuklarının Davranış Problemleri Arasındaki İlişki
  Pages 1304 - 1331
  Pınar Bağçeli Kahraman, Ayşe Çubukcu
 53. The Effect of Adaptive Online Web Based Material on Student Academic Success
  Pages 1332 - 1343
  Fatih Çağatay Baz, Erkan Tetik
 54. Sosyal Medyada Markaların Kullandığı İçerik Stratejisinin Gönderi Popülaritesindeki Rolü:Türkiye’deki Bilişim Şirketleri Üzerine Bir Uygulama
  Pages 1344 - 1379
  Dilek Penpece-Demirer, Elife Özer
 55. Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Tüketiminin İthalat Üzerindeki Etkisi
  Pages 1380 - 1407
  Erdal Arslan, Aysun Solak
 56. Peer Relations in Adolescence
  Pages 1408 - 1432
  Seval Kızıldağ
 57. Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite, Sedanter Süre ve Yaşam Kalitesi İlişkisinin Değerlendirilmesi
  Pages 1433 - 1453
  Atakan Yılmaz
 58. A Research for Determining Entrepreneurship Levels of University Students
  Pages 1454 - 1475
  Ayşe Aslı Honça, Turan Çetinkaya
 59. Basketbolda Dinamik Dengenin Şut İsabetine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 1476 - 1494
  Rızgar Rostam Abdullah, Yıldırım Gökhan Gencer
 60. Muhasebe Eğitiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri Üzerine Hatay ve Osmaniye İllerinde Bir Araştırma
  Pages 1495 - 1521
  Mustafa Kıllı, Yusuf Işık
 61. Ergenlerde İntihar Olasılığı: Benlik Saygısı ve Öfke Açısından İncelenmesi
  Pages 1522 - 1543
  Fulya Cenkseven Önder, Ayten Bölükbaşı
 62. Gençlerin Tüketici Olarak Sosyalleşmesinde Sosyal Medyanın Etkisi
  Pages 1544 - 1567
  Kumru Uyar
 63. İzleyici ve İçerik Etkileşimi Bağlamında Yeni Bir YouTube Fenomeni Olarak Otonom Duyusal Meridyen Tepki (ASMR) Etkisinin Deri İletkenliği Ölçümü (GSR) Tekniği ile İncelenmesi
  Pages 1568 - 1600
  Behiç Alp Aytekin
 64. İlişki Özyeterlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 1601 - 1624
  Yunus Akan
 65. Lise Öğrencilerinin Okula Aidiyet Duyguları ve Sosyal İyi Oluşları Üzerine Karma Bir Araştırma
  Pages 1625 - 1663
  Durmuş Ümmet, Selçuk Doğan, Hatice Pınar Kemahlı
 66. Sensation Seeking, Self-Concealment as Predictors of Adolescents’ Attitude Toward Violence in Early Adolescence
  Pages 1664 - 1684
  Mehmet Kaya, Ümit Sahranç, Eyüp Çelik
 67. Yunt Dağı Köylerindeki Masallarda Olağanüstü Motifler
  Pages 1685 - 1704
  Ebru Birkan Akhan
 68. Yerel Vergileme
  Pages 1705 - 1734
  Taha Emre Çiftçi, İbrahim Organ
 69. Burjuvazi ve Muhafazakâr Kimliğin Son Dönem Türkiye’sine Yansımaları
  Pages 1735 - 1751
  Ahmet Özkan
 70. Explaining Social Support and Its Effect on Psychological Well-being
  Pages 1752 - 1761
  Enver Sarı, Mustafa Şanal, Cahit Kaya
 71. Reframing the Concepts of Identity and Difference Through the Lens of Dialogical Transversal Politics
  Pages 1762 - 1785
  Pelin Dinçer
 72. İngiliz Yazılı Basınına Göre Bab-ı Ali Baskını ve Uluslararası Sonuçları
  Pages 1786 - 1808
  Özgür Çınarlı, İsmail Safi
 73. Toplum Tipleri ve Yalnızlık Halleri
  Pages 1809 - 1835
  Ejder Ulutaş, Ahmet Gökçen
 74. Sanat Sosyolojisi Bağlamında Sanatın Sınırsızlığı ve Toplumsal Konumu Üzerine
  Pages 1836 - 1852
  Mustafa Demirtaş
 75. Can We Still Talk About ‘Asian’ HRM Practices? An Exploratory Analysis of HRM Practices in Different Asian Countries
  Pages 1853 - 1874
  Vildan Taşlı
 76. Uluslararası Sağlık Turizminde Hastanın Özel Hayatının Gizliliği ve Mahremiyetinin Korunması Hakkı
  Pages 1875 - 1910
  Ayşegül Karaca-Dedeoğlu
 77. United Nations and Democracy Promotion: Liberalism under the Guise of a Neutral Rhetoric
  Pages 1911 - 1929
  Ertuğrul Cevheri
 78. Türkiye’de Sağlıklı Kentler ve Büyükşehir Belediyeleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Pages 1930 - 1962
  Aziz Belli
 79. Tutelary Regime of Single-Party Period: Segue or Impediment to Democracy?
  Pages 1963 - 1992
  Hatem Ete
 80. Kazakistan’da Değişim ve Dönüşüm: Yeni Bir Uluslaştırma “Başarısı” mı?
  Pages 1993 - 2026
  Levent Duman
 81. Yüz İfadelerindeki Duygular: Derleme Çalışması
  Pages 2027 - 2055
  Ahmet Metin
 82. Murtaza’yı Toplumsal Sorunların Belirtisi Olarak Okumak ve İzlemek
  Pages 2056 - 2077
  Aydın Çam
 83. Türk İnkılabı ve Türk Modernleşmesi Sürecinde Yurt İçi ve Yurt Dışı Gözlemler (1923-1938)
  Pages 2078 - 2092
  Mustafa Kılınç
 84. Bedenselleşmiş Biliş Kavramı Bağlamında “Beden-Ötesi Biliş”: Tarihsel-Kültürel Psikoloji Paradigmasının Etkisi
  Pages 2093 - 2118
  Temel Alper Karslı
 85. Olumlu ve Olumsuz Manası ile Siyasal Katılım Türlerinin İncelenmesi
  Pages 2119 - 2138
  Abdullah Aydın
 86. Cumhuriyet Dönemi Kadın Dergileri (1923-1992)
  Pages 2139 - 2156
  Selda Malkoç Kılıç, Duygu Vefikuluçay Yılmaz
 87. Sustainable Tourism Development in The Era of Digital Transformation
  Pages 2157 - 2167
  Piotr Zienarski, Małgorzata Such-Pyrgiel
 88. ABD’nin 1974 Kıbrıs Askeri Darbesindeki Rolü
  Pages 2168 - 2207
  Altuğ Günal
 89. Karikatür ve İfade Özgürlüğü
  Pages 2208 - 2244
  Zeynep Burcu Şahin
 90. Avrupa Birliğinde Hegemonya Sorunu ve Almanya
  Pages 2245 - 2262
  Mehmet Soytürk
 91. Explaining Social Problem Solving and Its Effect on Mental Health
  Pages 2263 - 2270
  Mustafa Şanal, Enver Sarı, Cahit Kaya
 92. Kürt Sorununa Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım: Mızgin, Nubihar ve Köprü
  Pages 2271 - 2298
  Erdal Aydın
 93. Sürdürülebilir Kalkınma Vs. Ekolojik Düşünce
  Pages 2299 - 2323
  Hazal Ilgın Bahçeci, Kemal Görmez
 94. Diversity Management in Turkish Enterprises
  Pages 2324 - 2336
  Susran Erkan Eroğlu, Vahit Çalışır