Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 823 - 852 2018-12-30

Gastronomi Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Mesleklerine Yönelik Metafor Algılarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Meta-Perceptions of Professions of University Students Receiving Gastronomy Education

Ömür Alyakut [1] , Saime Küçükkömürler [2]

47 236

Bu çalışma ile, gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin kendi mesleklerine ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgu bilim araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kocaeli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde eğitim gören 1., 2., ve 3. sınıf öğrencilerinden 80 öğrenci oluşturmuştur. Veriler açık uçlu anket yoluyla toplanmıştır. Ankette öğrencilerden “Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunları…’ya benzer, çünkü…” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Veriler içerik analizi tekniği ile değerlendirilmiştir. Elde edilen metaforlar; Başka Mesleğe Benzeme (f:27, %40,3), Doğadan Varlıklara Benzeme (f:22, %32,8), Yapay Varlıklara Benzeme (f:11, %16.5) ve Kişinin Hayata Yansıyan Özelliklerine Benzeme (f:7, %10,4) olarak dört kategori altında toplanmıştır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerinde en sık benzetilen meslek; sanatçı, en sık benzetilen doğadan varlık ise, ağaç olmuştur. Diğer kategorilerde her öğrenci tarafından tek metafor üretilmiştir. Kolon, bina, kitap yapay varlıklara benzeme, dahi, savaşçı, aşık anne, bebek, burjuva köle metaforları kişinin hayata yansıyan özelliklerine benzeme kategorilerinde öğrencilerin mesleklerini nasıl algıladıklarını ortaya koymuştur. Sonuç olarak, öğrencilerin kendi mesleklerine yönelik olumlu algılara sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulguların farklı çalışmalar için önemli bir veri kaynağı olacağı düşünülmektedir. Benzer çalışmaların farklı eğitim kademelerindeki öğrenci ve öğretim elemanlarının yanı sıra  sektörde çalışan aşçılarla da yürütülmesi önemli görülmüştür. 

In this study, it was aimed to determine the perceptions of university students who are studying in gastronomy and culinary arts departments through their metaphors. In the research, one of the qualitative research designs, case study research design was used. The study group formed 80 students from 1st, 2nd, and 3rd grade students who were educated in Gastronomy and Culinary Arts department of Kocaeli University. The data were collected through an open-ended questionnaire. Students who participated in the survey: "Gastronomy and Culinary Arts graduates are similar to ... because ..." the question was asked. The data were evaluated by content analysis technique. The metaphors that were created, Similar to Another Profession (f: 27, 40.3%), Similar to Nature Existence (f: 22, 32.8%), Similar to Artificial Being and Similar to Person Characteristic Reflected to Life (f:7, %10,4)  collected as four categories. Gastronomy and Culinary Arts students in the most common analogy artist, the most common of the simulated nature of the tree has been. One metaphor is produced by each student in other categories. Colon, building, book, artifacts, genius, warriors, lovers, mothers, babies, bourgeois slave metaphors have revealed how students perceive their professions in the categories of people that are reflected in life.  As a result, it has been determined that students have a positive perception of their profession. Findings obtained with this study are thought to be an important source of data for different studies. It has been considered important that similar studies are carried out with the students and instructors at different levels of education as well as with the workers working in the sector.

 • Akgün, M. (2015). Şimdi mutfak sanatları okumak çok havalı, Radikal Gazetesi, 15 Nisan 2015 Günü Yazısı , https://msa.com.tr/simdi-mutfak-sanatlari-okumak-cok-havali
 • Akoğlu, A., Cansızoğlu, S., Orhan, N ve Özdemir, Z. (2017). Gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi alan öğrencilerin sektörde çalışmaya yönelik bakış açıları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2), 146-159.
 • Aksoy, M. ve Sezgi, G.(2015). Gastronomi turizmi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. Gastronomik Unsurları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(3), 79-89
 • Asaman, E. (2013). Özel eğitim kurumlarındaki öğretmen ve öğrencilerin birbirlerine yönelik metaforik algıları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Aslan, H. (2010). Gastronomi turizminin turizm eğitimi programlarındaki yeri ve önemi bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya
 • Ateş H., Cırık, V. ve Efe, E. (2018). Mesleki imajı oluşturan hemşirelik metaforlarının değerlendirilmesi, Sözel Bildiri, 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi: Çanakkale, 4-6 Nisan 2018
 • Bucak, T. ve Ateş, U. (2014). Gastronomi turizminin il turizmine etkisi: Çanakkale örneği, International Journal Of Social Science, 28, 315-328, Doi Number:Http://Dx.Doi.Org/10.9761/Jasss2528
 • Çekal, N. (2007). Aşçıların beslenme (besin öğeleri) bilgi düzeyleri üzerine bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18(1), 64-74
 • Çetinkaya Kodan, S. (2014). Öğrencilerinin kendi mesleklerine ilişkin algılarının metafor analizi ile incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 137-150.
 • Doğan, S. ve Yeşiltaş, M. (2017). Aşçının kişisel özellikleri ile mesleki yetkinliklerinin tespitine yönelik bir çalışma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), 250-263
 • Eraslan, L. (2011). Sosyolojik metaforlar, Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-22
 • Fidan, N. (2012). Okulda öğrenme ve öğretme, 3. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Göçer, A. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının dil kültür ilişkisi üzerine görüşleri: Fenomenolojik bir araştırma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 25-38.
 • Görkem, O. ve Sevim, B. (2016). Gastronomi eğitiminde geç mi kalındı acele mi ediliyor? Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(58), 977-988
 • Hacıoğlu, N. (1995). Türkiye’de turizm eğitimi. Balıkesir: Turizm ve Otel İşletmeciliği Ders Notları,.
 • Harbalıoğlu, M. ve Ünal, İ. (2014). Aşçılık programı öğrencilerinin mesleki tutumlarının belirlenmesi: Ön lisans düzeyinde bir uygulama. Turizm Akademik Dergisi, 1, .55-65
 • Kale, E. ve Çiçek, Ü. (2015). Hemşirelerin kendi mesleklerine ilişkin metafor algıları. Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi, 3(2), 142-151
 • Kısa, N. (2013). Araştırma görevlilerinin metaforik algıları: kim onlar? kim olmalılar?. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 47 – 46
 • Köroğlu, Ö., Manav, S. ve Karaca, Ç. K. (2018). Turizm rehberliği öğrencilerinin "türk mutfağı" kavramına ilişkin algılarının metaforlar yöntemi ile belirlenmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimleri Dergisi, 10(2), 114-129.
 • Kurnaz, A. ve Kurnaz Akyurt, H. (2014). Önlisans düzeyinde eğitim alan aşçılık programı öğrencilerinin mesleki tutumlarının belirlenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 41-61
 • Limon, İ. ve Durnalı, M. (2018). Doktora öğrencilerinin doktora eğitimi ve öğretim üyelerine yönelik metaforik algıları. Sakarya University Journal of Education, 8(1), 26-40.
 • Maviş, F. ve Kozak, S. (1992). Meslek yüksekokullarında turizm programı ve Anadolu üniversitesi Eskişehir meslek yüksekokulu turizm otelcilik ders programı. Turizm Eğitimi Konferansı-Workshop, Yorum Basım Yayın, Ankara, ss.169-172
 • Öney, H. (2016). Gastronomi eğitimi üzerine bir değerlendirme. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35, 193-203
 • Parın, K. (2017). Metaforlar: Hayat, anlam ve dil. Söylem Dergisi, 2(3), 149-151
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496
 • Şengül, S. ve Türkay, O. (2016). Akdeniz mutfak kültürünün gastronomi turizmi bağlamında değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(Special issue 1), 86-99
 • Yılmaz, A. ve Tanrıverdi, H. (2017). Aşçıların meslek uyumu ve meslek algısı düzeyleri üzerine bir araştırma. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2), 621-639.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5517-1881
Author: Ömür Alyakut (Primary Author)
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7893-7472
Author: Saime Küçükkömürler
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { opus452139, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {823 - 852}, doi = {10.26466/opus.452139}, title = {Gastronomi Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Mesleklerine Yönelik Metafor Algılarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Alyakut, Ömür and Küçükkömürler, Saime} }
APA Alyakut, Ö , Küçükkömürler, S . (2018). Gastronomi Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Mesleklerine Yönelik Metafor Algılarının Değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 823-852. DOI: 10.26466/opus.452139
MLA Alyakut, Ö , Küçükkömürler, S . "Gastronomi Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Mesleklerine Yönelik Metafor Algılarının Değerlendirilmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 823-852 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/452139>
Chicago Alyakut, Ö , Küçükkömürler, S . "Gastronomi Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Mesleklerine Yönelik Metafor Algılarının Değerlendirilmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 823-852
RIS TY - JOUR T1 - Gastronomi Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Mesleklerine Yönelik Metafor Algılarının Değerlendirilmesi AU - Ömür Alyakut , Saime Küçükkömürler Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.452139 DO - 10.26466/opus.452139 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 823 EP - 852 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.452139 UR - https://doi.org/10.26466/opus.452139 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Gastronomi Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Mesleklerine Yönelik Metafor Algılarının Değerlendirilmesi %A Ömür Alyakut , Saime Küçükkömürler %T Gastronomi Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Mesleklerine Yönelik Metafor Algılarının Değerlendirilmesi %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.452139 %U 10.26466/opus.452139
ISNAD Alyakut, Ömür , Küçükkömürler, Saime . "Gastronomi Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Mesleklerine Yönelik Metafor Algılarının Değerlendirilmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 823-852. https://doi.org/10.26466/opus.452139