Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 551 - 574 2018-12-30

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması
Scale Development Study for Determining the Views of Science Teachers About STEM

Berna Gül Biçer [1] , Mustafa Uzoğlu [2] , Aykut Emre Bozdoğan [3]

138 324

Bu araştırmanın amacı fen bilimleri öğretmenlerinin STEM hakkındaki görüşlerini belirlemek için STEM görüş ölçeği geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Kayseri il ve ilçelerinden 115 fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma desenlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada öncelikle ölçek geliştirme sürecinde ilgili literatür ve uzman görüşlerinden yararlanılarak 42 maddelik taslak ölçek oluşturulmuştur. Kayseri ilinde görev yapan 115 fen bilimleri öğretmenine taslak ölçek uygulanmıştır. Taslak ölçeğin geçerlik ve güvenirlik hesaplamaları için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 13 madde ölçekten çıkarılmıştır. 29 maddeye ait Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.912 olarak hesaplanmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda taslak ölçeğin 4 faktörlü yapı sergilediği belirlenmiş ve toplam varyans % 70.7 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin geçerliliğinin doğrulamak ve kanıt durumunu arttırmak için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi geçerliliği doğrulanan 26 maddelik 4 faktörlü yapıda bir ölçek oluşturulmuştur. Ölçeğin bütününe ait güvenirlik katsayısı 0,920 olarak hesaplanmıştır.

The aim of this study is to develop a scale of view of stem in order to determine the views of Science teachers about stem. Study group of this research is constituted by 115 science teachers from Kayseri and its around in the academic year of 2016-2017. The survey model was used from quantitative research patterns. First of all, a 42-point draft scale was developed by using the relevant literature and expert views in the scale development process. A draft scale was applied to 115 science teachers working in Kayseri province. Descriptive and confirmatory factor analyses were performed for the validity and reliability calculations of the draft scale. As a result of exploratory factor analysis, 13 items were removed from the scale. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient for 29 substances was calculated as 0.912. As a result of the factor analysis, it was determined that the draft scale exhibited a 4-factor structure and the total variance was calculated as 70.7%. Confirmatory factor analysis was performed to verify the validity of the scale and increase the evidence status. A scale of 26-item 4-factor structure, which validated the validity of the confirmatory factor analysis, has been formed. Reliability coefficient of the whole scale was calculated as 0.920

 • Aytaç, M., ve Öngen, B. (2012). Doğrulayıcı faktör analizi ile yeni çevresel paradigma ölçeğinin yapı geçerliliğinin incelenmesi. İstatistikçiler Dergisi, 5(1), 14-22.
 • Bentler P. M. (1990). Comparative fit Indexes in Structural Models. Psychol Bull, 107 (2), 238-246.
 • Bozdoğan, A. E. ve Öztürk, Ç. (2008). Coğrafya ile ilişkili fen konularının öğretimine yönelik özyeterlilik inanç ölçeğinin geliştirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi 2 (2), 66-81.
 • Bozdoğan, A.E. ve Uzoğlu, M. 2012. The development of a scale of attitudes toward tablet pc. Mevlana International Journal of Education (MIJE), 2(2), 85-95.
 • Buyruk, B., ve Korkmaz, Ö. (2016). FeTeMM farkındalık ölçeği (FFÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Turkish Science Education, 11(1), 3-23.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (4. baskı). Ankara: Pegem.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 32, 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Eğitim istatistiği yüksek lisans ders notları. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Veri analizi el kitabı, 6. Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ceylan, S. (2014). Ortaokul fen bilimleri dersindeki asitler ve bazlar konusunda fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (fetemm) yaklaşımı ile öğretim tasarımı hazırlanmasına yönelik bir çalışma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ üniversitesi, Eğitim bilimleri enstitüsü, Bursa.
 • Çevik, M. (2017). Ortaöğretim öğretmenlerine yönelik FeTeMM Farkındalık Ölçeği (FFÖ) geliştirme çalışması. Journal of Human Sciences, 14(3), 2436-2452.
 • Çokluk,Ö., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara: PegemA Akademi.
 • Çorlu, M. S. (2014). FeTeMM eğitimi araştırmaları: Alanda merak edilenler, fırsatlar ve beklentiler [STEM education research: Latest trends, opportunities, and expectations]. Turkish Journal of Educational Research, 3(1), 4-10.
 • Çorlu, M. S., Capraro, R. M. ve Capraro, M. M. (2014). Introducing STEM education: implications for educating our teachers for the age of innovation. Eğitim ve Bilim, 39 (171), 74-85.
 • Çorlu, S., Capraro, R.M., ve Çorlu, M.A. (2015). Investigating the Mental Readiness of Pre-service Teachers for Integrated Teaching. International Online Journal of Educational Sciences, 7 (1), 17-28.
 • Durkan, E. (2017). İlkokul dördüncü sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde öğrencilerinin üstbilişsel okuma stratejileri kullanmalarını sağlayan uygulamalarının değerlendirilmesi: Giresun ili örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Giresun üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Giresun.
 • Ensari, Ö. 2017. Öğretmen adaylarının fetemm eğitimi ve fetemm Etkinlikleri hakkındaki görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ,Van.
 • Gallant, D.J. (2010). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education.
 • Gökbayrak, S., ve Karışan, D. (2017). Altıncı sınıf öğrencilerinin FeTeMM temelli etkinlikler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-40.
 • Gülhan, F., ve Şahin, F. (2016). Fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 602-620.
 • Hu L. T. ve Bentler P.M. (1999). Cut Off Criteria For Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.
 • İşman, A. Baytekin, Ç., Balkan, F., Horzum, M. B., ve Kıyıcı, M. (2002). Fen bilimleri eğitimi ve yapısalcı yaklaşım. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 1(1), 41-47.
 • Jöreskog, K. G. ve Sörbom, D. (1993). Lisrel 8: Structural Equation Modeling With the Simplis Command Language. Hillsdale: Erlbaum Associates Publishers.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (25. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karahan, E., Canbazoglu-Bilici, S., ve Unal, A. (2015). Integration of media design processes in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education. Eurasian Journal of Educational Research, 60, 221-240.
 • Kline, R.B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.
 • Koyunlu Ünlü, Z., Dokme, I. ve Ünlü, V. (2016). Adaptation of the science, technology, engineering, and mathematics career interest survey (STEM-CIS) into Turkish. Eurasian Journal of Educational Research, 63, 21-36.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. MEB, Ankara.
 • Özdamar, K. (2013). Eğitim, sağlık ve davranış bilimlerinde ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi. Eskişehir:Nisan Kitapevi.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., and Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23–74.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 6(3), 49-73.
 • Şahin, A., Ayar, M.C. ve Adıgüzel, T. (2014). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik içerikli okul sonrası etkinlikler ve öğrenciler üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Educational Sciences: Theory & Practice, 14(1) , 297-322.
 • Şimşek, Ö.F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: temel ilkeler ve lisrel uygulamaları. İstanbul: Ekinoks Yayınları.
 • Yamak, H., Bulut, N., ve Dündar, S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265.
 • Yıldırım, B., ve Altun, Y. (2015). STEM Eğitim ve Mühendislik Uygulamalarının Fen bilimleri Laboratuar Dersindeki Etkilerinin İncelenmesi. El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 2(2), 28-40.
 • Yurttaş-Kumlu, G. D., Kumlu, G., ve Yürük, N. (2017). Üniversite Öğrencileri İçin Fen Metinlerini Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalişmasi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1), 203-220.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3999-305X
Author: Berna Gül Biçer (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4346-5161
Author: Mustafa Uzoğlu
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5781-9960
Author: Aykut Emre Bozdoğan
Institution: EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { opus461791, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {551 - 574}, doi = {10.26466/opus.461791}, title = {Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {Biçer, Berna Gül and Uzoğlu, Mustafa and Bozdoğan, Aykut Emre} }
APA Biçer, B , Uzoğlu, M , Bozdoğan, A . (2018). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 551-574. DOI: 10.26466/opus.461791
MLA Biçer, B , Uzoğlu, M , Bozdoğan, A . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 551-574 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/461791>
Chicago Biçer, B , Uzoğlu, M , Bozdoğan, A . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 551-574
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması AU - Berna Gül Biçer , Mustafa Uzoğlu , Aykut Emre Bozdoğan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.461791 DO - 10.26466/opus.461791 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 551 EP - 574 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.461791 UR - https://doi.org/10.26466/opus.461791 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması %A Berna Gül Biçer , Mustafa Uzoğlu , Aykut Emre Bozdoğan %T Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.461791 %U 10.26466/opus.461791
ISNAD Biçer, Berna Gül , Uzoğlu, Mustafa , Bozdoğan, Aykut Emre . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 551-574. https://doi.org/10.26466/opus.461791
AMA Biçer B , Uzoğlu M , Bozdoğan A . Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. opus. 2018; 9(16): 551-574.
Vancouver Biçer B , Uzoğlu M , Bozdoğan A . Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 574-551.


Lise Öğrencilerinin STEM’e Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Serpil Özkurt Sivrikaya
https://doi.org/10.26466/opus.547459