Year 2018, Volume 1, Issue 3, Pages 461 - 471 2018-10-30

POST MODERNİST DÜŞÜNCENİN İSLAM’A BAKIŞ AÇISINDA ORYANTALİST İSLAM KURGUSUNUN İZLERİ: NEITZSCHE, FOUCAULT VE DERRİDA ÖRNEĞİ
Traces of Orientalist Islamic Fiction in The View of Postmodernist Thinking Towards Islam: Neitzsche, Foucault and Derrida Examples

Caner Övsan ÇAKAŞ [1]

99 156

Bu çalışmada aydınlanma düşüncesi ile pozitivist epistemolojiye bir tepki olarak ortaya çıkan postmodernist düşüncenin önemli temsilcileri olarak kabul edilen Nietzsche, Foucault ve Derrida’nın İslam hakkında öne sürdükleri düşüncelerinde Oryantalist İslam kurgusunun izlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma sürecinde bahse konu post modern düşünürlerin kendi eserlerinde İslam hakkında öne sürdükleri görüşleri mercek altına alınmış ve yapı sökümüne uğratılarak analiz edilmiştir. Bu işlem neticesinde postmodernist düşünürlerin oryantalizmin pozitivist epistemolojisine ve Avrupa merkezli anlayışına bir eleştirel bakış açısı geliştirilmelerine rağmen İslam hakkındaki tasavvurlarının büyük oranda oryantalistlerce kurgulanan olumsuz İslam imajına dayandığı görülmüştür. Çalışmanın sonucunda anılan postmodernist düşünürlerin İslam’ın Avrupa toplumunda neden olumsuz olarak kurgulandığından ziyade bahse konu olumsuz İslam kurgusunun Avrupa toplumunda neden ötekileştirildiği konusunda bir eleştirel bakış açısı geliştirdikleri sonucuna varılmıştır.

In this research study, it was aimed to reveal the traces of the Orientalist Islamic fiction in the thoughts of Nietzsche, Foucault and Derrida, which are considered important representatives of the postmodernist thinking that emerged as a reaction to the positivist epistemology with the idea of Enlightenment. In the course of the study, the opinions of postmodern thinkers about Islam in their works have been examined and analyzed by means of deconstruction method. Despite the fact that postmodernist thinkers have developed a critical perspective on the orientalist positivist epistemology and European-centered understanding of this process, it has been seen that their conception of Islam is largely based on the image of negative Islam, which is framed by orientalists. As a consequence of the work, the postmodernist thinkers have come to the conclusion that Islam has been negatively framed in European society, and that they have developed a critical view of why so-called negative Islamic fiction has been alienated in European society.

 • Ahmed, A. S. (1992). Postmodernism and Islam: Predicament and Promise, Routledge, Londra.
 • Afar, J. & Anderson, K. (2004). “Revisiting Foucault and the Iranian Revolution”, New Politics, Cilt: 10, Sayı: 1: 37-47.
 • Almond, I. (2015). Yeni Oryantalistler: Nietzsche’den Orhan Pamuk’a İslam’ın Postmodern Temsilleri, Pinhan Yayınları, İstanbul.
 • Alshaibi, W. (2018). The Intellectual Destroyer: Michel Foucault and The Iranian Revolution, Colarado University Press, Denver.
 • Aydın, S.M. (2015). Siyasetin Aynasında Kültür ve Medeniyet, Kapı Yayınları, İstanbul.
 • Azmeh, A. (2017). İslamlar ve Moderniteler, (Çev.: Elçin Gen), İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Azmeh, A. (2000). “Oryantalizmin Eklemlenmesi”, (Ed.: Asaf Huseyin, Robert Olson & Cemil Kureşi), Oryantalistler ve İslamiyatçılar: Oryantalist İdeolojinin Eleştirisi, (Çev.: Bedirhan Muhib), İnsan Yayınları, İstanbul.
 • Bernal, M. (2014). Kara Athena: Eski Yunan Aldatmacası Nasıl İmal Edildi?, (Çev.: Özcan Buze), Analiz Basım Yayın Tasarım, İstanbul.
 • Bhambra, G.K. (2015). Moderniteyi Yeniden Düşünmek: Post-Kolonyalizm ve Sosyolojik Tahayyül, (Çev.: Özlem İlyas), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.Bulut, Y. (2016). Oryantalizmin Kısa Tarihi, Küre Yayınları, İstanbul.
 • Clifford, J. (2014). “Oryantalizm Üzerine”, (Ed.: Aytaç Yıldız), Oryantalizm Tartışma Metinleri, (Çev.: Ferid Burak Aydar), DoğuBatı Yayınları, İstanbul.
 • Coward H. & FoshaY, T. (1993). Derrida and Negative Theology, Sunny Press, Albany.
 • Derrida, J. (2014). Gramatoloji, (Çev.: İsmet Birkan), Bilge Su Yayıncılık, İstanbul.
 • Derrida, J. (2007). Marx’ın Hayaletleri: Borç Durumu, Yas Çalışması ve Yeni Enternasyonel, (Çev.: Alp Tümertekin), Ayrıntı Yayınevi, İstanbul.
 • Fanon, F. (2014). Cezayir Bağımsızlık Savaşının Anatomisi, (Çev.: Kamil Çileçöp), Pınar Yayınları, İstanbul.
 • Foucault, M. (1995). Deliliğin Tarihi, (Çev.: Mehmet Ali Kılınçbay), İmge Yayınları, İstanbul.
 • Foucault, M. (1999). Bilginin Arkeolojisi, (Çev.: Veli Urhan), Birey Yayıncılık, İstanbul.
 • Foucault, M. (2009). Kelimeler ve Şeyler: İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi, (Çev.: Mehmet Ali Kılınçbay), İmge Yayınevi, İstanbul.
 • Hatipoğlu, A. (2017). “Tarihsel ve Toplumsal Koşullar Açısından Postyapısalcılık: Foucault ve Derrida”, Bilim ve Ütopya, Sayı: 268: 24-28.
 • Huseyin, A. (2000). “Oryantalizmin İdeolojisi”, (Ed.: Asaf Huseyin, Robert Olson & Cemil Kureşi), Oryantalistler ve İslamiyatçılar: Oryantalist İdeolojinin Eleştirisi, (Çev.: Bedirhan Muhib), İnsan Yayınları, İstanbul.
 • Kalın, İ.& Esposito, J. L. (2015). İslamofobi: 21’inci Yüzyılda Çoğulculuk Sorunu, (Çev.: İsmail Eriş), İnsan Yayınları, İstanbul.
 • Kalın, İ. (2016). Ben, Öteki ve Ötesi: İslam – Batı İlişkileri Tarihine Giriş, İnsan Yayınları, İstanbul.
 • Lerner, D. (1958). The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East, The Free Press, New York.
 • Lilla, M. (2006). Pervasız Dahiler, (Çev.: Ahmet Ergenç), Paradigma Yayınları, İstanbul.
 • Loomba, A. (2000). Kolonyalizm Postkolonyalizm, (Çev.: Mehmet Küçük), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Luraghi, R. (2015). Sömürgecilik Tarihi, (Çev.: Aydın Emeç), E Yayınları, İstanbul.
 • Lyotard, J.F. (1990). Postmodern Durum: Postmodernizm, (Çev.: Ahmet Çiğdem), Ara Yayıncılık, Ankara.
 • Macey,D. (1994). The Lives of Michel Foucault, Vintage, Londra.
 • Nietzsche, F. (2011). Ahlakın Soy Kütüğü Üzerine, (Çev.: Ahmet İnam), Say Yayınları, İstanbul.
 • Nietzsche, F. (2017). Deccal: Hıristiyanlığa Lanet, (Çev.: Ayça Kaya), Say Yayınları, İstanbul.
 • Parkes, G. (1996). “Nietzsche and East Asian Thought”, Cambridge Companion to Nietzsche, (Ed.: B. Magnus & K.M.Higgins,), Cambridge University Press, Londra.
 • Pruett, G.E. (2000). “İslam ve Oryantalizm”, (Ed.: Asaf Huseyin, Robert Olson & Cemil Kureşi), Oryantalistler ve İslamiyatçılar: Oryantalist İdeolojinin Eleştirisi, (Çev.: Bedirhan Muhib), İnsan Yayınları, İstanbul.
 • Rabinow, P. (1984). The Foucault Reader, Panteon Books, New York.
 • Rostow, W.W. (1960). The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Rubin, A.N. (2014). “Edward W. Said 1935-2003”, (Ed.: Aytaç Yıldız), Oryantalizm Tartışma Metinleri, (Çev.: Ferid Burak Aydar), DoğuBatı Yayınları, İstanbul.
 • Russ, J. (2011). Avrupa Düşüncesinin Serüveni: Antik Çağdan Günümüze Batı Düşüncesi, (Çev.: Özcan Doğan), DoğuBatı Yayınları, İstanbul.
 • Sardar Z. & Abrams I. (2010). Kaos: Düzensizlikteki Düzen, (Çev.: Deniz Guliyeva), NTV Yayınları, İstanbul.
 • Sardar, Z. (1998). Postmodernism and Other: The New Imperialism of Western Culture, Pluto Press, Londra.
 • Sarup, M. (1997). Post Yapısalcılık ve Post Modernizm, (Çev.: A. Baki Güçlü), Ark Yayıncılık, Ankara.
 • Turner, S. B. (2000). “Oryantalizm ve İslam’da Sivil Toplum Meselesi”, (Ed.: Asaf Huseyin, Robert Olson & Cemil Kureşi), Oryantalistler ve İslamiyatçılar: Oryantalist İdeolojinin Eleştirisi, (Çev.: Bedirhan Muhib), İnsan Yayınları, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Ekim 2018
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-2345-6789
Author: Caner Övsan ÇAKAŞ (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 30, 2018

Bibtex @research article { rs446899, journal = {R\&S - Research Studies Anatolia Journal}, issn = {}, eissn = {2630-6441}, address = {Arif YILDIZ}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {461 - 471}, doi = {10.33723/rs.446899}, title = {POST MODERNİST DÜŞÜNCENİN İSLAM’A BAKIŞ AÇISINDA ORYANTALİST İSLAM KURGUSUNUN İZLERİ: NEITZSCHE, FOUCAULT VE DERRİDA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ÇAKAŞ, Caner Övsan} }
APA ÇAKAŞ, C . (2018). POST MODERNİST DÜŞÜNCENİN İSLAM’A BAKIŞ AÇISINDA ORYANTALİST İSLAM KURGUSUNUN İZLERİ: NEITZSCHE, FOUCAULT VE DERRİDA ÖRNEĞİ. R&S - Research Studies Anatolia Journal, 1 (3), 461-471. DOI: 10.33723/rs.446899
MLA ÇAKAŞ, C . "POST MODERNİST DÜŞÜNCENİN İSLAM’A BAKIŞ AÇISINDA ORYANTALİST İSLAM KURGUSUNUN İZLERİ: NEITZSCHE, FOUCAULT VE DERRİDA ÖRNEĞİ". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 461-471 <http://dergipark.org.tr/rs/issue/40031/446899>
Chicago ÇAKAŞ, C . "POST MODERNİST DÜŞÜNCENİN İSLAM’A BAKIŞ AÇISINDA ORYANTALİST İSLAM KURGUSUNUN İZLERİ: NEITZSCHE, FOUCAULT VE DERRİDA ÖRNEĞİ". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 461-471
RIS TY - JOUR T1 - POST MODERNİST DÜŞÜNCENİN İSLAM’A BAKIŞ AÇISINDA ORYANTALİST İSLAM KURGUSUNUN İZLERİ: NEITZSCHE, FOUCAULT VE DERRİDA ÖRNEĞİ AU - Caner Övsan ÇAKAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33723/rs.446899 DO - 10.33723/rs.446899 T2 - R&S - Research Studies Anatolia Journal JF - Journal JO - JOR SP - 461 EP - 471 VL - 1 IS - 3 SN - -2630-6441 M3 - doi: 10.33723/rs.446899 UR - https://doi.org/10.33723/rs.446899 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 R&S - Research Studies Anatolia Journal POST MODERNİST DÜŞÜNCENİN İSLAM’A BAKIŞ AÇISINDA ORYANTALİST İSLAM KURGUSUNUN İZLERİ: NEITZSCHE, FOUCAULT VE DERRİDA ÖRNEĞİ %A Caner Övsan ÇAKAŞ %T POST MODERNİST DÜŞÜNCENİN İSLAM’A BAKIŞ AÇISINDA ORYANTALİST İSLAM KURGUSUNUN İZLERİ: NEITZSCHE, FOUCAULT VE DERRİDA ÖRNEĞİ %D 2018 %J R&S - Research Studies Anatolia Journal %P -2630-6441 %V 1 %N 3 %R doi: 10.33723/rs.446899 %U 10.33723/rs.446899
ISNAD ÇAKAŞ, Caner Övsan . "POST MODERNİST DÜŞÜNCENİN İSLAM’A BAKIŞ AÇISINDA ORYANTALİST İSLAM KURGUSUNUN İZLERİ: NEITZSCHE, FOUCAULT VE DERRİDA ÖRNEĞİ". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 / 3 (October 2018): 461-471. https://doi.org/10.33723/rs.446899
AMA ÇAKAŞ C . POST MODERNİST DÜŞÜNCENİN İSLAM’A BAKIŞ AÇISINDA ORYANTALİST İSLAM KURGUSUNUN İZLERİ: NEITZSCHE, FOUCAULT VE DERRİDA ÖRNEĞİ. R&S - Research Studies Anatolia Journal. 2018; 1(3): 461-471.
Vancouver ÇAKAŞ C . POST MODERNİST DÜŞÜNCENİN İSLAM’A BAKIŞ AÇISINDA ORYANTALİST İSLAM KURGUSUNUN İZLERİ: NEITZSCHE, FOUCAULT VE DERRİDA ÖRNEĞİ. R&S - Research Studies Anatolia Journal. 2018; 1(3): 471-461.