Year 2017, Volume 2, Issue 2, Pages 70 - 85 2017-07-15

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Bartın Üniversitesi Örneklemi
Determination of Attitudes of Primary Teacher Candidates Toward Reading Habits: Bartin University Sample

Doç.Dr. Ayşe Derya IŞIK [1] , Nazan DEMİR [2]

455 423

Okuma yaşam boyu devam eden, insanın kişisel gelişiminde önemli bir yere sahip olan bir etkinliktir. Kişinin düşünce yapısını geliştirir; sözcük dağarcığını, bilgi ve birikimini arttırır. Okuma alışkanlığı yaşam boyu sürekli ve düzenli okuma etkinliğidir. Okuma alışkanlığı küçük yaşlarda kazandırılmalıdır. Bu alışkanlığın kazanılmasında aile ve çevrenin yanı sıra öğretmenler önemli rol almaktadır. Öğretmenin okuma alışkanlığı öğrenciye de yansıyacaktır. Bu araştırma Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının kitap okumaya yönelik tutumları belirlenmiş ve demografik özelliklerine göre incelenmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlıklarını belirlemek amacıyla, 30 maddeden oluşan, güvenirlik katsayısı 0.88 olarak belirlenen ve Gömleksiz (2004) tarafından geliştirilen “Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Uygulanan ölçek yorumlanarak tablolar halinde sunulmuştur.

Reading is a lifelong activity and has an important place in people's personal development. It improves the thinking structure of the person; increases the vocabulary, knowledge and accumulation. Reading habit is a continuous and regular reading activity throughout life. Reading habits should be acquired at a young age. In addition to the family and the environment, teachers are playing an important role in the acquisition of this habit. The reading habits of the teacher will also be reflected in the students. This research was conducted to investigate the attitudes towards reading habits of students of Department of Elementary Education in Bartin University Faculty of Education. In the study, the attitudes of the primary teacher candidates toward reading habits the books were determined and analyzed according to their demographic characteristics. In order to determine the attitudes toward reading habits of the teacher candidates in the study, "Attitude Scale Related to Book Reading Habits" developed by Gomleksiz (2004), which has a reliability coefficient of 0.88 was used. Applied scale is interpreted and presented in tables.

  • Akyol, H. (2009). Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi. (8. Bs.) Ankara: Pegem Akademi. Arıcı, A. F. (2008). Okumayı niye sevmiyoruz? Üniversite öğrencileri ile Mülakatlar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 5(10). http://sbed.mku.edu.tr/article/view/1038000495 adresinden 25.06.2017 tarihinde erişilmiştir. Arslan, Y., Çelik Z. , Çelik E. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 26, 113-124 Aslantürk, E. ve Saracaloğlu, S. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma İlgi ve Alışkanlıklarının Karşılaştırılması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 11 (1), 155-176 Batur, Z. , Gülveren, H. ve Bek, H. (2010). Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Uşak Eğitim Fakültesi Örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 3(1). 32-49. Devrimci, H. (1993). İlkokul 5. Sınıf Çocuklarında Okuma Alışkanlığının İncelenmesi. Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Geçgel, H. , Burgul, F. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Okuma İlgi Alanları (Çanakkale Örneği). TÜBAV Bilim Dergisi, 2(3), 341-353. Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Güngör, E. (2009) İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlığı İle Türkçe Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana. Gömleksiz, M. N. (2004). Geleceğin Öğretmenlerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1). http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_I/ozetler/nuri_ozet.htm adresinden 25.06.2017 tarihinde erişilmiştir. Gömleksiz, M. N. (2004). Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Bir Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (2), 195. Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (19. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kolaç, E. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuyucu Profilleri. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 27-29 Nisan 2007. Eskişehir. Konan, N. ve Oğuz, V., (2013). Öğretmenlerin Okuma Alışkanlıkları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10 (1). http://www.sbd.ksu.edu.tr/article/view/5000035275 adresinden 25.06.2017 tarihinde erişilmiştir. Köse, A. , Yılmaz, Y. (2011). Öğretmen Adaylarının Okuma Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Eğitimi Öğrenci Kongresi.29 Eylül-1 Ekim 2011. Ankara. MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2009). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunda (1-5. Sınıflar). Ankara. Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.16 Odabaş, H., Odabaş, Z. Y. ve Polat C. (2008). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığı: Ankara Üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası, 9(2), 431-465. Saracaloğlu, S., Karasakaloğlu, N. ve Aslantürk, E. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma İlgi ve Alışkanlıklarının Karşılaştırılması (Adnan Menderes ve Uludağ Üniversiteleri Örneği). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (3), 457-480. TDK (2014). Güncel Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts& kelime=OKUMAK adresinden 13.11.2014 tarihinde erişilmiştir. Yalman, M., Özkan E. ve Kutluca, T. (2013). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıkları Üzerine Betimsel Bir Araştırma: Dicle Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 14 (2), 291-305. Yılmaz, B. (2004). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerin duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 5 (2), 115-136 Yılmaz, B. (2007). Okuma Alışkanlığı ve Öğretmen. Okuma Kültürü ve Okullarda Uygulama Sorunları Toplantısı Kitapçığı. 06 Aralık 2004, 133 sf.,Ankara. Yılmaz B. , Köse E. ve Korkut Ş. (2009). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciliği 23 (1), 22-51 Yılmaz Aydın, Z. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığı. İlköğretim Online. 5(1), s. 1-6. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/article/view/5000038354/5000037210 adresinden 25.06.2017 tarihinde erişilmiştir.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-9867-0904
Author: Doç.Dr. Ayşe Derya IŞIK
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Nazan DEMİR
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @conference paper { sead325522, journal = {Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-0898}, address = {Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {70 - 85}, doi = {10.29250/sead.325522}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Bartın Üniversitesi Örneklemi}, key = {cite}, author = {IŞIK, Doç.Dr. Ayşe Derya and DEMİR, Nazan} }
APA IŞIK, D , DEMİR, N . (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Bartın Üniversitesi Örneklemi. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2 (2), 70-85. DOI: 10.29250/sead.325522
MLA IŞIK, D , DEMİR, N . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Bartın Üniversitesi Örneklemi". Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi 2 (2017): 70-85 <http://dergipark.org.tr/sead/issue/30431/325522>
Chicago IŞIK, D , DEMİR, N . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Bartın Üniversitesi Örneklemi". Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi 2 (2017): 70-85
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Bartın Üniversitesi Örneklemi AU - Doç.Dr. Ayşe Derya IŞIK , Nazan DEMİR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29250/sead.325522 DO - 10.29250/sead.325522 T2 - Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 85 VL - 2 IS - 2 SN - -2548-0898 M3 - doi: 10.29250/sead.325522 UR - https://doi.org/10.29250/sead.325522 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 The Journal of Limitless Education and Research Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Bartın Üniversitesi Örneklemi %A Doç.Dr. Ayşe Derya IŞIK , Nazan DEMİR %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Bartın Üniversitesi Örneklemi %D 2017 %J Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi %P -2548-0898 %V 2 %N 2 %R doi: 10.29250/sead.325522 %U 10.29250/sead.325522
ISNAD IŞIK, Doç.Dr. Ayşe Derya , DEMİR, Nazan . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Bartın Üniversitesi Örneklemi". Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi 2 / 2 (July 2017): 70-85. https://doi.org/10.29250/sead.325522