Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 129 - 152 2018-12-15

HIDDEN PROGRAMS’ EFFECT ON DATABASE COURSE: A CASE STUDY
VERİTABANI DERSİNDE ÖRTÜK PROGRAM ETKİSİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

NİHAN ARSLAN NAMLI [1]

31 83

The aim of this study is to investigate the effect of the hidden curriculum in the database course. The aim of this study is to reveal the physical environment, methods, learning-teaching interaction, student-student interaction, student-faculty interaction and evaluation program. The research is a single case study of a qualitative research methods. In the qualitative research, it was aimed to collect in-depth information from the data collection methods by using observation and interview method. The criterion sampling method was used from non-selective purposive sampling techniques. The research was carried out in two stages. In the first phase, in the spring semester of 20017-2018 academic year, the database course at the Computer Education and Instructional Technology Department of Çukurova University was observed for three weeks (9 hours). In the second stage of the study, the students of the same course were interviewed after the observations. The semi-structured observation form was developed by making some corrections according to the expert opinions. Interview questions were prepared for the interview forms based on the related literature and detailed the research problem and expert opinion was received for scope validity. Based on the feedback, the questions were rearranged and 11 questions were formed.  Qualitative data collected through semi-structured observations and interviews were collected. Descriptive analysis was used in the analysis of observation data. Interview data were analyzed with content analysis. In the light of the findings obtained, the results of the database course show that the physical environment and regulations of the class, teaching-learning activities, teaching staff-student, student-student interaction and evaluation process affect the hidden curriculum.

Bu çalışmada öğrencilerin veritabanı dersindeki örtük programın etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır.  Bu araştırmanın amacı veritabanı dersinde kullanılan fiziki ortam, yöntem, öğrenme-öğretme etkileşimi, öğrenci- öğrenci, öğrenci-öğretim elemanı etkileşimi ve değerlendirme sürecinden kaynaklanan örtük programı  ortaya çıkarmaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden tekli bütüncül durum çalışmasıdır. Araştırmada nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinden gözlem ve görüşme kullanılarak derinlemesine bilgi toplamak amaçlandığından seçkisiz olmayan amaçlı örnekleme tekniklerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmış, vize sınavlarından aldıkları puana göre notları düşük, orta ve yüksek olan 9 öğrenci seçilmiştir. Araştırma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada 20017-2018 öğretim yılı bahar döneminde Çukurova Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında Veritabanı Dersi üç hafta süreyle (9 saat) gözlemlenmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında aynı dersin öğrencileriyle gözlemlerden sonra görüşme yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış gözlem formu, alınan uzman görüşleri doğrultusunda bazı düzeltmeler yapılarak geliştirilmiştir. Görüşme formları için ilgili alanyazına dayalı olarak ve araştırma problemini detaylandıracak şekilde görüşme soruları hazırlanarak kapsam geçerliliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Geri bildirimler doğrultusunda sorular tekrar düzenlenmiş ve 11 soru oluşturulmuştur. Yarı yapılandırılmış gözlem ve görüşme ile toplanan nitel veriler toplanmıştır. Gözlem verilerinin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Görüşme verileri ise içerik analizi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, veritabanı dersinde sınıfın fiziki ortam ve düzenlemelerinden, öğretme-öğrenme etkinliklerinden, öğretim elemanı-öğrenci, öğrenci-öğrenci etkileşiminden ve değerlendirme sürecinin örtük programı etkilediğine yönelik sonuçlar betimlenmiştir.

 • Bloom, B. S. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda ögrenme. (Çev: D.A. Özçelik). İstanbul: Milli Egitim Bakanlıgı Yayınları.
 • Burden, P. R. (1995). Classroom management and discipline: Methods to facilitate cooperation and instruction. New York: Longman Publishers.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çubukçu, Z. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Karakter Eğitimi Sürecinde Örtük Programın Etkisi. Kuram ve Uygulama Eğitim Bilimleri, 12 (2), s. 1513-1534.
 • Gair, M. ve Mullins, G. (2001). Hiding in plain sight. E. Margolis (Ed.). The Hidden Curriculum in Higher Education. New York: Routledge.
 • Gordon, D. (1982). The concept of the hidden curriculum. Journal of Philosophy of Education. 16(2), 187-198.
 • Hesapçıoğlu, M. (1994). Ögretim ilke ve yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım Ltd. Sti.
 • Jackson, P. W. (1968). Life in classrooms. New York: Holt, Rinehart and Winston Inc.
 • Kagıtçıbası, Ç. (1996). İnsan ve insanlar. İstanbul: Evrim Basım Yayım Dağıtım.
 • Lynch, K. (1989). The hidden curriculum: Reproduction in education, a reappraisal. Philadelphia: The Falmer Press.
 • McLaren, P. (2011). Okullarda Yaşam: Eleştirel Pedagojiye Giriş. M. Tekin (Çev.),
 • Eleştirel Pedagoji: Temel Kavramlara Bir Bakış, s. 287-330. M. Y. Eryaman ve H. Arslan (Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Memişoğlu, S. P. (2004). Sınıfta iletişim ve grup etkileşim süreci. M. Şişman & S. Turan (Ed.) Sınıf Yönetimi. Ankara: Öğreti, PegemA Yayınları
 • Portelli, J. P. (1993). Exposing the hidden curriculum. Journal of Curriculum Studies. 25(4), 343-358.
 • Sambell, K ve McDowell, L. (1998). The construction of the hidden curriculum: Messages and meanings in the assessment of student learning. Assessment & Evaluation in Higher Education. 23(4), 391-396.
 • Snyder, B. R. (1971). The hidden curriculum. New York: Alfred A. Knopf.
 • Tezcan M. (2003). Gizli Müfredat: Eğitim Sosyolojisi Açısından Bir Kavram Çözümlemesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (1), s. 53-59
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılman, M. (2006). Türkiye’de öğretmen eğitiminin temelleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yüksel, S. (2004a). Örtük proğram: Eğitimde saklı uygulamalar. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yüksel, S. (2005) ―Kolberg ve Ahlak Eğitiminde Örtük Program: Yeni İlköğretim Programlarında Yer Alan Ahlaki Değerleri Kazandırma İçin Bir Açılım, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, s.5.2,ss.307-328.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-5425-1468
Author: NİHAN ARSLAN NAMLI (Primary Author)
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ses465267, journal = {Scientific Educational Studies}, issn = {}, eissn = {2602-4527}, address = {Mahmut SAĞIR}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {129 - 152}, doi = {10.31798/ses.465267}, title = {VERİTABANI DERSİNDE ÖRTÜK PROGRAM ETKİSİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {ARSLAN NAMLI, NİHAN} }
APA ARSLAN NAMLI, N . (2018). VERİTABANI DERSİNDE ÖRTÜK PROGRAM ETKİSİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI. Scientific Educational Studies, 2 (2), 129-152. DOI: 10.31798/ses.465267
MLA ARSLAN NAMLI, N . "VERİTABANI DERSİNDE ÖRTÜK PROGRAM ETKİSİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI". Scientific Educational Studies 2 (2018): 129-152 <http://dergipark.org.tr/ses/issue/40919/465267>
Chicago ARSLAN NAMLI, N . "VERİTABANI DERSİNDE ÖRTÜK PROGRAM ETKİSİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI". Scientific Educational Studies 2 (2018): 129-152
RIS TY - JOUR T1 - VERİTABANI DERSİNDE ÖRTÜK PROGRAM ETKİSİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI AU - NİHAN ARSLAN NAMLI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31798/ses.465267 DO - 10.31798/ses.465267 T2 - Scientific Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 152 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-4527 M3 - doi: 10.31798/ses.465267 UR - https://doi.org/10.31798/ses.465267 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Scientific Educational Studies VERİTABANI DERSİNDE ÖRTÜK PROGRAM ETKİSİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI %A NİHAN ARSLAN NAMLI %T VERİTABANI DERSİNDE ÖRTÜK PROGRAM ETKİSİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI %D 2018 %J Scientific Educational Studies %P -2602-4527 %V 2 %N 2 %R doi: 10.31798/ses.465267 %U 10.31798/ses.465267
ISNAD ARSLAN NAMLI, NİHAN . "VERİTABANI DERSİNDE ÖRTÜK PROGRAM ETKİSİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI". Scientific Educational Studies 2 / 2 (December 2018): 129-152. https://doi.org/10.31798/ses.465267